4 Temmuz 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

Almanyada Demiryolu Adliye Vekilimizin Hâdiseler. l935ışşnîindıkim"n u Meclisteki Beyanatı.. (htilâl nasıl — çıktı ve u.îı:un:u;'şıııî:yını?ııınıı Saraç oğlu Şükrü bey hâkimler kanununun mecliste nasıl hastırıldı? Nohap girketi ımnn.ı.nlmüıakeıesı münasebetile mühim beyanatta - bulundu. Paris; ? (A A — Havas | yapılmakta olan lımak-_finsğ- Ankara, 3 (AA.) — B. anaının Berlin muhabirin- | li hı._tı[nın. :ık_u'_w.mıu":' r_ TETTERENE YÇ

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler