8 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

8 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Ağustos Beklediği Aşk 27 Bugün bana iki kadın geldi, kı • du. Lâkin birden bu ıstırapla soruşturan, anlamak için çıldıran nazaryafetlerinden zengin degfl* hatta sı lar ona saçma bir şüphe verdi, vahkmtıda oMuklan anlaşılıyordu. Biri şi bir ümitle titredi, deli gibi kocaortayaşh bir hanım, diğeri on altı on sının üzerine atılarak bağırdı: yedi yaşlannda güzel, sevîmli yiizlü Yalan!.. Yalan, sen uydurdun, bir kızcağız. Zavalh gayet t« utangaç. Daha kapıdan girerken yüzii kıpkır • anlamak için uydurdun, Fikret yalnız beni seviyor... Yalan, ya... mm olmuştu. Adeta ayaklan birbirine Sedat kansını kollarından yaka • idolaşıyor, sendelivordu. Halinden da lıyarak sarstı ve itti. Birgenin du • •anm kendine ait olduğu, hatta birax daklarında son yalan kelimesi ya • da kabahatli olduğu beHi idi. Fakat rım kaldı, arkası üstü halınm üzeontm yerine oteki, ortayaşh hanım an; latmağa ba»Ndı. Kızm anası im ş, ga rfne serildi. O zamana kadar sesini çıkarmadan seyreden Semiramis yet çeçeron bîrşey. koştu, yere diz çökerek genç kadıSedat biraz durdu, Setniramisin nın başını dizlerine koydu; bileği tarafma bakarak düşünmeğe baş ni yakaladı, nabznı aradı, telâşla ladı. Genç kızm yanında bu vak'a bulamadı. Büsbütün sinirlendi. Yaryı nasıl anlatacakh?.. Kapali bir dım istemek için başını Sedada doğtarz aradı, nihayet sözüne devam ru kaldırdı. Lâkin onu da arkasıetti. nı dönmüş giderken görünce çare Hanımın kocası vefatında siz bağınp hizmetçileri çağn?«nağa bunlara yalnız bir ev bırakmış. O da mecbur oldu. Biraz sonra Birge yakırık dökük bir şeymiş, fena halde tağına yatınlmışb. Annesi başının sıkıntıya girmişler, tnecburî bir oucunda çırpınıyor, hizmetçiler aşadaya çekilip otekileri kiraya vermişğı yukan koşuyorlar, Semiramis te ler, küçük hanım dı» daktilo öğrendurmadan doktorlara telefon edi miş, bin müşkülâttan soeıra kızca yordu. Genç kadın bütün başına, gıza bis yer bulmuşlar, sekiz aydır göğsüne dökülen sulara, kolonya • çalışıyormuş. Fakat çahştığı dairelara, bütün oğulmalara, tartaklan • de gayet yakışıklı b!r genç varmış. ma'ara rağmen kendine gelmemişti. Daha ilk günden flörte başlamış, Naciye Hanımefendi artık hıç komplemanları ilânı aşklar, ilânı kıra hıçkıra ağlıyordu, sonra aklı akları randevular takip etmiş, arana kızını kurtaracak bir çare gel • larmda nişanlanmışlar. Lâkin gen miş gibi birden bağırdı: cin vaıiyeti evlenmeğe pek müsait Sedat... Sedat nerede?.. o'madığı ve kızm «îa anası mutaasSemiramis dudaklarını ısırdı, bisıp olduğu için işa gizU tutmuşlar. An» raz düşündü ve yavaşça odadan sınişanlı olup nasıl olsa bir gün ev • vıştı. Acele kütüpaneye doğru yü • leoecek olduktan sonra istedikleri rüdü, Sedadın yalnız kalmak Iste • g:bi hareket ettnelerine bir mâni diği zaman oraya çekildiğini bilîrdi. kalmamif. Dört ay evvel küçük bey sevKapının önüne gelince tereddütle gUisini sözde oturduğu odaya, bir elini uzattı, tokmaği ağır ağır çeErmeni madamın evine götürmüş... virdi, tçinde acayip bir halecan varSedat gene durnladı, sonra acele dı. Kapıyı iter itmez Sedadı karşı • ilâve etti: smda gördü, odanın ortasmda du • Velhasıl küçük hanım üç ay ruyordu. Genç kiz şaşırdı, bu soluk Iık hâmile imiş. Evvelâ annesin > yüz, bu etrafı moraran gözler nekaden saklamak istemiş, ağlıyarak dar Necmiye benziyordu. »evgilisine söylemiş. Lâkin aldtran Karşismda adeta onu gördüğunü olmamış, bilâkis küçük bey kaçmazannctti. Söyliyeceklerini, her feyi ya başlamış, nihayet zavalh kızcaunuttu. Biraz evvel Birgeyi çeken ğız herşeyi anasına anlatmağa mec gözler şimdi başka sebeplerden Sebur kalmış. Şimdi ana, kızına izdi miramisi çekiyordu. Genç kız mevaç vadederek iğfal eden gencin nekşe rengi gözlerini bütün varlı • sözünü tutmasını istiyor. Tabiî hakğile siyah gözlere vermiş, yavaş yalı. Ama ben böyle davalar almam. vaş ilerliyordu. Sedada büsbütün Onun için baska bir avukat tavsiye yaklaşınca durdu. Ağır bir hare ettim. Hallerine içim acıdı, dünyaketle elini kaldırdı, adamın geniş da ne edepsiz mahluklar var. Dur otnzunu tutup çekti. bakayrtı, belki de sîz bu genci ta Sedat!.. dedi. Yengem birşey nırsmız, yazın Adada imis, ben habilmemeli, ona bu pek acı gelir. tırlar gibi oldum. Fikret Kenan... Hem Birgeyi affet. Emin ol o, o kaBirge birden yerinden fırladı. dar zavalh ki, başka birşey yapmaAlnını tuttu, gözleri irileşmiş, rengi ğa değmez. sapsarı olmustu. Birkaç saniye dimBütün bunlan hafif bir sesle, dik durdu. Beyninden şimşek gibi rüyada gibi düşünmeden soylüyorhızla koDuk düsünceler geçiyordu: du. Sedat Sami de kulaklannda Fikret... dört ay... ayni oda tatlı bir ses duyuyor, fakat ne söyda... yeşil gözlü küçücük bir çocuk... lendiğini pek anlıyamıyordu. YalDudaklarından caoı yanmış gibi nız ilk defa yakmdan gördtiğü, uacı bir feryat çıktı. zun uzun baktığı parlak gözlerden gözlerini ayırmadan büyük bir emSendeledi, fakat düşmedi, ona niyetle: Sedadın gözleri iki siyah halka gibi takıldı ve çekti. Artık gözlerini Artık Birgeyi sevetnem, imbu ürgünçle*en gözlerden kurtara • kânsz, dedi mıyor, vücudü gitgide kahlaşıyor • (Mabadi var) Bir deniz kazası Devrilen sandalın alt: yolcusu kurtarıldı Almanya Fransaya aske RADYO rî ittifak teklif ediyor! aksamki program arabasını çeken atlar bir traktörle değiştirilmiştir. Bu top arabasının önünde dört zırhlı otomobil gidi • yor ve arkasında motörlü batarya • lar geliyordu. Yüz kilometrolu uzun yol imtidadmca iki taraflı dizlmiş o lan ve ellerinde kızıl ziyalar saçan meşalelerle bher heykel gibi hareketsiz duran milis efradı bulunmakta idi. Bu suretle alay sabah saat altıda Tannenberge gelmiş ve tabut, büyük merasime mtizaren abidenin başkumandanlık kulesine konul • muştur. Saat on birden biraz evvel Maraşahn tabutu, abidenin tam ortasındaki büyük salibin önünde kurulan kürsüye getirflmis ve tabu • tun etrafmda, Tannenberg muhare • besine iştirak eden elli üç Alman alayınm sancaklarmi tutan Alman ordusu zabitleri mevki almışlardir. Biraz geride aralannda hükîunet er kânı ve Rayiştag meb'uslannın bulunduğu üç bin kişi, ihtiram vazi • yetinde duruyorlardı. Kordonun dışansında ise ki yüz bin kişi vardı. Derin ve huşulu bir sessizlik ara smda M. Hitler ilerlemiş ve Mareşalm tabutu önünde rükua varmiştır. Ahnanyamn her tarafından gelen 200,000 kiştden fazla bir halk kütlesi, saha haricinde kalmışsa da, bunlar hoparlörler sayesmde merashni takip e debilmişlerdir. Merasime iştirak eden şahsiyetler a • rasmda askerî üniformasnu giymiş ol duğu halde sabık veliaht ta bulunuyordu Alman ordusunun protestan pisko posu taıafı^ıdan icra edilen dtnî âyini ve Basveldl tarafmdan söylenen ve müteveffs Maresal Hindenburgun sanh hayatmı anlatan nutku müteakıp, hazır ol kumandası verilmiş ve ibtham kıt'aîjn selâm resmnıi ifa etmîşlerdir. Bu esnada mıztkalar, vatanî ve askerî marşlan çalmakta ve bataryalar ateş etmekteydi. Bilâhare zabitler tarafmdan taşman tabut, abidenin başkumandan • lık kulesine götürülmüş ve kulenin methal'nde Mareşal^ı tabutu, vaktile ku • manda ettiği Hüssardlann büyük üniformasmı giymiş bulunan Maresal von Mackenzen tarafından selâmlanmutır. thtiyar Maresalın müteveffa harp arkadaştm son defa olarak bu selâmlıyışı çok hazin olrtruştur. Merasime muazzam bir geçît resmile nihayet verilmiştir. Japonyada Tokio 7 (A.A.) Müteveffa Mareşal von Hindenburgun istirahati ruhu için dün yapılan muazzam ayinde trrvparatorluk ailesi namma Prens Chichibu, bütün kabine azası, Almanya sefiri, ecnebi sefirler, Alman kolonisi hazır bulunmuşlardır. Eiitiin Japon barp gemîlerfnin b'yraklan yanya kadar indirilmişti. M. Hfrlerin söylediği nutuk, bütün Japonyada radyo ile neşredilmiştir. İSTANBUL: 18,30 fransızca ders . 19 Monoloğ: Şehlr tlyatrosu artistlerinden Muammer Bey 19,30 Türk musikisl neşriyatı: Ek rem, Ruşen, Cevdet, Mustafa BeylCT ve Vecihe, Semlha Hanınüar 21,20 ajans ve borsa haberleri . 21,30 stüdyo tango ve caz orkestrası. VtYANA: 18,45 lkmdi konserl 19,35 İM musa. habe 21 edebi musahabe 21,30 orkestra konserl . 23,05 ağızdan üiurme aletler or. kestrası tarafından konser 23,35 ak§am haberleri 23,55 ağızdan ulurme aleüer konserinin devanu 24,35 Esperanto neşriyatı . 24,45 gramofonla gece konaeri. VARŞOVA: 19,35 gramofon . 19,50 musahabe . 20,20 hafif musiki konserl 21,17 lkincl hafif musiki konserl 22,07 ziral musahabe . 22,17 Polonya musikisi . 23,05 edebi neşriyat 23.20 «ramofonla dans havaları. PRAG: 17,45 senfonik konser 18,55 îtalyari şarkıları . 19,10 haberler . 19,15 ziral musahabe 19,20 gramcfon 19,25 almanca neşrlyat 20.05 haberler, gramofon . 20,35 musiki . 20,45 şarkı konserl . 21,05 musiki musahabesi ve orkestra 22,05 Pragda ilk operakomik 22,45 musiki . 23,05 son haberler 23,20 fransızca ha . berler. BÜKREŞ: 19,10 radyo orkestrası 20,05 gflzelllgin muhafazasına dair musahabe 20,20 radyo orkestrası . 21,05 konferana . 21,20 solo konseri . 21.50 taraat 22,05 tegannl konseri 22,35 klarinet ve piyano konseri . 23,05 radyo gazetesi . 23,35 musiki ' MÜNİH: 17,05 ikindi konseri 18,35 çocukla nn zamanı 18,55 konser 19,15 gençle. rin zamanı . 20,05 dans musikisl • 21,15 propaganda neşriyatı 22,05 muhtelif neşrlyat 23.05 haberler 23,25 musahabe . 24,05 oda musikisl. BERLİN: 17,05 açık hava konserl 18,45 spor haberleri 19,10 kadınların zamanı 19,35 genç bestekârların konseri 20,10 musahabe . 20,30 halk şarkılan . 20,45 günün akisleri 21,05 haberler . 21,15 propaganda neşriyatı 22,05 dans havalan 23,55 dans muslkisi TULUZ: 20,20 orkestra konser'. . 20 35 hafif o pera parçalan 21,05 filim parçaları 21,35 hafif musiki konserl 22İO5 operet parçaları 22,35 opera parçalan 23.05 dinleyicilere tahsis edilen çeyrek saat 23,20 şarkılar 23.35 havalyen gıtar 23,50 Düeto . 24,10 opera parçaları 24,20 Viyana orkestrası. Yarınki perşembe günü akşamı «aat dokuzda İstanbul radyosunda Selim Sırrı Beyin vereceği konferansın mevzuu: (İçimizdeki evlât, içimizdeki baba) dır. Edebi roman Yazan: PERIHAN ÖMER Müstemlekeler meselesine gelince: Herhangi bir müstemleke elde et mek için tek bir Almandan hayatmı feda etmesini istemiyeceğiro. Biz pekâlâ bttryoroz ki Afrikadaki eski Arhman Londradan gelen tafsilâf müstemlekeleri büyük bir lüksten başka birşey değildi. (Birtnei sahifeden mabat) Avusturya meselesi hakkında şun Arpman' 42 yaşmdadır. Fırka kâtibi j ları söyliyeceğim: umumî muavinliği ve dahiliye nazırlığı • Kabul etmek lâzımdır ki biz Avusda yapmıstır. Ayni zamanda faşist bü j turyahlan Almanya ile eski rabıtalanyük meclisî azasmdandı.» J nı tesise çalışmaktan menedemeyiz. Astlsız bir şayia î Avusturyanm Almanyaya iltihakı gü Şehrimizde ttalya Basveküi M. Mus I nün meselesi değildir. Avusturyada sol'nmin surkaste uğ4adığma dair btr ! doğru bir reyiâm yapılacak olursa, büsayia deveran etmiştir. Fakat bunun tün meselenin tenevvür edeceğinden aslı ohnadığı pek çabuk anlaşıhnıştır. eminim. Avusturyanm istiklâli her H:Iü münakaşanın haricindedir. V« hiçGürültüye ilânı harp! bir kimse bunu mevzuu bahsetmemektedir. Hepimiz biliyoruz ki, bu iltihafc (Birinci sahifeden mabat) bugün tahakkuk edemez. Çünkü Avve çan çahnalan menedîhniştir. rupanın diğer kısımlarmda buna karşı Bundan başka deniz motbVlerinde mukavemet çok büyük olacaktır.» çıkan motör gürültüleri de bîr ay rilen yemeği yemişler ve zehir • lenme alâimi göstermişlerdir. Şoför ailesile birlikte hastane • ye kaldınlmıştır. zarftnda konacak cihazlarla izale edilecektir. (Birtnei sahifeden mabat} maması yazıktır. Fakat Almanya fevkalâde müsellâh miiletlerin arasında silâhsız kalmağa mecbur e • Dün limanda bir deniz kazası ol dildiği müddetçe, aramızda itimat mevcut olmıyacaktır.» muştur. İzmit limanına mensup CUMHURIYET M. Hitlerin Pendaz motörü, sahibi Salâhattin askerî işlerde aağ eli ve muavini olan kaptanın idaresinde olarak liman Jeneral Reichenaanan nefrettiği bir önünden geçerken birdenbire karmakale ile Fransaya askeri bir ittişılarına bir sandal çıkmıştır. San • fak akti teklitinde bulunman Al • dal motörün önünden kaçamamış, man devlet reiainin yeni nyosetine motör de dümenini kıramadığın • bir delildir. M. Hitler, Almonyamn makadderatma hâkim olduktan sondan iki tekne birdenbire çarpışmıştır. Müsademenin şiddetinden san • ra Fransa ile mzıasmak için ötedenberi yaptığı teşebbüslere bir kat dadal derhal devriltniş ve sandalcı ha ehemmiyet vermiştir. Fakat Ali ile içinde bulunan Remzi, Ko • Fransanın bu tekliflere ciddî bir ço, Tanaş, Trikok ve Panayot is mukabelede bulunması süphelidir. mndeki 5 yolcu denize yuvarlanmışM. Hitlerin mühim beyanatı lardrr. Fakat motör derhal durmuş Berlin 7 (A.A.) Alman istihbave etraftan yetişenlerin yardımile rat bürosu bildiriyor: altı kazazede denizden çıkarılmışBir mülâkat esnasmda M. Hitler detır. Kazaya sebebiyet verenler hakkında tahkikat yapılmaktadır. miştir ki: Umumî «îlffMnnma ve beynel c milel gerginlikler hakkında diyebilirim ki, yeni bir harp, Almnayaya müte vakkıf bulundukça kat'iyyen olmıyacakDün Fatih kaymakamlık binası tır. Millî sosyaUst hareketi şuna kaniarkasında bulunan meydana tahcnidir ki, harp hiçbir kimseye fayda te nen on giinlük bir erkek çocuğu min etmez ve neticesi ancak harabî oterkedilmiştir. Çocuğun ismine Nevlabilir. Ahnanyanm bugunkü mese zat tesmiye olunarak Darülâcezeye Ieleri harple halledileroez. Meşra mügönderilmiştir. dafaa hali müstesna olmak üzere biz asla muharebe etmiyeceğfe. Ingiliz haDün Balat Köprübaşı durak maha kuvvetlerinin artması bizi hiç bir hallinden hareket eden 3324 numasurette kızdmtmaz. Çünkü tngütereye ralı otobüs 6 yaşlannda Kerime çarhücum etmek fikrinde değüiz. Ahnanparak ayağindan tehiikeli bir şe • yanm müdafaa tedbirleri şu düşüncekilde yaralamıştır. Çocuk Balat Mu den mülhetn olmaktadır: sevi hastanesine yatırılmış, şoför Avrupada çok kuvvetli düşmanlarla de zabıtaca yakalanmıştır. çevrilmiş bulunuyoruz. Bunlar günün birinde bizden kabul edemiyeceğimiz bazı seyler istiyebilirler. Harp tehlikeBeyoğlunda bir zehirlenme vak'ası olmuştur. Bostanbaşında Türkgü sini çıkaran silâhlar degil fakat silâh • lardaki müsavatsızhktnr. Bu müsavat • cü sokağında 20 numarah hanede sızlık çok kuvvetli olan devletlerde zaoturan şoför tsmail Efendi ile ka yıfların kabul edemiyecekleri bir ta nsı Zeynep ve kızı Vasfiye Hanımkun haris maksatlar uyandırabilir. lar kalaysız bakır tencerede pişi • Sokaga bırakılan 10 günlük yavru Otobüs bir çocuğu yaraladı Bir aile halkı zehirlendi Selim Sırrı Beyin konferansı c Kaçak eşya davası (Birtnei sahifeden mabat) muhakemeye alenî olarak devam edildi. Şahitlerden Gümrük Başmüdür lüfü mümeyyizi Ibrahim Bey, Rauf Hayri Beye muayeneden evvel eş yalan arasında gümrük resmine tâbi birşey olup olmadığının sorul duğunu, Rauf Hayri Beyin o za • man, «birşey yoktur» dediği halde muahharen beyanatta bulunduğunu, fakat gene bu eşyanın miktarile, nerelerde olduğunu tayin etmediğini soyledi. Mahkeme, şahitten kavas Tevfik Efendile muhacir Mehmet Efendinin yekdiğerine mübayin olan ifadeleri hakkında ne diyeceğini sordu. tbrahim Bey de: « Müvacehe esnasında da hor ikisi üadelerînde ısrar ettiler. Fakat kavas Tevfik Efendinin iddiasını teyit edecek emareler vardır» dedi. Paket Gümrüğü kâtibi tsmail Bey de şahit olarak dinlendikten sonra, Hacı Fani oğlu Mehmet E fendi çağınldı. Bu şahit, kavas Tevfik Efendinin geçen celsedeki ifadesmi teyitle Maçkadaki bir evde kavasa ifadesini değiştirmesinin teklif edildiğuıi Yolcusalonn muayene memurla • rından Adnan Beyle, nöbetçi mua yene memuru Nuri Bey de şahit olarak dinlendiler. Nuri Bey, Rauf Hayri Beyden eşyaları arasında gümrük resmine tâbi olan, hatta hediyelık olan birşey bile varsa söylemesi rica edildiği halde, bulun madığı cevabını verdiğmi ifade etti. Bunlardan sonra mahkeme isti • rahat için on dakika tatil etti. tkinci celsede maznun vekili bazı cihetlerüı Odesa kançılarmdan so ruhnasına ve hâdisede ismi geçen Kocaeli meb'usu Sırrı Beyin şahit sıfatile celbuıe karar verilmesini ve diğer bazı noktaların da tahkikini istedi: Zira müekkilim aleyhine tertip edilmis bir hâdise karşısında bulunuyoruz! Dedi. Müddeiuınumilîk te, hâdise mü nasebetile bildikleri olduğunu Usküdardan yazdığı bir mektupla ihbar eden Saim Beyin hukuku âmme şahidi olarak dinlenmesini istedi. Celse tetkücat için tatil edildi. Üçüncü celsede mahkemenin bu talepler h«kkındaki kararı tefhim edildi. Mahkeme Rauf Hayri Beyin vekilinin taleplerini reddetmiş ve Satm Beyin şahft olarak istima?na karar vermiştir. Saim Bey bu sırada M. Hitler, bus"ün elinde birlesen büyük mes'uliyete işaret ederek şunlan ilâve etmiştir: Esnaf sokakta bağırmtyacak « Milletin reyile kurulan ve bu Sütçü, ekmekçi ve dondurmacı • günkü hükumetm istmat ettiği temel Iardan maada gtda maddeleri satan gene bir millî reyiâmla ortadan kal seyyar esnaf müstesna olmak üzere dmhnadıkça devlet reisi ve başvekil bilumum ayak satıcılarınra bağır • fik salâhiyetlerini birUkte muhafaza emaları menedilmiştir. deceğun.» Gıda nutödesi satan seyyar satıM. Hitler, Almanyanm iktısadî mucılarm ancak sabahları saat sekizvaffakiyet ihtimallerinden de bahse • den itibaren akaşmlan saat yirmiye derek demiştir Id: kadar halkı rahatsız etmiyecek suc Eğer Almanya mecbur edile rette hafif sesle bağırmalarina mücek olursa, hariçten iptidaî maddeler saade edirmistir. gen'rmektra tamamile vareste kala Yük ve binek arabalarım* bflir.» Nihayet, Almanyanm Cenevreye tekerîekleri avicti ihthmlİDe karşı da M. Htler şu Binek ve yük arabalannm da cevab; verrotşHr: şehirde seyrüsefer yaparken fazia « Tam b'r Lukuk müsavat: kaS.Jİ gürültü çıkarmasindan bu grbi veedlldiği vakit belki Milletler Cemiye saitin de tekerleklerme lâstik ta • tine tekrar gireriz.» kılması alâkadarlara ihtar edil Maresal Hindenburgun cenaze miştir. Halkevinden: ParU 7 (A.A.) Petit Jurnal Kimsesiz kadınlann elislerinl tamtmak gazetesi, Alman Jenerah von Reichve sattırmak İçin Galatasaray Yerli Mallar sergisinde Halkeri İçtimal yardım şuenau ile yaptığı bir mülâkab nesret mektedir. Alman Jeneralı bu mülâkat besi namma açüan paviyona eşya ve renlerin eçya ve paralannı vahnak üaere ta hassaten diyor ki: 9/8/934 perşembe ve 11/8/934 cumartesi «30 haziran vakayü bütün dünya günlerl saat 12 de Evimiz Cağaloğlu mer. ya göstermiftir ki, millî sosyalis hü kezindeki heyete müracaatleri. cum kıt'alan askerî degil münhasıran siyasî bir teşekküldür. Biz Hitleri seviyoruz. Çünkü o hakikî bir asker gibi hareket etmiştir. Hükumetin arka • S Vakitsiz ihtiyarlryanlara, ademi ik I Vakitsiz ihtiyarlıyanlara, smda tek bir insan gibi duruyoruz. trtidar ve belgevşekliğine cmsalsiz bir I ticakârane ve saltanatm iadesini istihdevadır. Husiye, ve bilumum tenasül I daf eden her hangi bir hareketi tevecguddelerinden yapılmıştır. Uzviyete I merasimi cühle karşılıyacagmuza dair olan iddiyeniden hayat verir. mahkemeye gelmiş olduğundan çaNeudeck 7 (A.A.) Dün akşam ğırılarak tahlif edildi. Neudeck şatosunda hususî bh* me alar, asılsızdır.» 98 934 perşerobc Krjnbul Bilrdiıjni rasim icra edilmiş ve Hindenburgun Sümer Bank tarafından Rusyaya ailesi efradı ve Neudeck malikânetahsile gönderildiğini, avdette Odeııııııııııııııı Saat LL Q6 si müstahdemleri, tabutun Tannensada bulunduğu sırada Rauf Hayri berge naklinden evvel, büyük ölü Galatasaraylılar Cemiyeti tarafmdan Beyin bazı mağazalara uğnyarak 23 ağustosta verilecek olan balo için mubayaatta bulunduğunu gördüğü ye veda etmişlerdir. Neudeck civarı, büyük askerî hazuhkiara devam edflmektedir. Bu nü, kançılar Zeki Cemil Beyin de 3 p«rde manevralarda görülen bir manzabalo şimdiye kadar memleketimizde Rauf Hayri Beyin mubayaya olan Yazan: Ekrem Reşit ra arzetmekte ve bu suretre bu en göriilmemiş bir şekilde, denizde ve mehmerakından bahsettiğini iddia etti. Besteliyen: büyük Alman kumandanının cena • tapta yapJacaktır. Akay idaresinin en Cemai Reşit Rauf Hayri Beyin vekili, bu şahize merashni, hayatmda kendisinin güzel vapurlarmdan btrisi sureti mah Hava yağmurlu olduğu takdirde temdin ihbarlarını cevaptan bile müs de en büyük şeref olarak telâkki esusada süslenecek ve davetlileri gece siller kışlık sabnede verilecektir. tağni bulduğunu söyledi. deceği bir askerî geçit resmile başsaat 10 da Köprüden alarak Büyüka Cuma, cumartesi, pazar günleri oyun Müddeiumumî, mütalea için ev lamış bulunmakta idi. daya gidecektir. Davetliler Büyükadaya vardır. raki istediğinden, muhakemenin deGeçit resmini müteakıp, cenaze çıkacaklar, burada bir muddet eğlen vamı önümüzdeki cumartesi gününe alayı yıldızlı bir sema altında Tan • dikten sonra vapura geleceklerdir. Vabırakıldı. Cumartesi günü Müdd'einenberfe doğru hareket etmiştir. pur, Marmarada mehtapta dolasacak • umutpî esas hakkındaki mütaieasını Neudeckten iki kilometro ilerde Ma • tır. Vapurda mükenunel bir cazbant ve reşaluı tabutunu hâmil bulunan top serdedecektir. llâveten; Dünza habeılen müteaddit eğlenceler bulunacaktır. "Hücum kıt'aları askerî degil siyasî bir teşeHküldür,, Bugün çıkan Yedi Gün en güzel yazıları ve nefis resimleri bir araya top lanuştır. Bu yazılar arasında (Naci Sa. dullah) ın Hüseyin Rahmi ile ve (Hikmei Feridun) un Çoban Mehmetle yaptığı roFransada ] portajlar fevkalâde caziptlr. Ahmet Re. Paris 7 (A.A.) Bugün Pariste İ fik Beyin (Hayırsızadalar) hakkınâaki tarihi tetkiki de çok ehemmiyetüdir. Protestan kihsesinde Maresal H'ndenM. Sami, Omer Rıza Beylerin yazüan v« burg için bh âym yapılacaktv. Âyirde Mahmut Yesarinin hikâyesi mecmuanın Fransayt Hariciye Nazın vekili M. Pizengin yazıları meyanındadn*. Bu güzel etri temsil eyliyecektir. mecmuayı okuyucularımıza tavsiye edenz Yeni eserler 7 GÜN Halkevine davet rFORTESTiN> Galatasaraylılar cemiyetinin balosu Lüküs Hayat Üsküdar HÂLE Sinemasında Ağzımdan degil

Bu sayıdan diğer sayfalar: