5 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

5 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m ii R Mensa e) Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor İst, Mısırçarşısı kapısı karşısında Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT İ Bütün Türkiye Mehmet Elendi Mahtumları Kahvesini içiyor İst Mısmrçarşısı kapısı karşısında, FIATI 5 KURUŞTUR. Almanya'da İhtilâl mi? BERLİN, (Milliyet) — Şu satırların yazıldığı anda, Alman yada ehemmi mukabil ih- #ilâlin basıldığı, biribirini takip e- den fevkalâde nüshalarla, Berlin sokaklarında ilân edilmektedir. Mukabil ihtilâl mi? Daha dün ve hattâ evvelisi gün Almanyanm meşhur şefleri o nutuklarında fır- i sağlam gösterme - ç lin mihrâkı; M nih, yani fırkanın © umumi mer- bim meme? ve iris kuvveti e geçirmeden yıllarca çalıştığ dir. Mukabil ibtilâlin rm ları: Bir aralık Başvekillik etmiş olan Ceneral Sehleieher ve . şim- diki fırkanın askeri teşkilâtı olan SA kıt'alarının şefi Rhömdür. Bu belli başlı simalardan başka bir sürü ikinci ve üçüncü derece- çe şefler var. Almanyanın garbın- a seyahatte bulunan Hitler, Mü- Teni bir komplot olduğunu ha- : r alır almaz sabah saat 3 te şa- in sand İmei ile Münihe çuyor. ğin bizzat tevkif ediyor. Ce e eri ettirmek istiyor, & iddiaya b <eneral silâhla mukabele €- a an giren karısile bera- öldürülüyor. Diğer şeflerden yedisi kurşuna İskezi gidiyor. Diğerleri hapse götürülüyor. Kur- m gidenler arasında Rhöm- meşhur muavinlerinden Ernst var, hitaben 12 maddelik bir emirname tebliğ edi- yor. Asıl bu emirnamedir. ki, €- Tat iyetlidir. Bunda, SA teşki- teş Şürümek üzere olan bir ep Hit olduğu görülüyor. Fakat Çrirnamede işin eski Harbiye na- iri ve eski Başvekil Schleicher'e sit kısmına — dokunulmamıştır. yu ayr, ye geğba ekmil | faal. yetin merkezini teşkil eden diğer İk pakkında malümat © almak ia il olamamıştır. Sadece şu denil. ektedir: Ceneral birtakım mu- Yassıtlarla Berlinde bir ecnebi areti ile temas temin etmiş ve ai ihtilâl baik baş- ıştır. Emirnameye gelince: Hitler, her maddesi, emir e- ki, a mel e emir. n ziyade millete beyanna- Vem ye hiyetinde le ba iyii; Üatümektedin çeşeerden. itaat ayda? Birkaç gard Mmle rkaç zamandı. pa lk al yada her şeyi mat. Şefler vahim münakaşalar ta, ve bu münakaşalar şef- Map sihmi ikiye (ayırmakta zat Münakaşaların — bazıları biz- K tler tarafından teskin edi- yordu. Fakat birçokları, olduğu gti kalıyor, ve karşılıklı husume- giriyordu, Anlaşılıyor ki, ki BAZ içinde bulunan Münihte- tai tezi , , merkezinde her gi bir işe girişmek istiyen mü- bir grup vardı. â kat'alarının şefi olan RI Sini şudur; ö e a taban (Hitler biz bimizdedir, haydi soka) hen Bu surette Hin, hihe geldiği 30 temmuz nin günü, Münihte, ii çarpışma mukadder imiş, Mİ ünihe gelerek ve kuvvetini lanarak böyle bir hâdisenin 1? geçmiş oluyor. Talih eseridir i Hitler Münihe yakın bir mev- wa bulunmuş ve son | Jâhzada a mahalline gelmişi itlerin emirnamesinin bir €- ölmeli mede, SA kıtaları ğ in lü yat yaşamaları, Jraletler vermeleri, alenen içme” Bakı, , Otomobille gezmeleridir. ma, dilen bu. ziyafetlerin, Al hiy.adaki ecnebi diplomasi mu- dini da verilenle- hsan (gittiği ki, bu ziya. tekli bize de garip gel hak, Misafirin fazla mütaleaya Şiamıyacağını bilmekle be- ip ANKARA, 4 (Telefonla) — Büyük Millet Meclisi yarın yaz tatiline karar verecektir. Sümer Bank sermayesinin fazlalaştırıl- masına dair kanun lâyihasının yarın öğleye kadar bütçe, iktı- r Hindenburgun fevkalâde müza- haratini kazanan Von Papen PARIŞ, 4.A.A. — Havas ajansı nın Berlin muhabirinden : Almanya'da siyasi vaziyet, umumiyet itibariyle vu- zuh iş gibidir. Kabinenin neşretmiş olduğu bir teb- iğ, hükümetin Almanyada kanunun büküm ve nufuzunu kâfil bulunduğunu Adliye saraymda patlıyan hasaratı mucip olmuştur. Belediyenin bütün ididalarına rağmen bil | havayici zaruri ye fiatlarında ihtikâr olanca hıziyle devam etmektedir, Alâkadar le için harekete geç - memiş olması hayretle kasışılanmaktadır. Ma- amafih bu mücadele- nin bugünkü eleman - larla ve teşkilâtla yapı ıyacağı kanaati de erir lee o SInin neşrettiği m senesi ilk üç ay- ik toptan eşya endek- si bu vaziyeti sarih ola rak gi ktedir. Bu hususta sözü en deksin ihtiva ettiği kamlara bırakıyoruz. 927 senesi toptan eşya umumi endeksi fiat va satisi 100 addedilirie 928 senesi fi at vasatisi bu yüze nazaran 103 i- di. 928 senesi 100 addedilirse 929 senesi fiat vasalisi 101 idi. 933 se- nesinde 88 olan İstanbul umumi fi En ziyade ihtikâra vesile veren seyyar €s- 9uncu sene No, 3017 PERŞEMBE (5 Temmuz 1934 Müdür : 24318, Yazı işleri müdürü: 24319. İdare ve Mutbum £ 24310. Tel: ( MA A Meclis Ordumuza Teşekkürlerini Bildirdi. sat ve Maliye encümenlerinden mürekkep muhtelit bir encü - mende tetkikat ikmal edilecek ve öğleden sonra heyeti umumi- yede müzakeresi yapılacaktır. Yarınki toplantıda Başvekil 1s. b i lı meseleler henüz aydınlanmamıştır. Şimdiye kadar nasyonal sosyalist hü- kümet, halkın mistik heyecanına istinat etmekte idi. Propaganda nazırı, şayet bugün reyi- âmma müracaat ailecek vers neticenin geçen 12 teşrinievvel ğu Hitler'e ayni derecede müsait olacağını, fakat başvekilin siyasetine (o başka bir mecra vermekte bulunduğu şu sırada, böyle bir müracaatta bulunmak niyetin. de olmadığını söylemiştir. Diktatörlükte sebat başvekil, halkın sukutuhayale uğradığın- dan dolayı kısmen zail olan teveccühüne ve ordu ile zabitanm merbutiyetine is- tinat etmek mecburiyetindedir. Başvekilin tebliği BERLİN; #-A-A. — Alman ajansı bil- Bı harbiye reisi Röbm'ün isyan hareke- ti esnasında ittihaz edilen (tedbirler 1 temmuz gecesinden itibaren kaldırılmış- tır. Binaenaleyh mezkür hareketle alâ- kadar olmak üzre tethiş hareketlerinde bulunacak olanlar mahkemeye tevdi 0- Tunacaklardır.” Idarei örfiye yok BERLİN, 4.A.A, — Berlinde ve Mü- (Devamı 6 ıncr sahifede) c00 Viyana Adliyesinde bomba patladı VIYANA, 4. (AA) — Reuter ajansından : Rakamlar açıkça söylüyor Fakat Belediye halâ bir şey söylemek istemiyor Ticaret odasının dün neşrettiği üç ay- lık endeksten de ihtikâr görülüyor naftan bir ikitip.. at vasatisinin 100 mikyasma naza- ran 934 ün ilk ayında toptan eşya fiat vasalisi 102 olmuştur. Bu ayın endeksi de 100 addedilirse şubatın” (Devamı 6 ner sahifede) —w Meclis bugün tatilediliyor. İsmet Pş.nın beyanatta bulunması muhtemel,duruşma meselesi met Paşanın beyanatta bulun - ması ihtimali. de yardır, ğ ANKARA, 4 (Telefonla) — Büyük Millet Meclisi bugün sa- at ikide Kâzım Paşanın riyase- FLAŞ AAA Almanyada vaziyet duruldu Kabine alınantedabiri bir kanunla tastik ettti Milli sosyalist fırkasından çıkan veya tardedi- Gazi Hz. Reisicümhur Hazretleri dün de Yalovada istirahat buyurmuş lardır. Gazi Hazretlerinin cuma günü Ankaraya avdetleri muh- temeldir. Şehinşah Hz. Trabzonda Kardeş milletin Büyüktreisi dün Trabzona çıktılar Erzurumda büyük karşılama hazırlıkları yapılıyor TRABZON, 4. (Milliyet) — Şehim retlerini hamil Ege bugün saat 10 da Trabzon İimanımı varacaktır. Saat 14 de Âlâhazreti Humayun karaya Çı karak, doğruca Gümüşhaneye hareket buyuracaklardır. 1 SINOP, bet — e ağ İran Şehinşahı Hazretlerini hâmil Ege mk "beraberinde Zafer ve Tmaztepe törpidoları olduğu halde dün saat 16 da Sinop limanında bir tur yaptıktan sonra Trabzon'a doğru: yoluna etmiş- tir. Şehinşah Hazretleri sahillere topla- nan binlerce halk tarafından hararetle selâmlanmışlardır. ERZURUM, 4.A.A, — İran Şehinşa- hı Hazretlerinin yakında tekrar Erzu- rumu şereflendirecekleri dolayisiyle, ye- (Devamı 6 ıcı sahifede) On senelik Program *inde toplandı. Hâkimler kanun zaları kaydeden mezkür madde lâyihasının encümene iade edi - nin encümende tadil edilen len maddesi heyeti umumiyeye maddedeki (oOencümende ta- geldiğinden bu lâyihanın müza- dil edilen şekli omüzal keresine başlandı. Devamsızlık re edilirken maddedeki bilâ- edecek hâkimlere verilecek ce- (Devamı 6 ncı sahifede) AA KAKA AAA AKSA KAKA EA gil Üniversite Doçentleri bugün toplanıyorlar Maaşlarının artırılması etrafında gö. rüşerek son kararlarını verecekler m eee m Doçentlerin maaşlarına zam yapılmaya bütçe müsait mi ? yeni istifalar Edebiyat, - Hukuk fakülteleri ve dişçi ec- zacı mektepleri doçent leri dün hususi olarak toplanmışlar, maaş» lasının arttırılması gin Vekâlet nezdinde yapılacak teşebbüsle - re ait bazı kararlar vermişlerdir. Bütün U- niversite doçentleri bu gün saat 18,30 da bir toplantı yaparak son kararlarını verecekler- dir. Diğen taraftan do- çentler arasında istifa lar devam etmekte. dir. Kimya doçentle - rinden Sebit Bey da istifa etmiş ve Sıhhiye Vekâletine müracaat ederek, evvelce Vekâ- lette bulunduğu vazi- feye iadesini istemiş - tir. Dün kendilerile gö O Bir doçeni lâboratuvar mesaisi yapıyor . rüştüğümüz bazı doçentler diyor. | li maaşımız 55 lira idi. Bu sene ye- lar kiz ni bütçede asli maaşımız 35 liraya — Tayin edildiğimiz zaman as- (Devamı 6 ıcı sahifede) İlk tedrisat için Maarif ve-| Sinemalar ne olacak? kâleti program hazırlıyor | Reşat Şemsettin ve Hıfzırrahman Raşit Beyler Maarif vekâleti, ilk mektep- lerin ıslahı ve tedrisatın daha ve- rimli olması için on senelik bir program hazırlamaktadır. “İlk tedrisat inkişaf | progra- mı,, İsmini alan bu program önü- müzdeki ders senesinden itibaren tatbika başlanacaktır. Programda birçok mühim €- saslar vardır. Üç sınıflı köy mektepleri beş seneye çıkarılacak, müfredat pro- gramlarında değişiklik yapılacak, (Devamı ı sahifede) BUGÜN 2 imei aahifede ECNEBI MATBUATI VE SON HABERLER Süncü anhifede “TARTI VE “TERAZİ Felek VON SCHLEICHER! Mümtaz FAK 4 üncü snhifede ÖZ DILİMİZLE M, Salâhattin 5 inci sahifede TERFİ IMTİHANLARINDA MUVAFPAK OLAN ZABITA MEMURLARININ LİSTESİ — SPOR Maliye Vekâletinin müda- helesi Belediyedeki vaziyeti değiştirdi mi? Hâmit Bey sadece emrin geldiğini duyduğunu söylüyor Maliye vekâletinin belediyeye 4 e bir müzekkere yazarak sinemala- rm açılmasını bildirdiği söylen - mektedir. Vekâlet müzekkeresinde, sine- maların kapalı bulunm. vergiyi kaybettiğini belediyenin Darülâceze hissesini tahsil etmesi için diğer kanuni yol- lardan yürümesi tavsiye edilmek- tedir. Vekletin bu emri üzerine va: ziyetin ne olacağını dün belediye reis muavini Hâmit Beye sorduk, a 6 imc sahifede) hk Belediye reis muavini Hâmit B. gi Görüşler DOÇENT HAKLIDIR Aka GÜNDÜZ z Memleketin yarınki idare ve ik- tidarını eline alacak Üniversiteli dir. Bu Universiteliye idare ve iktidar kabiliyetini verecek olan da profe- sörle doçenitir. Z Memleketin yarınki idare ve ik- tidarı, yeni tarihin selâmeti namına mevzuu bahsolduğu zaman; ikinci derecede (asbabı mucibe) lerin sus ması ve öne geçmemesi lâzımdır. Bir doçentin dimağına, vicdanı- na ve omuzlarına yüklenen yük ne GDevâmi $ indi sahilde)

Bu sayıdan diğer sayfalar: