3 Temmuz 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

3 Temmuz 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Halkın Sesi | 7» HAKKIN SESİD Tanye (Saniye) İkinci Sahifemizdedir. BEŞİNCİ SENE N ge M: 1209 SALI izilmesi, manarşi taraftarlarının nezaret altına alınması, Prenslerin Almanyadan sü rülmesi için karar ittihaz olunması, hatta Mareşal Hindenburgun bazı adamlarının da gö aPsine alınması, celik riğferlerin dağıtılması Alman umumi efkârında müthiş bir enili kasırgası kaldırmış ve Alman siyasi ufkunu karanlık bulutlarla örtmüştür. 3 TEMMUZ 1934 o 60 PARA Almanya Siyaset ufku kara bulutlarla yüklü ! Londra (Radyo) Almanyada Hitlerin iktidar mevkiine gecmesine en çok yardım eden azi ,seflerinin birer birer yok edilmesi, orduda cok sevilen ceneral Fon Friçin de tüfe - Almanyada Diktatör lü İM ve ve ihlilâl kasırgası Sie Belam bie düşmanlarla mü deleye giri rişen Hitler, gi di de dahili rakip), ykm Tarla boğu yangı 1 badi ap pe Almanyanın dahi. elem pelemeğe, öl meğe koyul- > da alaplı belki bir için korkutacak ve Mi Her iin i il ki diktatör gün inde a e dür zafere en zaman ayakta duran “Çok y vadeden ve gözünü ,. 33 tntan yle hiç tatmi- in diktatörlükler - memle: öyle kasırgalar kaldı- İ, bunlar çol a bildiğini man mille- miştir, *PAİ etmesi zamani gel Milletler gösteren, cesur, , ancak harıkalar mu a benlik De suna yapıp Vi en Mei w. Kanlı Hadiselerdon Hitler mes'ul tötulmaktadır - Fon PaPen'in yerine Göring'in gececeçi söyleniyor Amsterdam 2(A A) — Alınan haberlere 1 man sosyalist fırkssımın ida re meclisi taraf» im oluna ir Oo beysnnamede, Almanyanın üzerine saldı- ran şimdi de çamur ve kan içinde boğulan çetenin yaptığı bütün cinayetlerden, Hitler mes'aldür denilmekte duyduğu Alman milleti Hitlerin sağ kolu bütün nefreli yüksek sesle va dek olunmaktadır. A 2 (A.A) — Ber nde zl şayinlara göre, Berlinde hir im li ll Bu r listesinin bu akşam emk söy loiriek tedir! Göring idam iplerile ilik Tren Elazize Halkın Coşkun Tezahüratı Arasında Girdi Elsziz 2( A.A ) — Dün ik trenin gebir. istağyanuna üyük te ar edilen kın altından Kağem mai binası önünd a. Yaşa ve iki EB e gınlatıyordu. Bu &i a kesildi, Mütenddit e ipler halkın minnet ve şük” .— alkışlar arasında söylediler. Şehir çarndan halka ay ei edildi. Ar. Tesabirat e de edilmiş, belediye tarafınd Nafıa mühendislerile ve hassızlar şerefine Halke lonunda 70 kişilik bir ziya fet verilmiştir. u mesut güne kavuşan Elâziz halkının ninnet ve şükranları büyüklerimize tel grafla pey İstas asyon bina önündeki takın « Kardeş ee a» > deybali yazılı idi. Müthiş fırtına devamı Bafra, 3 (AA) — sat 18 buçukta ani Sete ge rem mag gelen - Halk | fırtına k fındıktan May ped işidedir. | devi e tsları eski Erkânı Harbiye reisi M hm'a ihanetinin cezasını kendisinin tatbik etmesi için fırsat verilmiş isede, mum! bu fırsat- tan istif; etmediği için kurşuna dizilmiştir. Belin, 2 a siri — Roy tor #janaın Hâlâ kendi eyi mev- kuf si Başvekil mua- vini n Papenin yerine e Hrrinin geçmesi — Berli. ner Tagbolat dilan iin in” Relsou mhur tara fındı Ri Alkemanya Çaytung diyor ki: Hitler Almanyada yapıl sukün ve mii adeye lü zum bile hissetmemişiir. Çün kü sulhun ve asayişin halel dar kabul etmemiş Bütün ee M. Hit. lerin o kahramanlığının ve enerjisinin abi memleket dahi bağıl etmiş oldu- gu iyi ve derin intiba mem nuniyetle kaydetmektedir. ——an rar — Edirnede Mah sU Edirne, (Hususi) — Edir- ne ve mülhakatındaki e dık maltmdur. Bu m hakkında. e Ziraat Mü dörü hkta inzimam edince bu miktarın biraz daha azalacağı şüphesizdir,» Meksika Yeni girmen seçti Meksiko, 2 (A.A) — Reisi cumhur yem il ce | meral Lazaro Karden cumhur rel miştir. iş Devriâlem Seyyahları ok 3 Üç Alman e gey 8 rok. ee kuvvetli mini mini torlarile işa hhez SİNE lari Almanyadan kal karak a rel ristan, B Xugi lavyayı aşan yz Mr tıktan sonra İzmire vasi olaylar Albert Bul, Hermann Klee Walter Wranz isimlerini ta- şıyan bu genç m sey- yahlar Sacha Motor - Expe. Nevyork, 2Z(A.A) ei dition namına ar Asya iü Yahudi kongresi, mi a ci an doktorlara | iş bnlsi için bir ro Bir sujkast mı? sailkceğibi bildirmektedir. Kütahya 2 (A.A) — Nisan | Yeni teşekkülün 100 şehirde 1934 te esrarengiz bir surette | büroları vardır ve azasının gilelea ii ie an yat bez 2000 dir, Bn teşkilât teci Alman dok merkezi ve cenubi Ameriks: d Nari kari 3 imi K k ye a iş arıyacaktır. maktadır. Bir ecnebi karikatörü Italya ve Arnavatluk — Bu mahlük, va yavruyu (Arna meleri o ie dar çok seviyor, o kadar ği ve seve seve, ol okşaya haimadi o ka vetli sikiyor — onu ia da bir buşfazla ma ezme sıkıp sndin korkuluyor ul s ml vr mİ 4 sap

Bu sayıdan diğer sayfalar: