9 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

9 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAYAT Ansiklopedisi ı cilt haztrdır. COzlerinizi bir an evvel ciltletinis 6 Onbirincı sene No. 3 6 8 5 TMgm « meMnP adred: cumhuruet. istobui. posta uutnsu: tstanbui. Na Telefon: Baçmuharrtr ve evi: 2429ü. Taürlr heyeU: 24298. îdare ve matbaa tasmile u m hu riyet 246 Perşembe 9 Ağustos Matbaacüık ve Neşrlyat Şirfcett 24299 V HAYAT Ansiklopedisi inci cüzü çıktı 61 1934 I j Kristof Koiombun Sivrisi üstüne Oturan yumurtası! niversitemîzin jeoloji profecörii Hâmif Nafiz Beyin bize gön • derdiği bir m«ktubu büyük bir memnuniyetle bu nushamıza aynen dercediyoruz. Muhteretn profesor bu mektubunda Cumburiyetin takip ettiği bafhca meselelerden biri olan memle ketin su ibtiyaeı meselesini tetkik ve mütalea ediyor. Biz son kısa bir seyahatimizin görgüleri arasında su mew lesinin memleketiıniz içm bir bayat meselesi olduğuna bir daha temas e • d«rek yeryüzündeküerden başka yeraltmdaki sulan ortaya çıkaracak dâhi miihendisin nerede olduğunu mütehassirane sormuştuk. Su yalnız bizim memIeketimizin değil, bütün dünyanm en esash hayat meselesidir. Muhakkak su basında kurulan en küciîk kövden en büyük mamurelere kadar însanlafoplu yasadıkları her yer ancak suya utmat edebilir. Beseriyet medeniye tinde su îşlermin ehemmiyeti faraza yoDardan muhakkak surette daha ileridir. Yeni bir inkılâp rejimi içinde mütemadiyen yükselmek azim ve şevkile mücehhez olan Tiirk milJeti elbette bu mesele üzerinde lâyık olduğu ehemmiyetle duracak ve onu mutlaka halle • decektir. Eskiden ve belki hâlâ 1 • sibirli değ> nek kullanarak su buluculukta marifet gösteren adamlar varmtf. Bu su bulucu zâbirde susvz bir sahayı dolaşarak e lindeki esrarlj değneği sağa sola fırlata fırlata nihayet bu değneğin bümiyoruz nasıl? göster d'gi su sahalaruu tesbit eder mis, ve oralan kazılarak bakikaten su âa çıkanlırroif. Kitaplar bunun pek te jabana alıtacak bir efsane olmadığnu kaydediyorlar. Fakat profesör H&mit K<.ru ö»». L i » Irnatneti daha müesstr bi* değnek veriyor: tlim degneği!... Muhterem hocanın kıymetli naektubu câphesiz büyük bir alâka ile okuna • cakhr. Hususî idarî zaruretlerle her şubede muracaatme mecburiyet elverea ilmî mesainin perişanhktan kurtanlraan lüzumu muhakkak Başvekü Pasa Hazretlerinin nafiz nazarlanm ehemmiyelte çekecektir. timin ancak usulle faydalı olabfleceği bir daha anlasılı yor. Demek ki biz ilim ocağı olan Üniverritenrn maddî ve manevî her sahada memlekete pisüva olacak yüksek bir muessese halme gelnv»ini istflî'M etmekle asla hata etnv's değiüzdir. 0 niversite çok âlim yeti'tirerek deffl, 3: mi memlekete malett jp zaman gaye sine ermiş bulunacaktır. Basit su meselesinde bizim ampirik temennî ve gayretlerimize karşı iste ilim kendi soziinü söylüyor: Bu iş, meğer jeolojSc tetkikat isi imişl.. Ve muhterem hoca Amerikadan, Avustralyadan malumat vermek suretile izah ettiği bu bahai bizden getirdiği pek yakın bir misaDe teyit ehnektedir: Bakırköyü bez fabrikasmda açılan ve günde 500750 ton su veren arteziyen kuyulanL. Evet, Bakırköyüne Kerbelâ denildiğini biz de büirdik. O Kerbelâ diyarmm altaıda su hazneleri bulunduğunu öğrenmek tense ddden mutehayyir ve memnun oldok. Belediye Terkos suyunu Bakırköyüne kadar uzatmağa çalısıyor. Kimbüir, esash bir tetkik daha yapılsa belki bütün Bakırköyünün suyunu arte dyen kuyularile mahallinde halletmek mümkün olurdu! Ankaranın suyu etrafındaki mütalealar dSdcate lâyacbr. Ankaradan akar bir su geçirmek çok zaman ve çok para isidir. Buna nisbetle bu bas şehrimizin suyunu yerm altmdan üstüne çı • karmak suretile temin etmek elbette daha kestirme bir yoldan yürümek o lacakbr. Hele ucuz bir knvvei muhar r3ce çaresinibulduğumuz zaman yeraltmm fıskırrmyan mebzul ve süphesız her yerde mevcut sularan yüksekmek mretfle bugün en knaç gordüğumâz memieket sahalannı muhakkak az zamanda yeşilb"k mamurelerine çevirebiliriz. Sakarya nehrine bitisik tarla yağmursuzluktan kuruyor da elleri böğ • ründe çiftçi kurakhktan sncâyet ediyor. Bu manzaranın hüznü insam ağlatacak kadar fecidir. Türkryede hakikî ve YVNUS NADİ (Mabadi ikinci sahifede) |DD|| Deniz konferansı suya mı düşüyor? Japonyanm talepleri asla kabul edilmiyecek Times «Ingiltere ve Amerika denizlerdeki hakimiyetlerinden vazgeçemezler» diyor Reisicumhur Hz. nin taziyetleri Gazi Hz. ile M. Hitler arasında. teati edilen telşraflar Ankara 8 (A.A.) Reisicumbur Hazretleri Mareşal Fon Hindenburgun vefatı münasebetile Aknan devleti reisi M. Hitlere aşağıdaki tel yazısını göndermişlerdir: Büyük devlet reUinin vefati le pek müteellim olarak çn sa mhnî taziyetlerimle, Türk milletile beraber Alman milletintn bu (Mabadi üçuncü sahifede) Avusturya ve Almanya Avusturya, M. Hitlerin sözlerini beğenmedi Alman radyo istasyonları tekrar Avusturya aleyhinde faaliye'e geçmişler Von Papenin Viyana elçiliği kabul edildi Viyana 8 (A.A.) Alman radyo istasyonlarının «tün tekrar Avusturya aleyhinde faaiiyete geçtikleri görülmüştür. Viyanada ehemmiyetle kaydedildiğine göre Almanya, Avusturyanua istiklâline tiayet edileceği sözleri •> kasında bu memle • » ketin işlerine devamlı surette mü • dahale ftkrini takip eylenrektedir. Alman Basvekili M. Hitlerin iki giin evvel intisar eden mülâkatı bu noktri nazarı, teyit ettiği turetinde telâkki olunmaktadar. Çünkü bu mülâkatta M. Hitler, Avusturyalılar hakkındaki dü;üncelerind'e değisiklik ha«l olduğunu bildirmek söyle dursun bilâkis Avusturyada AnschIu*s lehinde kuvvetli bir cereyan mevout olduğunu iddia etmektedir. Yeni demir ağlanmız Elâziz hattı yarın işlemeye açılıyor Muhtelif memleketlerin deniz kuvvetlerine ait birkaç rerim İtalya bahriyesini kuvvetlendiriyor Londra 8 (A.A.) Deniz mese • lesi hakkında Timesin dünkü makalesi, siyasî mehafilde birçok tefsirleri mu • cip olmaktadır. Bu roakalenin Japonya tarahndan fleri sürulen talepleri tenkit eden kısunlarmîn salâhiyettar mehafiün noktai nazannı gösterdiği umumiyetle kabul edilmektedtr. Tokyoda nezaretlerde söylenen ve ekseriyetle birbirini (Mabadi altmcı sahifede) jNafıa ve Maliye Veküleri dün gece Elâzize hareket ettiler Avusturya Başvekilinin bir nuthn Viyana 8 (A.A.) Basvekil M. Scht^schnig, dün akşa>m radyoda f ansızca olarak söylediği bir nutuk^ ta M. Dolfusun katli hâdisatını hahrlatarak deanistir ki: < M. Dolfus, Avusturyayı esir etmek için hiçbir vasıtadan çekin miyen caniyane tecavüze karşı memleketin istiklâl ve şerefini müdafaa hususunda iki sene müddetle azimkâ> ve yorulmaz bir mücadele yapnoftv. Bir sulh eseri olan Dolfusun eserine deram edilecek ve fiddete Avusturya M. Schuschingg karsı hak, cmayete karşı adalet ve cinnetc karsı akıl ve mantık karsı çıkanlacaktır.» Viyanada yeni bir idarn Viyana 8 (A.A.) 25 temmuz '»• yanına karısan Ernest Feike dün sabah idaana mahJkum olmu$ ve adliye sarayinm avlusunda asıknıstır. Asilerden Kostelnigin ölüm cezası Reisicumhur tarafından on bes sen« (Mabadi altmcı aahifede) Istanbul halkına deniz banyosu yasak! Açıkta denize girmeyi Belediye tnenediyori' hanıam ve plâjlarda girmekse ancak binde bir vafaudam harcı olan bir lüks! Bir karümiz ya zıyor: «Geçen gün bir arkadaşımla sa * cağın bunaltıeı tesirinden biraı olsun kurtulmak maksadile Flor • ya plâjtna f * ^ ^ tilc Şark Demir ••*» ^ yolları rdaresi • nin fahiş bilet ücretlerinden bah • sedecek değilkn, Bu malum hakikat üzerinde tekrar tevakkuf et1 mek istemiyor • ' tam da ana va tanımuda yegâne ecnebi demir yohı kumpany? tstanbulun pahaltltkta barlara rekabet n olarak ka eden plâjlanndan biri lan bu «ebeke nin de yakın bir zaraanda. Devlet | gönnek her vatandaştn en büyük e(Mabadi altmcı aahifede) Demiryollan idaresine devredildiğini ..JI ^ Elâziz hattımn hüşat retmiru yap çah olan Nafta Vekili Ali, Maliyt Vekili Faat BeyUr Ank*ra 8 (Telefonla) Nafıa ' ve Maliye Vekilleri ayın onunda EJâsiz hatının küs*t rescnini yap • mak üzere bu gece saat dokuzda Elâzize hareket etmişler ve istas • yonda teşyi olunmuslardır. (Mabadi altınct sahifede) Türkiyenin ilk medenî çıplağı mahkemede Mm. Sultana kocasının bu haline tahammül îdemiyerek ayrıldı ve n^faka davası açtı M. Dokidisle bir mülâkat Beyoğlu sulh hukuk mahkemesinde dün sayam dtkkat bir nafaka davası rüyet edibniştir. Bu davada müddei E • lektrik Şirketi Takshn atölyesi seflerin • den M. Dokidisin zevcesi Madam Sultana, müddeaaleyh te zevd M. Doki • disd<r. Madam Sultana, zevcinin kendine ve çpcuklanna bakmadığuidan »ikâyet ederek afaka bağlanması için mahkenteye müracaat etmistir. Dün muhakemeye saat 3 buçukta baş lanmıştır. Mahkemede M. Dokidi» ve Madam Sultana her Udsi de hazur bu • iunmuşlardır. Güreşçilerimizin ikinci maçı Sovyet millî takımına 3 4 mağlup olduk Paris belediyesinin Türk izcilerine ziyafeti Ziyafetten evvel yapılan resmi kabul TürkFransız dostluğunun yeni bir tezahürüne vesile oldu Sovyet miüi takvmile yapüan maçta gai^p gelen pehlivananmız Mastafa Abbas Moskova cHususî nruha birimizden» Güreş takmmni • ım Sovyet mîllî güres takımile yaptığı müsaba ka 3 4 Sovyetlerin galîbiyetile neticel enmiştir. Davacı Madam Sultana. türkçe bfl • mediği için bir tercüman vasıtasile, makamı riyasetin suallerine cevaben sun • lan sSyleıııisÜı: Kocam bana ve çocukianma b°k Paris çıplaklar cmiyeti M. DokidİB azanndan , nmyor. Biri dokuz, diğeri on iki yaşında iki çocuğum vardır. Bunlar için nafaka istiyorum. Kocamdan ayrdmak taraftan değflim. Sadece ayn yasamarmz icap ediyor.» Bunun üzerme hâkim bey, mfiddea aleyh mevkünde bulunan M. Dokidise şunlan sormuştur: Wiçm çocuklannıza bakmıyor sunuz? Efendim, benim bir programım var. Kanm buna uymak istemiyor. Lüks ve moda istiyor. Ben buna mu&nnm.j Koeasuım bu ifadesine karşı Madam Sultana da şunlan söylemiştir: Giyiniş tarzuna bakılacak olursa lnksten ve modadan uzak bir kadm oldugum anlasılır. Yalnız kocamra hayat pro^raımnı kendim ve çocuklarun için sayriauiakt telâkki ediyorum. Ve bua lan herkesın içınde söylemekten uern • yorum.» ' ı Çoban Meh. met, Abbas v« Mustaia sayı 1« sabile galip gelroban Mehmet | mişler, Adnan ve Ahmet tuşla ye nilmtsler, Hüseyin ve Saitn de sayı beaabile mağlup olmuşlardır. Mü (Mabadi altmcı sahifede) Paris 4 Bugün, Türk izcile rile muallimleri serefine Paris seh ' remaneti binasında bir resmi kabul y«pıkli ve bir cay ziyafeti verildi. Bu resmi kabul öğleyin Paris rad • yosu tarafmdap iıesredildu ,!} r.' . Bugün Türkiyemizde su menelesim nasıl halledebiliriz? jsui Yazan: Hâmit Nafiz 3 üncü sahifemizde Paris Belediye dairesi, hakîkaten •• Paru fehremaneti binam ve KiaıuParise lâyık, yüksek san'at eserje • • tasaray izcüeri yeraltı tramvay iftasyonlarından birinin Snvtndt (Mabadi dördüncü lahifedt ) Cocuk sahifesi 5 inci sahifemizde fc, J; ttabalannın çıplaklık progra. 1 aymamak içîn anneleri tarafından • \ltnan çocuklar.. Madam s u.'anamn bu ifadesi^zfri • ne hâkim bey, muhakemenin haL ol* * rak devam "deceğini teblij etraif ve (Mabadi altmcı sahifede) "

Bu sayıdan diğer sayfalar: