3 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

3 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Buun Ka vesini içiyor Ist Mısırçarşısı kapısi karşısinda Mehmet Efendi Mahtumlan lurnıye Onbirincı sene: No. 3648 umhuriyet İSTANBUL CACALOĞLU OI Q T IQOA Bütün Türkıye Kahvesini içiyor jst Mısırçarşısı kaotsı lcarşısinda Mehmet Efendi Mahtumlan TelgraJ ve mektup adresl: Crnnhuriyet. Istanbul Posta fcutnsu: îstanbul No 346 »<*" • IBmillUZ » Telefon: Başmuharrlr ve evl: 24290. Tahrir heyetl: 24298. îdare re matbaa kısmlle Matbaacüıfc ve Neşrlyat Şirketi, 24299 I tJö*r IflllttlllllllllllllllltllltlIII Aziz misafirimizi candan tezahüratla uğurladık MMiıliııtıiiııı ıııı ıııııı •• IIMII ehinşah Hz. Gazi Hz. ile vedalaşırken, Iranda Adliye Vekili mühim örüşmekten çok memnun olacaklarını bildirdiler beyanatta bulundu Iktısat Vekili Celâl Beyin İyi bir tedbiri Dresden: 26 Hazlran 1934 Jiünku Meclis içtimaı Şehinşah Hz.nin hareketleri Büyük misafirimiz Istanbul halkına bildirilmek üzere çok kıymetli beyanatta bulundular Kardeş devlet Reisi «İstanbula saadetler diler'm, bu şehir bütün şark şehirlerinin başmdadır. Onunla bütün şark alâkadardnr» diyor «Yakın bir atide davaların süratle görülmedigi şikâyeti günün meselesi olmaktan çıkacaktır» Ankara 2 (Telefonla) Meclis bugün saat 15 te Hasan Beyin riyasetînde toplanrnıstır. Hükumet pulluk kanununun üçüncü maddesindeki ödeme müddetinin uzatıl man, pulluk imalâthaneferine prim verilmesi, ikrazatta bulunulması hakkmdaki hükümlerin kaldınlnaasınq dair lâyihayı geri istedigi içtn iade olunmustur. < « Müteakıben Evkaf umum müdürlügünün 1930 serte«i hessbı kaPisi kabul edilmiştir. Bundan sonra hâkimler kanununun müzakeresme geçilmistir. Kanunun müzakeresinde Adliye Vekili Sa (Mabadi altıncı »ahifede) XaTiye Vekİli Saraeoğla Şukrü Bey eni yapılacak claering mukaveleleri üzerine Iktısat Vekilliğimiz telyazısile 1» • tanbul Ticaret Odasmın istedikle • rini öğrenmek istemistir. Bunun taf«il&tını gazetelerimizde okuduğu muz için, burada, aynca yazmağa lüzum yoktur. Bizim burada söyle • naek istediğimiz şeyler, doğrudan doğruya, bu îyi ve ehemmiyetli tedbirin mabiyetini tahlilden tbarettir. Avrupanm son zamanlardaki iktisadî neşriyatına göz gezdirirsek ne büyük bir anarşinin hüküm »ürdHiğünü anlamakta güelük çekmis olmayız. Pariste çıkan Revue Poli tique et Parlementaire (aylık meo mua) nra son sayılarmda, devlet idaresi altındaki iktısadın çesit çeşit feküleri sayılmaktadır. Hazmedil mijnen ıktısat nazariyelerinden orta zamanın bînbir tarikati gibi içtihat yollan türemistir. Fakat Tannnın vasıflan, ayinlerin ufak tefek farklan üzerinde sivri akılhhk göster mek, arkası gelmez münakaşalara girişmek baska, gerçeklîğîn de miieklerind* Türk v« Iran bayrakKardeş Iran milletimn bünakaşasi gene baskadır. Büriran heyük hükümdarı aziz mi»afirilan dalgalamyordu. Seyyahin sabı öteki dünyada, ötekinin de miz Şehinşah Hz., dün Eg« saloounun içi ve dışı da gene hesabı bu dünyada sorulur. Bütün vapurile memleketlerine ha • bayraklarla donammsh. bir budunu [ 1 ] temelinden alâka • reket ettiler. Hemen bütün lstanbal landıran meselelerin içtihat oyunlaIki memleketin münasftbafıcdkt teşyid* bulunmak rına, f ikir ve diyalektik m&rif etleritroda yeni ve mes'ut bir »af ne zerre kadar tahammülü yoktur. istiyorda hanın mukaddemesi olan bu ŞthlnşaK Hazrttlerinin TıarekeUerfnden inUbalar (YukaBuhran iktısadmm bütün safhaları Şehinşah Hazretlerfle ma • ziyaretin başlangıcında oldugu nda tpîdan itimaren) Topfıanedeki seyydhin btnasmdan çikı her biri bashbaşma büyük bir ihtar iyetlerini Ege vapuruna götügibi, Şehinşah Hazretlerinin av hr'ken, rihtımda aslçeri teftit, ikl Myük devlet Reisi veda olan misallerle doludur. Dm.an a*ırecek olan Kmalıada vapuru me • lajmadan az evvel, (altta) teşyi merasiminden dlğer bfr aafha de muazzam cık gevşetilen bir ıktısat vidasınm saat ikiye doğru donanntns bir hal • mıs bulunuyocdu. Büyük ve aziz bütün bir ikfasat makinesini râsaf rasim icra edildL de geldi ve Tophane nhtımına misafirin Kmalır.a vapuruna bineSehinşah Hazretlerini Trabzona sızca durdurduğu sıksık görülmüs ceği Tophane rıhtunında da ayni yanastı. Seyyahin salonunun met kadar götürecek olan (Ege) vapubirşeydir. fevkalâdelik görünüyordu. Rıhtıma halinden itibaren büyük nhhm boru fevkalâde bir itina ile hazvlanCelâl Beyi eldeki serçeyi henüz boydan boya dikilmis merasim di (Mabadi beşinci tahifede) mış, Türk tran bayraklarile donantutulacak çatı<îaki güvercine tercih KENDİ KENDlMİZt TENKİTı, etmis görmekle çok sevindiğimizi söyliyebiliriz. Bütün devlet politi • kası budunlararası (beynelmilel) ticaret ve claering mukaveleleri gibi yalnız cemiyetin yüksek menfaatlerinden ilham alabilrr ve bu cemiyet menfaati gerek devlet ve geSmemalaT otedenberi vergi ve re rekse onun iktısat politikasında ne slm çokluğundan müstekidrrler. TÜT kadar kuvvetle ifade edilmiş olursa kıyede sinemacılığı meslek ittibaz e o kadar gerçekliğe yaklaşılrms olur. denlerden birçoklarırun bu uguıda halnkılâplar, ihtilâller de bunun için yapıhr. Her ne şekilde olursa olsun, kıkaten büyük fedakârlıklaT ihtiyar yüksek politika yalmz birşey dü derek pek iyi çalışmış olduklannı bi Ankara 2 (Telefonla) Maarif şünebilir: Gerçeklik.. Modem bir liriz. tçlerinde para kazananlar da bu Vekâleti orta tedrisat içîn on senede budun, hiç şüpbesiz, nazariyeden lunduğunu rivayet ederİCT ama son seÖnce t a r i h î v e i k t ı s a d î b i r ikmal edibnek uzere bir program hazırnelerde cümlesinin halı pek te gıpta og e r ç e k l i k t i r . Ontın bu müstesna lamaktadn*. lunacak birşey olmadığmı biz bir nebvaziyeti hiçbir içtibada feda edileOrta tedrisat talebesinm daha ciddî ze yakından göriip tetkik etmis olmak mez. Ihtilâl yapan budunlar ilkönbir tedris usulüne tâbi tutulmalan, meksuretile pek iyi biliyoruz. Bu şerait içince bu gerçekliğe saygi göstermek tcplerde amelî noktalara da ehemmide sinemacılar eski hesaplan kanştıran mecburiyetindedirler. yet verilerek atölyeler ve lâboratuvarTÜğürt bezirgân gibi Darülâceze namıHer budun gibi Türkiyenin de bir larm mkişaf ettirilmesi, mektepierde na şimdiye kadar kendilerinden tahsil iktısadî gerçekliği vardır. Bunu bulhayvanat bahçeleri vücude getirilme • olunagelen parayı veTemeyiz diyip damak ve kavramak için ağır bir nasi. talebeye hayata ahlmalannı kolay • yatmışlar. Gayrisafi irat üzerinden % 10 •zariye ve fikir yükü altmda indeme laşhracak malum't verilmesi, kız tale • Maarif Vekili Hikmet Bef gibi büyücek bir nisbet tutan bu para, ğe lüzi'tn ^oktur. Yurdumuzun bü • benîn evlerinde lâzun olacak hususat bulunmalan için tedbirler alınması bu tün istibsal yapısım gözümüzün ö anlaşılan biraz kanuna da uymuyor • hakkında azamî derecede malumalkı pıogramm esaslarmı teskü etmektetür. nüne getirerek ve kend'mizi kurunmuş. tulard'an, bayallerden kurtararak, tşin kanuna da uygun olduğunu zanbirkac dakika için, şu sualle başbaneden Belediye ise illâ vereceksiniz ıssa kalalım: rannı izharla sinemalan kapatmıs, ka Neyle ve nasıl geçiniyoruz? pılannı da miihürlemiş. Sinemalarla Bu sualin içinde herşey vardır: • • * ••* ^ r • ••* . ,* Belediye şhndi mahkemclik olmuşlar Köy istihsalimîz, yasama şaı tlan artık. mız, vergi kudretimiz, v. s., v. s... Hayalın artık miracina bile kavusKanunun kestiği pannak acımaz düsmuş nazariyecilerimizden sormak turuna istinaden neticeyi beklemek lâUniversite doçentlerinden birkaçı isterim: zım geliyor. Ancak işi oraya kadar «ö Türkiyede yaşıyan % 90 a nm, masşlarmın azlığını ileri sürerek türmeli mi bilmiyoruz. Darülâceze nais'ifa ettiklerinî yazmışhk. yakın balkın gecim vasatilerini hemına alman para ile aynca Belediye Tıp Fakültesi doçentleri de dün bir sap etmisler midir? nin aldığı % 7,5 ceman % 17^5 editoplann yaparak bu meseleyi goriis Biz bunu hiç zannetmiyoruz. yor. Bizim de öyle gördüğümüze na müşler ve maaslan lâyık oldugu hadÇünkü bu, yapılmış ol&avdı, çeşit zaran acaba sinemaların vaziyeti müsçeşit te«kilât rüyaları de»"in uvku de çıkanlmadığı takdirde isbfaya meckülse kendilerinden gayrisafi iratları muzu doldurmazdı. Bueün bizim bur kalacaklanm Maarif Vekâletine mn % 17,5 unu almakta devam ısra bildi^imiz birsey varthr: Almanvabildirmeğe karar vermisler ve bir telda, tnçrilterede, Fransada, îtalyada, nnı gostermek fazla olmaz mı? Bu işin grafla Vekâlete muracaat etmişlerdir. v. s., büyük ha'kın gecim vasatisi ikisi ortası bir adalet noktası yok mu Müracatin esası şudur: 5 çok düsmüştür. Vazîyet bizde nasılduı> « Yalnız hastanede çalışan mü • dır? Bîliyoruz ki, bizim istîhsal kay5 tehassıs doktorlarm aslî maaslan 55 Belediye bu gidişle sinemacılan da naklarımız asırlardanberi btc bakıllira oldugu halde hem hasfanede, hem yaTuı Dariilâcezede banndırmak ıztı Af. NERMİ de fakülte tedris»tında vazİfe gSren • Mes&le hahkmda etmek Vek6Xttu temas rarında kalacağım olsun düşünse ba.ri! (Ms.'badi dordüncü sahifede) tap doçentlerinm maaslan 35 liradan ^ ^ Ankaraya gldecek olan Neşet Omer [1] Budun = Mıllet. (Mabadi üçâncS sahifeJe)* '" ^ ve Nurettm Ali Beyler Piyasada 10000 elterazisi var, 10000 i de bozuk! Belediye bozuk terazileri musadereye başladı, Balıkpazarındakiler dün kamyonlarla toplandı tktısat Vekâleti, yapılısı noksan ve hileye müsait olan mensursuz el tezarilerinin kullanılması memnu olduğunu bir tamimle Belediyeye bildirmistir. Bu tamim, kaymakamliklar» bildirüerek Beledıy*» zabrtası vasıtasile menşursuz el terazile • rinin müsaderesine baslanmışlır. Belediye zabıtası memurlan dün bir kamyonla Balıkpazarında dolasa rak tamim e uygun olmıyr.n terazileri kamyona doldurmuslar ve sa hipleri hakkında zabıt tutrak takibata girişmislerdir. Piyasada seyyar esnaf elinde 10,000 den fazla el terazisi vardrr. Yapdan teftislerde, bımların hep • sinin bozuk oldugu ve hile yapmaga imkân bırakmıyan madenî men(Mabadi dordüncü »ahifede) Acaba kim haklı: SineMaarif Vekâleti çok mühim esasları ihtiva eden malar nu, Belediye mi? on senelik bir program hazırlamaga başladı Tahrîrî imtihanlar için bir karar Orta tedrisatı ıslah IIIIIIIIIIHIIIII MIIIIIIIIMIIMMIIIinillllllHI Seyyar esnafm kullandıklan «I teraâlerinden biri Şark Demiryollarımn yeni bir marifeti Sekiz vagon atölye malzemesini harice çıkarmak istedilerse de hükumet komiseri yakaladı Üniversitede;istifalar>~ * ı Tıp Fakültesi doçentleri de maaşları arUınlmadığ* takdirde istifa edeceklermi bildirdiler \ Sir ecnebi memleketine Mevkedtl mek üzere iken yakalanan atölye malzemesini hâmil vagonlar Sirkeei ittatyonunda Kumpanya, memleketimizdeki teŞark Demir , srsatile malzemesini crfste ceste söyollan idaresi hattın hükumetküp götürmeğe, bu suretle depo ve çe satın alına , atolyelerini sessiz sadasız boşalt • cağı hakkmdaki mağa karar vermiş, bu karannı da haberler üzerihemen tatbik sahasına koymuştur. ne, Garip bir haKumpanya işe, yepyeni atölye malrekete teşebbüî zemesinden baslamayı münasip gör» etmişse de, alâ müş olacak ki, bunlan sekiz yük kadarlann uya vagonuna istif etmistir. Bu gizli fanıkhğı sayesindt % *". * aliyet süratle bitirilmis, içlerine malbu açıkgözlülü 'Vagoıüardan birint zeme doldurulan vagonlar sımsıkı ğe meydan veril vtnrulan miihiir memistrr. Hâdise sudur: (Mabadi dordüncü sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: