3 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

3 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

•Camhuriyet 3 Temmuz 1934 H A S A N Iraş Bıcaoile Avlarca Tras Olmak HASAN İSMİNE Yirmi defa mükemmel traş olduktan sonra bardakta biliyerek tekrar tekrar yalnız bir adet •• Bu fevk&lâde Hasan traş hıçağınm öyle meziyetleri vardır ki saymakla tükenmez. Bir adet Hasan bıçağmın, bir, iki, üç, dört numarah gayet keskin taraflan vardır. Her bir numara ile beş gün arka arak sıra ile traş olunuz ve bir numarah taraf körlenmeden ikinci num ?raya geçmeyiniz. Birden dört numaraya kadar bıçakla lâakal yirmi defa traş olursunuz. Sonra atelâde bir bardağm içi toparlak tarafına Hasan traş bıçağını kuvvetli sürterek eskisi kadar keskin bir hale ifrağ. mümkündür. Bu suretle yalnız bir adet Hasan traş bıcağ i'e ayiarca huzur ve neş'e içinde traş olacaksmız. VE MARKASINA DiKKAT. niyi, Bir adedi beş kuruştur. Hasan Ecza deposu. Toptancılara tenzilât. giyinmek temiz ve zarif isteyenleri ancak: Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesinin ihtiyacı olan açağıda yazılı dört kalem elbise ve saire kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Ta'iplerin şartnameyi görmek üzere hersfün Enstitü Muhasebesine ve % 7,5 teminatlarile 9 temmuz 934 tarihine musadif pazartesi gürü saat 16,5 ta Enstitü ldare ve İhale Komisyonuna müracaatleri. (3300) Adet Esyanın cinsi 310 320 Erkek elbİsesİ 150 160 » paltosu 40 45 Kostüm tayyor 20 25 Manto latmin edebilir Kumaslan Hakiki, saf, fcafî tesîrli ASPİRİN, @ markasını taşır. Ağnları çabuk ve emniyeile gidermek için başvuracağınız deva, dünyada meşhur m Soyefc "müsfahzarı olmalıdır. SER1ES Israrîa 2 ve 20 komprımelık ambaıajlaraa ouiunur ASPİR Ambalajlarda ve kc melerın üzerinde £ markasmın mutlaka bulunmasma dıkkat ediniz I isteyintz! BAYER YUN1Ş Kumaşlan gerek desen, gerek renk. gerek mukavemet noktai nazanndan Ingiliz kumaşlarından farksızdır Ütflstt kat'iyen bozulmaz Toptan satışlar ve siparişler için: Bahçekapı Eski Şamlı Han No. 18 Perakende satışlar için : 1 Yenı Postane civarında Millî Spor Zeki Rıza mağazası 2 Sultanhamam Ipekiş karşısında Isak Nyego kumaş mağazası BU ALAMETi FARiKAYA dikkat ediniz. Bu mükemmel cinsinin, uzün müddet dayanmasının ve en dun fiatli en küçük modele kader bütün 'soğutma dolaplalarının işleme sarfiyatındaki iktısadın hakikî garantisidir. DUN BİR FiAT fÇiN MuSAVi BİR FiAT İÇ'N YÜKSEK BİR FiAT IÇiN u Memnuu kalamazsınız ayni cıns aiamazsınız daha iyisıni bulamazsıniz Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Yüksek Ziraat Enstitüsünün kalöriferli binalarile sobalı binalan nın yedi aylık teshini kapalı zarf usulile mevkii münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartnameyi görmek için Enstitü Muhasebesi ne ve münakasaya iştirak için de % 7,5 teminatlarile 9 temmuz 934 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te Enstitü ldare ve İhale Komisyonuna müracaatleri. (3299) WESTiNGHOUSE, soğutma dolaplarını tercih ediniz Yiiksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisy onundan: Mektebin mayıs 935 gayesine kadar ihtiyacı olan yaş sebzenin 28/ 6/934 tarihinde icra kılınan kapalı zarf münakasasında verilen fiatler fazla göriildüğünden pazarlığının ayni şartname dahilinde 4/7/ 934 çarşamba günü saat 14,30 da yapılacağı ilân olunur. (3567) Satış raahalli SİONCY NOVVIL ve Şurekâsı Galata buyuk Tunel Han No. 1315 Iktısat Vekâletinden: Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Yüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olan 200 adet yün battaniye 9 temmuz 934 tarihine musadif pazartesi günü saat 14,5 ta alenî münakasa suretile ihale olunacağından taliplerin şartnameyi görmek üzere hergün Enstitü Muhasebesine ve yukarıda tayin olunan saatte % 7,5 teminatlarile birlikte Yüksek Ziraat Enstitüsü İhale ve Idare Komisyonuna müracaatleri. (3295) Otomobilcileıe müjde Amerıkadan bukere getirdiğim 5 X 3 0 kat/8 li Hevıduti.... fiatı (35) liradır. Piyasada bütün acentalar garantıyı kaldırarak (68) Jiraya sattıklan lâstikleri biz (35 liraya satmaktayız ve hdkıkî Ford ve Şevrole yedek parçalannı pıyasadaki taklitlerden dahı ucuz satmaktayım. Adres: C'alata yüksekkaldınm dibi Hamam sokak No. 3 Lâstikçı Gebzdi Ali Rıza Beyin lâstık depo<=u Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: Mektebîn mayıs 935 gayesine kadar ihtiyacı olan kok kömürünün 28/6/934 tarihinde icra kılınan kapalı zarf münakasasında verilen fiatler fazla görüldüğünden pazarlığının ayni şartname dahilinde 4/ 7/934 carsamba günü saat (14) te yapılacağı ilân olunur. (3568) ölçüler nizamnamesinin ikinci kısmının dördüncü faslı hükümlerine göre boyları yetmiş dördüncü maddede yazılı büyüklüklere uyB URS A DA gun olmıyan hertürlü ispirtolu içkilerle, gazoz, soda, maden suyu, memba suyu ve süt şişelerinin ve binlik damacana ve kaplarının kullanılabilmesi için Mıntaka ölçüler ve Ayar Başmüfettiişl kl ri vasıtasile Vekâletimizden izin alınması ve bu şişe ve kapların sil • Otel ve Banyo me olarak veya çizgi konmak suretile litre veya santilitre cinsinden Her katta mnketnmel Fadyo aktif çelık banyolar Akar su tertibatlı gtizel manzaralı odalar.. Tetnız hava, Netis gıda bahçe ve salonlar. Istirahati en ziyade bulunacak hacimlerinin üzerlerine yazılması lâzımdır. Açık ve pet^min eden vegâne mtessesedir. Tel^raf Çekırge Ada^ala«. Telefon Çekırffe 17 rakende içki satılan lokanta, birahane, kazino, bahçe, bar gibi yer • lerde kullanılan sürahi «karafa», bardak, kadeh ve sair kap^ann da en geç 1/1/1935 tarihine kadar üzerlerine hacimlerinin yazılması ve bu hacimlerin çizgi ile gösterilmesi icap eder. Yukarıda yazılı mecburiyetler hakkında fazla malumat almak istiyenlerin sonradan zarar veya ceza görmemek için bulunduklan yerin bağh olduğu mıntaka ölçüler ve Ayar Başmüfettişliklerine he lstanbul Umumî Hapishane ve Tevkıfhanesi hastalan için mubamen müracaatleri lüzumu ilân olunur. (3521) yaasma lüzum görülen azamî 6810 kilo sütle 24800 adet kâse yoğurdu ve 5800 kilo ikinci nevi koyun eti açık münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnamesini görmek üzere hergün Adliye Levazım Dai resine ve münakasaya iştirak edeceklerin 24/7/934 salı günü saat TÜRK AN0NİM ŞİRKETİ ÎDARE MECLİSİNDEN: 14telstanbul Vilâyeti Muhasebeciliğinde müteşekkü Komisyonu mahsusuna müracaatleri ilân olunur. i t*» (3565) Şirketimizin «30» haziran 1934 tarihinde fevkalâde surette iç tima eyliyen hissedaran umumî heyeti şirket sermayesinin bir mil • Doktor yon lira tenzilile beş yüz bin liraya tenkisine ve ayni zamanda bir Dişleri buçuk milyon lira zammile iki milyon Türk lirasma iblâğına itti • Kurtarır! fakla karar vermiştir. Tenkisi sermaye muamelâtına iptidar ve heHastalannı hergün akşama kadar Beyoglu Tokatlıyan oteli yanında Mekmen ikmalle, tezyidi sermaye muamelâtına başlanabilmesi için Ti tep sokak 35 No lı tnuayyenehıcaret kanununun 396 ncı maddesinin ikinci fıkrasına tevfikan keynesinde tedavi eder Tel: 40843 (8421 Diş etlerini fiyet alâkadaranın nazarı ıttılaına arzolunarak, gene bu madde hüKuvvetlen kümlerine göre şirketimizden alacakları olanların alacaklarını kaylstanbul asliye mahkemesi birindettirmek üzere şirketimizin Bahçekapısında Taş handaki merkezi dirir! ci ticaret dairesinden: idaresine müracaatleri üân olunur. (349) lstanbul limanına menrup Akay ADAPALAS Cumhuriyet İstanbu! Müddeiumumiliğinden: ZİNGAL ORMAN NIŞANYAN •"^•^"^•^•^»^\ Karacığer Mide Barsak Taş Kum hastalıklarına TUZLA İCMELERİ V E O T E L i Âkhisar Belediyesinden: 300 hektar raddesindeki Akhisar kasabasının haritasının tanzimi kapalı zarf usulile ve muaddel şartnamesile tekrar münakasaya ko • nularak 26/7/934 tarihinde ihale edileceğinden şartnameyi görmek ve daha fazla malumat almak istiyenlerin Belediyemize müracaatleri ilân olunur. (36C1) Hergün köprüden 6,30 7,35 8,05 9,50 I I 1J.I5 15,10 16 45 de Haydarpaşaya giden vapurlann trenlen içtnelere gıderler. Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Yüksek Ziraat Enstitüsü için satın alınacak 350 400 lâboratuvar gömieği 9 temmuz 934 tarihîne musadif pazartesi günü saat 13,5 ta alenî münakasa suretile ihale olunacağından taliplerin şartnameyi görmek üzere hergün Enstitü Muhasebesine ve % 7,5 teminatlarile birlikte ihale günü Enstitü İhale ve Idare Komisyonuna müraca atleri. (3296) Posta T, T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: 25 cildi meşin, 25 cildi bez ve mütebakisi karton kaplı olmak ve telefon rehberinde olduğu gibi aralarmdaki renkli kâğıtlara mat baaca ilân basılmak şartile (2000) cilt posta rehberi tabettirilece ğinden taliplerin 4/7/934 tarihine musadif çarşamba günü «aat 14 te Beyoğlu Posta T. binasının üçüncü katında Levazım Müdürlü^üne müracaat eylemeleri ilân olunur. (3611) idaresinin mutasarrıf ve Sad'ık kaptanm »üvar olduğu Tekirdağ romorkörii ile Şirketi Hayriye i*daresînin mutasarrrf bulunduğu Sahilbent vapuru arasında 21/6/934 perşembe günü saat 17 raddelerlnde vukubulan müsademeye ait deniz raporu nun tasdiki Sadık kaptan tarafın dan talep edilmiş olmakla Deniz Ticaret kanununun 1065 incî mad'desî mucibince bu îşle alâkadar herkesin raporun alınması için tayin olunan 16/7/934 pazartesi saat 14 te mahkemede hazw bulunabrlecekleri ilân olunur. Ağız kokusunu defeder! Ağızdaki bütün muzir mikroplan % ıoo Oldürür! Sahtp ve BaşmuharriTi Yunus Nadi Umuml neşnyaU idare eden Yazt işleri mudurü: Abidin Daver Matbaacuık ve Nefriyat Türk Anonlm Şırketi • lstanbul • Dr. İHSAN SAMİ ••••l Gonokok Aşısı tiuŞn ve îhK stl»'Tt»a karsı "•»lc tesîrli re taze a<ıdır. Divanyolo M Sultan Mahmut türbesi No. ' | j (802) 1

Bu sayıdan diğer sayfalar: