2 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

2 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

B KA Ve İ hi vt Bir tebliğ W Bulgar hükümeti memur. 2 Temmuz 1934 Orta mektep muatlimi olmak istiyenler hak- kındaki muamele.. Ankara, 1 (A.A.) — Maarif ve. kâletinden tebliğ edilmiştir: | Orta mekteplerde muallimlik etmek istiyen yüksek mektep me- zunlarından maarif vekâletine müracaat etmiş olanların istidala- rına cevaben tebliğ olunur: 1 — Yüksek mektep mezunla. rından orta mekteplerde muallim- lik yapmak için vekâlete müraca-| at edenlerin 20 ilâ 30 temmuzda | İstanbul üniversitesinde imtihan- larınm icrası takarrür — etmiştir. Bunlardan son on sene içinde ede biyat ve fen fakültelerinden me- zun olmuş bulunanlar — imtihana tabi değildirler. Kardeş tayyareciler Bahrımuhiti aşarak Ame- rikadan Avrupaya geçtiler Rouen, 1 (ALA,) —Dün — saat! 8,59 da Amerikada Terre — New- veden Varşovaya — gitmek üzere Bu fakültelerden on sene ve da-| Pareket eden Pfalony alı tayyareci ha evel neşet edip te muallimliğe karçd qı," b.enıınlgri bittiğinden| intisap etmemiş ve yahut bir müd- karaya inmişlerdir. Beraberlerin - det talim hizmetinde bulunduktan | 9© kendilerine tayyareyi satmış o-| dlkran « ee ğlnedinberi eeet lan Danimarkalı bir tayyareci ile limlik mesleğinden ayrılmış bulur Nevyork ile Varşova « Atlas Okya- nanlar diğer yüksek mektep me -| P*tu seferini yapmıya teşebbüs e- Zamları gibi inttikena girmek niçe: den diğer bir tayyareci — vardır. İntiyetindelirler: Tayyareciler yolda şiddetli bir fır 2 — İmtihanlar taliplerin mü -| tmaya ):ılulınmı;ludır ? racaatlerine göre Türkçe, tarih, Bu _'h kardeş — 20 senedenberi| coğrafya — Yurtbilgisi, fen bilgi- Amerikada bulunmakta — idiler. si — Biyoloji, riyaziye zümrelerin-| Kendileri profesyonel tayyareci i» den yapılacaktır. İmtibanâ gire- diler. Köylü, tayyarecileri hararet ceklerin lâzım gelen vesikalarla| |* karşılamıştır. İniş — esnasında 17 temmuza kadar İstanbul üni -| tayyare hasara uğramıştır. Fakat Yetsitoni kâtibi umum!liğine ti tamir zamanında yıpıldıl_ı takdir- racaat etmeleri lâzımdır. de — tayyareciler — bugün 9 da Varşovaya hareket edeceklerdir. Le Bourget, 1 (A.A.) — Lehli Adamoviç kardeşler saat 10,20 de ve t'ka_üt '!““_’şıa"'" (Fleur de L'orne'dan buraya gel- » vindirdi * $ mişler ve tamiratı ikmal »ederek Söofya, İ (A.A.) — Başvekil M.!” sön meyritleri olan Varfövaya ha-| Georgief matbuata beyanatta bu- - reket etmişlerdir. lunarak ezcümle demiştir ki: Berlin, 2 (A.A.) — Polonyalı Hükümetin — kabul ettiği| Adamoviç kardeşlerin tayyaresi, 1934 — 1935 bütçesinde masraf| benzinleri bittiği için dün Grossen kısmı dağıtılan meclis tarafından| — Oder civarında yere inmişler - ayni devreye ait olarak kabul e| dir. dilen bütçeye nazaran — takriben Polanyalı tayyareciler dün tek- 500 milyon eksiklik vardır. Mart/ ,ay Varşovaya hareket etmişler « ayında meclisin kabul ettiği bütçe| dir, 'ye masraf yekünü 7 milyar 100 mil Ş ç yon iken şimdi — bu yekün 6 mi- Arjantinde Japon 'yar 550 milyona indirilmiştir. Yes ıleyh[mlığ. “ |Amerika ile birlikte buna ni bütçe ile muhtelif smıflardan 220 memuriyet — lâğvedilmiştir. Memurlar çıkarılırken — bunların “maddi ve ailevi vaziyetleri nazarı dikkate almacaktır. Bundan baş -| ka memur maaşlarından yüzde üç! ilâ beş ve tekaüt maaşlarımdan dı? yüzde beş ilâ on indirilmiştir . Yeni bütçe, hakikt — varidatla masraf bu suretle tekabül ettirile- rek, tevzin edilmiştir.,, M. Georgief 1934 şenesinden iti. baren bütçe senesinin — bir nisan yerine bir kânunusaniden başlıya- cağını ilâve eylemiştir. belarşekerlk Beşinci Yerli mallar sergisi açıldı Bursa, 2 (A.A.) — Bursa beşin- ci yerli mallar sergisi dün saat 15 te davetliler ve kalabalık bir halk kütlesi huzurunda ve Tayyare si- neması binasında vali Fazlı Bey tarafından açıldı. Açılış resmine istiklâl marşiyla başlandı. Vali Bey bir nutuk - irat ederek sergilerin alıcı ile verici ve yapıcı arasındaki münasebetlerini p “ jizahetti ve 10 yıllık cümhuriyetin daima milli benliği yücelten güzel — veiyiyeuzanan teşebbüslerinden Rio de Janeiro, 1 (ALA.) — Dün gece bir takım meçhul eşhas Japon sefarethanesine katran dolu bir şişe ve Japonya aleyhinde bir takım risaleler atmışlardır. VARIT — Mehmet Asım Bey “Almanya-| da 31 Mart vak'ası,, başlığını koyduğu —mü-| Kalesinde Almanya hidiselerinden — bahsede- [ rek şanları söylüyor: “Öyle anlaşılıyor ki Hitler idaresini — bir| İhtilâlle yıkmak İstiyenler Nazileri gene ken- Vdi içlerlnden vürmak plâninı — kurmuşlardır. | Mitlerin Münfhte kendi istinat küvvetini teş- Kil eden hücüm kıtantı arasından — bazıdarımı elda ederek hükümet aleyhine harekete ha- zırtamışlardır. Fukat başvekti Hitler — intital hazırlığını vaktinde haber alarak evvelki gün sahahliyin saat dörtte tayyare Me Münibe git miş ve Ihtilâl müteşebbislerini daha yatakla- vında (ken kendi eliyle bastırmıştır. Bu variyete göre Hitler idaresi — nleyhine hazırlanan sutkast teşebbüsünün — muvaffuk , olemadığı anlaşılıyor. Binasanleyk Hitler bu-| gün gene vaziyete tamamen hâkim — bulunu-| yer. | İhtilli teşebbüsü bizzat ihtilâlin ixtinat ıvf HĞi asıl hücüm kıtaatı içinden çıkmış olduğu| için Biz buma bir nevi S1 Mart vak'ası diyebi-, z | Asım Bey, ihtilâl teşebbüsü bastırıldıktan | sonra, Almanyada tasfiye ameliyesi baştamın-| «( tabif olduğunu süylüyerek makalesine şöy- le nihayet veriyor: ı “gimdiki halde Almanyada ahvalin alaca-| Ft gökll ta ameliyelerin cereyanma ve meti-| ersine bağledır.., Japonya, tayyare gemilerinin kaldırılmasını istiyor ——— — İngiltere muhalif bulunuyor Vaşington, 2 (A.A) — (Vaşing- ton Star) gazetesine göre, Japon - lar, eıcğmle tayyare gemilerinin kaldırılmasını istemektedirler. Japonya ayni zamanda, zırhlı- larından birisini suretle bunların sayısını sekize in- direcektir. Vaşington muahedesi mucibin- ce Amerikanın sekiz pusluk top'- larla mücehhez on biner — tonluk 18 kruvazöre, Japonyanın ise bu cins 12 kruvazöre malikiyet hak - kı vardır. Japonya, bu gemilerin Amerika için on ikiye, kendisi için 10 a indirilmesini istemişlerdir. Ayni zamanda Japonya, torpi - dolar için ton yekünü 150.000 ol- mak şartiyle müsavat itsemekte . dir. Halbuki, Londra — muahedesi bu sınıf gemiler için Amerikaya 150.000 ton, Japonyaya — 103.000 ton veriyordu. Japonya denizaltı gemileri ta « mamen tedafüt bir siklet olarak kabul ediyor ve bu itibarla Ame- rika a lay y yti Kasan kaldıracak, bu , |vayetlere karşı koymak için almış GARŞ U Aslı çıkmadı! Atinada darbei hükümet rivayetleri doğru değil.. Atina, 1 (Hususi) — Dün gece Atinada bir darbei hül ümet etti- rileceği hakkındaki rivayetler doğ İru çıkmamıştır. Hükümet her ihti: |male karşı şiddetli inzibat tedbir leri almıştı. Rivayete göre hükü: met bu tedbirleri, muhaliflere kar şı şiddetle hareket taraftarı olar müfrit hükümetçi mebus Mayrumi |halisin hükümeti devirmek için bir hareket hazırladığı hakkındaki ti- tı. Halbuki harbiye nazırı Ceneral Kondilis, bu tedbirlerin sabık dik tatör Ceneral Plastrrasın teşviki ile maaşlarının azlığını ileri süren kü çük zabitlerin bir hareketine mani olmak için alınmış olduğunu gaze tecilere söylemiştir. Her ne hal ise bu iki rivayet te teayyüt etmemiş ve hiç bir tevkif eyyüt etmemiş ve hiç bir tevkif Y K Deniz konferansı nihayet doğmadan ölüyor —Baş tarah V inci sayftadam | merikaya bir fikir serdetmiş, kru- vazörlerini muayyen bir miktarda arttırmak, ve yeni harp gemileri in şa etmek istediğini söylemişti. Amerikanın cevabı şudur: “Amerika, İngilterenin yeni in- şa plânını kabule asla taraftar de- ğildir. Ve yeni muahedeye zemin olarak ta bunu Münakaşa ede- MEZ... ; İşte bunun üzerinedir ki, İngil- tere, bugünkü muahedelerin akı- beti hakkımda, sarih kanaatini açı- ğa vurarak, İngilteredeki Amerika sefirine, hususi surette ve resmen izahatmnı verdi, “İngiltere, yeni bahriye muahe- desine münakaşa zemini — olerak, kendi silâh artımımı ileri — sürmü- yor. Ancak, mevcut muahedelerin v dan verildiği takdirde yapacağı budur,, demek istemektedir. İngilizce Deyli Heralt gazetesi soruyor: “Şu helde, yakında toplanacak olan bahriye konferansının müna- kaşa mevzuu ne olacaktır?.. Hükü- metin, bunu da bir an evvel dikka- te alarak tesbite girişeceğini ümit ederiz...,, y Beri taraftan, İngiltere Haya N zırının Lortlar Kamarasındaki iza- hatı, silâhsızlanma konferansının, artık, hiç mi hiç istifade edilemi- yecek bir halde bulunduğunu bir defa daha göstermektedir. isleri, bu mütemadi darbei hükümet rivayetlerinden hükümete şiddetle bin tonluk denizaltı gemilerine sa- hip olmalarını istiyor. Halbuki, Londra muahedesi heriki taraf için 25.000 ton vermiştir. Gazete, bu plânın İngiltere ve Amerika tarafından kabul edilmi- yeceğini ilâve etmektedir. Italyan filosu draç- tan ayrıldı Paris, 2 (A.A.) — Havas ajan- sının Belgrat muhabiri bildiriyor: Henüz Draçta bulunan İtalyan gemileri dün meçhul bir istikame- ler heyeti, Alpullu şeker fabrika- te doğru giderek limandan ayrıl - mışlardır. Sabah gazeteleri ne diyorlar? retlerinin bügün — şehrimizden — ayrılmaları mükarrer bulunmakeri — münasebetile — hütün Türkiyede haklarında beslenilen sevgl ve say gi hislerini anlatıyor. Ve şüyle söylüyor: “Şahinşah Hazretleri şyebrimiz İran konso- Toshanesinde İramlılara irat ettikleri hitahede burada Türkiyeyi vatan ve 'Türlderi — kardeyi sayarak oturmaları, yaşamaları va — çalışma- barı lâzım geldiğini nerk, kat'i ve çok samimi ifade buyarmuşlardı. Alâhazreti hümayunla- rının vaziyeti bütün samimiyetile kavramiş hissiyatlarının Kadesi olan bu yüksek sözleri mynen hakikâte tercüman olurak kabul — 6di- nantle ayni hisaiyatta balanduklarmı dillerinin hâklın belâgatlle aynen tebliğ ve te- min bayursunlar... miyen yoktur. Fakat o da beynelmilel mede-, n MKSK | nizamnamesini tasdik etmiştir. -| kuat ile alâkadar olmağa mecbürüz. Çünkü | Yapa ahenlinin de 6 kadar karışacağı muhak Yüksek Ticaret mektebi müdürü değişti Ankara 1 (Hususi) — İstam- bul yüksek ticaret mektebi müdür- lüğüne iktısat vekâleti ticaret u- mum müdürlüğünde tarife müdü - rü Nihat Bey, Nihat Beyin yerine ticaret mektebi müdürü Hüsnü B. tayin edilmiştir. Alpullu fabrikası Ankara, 1 (Hususi) — Vekil - sı mensupları kooperatif - şirketi Mahmut Bey İranın terakki yolunda mu vaffak olacağında şüphe edilmemek — lâzım * gelcceğini, çünkü Idaresinin başında — Şehin- gah Hazretleri gibdi bir deylet relsi bulundu - Kumu İşaret ettikten sonra makalesine şöyle | devam ediyor: “Türkiye; İrana nisbetle garp Alemine daha , yakın bulanuyor. Garbin ilim ve — medeniyet| metotlarını, ondan daha evvel tatbhika başla- muştır, Him, sanayl ve iktisat sahalarında e- saslı teşehdüslere girişmiştir. Hasılı maddi ve Tüanevi sahalarda derin, pratik iİnkılâp tecrül- beleri göçirmiştir.. Daha Ziyade “yükselme,. ve “İlerileme, kararında olan İran — milleti; Türkiyenin bu tecrübelerinden pek Alâ istife-| do edebilir. Böyle bir vaziyette nziz konuşala- rırnızdan mümktüün olan her türtü yardımların esirgenmiyeceğini yenlden temine Hüzum var| Mi ta ZAMAN — Bbüzsiya Zade Velit Bey “Mil- ten sonra Sözü Almanyadaki son — hâdinelere getiriyor ve “Biz gene Almanyada çıkan — vu- Bbu vukuat öyle göründüğü gibi hiç te vyalnız Almanyaya taallük eden bir mesele değildir., diyor. Velit Bey Almanyanın dahili vaziyetini anlattıktan sonra da göyle diyor: "Filhakika Almenya ne kadar karışırsa Av kaktır. ai Almınyada ne a “İrag! l Khi he GNi akara. ae hücum eylemekte.ve lüzummız yere| da etti. Bugün, bütün Avrupayı ra DA S LALLAN DE l Ha <- dlikeli e| Ve d! BAA N e UY l çe İ ğgünü söylemektedirler. milel bir anlaşmayla yumuşatılaca Hava Nazırı şunları söylüyor: “Vaziyet tamamen sarahat pey- mıyacağı, bir yola konamıyacağı anlaşıldı. Hükümet, bu sebepten, sahillerimizin müdafaası için, bir hava hâkimiyeti ihdasmda gecik- menin hiç doğru olmıyacağını te- yekkun etmiş bulunuyor...,, İngiltere Hava Nazırı, son aylar içinde, bütün diğer milletlerin, si- lâhlarını arttırmak hususundaki te herhangi suretle, infisahına mey- — cülünün, birer sözünü zikretmeden taya atmıştı. Şurada o devletin iki siyasi re- geçmiyelim: Başvekil Makdonald, geçen ay- lar içinde silâhsızlarmanı nbüsbü- tün aleyhinde bulunmuş ve silâh- —- lanmayla harbin önüne geçilemi- yeceği gibi, emniyet te temin edi- lemediğini ileri sürerek tarihten ve mantıkan misaller getirerek, tlama men silâhlanma aleyhtarlığını or - Hava Nazırı ise, gene bu sadet dahilinde: “Hava silâhlarının, za- manım'zdı değil, — ev'âtlarımızın evlâtlarınm devrinde bile lâğiv ve bertaraf edilmesine imkân göremi- yorum,, kanaatini ileri sürmüş bu- lunuyor. Igilterede kabine reisi, teslihat taraftarı mühim bir âza kütlesine boyun eğmis ve memleketin dört yandan silâhla çatılıp, mümkün o- lan maddiyeti alabildiğine temin etmeğe taraftar vaziyettedir. Ve silâhsızlanma konferansına — riya- set eden, İngiliz tebassından ter Artur Henderson, yor; nu ileri sürerek, mensup oli çi fırkası kâtibi umumiliğin den is tifasını istediği halde, : dilerince, kuvvetten düştüğü iddii edilen sulhperver konferansın asetinde bulunmayı bir vazife a

Bu sayıdan diğer sayfalar: