4 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

4 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gazi TE Reisicümhur Hz. dün saat 16,30 da “Vaktim İKİİŞ 2 bi Ertuğrul yatile Yalovayı gezintiyü “ iştirâk kesip saklayınız. şereflendirmişlerdir ; il İZ inci Yıl » Sayı: 5922 Yazı İşleri Telefonu: 24379 Çarşamba, 4 TEMMUZ (7 inci ay) 1934 İdare Telefonu * 24370 Sayısı 5 Kuruş ln .—.. İkinci Alman ihtilâli 300 insanın asılmasile bitti! 'Bütün Avrupayı heye- . Schleicher nasıl öldürüldü? Hücum cana düşüren ifşaat ( kıt'aları kumandanını kurşuna diz- lis gazelesinin eski başmu-j Vikem Sdid, son günlerde| #Amanların mikrop ve gaz muha -| İ emacağe vazi yoktu, O- £ nuniçin meselenin, eherimiyeti 0) -İ harrirlerinden François Pe ap-) Londradan ! kumandanlarından birile kavga ediyor. 2 — Sosyalist fırkasına mensup em . Bume müfritlerin tahriki; “Hitler hücum kıt'alarını lâğvetmek istiyor, silâh -) rüz ettirr İ meşhur İngiliz mecmualarından kadar anl nâdı. —— eme — » . . Bir amel y t I “Hitler ülküsünün kalesi,, diye a-| civarmda, hücum kıtaatı ku: - 1 a mese €SI nıliyordu. danlarından Karl Ernst'in ününe”! vi seçen meden evel sopalarla dövdüler! Bugün bu malümatı Fr: seyi EE MİŞ KA RU m 7— Çarpışan iki otomobil; Göring'in kayın biraderi, hücum kıtaları lenin ehe ni e : 'nü EE ei başına!,, 3 — M. Nadolni'nin Moskova sefirliğinden azli... çols Perrie işte ihtilâl hadisesinin belli başlı sebepleri.. tercüme ediyoruz: l Almanların kimya harbi gs, ig hakkındaki hazırlıkları kn ? i 4 Göring, Von Papenle a ğ 8 sokak ortasında tam M. Vikem Sdid'in Almanya har-| İğ : ei iz v servi) e kırk beş dakika biye nezareti gaz ve hava servis- a leri adamlarının Paris ve Londra- ğ görüştü ! da yaptıkları tecrübeler hakkında ğildi. Bir şeyler oluyordu; fakat “Mineteenth Century,, mecmua - ne?. Bunun cevabını vermeğe sında yaptığı sansasyonel ifşaat kimse muktedir olamıyor, herkes bütün gazeteler tarafından iktibas “ğe ğ bu fevkalâdeliğin sebeplerini araş- olunmaktadır. , i tırıyor, bulamıyordu. Alman hava kuvvetlerinin maz-| Şi > i Başvekil muavini M. von Pa - har oldukları büyük terakkiyatın l i pen'in geçen hafta Magdeburgda İngiltere için ne kadar büyük bir söylediği nutuk boranın yakımlaş tehlike teşkil ettiği Londra hükü- . İ makta olduğunu gösteriyordu. Bu- çenem edildiği bir zaman-| Almanyanın evvelce Ankara elçiliğini | nu, ihtilâl arifesinde Regensburg £ arisiyi bil Me elEDi a bu yeni Ve ezici deliller İngil| yapan ve Moskova sefirliğinden azlo- fake de OE Sİ a hemme eat enli ep terede derin bir heyecan yapmak- lunan M, Nadolini İde biç bir ebemmiyei” olamdığ de. öldürülen eld Alman Başvekili tan hali kalmamıştır. | ; ş İle Aİ > Yere : â Berlin, (Hususi) “İkinci Al! halde ihtilâlin ilk kıvılcımı teş-' Fransots Perrier İ ui ” Überenii 7 EE sötünunda) | MAR İhtilâNI,, adı verilen sonra) kil eden bir vaka takip etti: ; diselerin merkezi Münih şehri ol.) O Goering'in kayın biraderinin ra-| muştur, Bu şehir ihtilâlden evvel! kip olduğu otomobil Regensburg İ Ni gası başlamış ve bu genç te Ernste hitaben: enn ii 2 — Sözlerinize dikkat ediniz, de- ş, ben Goeringin kain biraderi» Cumartesi saabahı Münich'in! bili ile çarpışmıştır. Bu çarpışma Ernst ise buna kemali hakaretle etrafında söylenenler gösterdiği manzara “ dakilt bare) dölayısile Errist' ile Göeringin ka) #1 99vab1 vermiştir: it Tıp Fakültesinin cerrahi hasta - lıklar profesörü M. Nissen tarafın- © dan Teşvikiyedeki Sağlık Evinde hususi bir ameliyat yapılması, bazı noktai nazarların ileri sürülmesine sebebiyet vermiştir. Bilhassa dünkü “Cumhuriyet,, refikimizde (“Bize verilen malü- mata göre hâdise şöyle olmuştur,, : kaydi altında anlatılan meselede okunan bir kaç cümle, bazı dok - ba arasında gözle görüle » babalari uyandırmıştır. Bu nençok tebarüz eden şekli de “tecasiir, den ibaret bulu- nuyor, (Devane 13 ge Tm Vinci sayıfanın birinci sütumand) ği | Bulgaristan fırka ga i zeteleri neşriyatla- » rını tatil ettiler / . m Eski başvekil M. Muşâ- nof da teessürle gaze- tesini kapattı Sofya, (Hususi) —. Bulgaristan- da siyasi fırkaların feshinden son- va fırkaların fikirlerini peşreden| gazetelere tasfiye işlerini tamam- İıyabilmeleri için iki haftalık bir mühlet verilmişti... Bumühlet 30 Haziranda bittiğinden (Zname) gibi bütün fırka gazeteleri bu ta » rihten itibaren neşriyatlarını tatil| etmişlerdir. 00 Devamı 8 nucu sayıfanın 4 üneli sütununda) manzarasından başka bir şey de -| in biraderi arasında bir dil kav ii (Devamı 10 ncu sayıfanım birinci sütununda). Japon kabinesi istifa etti BUGÜN KADIN SAYIFASI Greta Garbo'nun giydiği tarihi kostümün yakası moda oldu ( T.inci sayıfada ) —— 4 Yeni Hakimler kanunu fi Adliye vekili yeni kanunun | esaslarını anlattı (9 uncu sayıfadı) İstifa eden Japon kabinesi Japon bahriyelileri müsavat istiyorlar! Tokyo, 3 (A.A.) — Kabine im-, taben bir mahzar imzalayıp gön- peralora istifasını vermiştir. İm-| dermişler ve bunda, deniz kuvvet- perator, istifayı kabul etmiştir. lerinin müsavatını temin için Va- Tokyo,3 (A.A.) — Bir çok yük.| şingto; hi ini ini Panatinayikos takımı oyuncuları dün rıhtımda oyuncularımız arasmda | sek rütbeli bahriye zabitleri, bah- kaya bk a ipi li , #Bfnenin iş başına (Yazısı 9 uncu sayıfamızda) ;| riye büyük erkânı harbiyesine hi-| gelntesini istemişlerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: