5 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14

5 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

rai ez Sahife 14 Sabah erkenden - Akşam pe vakte kadar nün her zamanını Yağmur, —— e. Güzel resimler çıkarmak ve neticeden evelce ea olmak için SERİ KODAK - VERiKROM FİLMİNİ KULLANINIZ yüksek fazla hassasiyet Jelatini mat | 100 0/0 anti -Halo Kopyalarınızı “VELOKS ,, kâğıdına bastırınız, daha canlı çıkar, detaylar kaybolmaz. Senelerce sararmadan dayanir. Kopyaların arkasında , Kelime- İ) sini teminat olarak arayınız. (YE (825) ARSEN LÜPEN 4“ cilt ( Forma 67 - 86 ) Bugün çıktı FİYETİ: HERYERDE 80 KURUŞ Tevzi yeri : AKŞAM KİT APHANESİ Istanbul « 121 Aykara caddesi Taşra bayilerinin ve sipariş verecek zevatın doğrudan Macunu Güzel Şapkadan evve Güzel diş| te ge” ini set & G di yeğ. çi Ve ie vir den if e ehemmiyet e sıbhatlerinin esasım ve sırrım bilmiy: is dem güzelliğin sn Dişlerinizin güzel olmasını orsa sabah ve akşam ginde iki defa eline RADYOLİN ile fırçalayıniz. am Belediyesinden: lu Kasa! a maya em aca! yere "Beldieye ktır. Keş olan Müessesat ve e tekliflerini | bildirmeleri e — NE YAPIŞTIRICI VE NEDE PÜLVERİ| ZATÖR ŞEKLİNDE DEĞİLDİR... Küçük şişe 25 Büyük —— 75. LnEİğiMdiridir. Ye na aramı , Büri Mİ DEPOZİTERİ “NAİM D£ TOLEDO İSTANBUL, SULTAN HAMAM, ACAR YLO Han35-57 PETROL NIZAM SAÇ bakımı i ka en iyi bir ilâçtır. Saç dükülmi ve m darda nakkale mumun, Şehitlerini Ziyaret Seyahat! 26 Temmuz Perşembe icem vap yapılacaktır. Bu sene mi dilecek erasim orada e Cakır, o een “ülyan ir yatan aziz gehitlerimiz alyan etmek bir vazifedir. Bu vazifeyi ii için Şehitlikleri İmar Cemiyetinin baz azırladıı fırsattan istifade edil elidir. İ mmm amma am! Beyoğlu Ban sulh hukuk mah kemesindan e sakin iken Üç ay evvel edilmiştir. İlân ANE itibarei ii caklı ve borçluların ay ve mirasçı ların. üç ay içinde bi dördüncü sulh hukuk mesine müracaat! lüzumu ilân olunur. 16) ame e a e Vefa'da Ok Meydamna nazır fabrika inşasına vs İSTANBUL AMERİKAN KOLECİ was 5 Temmuz 1934 Hakiki, sal, Rafi tesirli ASPİRİN, Dd: — sını — Ağrıları çabuk ve emniyetle .. başvuracağınız * deva, pie çü, “müstahzarı olmalıdır. “Sisp 2 B Ambalajlarda .Kemerler.; .Korseler..?, Tâsri kadın, bütüm arzulurında ye siri rse giymek hus- a şahsiyeti arar Milan endam verecektir. ' 5 avmerolı katalogdan bir adet meccanen m müsar ade ed 166, Bovlevord Havssmann Bayel. ina gs No.12 istiklâl Caddesi No. 385 * ERKEK KISMI Robert Kolec, Bebek Tel. 36.3 KIZ KISMI Amerikan kız Knleji, Arnavutköy Tel. 36.160 az yeke e — öğreten “bir resmi Almanca veya Fransızca ari olarak mütehassıs muallimler tarafındı miline e hayalı ye alk Mi Şa vo alkis sönülerece ile BAKALORYAYA HAZIRLAR m karya ve talebenin vukuflarına, fikri terbiyelerine erkek beden terbiyesi ve sporları ile gençleri bedenen kali 3. Ameli ve nazari elektrik, makine ve nafia MÜHENDİS KISMI pelmn yetiştirir. rt Kolec'de kayıt günleri : Ağustosa eği m 9-12 ye kadar T Been bazın & Salı günleri 9-12 ye kadar. merikan Kız kolecinde kayıt ği : - Sim Fazla malümat için mektupla da müracaat edilebilir. g) (631) Be e << <<< Cildiye ve Zühreviye “Sip RÜİ RUT Beyoğlu, ira Bursa bazan ittisalinde -Atlas Ham Tel, 43353 15 Ağustostan itibaren Cuma ve Salı günleri 9-12 ye kadar. İstanbul Cumhuriyet Müddeinmumtliğinden: tevilfhanesi ye ems Hapishane meyi mübaya- na lüzum Azami 6810 | kile süt ile me e yoğurdu play vaz e lm ere her gün Dair edeceklerin sarma dai "gti sat Eri de ye Vilâyeti Muhasebeciliğin yonu mahsusuna müracaatları ilân olunur. de —— Komis- İTİMADI MİLLİ Yangın — TUR! GORTA AN: iş diaeta Türk T Ticaret Mil Türk Ticaret Banka e Şubelerinin ia maballerle memleketin beliğ lele nani Dizi ACENTALARI VARDIR (Ter: Trim belimi m Galata İtimadı Mili Hanı Telefon: 41937 (801) Se | 2 :

Bu sayıdan diğer sayfalar: