5 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

5 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

beye dedi ki: Yakup Cemi ettiğini | Diye üre itiraf ediyor.. Yakup C . Seyit Pile merkezi umumiye önderdim. Ha, Sahife 4 AKŞAM 5 Temmuz 1934 Tefrika No. 242 Yakup Cemil, ülke Müstantik Vehbi bey, Hakkı beyin ortaya attığı bu yeni iddiayı tevsik etmek ü Cemil — Hakkı beyin bahsettiği bu zevatla «sulhu ir fikirle- riniz ve hükümeti i devirmek is tedi- dü da şimdi söylediği ii mi söy- ledi? Yakup Cemil bey, bu sual kar- > arkadaşının sözlerini teyit eder bir vaziyette ve hâ- tehlike ve — Evet doğrudur, bundan bir, bir buçuk ay evvel, Hakkının söy- lediği bu zevat ile sulhu münferit Tüzumu ve teşebbüsü etrafında gö- rüştüm! Bu açık itiraf, Yakup Cemil > yin ne kadar pervasız bir şahsiy. 22 a bir misalle daha ll Küme tik tolrar sor 0 Jttihat ve Terakki tarihinde esrar perdesi Yakup Cemil - ve pe öldürüldü. harriri: 5 Temmuz 1934 sulhu o in çalışmağa az- mettiğimi Mağa Fakat buna lar. (*) Bund aldırmadı! receğini söyledi. Filhi © gün Memduh Şevket bey bana Erenköyündeki evime geldi. ze Memduh Şevket beye mem- meselelerinin halli noktai münferit taraftarı olduğumu an- #tım. Harp vaziyetinin ne kadar nazik ve tehlikeli olduğunu hi ta üzerinde gösterdim. Memduh Şevket bey fikirlerimi esas e rile şayanı dikkat gördü, bunla Kemal be; beye anlatacağını söyledik aris Bunun üzerine bir iki gün so ra Kemal bey beni çağırdı, Nuru- osmaniye klübüne gittim, bizzat kendisile görü: mduh Şev- ki iştüm. Mem et vi e tekrâr et- tim, Anlat bakalım!.. Yakup Cemil bey, müstantiğe vereceği izahatın bir Me imkân vermemek ve kolaylıkla zaptedilmeşini temin etmek için ağır ağır söylemeğe başladı: — Memleketin yeniyol! çok berbat (o buluyordum!.. Harbin, günden güne bizim yn hi lerden buraya, birer sebeple ge- len arkadaşlardan, tanıdıklardan öğreniyordum: Artık he al ağ hun lüzumunu ileti Ben de vatanın felâketten Kesti yrılmak lâ- zım geleceğine caz iri akup Cemil bey, bu son cüm- leyi o kadar vakur ve hâkim bir eda ile söylemişti ki kendisini gö- renler, onu en ağır bir cürümle it- ham edilerek müstantik huzurun- da ifade veren bir maznun değil, büyük bir harekete geçmeğe ene rar veren memleketin en yettar bir devlet adamı ar lerdi!.. İl, kimlerle temas bey, sözlerine şu suretle ne etti: — Ben bü kararımı, memleket mukadderatı ör en çok müessir olan! anlat- Ben, Ki vi EE benden ii an- lami “ Salhu “ünferid , İ Talât bey bile muvafık görmüş !.. dığını ve bu fikrimi bir çok kim- lere, Kemal beye açtığımı an- Tattım; hattâ hükümet razı olma- dığı için hükümeti devireceğimi de ilâve ettim.. hmut Kâmil paşa,bana dü- şünmeğe ihtiyacı olduğunu ve tah- mak icap erer söyle- bu fikrimin I bey tarafından tasvip ei de müsteşar paşaya izah ettim. Ben, sulbu münferit teşebbüsümün Ke- al beyle Mahmut paşa tarafından reddedilmediği, ğri ile ora görünce bu Gü I 4 © itiraza .teşebbü de muvaffak olacağı- mı tahmin ediyordum, Buradan çıktıktan sonra sadrıazam Sait I — Trakyayı tanıtmak Edirneye bir tenezzüh treni tertip ediliyor pim pini tanıtmak Trakya sevgisini artı için an ve Edirne Halkev- masta el ve bir te- ertiplemişlerdi. s k Senin İerile de temasa buldan Edem bir tenezzüh i tertiplenmiştir. Bu tren o gün saat (8) de Sir- keciden hareket edecek (16) da Edi varacaktır. 22,30 da Edirneden avdet treni vardır. Ar- de de avdet için muteberdir. Edir- ie kalacakların esbabı istira- Behlerini temin için Edirne Halk- evi hazırlık Ml Mezkür cı ü Edirnedi İstanbul Sahteliti ile Trakya muhteliti arasında bir de futbol maçı olacaktır. Mühim bir Adaları güzelleştirme cemiyeti | tarafından u yaz mevsimi için tertip edilen şenlikler 12 pire perşembe akşamı kulübü behçesinde ADALAR REVÜSÜ ile başlıyor Bu revü Ekrem ve Cemal Re- şit beyler tarafından sureti mahsusada hazırlanmıştır. rtuğrul Muhsin beyin ida- resi altında Şehir Tiyatrosu (Darülbedayi) güzide artist- leri Ee temsil cektir. Temsilde dai geç vakta kadar dansedilecektir. Sabah saat üçte âvdet için vapur İğ YENİ NEŞRİYAT Ulkünün 17 nci sayısı 17nı yısı mütenevvi ve yek zengin çıkmi, iz Bu sayıda mütenevvi yazı a e kıymetli alinin ve resimler BORSA Istanbul 4 Temmuz 1934 be ka in) * mak istedim! Şayet benim fikri- tiğini bu zevata söylemeği müna- sip gördüm. Ben edttihat ve Terakki» ye nün için evvelâ biraderim rnten bir fayda alim paşayı da görüp a dü- hvil şüncölerimi latmağı muvafık yer dahili ol eli 9,05 ED; rr) ni 1998 > Müessis eğ) Yakup Cemil bey, Seyit Meh- 03,50) 'T. C. Merkez met beyin ihbar üzerine kli aruz bimer 28,60 kasi minin” derhal tahkikata ve faaliyete »> “H . 2780) Anadoluhisse 27,— geçtiğini bilmiyordu. » 27,80) Telefon Mümessil I 48,05) Terkos zl > 46,90| Çimento Kınalıada sünnet düğünü Pi re Evvelce haber. verildiği üzere . | 9,06) Şark > 6 temmuz önümüzdeki cuma Para (Çek tlatleri ) ç 1:06) Sofya 86,13,50 ç günü e 14,30 da Kınalr e a Prak 19İL18 ada > ş — bikes gn Ni z & Ozosa|) Berlin ,10,67 ları emet düğünü ve bu Ğİ |... çeş) Madi 88:1160 münarebele Mba deniz yâ- Atina Bİ,0,S li des ai 00, ai 2,44,15| Pengo 4,05,50 Me Bikiler 1 liradır. ksel oo 840,75) Bükreş (o 79,20,50 Ür ve ikiyi 1,17,15) Moskova 10,94,60 Ailelere ve talebele Tatil zamanları devamı rn 10 BERLİTZ de İstanbul 73 İst bu müddet için mühim tenzilâi KAYDA BAŞLANILMIŞTIR. klâl cadd re İLÂN ınca 20 Eylüle kadar İRASİLE #0 her lisan için kurslar açılmıştır. Hususi dersler. * We kil spol mi münasebetile yarın ” Taksim stadyomunda mühim ları ri karşılaşacaklar ven gelmişlerdir. Başar da klüp Ame si e M. Kar. ii üz ktadır. takim- ü de eği diri ieiini Cuma günü güzel bir pa günü söüirlleceği anlaşı panın en kuvvetli takımlarından biri olan Admira takımı cektir. Bu hususta Viyanalı klüple Fe- Mesin ya cereyan eden İd YA girmiştir. tekabil ziyaret esası üzerinde ce- reyan eden müzakere, muhabera- tın uzaması vakti cikime taç ettiği için kesilmişti. Fakat iki maç | yapmak üzere İstanbula gele | JTl-5POR Aİ, spor günü Yarın Taksim stadyomunda yapılacak maçlar - Admira temmuz sonunda geliyor unanlı ğkileei Galata rihtımında ba; Trikolor Fenerbahçeye son bir nerbahçeniri Romanhyaya gelmesi- nin çok si olacağını ik Tİ üz t müsbet sı neti- eri Fenerbnhçe Büker ve Gla Mami ii alatasaray spor klübünden: 6 tı muz cuma günü ei (Galatümkzey spor günü) Proj 1 — Geçit amari 4.ğl: 3 İlakeş, Geli e dün yi 00 metre, gülle'atma saat 15, 6 - 800 metre, yüksek atlama saat 15,47 - Disk atma saat 16,15, 8 - 200 mef- a müsabakalarma pazar günü se Beşiktaş maçından in edilmek ti BA demi ada teme, a: ra: rnünasebetle müsabakalar | barikiade devam MELER Bu mii için serbes dühuli Sinsyakak iz Dükliye SD), ikm 1 (100) ve balkon (200) kuruştı gehri rimize A “Enrejt ve a gezelecisi güni e a Bohumil Paspii. Me iki Bunlar mleketleri dolaşmaktadırlar. Buradan Suriye, Irak ve meni gidecekler, oradan bir. görünüyor 2d 55 al mşi ana geçeceklerdir. Resmimizd in İdam ve otomobilleri yanında kamp kurarken iki seyyah otomobillerile

Bu sayıdan diğer sayfalar: