August 9, 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

August 9, 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 — No. 8717 OTUZ DOKUZUNCU SENE PERŞEMBE 9 AGUSTOS 1934 — 2 Fem 2. ; m — KR m 44 - GAZI BULVARI - IZMIR - 44 © | Başı mtiyaz sa ALI ŞEVKET vali umumi Değer müdürü : Mi MALL BAK — e | in Ri B i | | Cumhuriyetin ve Cumhuriyet eserlerinin. bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir ve Üniversite Gençleri eraet Etti Asır matbaasında basılmıştır İki eğ Misin İsteyoruz | Jfiaiyan Donanması Wanevralar kdaşlarımızn M. Mussolini Hakkında Çıkarılan Şayialar Tekzip Edilmektedir Yalnız On Iki Faşist Tevkif Olunu uştur - Rus Mahsullerimi eden ve re heyeti i etodası reisi Balcı za: im hüzurile Borsada b tima yapmışlardır ir iç a gibi bu sen istihsal > Gia cek diğer Eİ satılabilmesi esba- e temin ve ihzarına arl k dost: m bir komşuluk tw ee, Hava Filosu Romada Hararetle Karşılan dı Me düşünce ve i ünden Same İlk niz sanal'szof subat ğe el da hiz r da, derlini bir tarafından Jâyikile an- yeri “orya Mamaktadır. Bir kaç sene-İe dair bazı beri Bulgaristanda cereyan ei e edi- hâdiseler hiç te samimi; yor ve bu haberler ayıp ı€ bislerimizin mukabili|hiçbir membadan ve , eni ilecek bir vaziyet ifa kzip ve ne de teyit a ii: ulgar o komşularımız|edilmiy. Irsattan istifade ederek Ni t dün va | ii aleyhinde * dostluk “mü anlaşılmış :şa | tlerini © incitecek - teza” yıaların italyada on a müsamaha ( eyliyorlar.|.,. işinin o tevkif bi topraklarında o kalan edilmesinden ve bun inlerce iri umızı in lar arasında sabık | ta) i eler. ruz . bi-İDahiliye.. Nezareti — Bi e ği seli tereddlir yüzler Mia Mir in Ba im Falkanlılar yi de dini a 4 sini yok: Mani yasi toplantılarda Yu-|sından kuvvet Mussolini manevraları iy en M Mu mol ei | hi, ai Bİ ai toprakla” duyu GE e Mussolini el bir şekilde haber vermiştir. a an mürek- va den manevralarında bu | Bu muhabire göre K eder; wn ve ikinci Tipi leme Iı indik. Bu E # sk tanpieaden 3 zat ta di zır en Tr yla leri süren ikea meşrediyo: duğu halde 300 kişi kadar tev- Fall il kısma ayrılmışlardır. vicdan mın ve insanlığın kabul Italya MEME Tebliği kif e ie Si müheyyiç ha Manevralardan sonra M. Mus Miyeceği hu harlığı daima) © Balonya, 8 (A A ) — Stefani|vadisin kat asıl ve esasılsolini iki filoyu teftiş etmiştir. la ktan ze yuyor“İ Ajansı tebliğ ediyor: yoktur. e Bala yali ne de ee in iri Azeteleri topraklarımız üze ayli Telgraf muhabiri ehi-lir diliyenerla hiç ” Birin de ne yi Roma 8 (A: Ak m m “râ | en bazı Faşistlerle bunlar me-|yasi şahşiyet ne de Federal kâ-İman kiiesinde çe Hinden: elle Hâdiseler ve neşriyat ında M. Arpiratinin tevkif/İtip teykif edilmemiştir, Yalnız Kine şim ruhu için “dini Evi v ei leri keyfiyatini tamamile muhay:|son günlerde 12 kişi tevkif 3 üncü sahifede — tü a çok hassas ir. elbe iz kütle hal ii “Yyen bir ırka karşı tevcih elbet te tezauf eylemel ek mak iri tr, a i li Sr Veheye rkdaşı rm bet kal ük el izde ie beyi iz dişeler yarat k Camiasının duyduğ bu e tesssür elbette ki da “€ hükümet ricali üzerinde ” ei k, ak ei ek hareket ktir. pl bi aa irade; 9 Bulgar hükümeti karşı" vi €yil Bü bir cihan hu: Muvacehesinde göstere- €vkide bulunmuyor. Bul ürat ve ele ye a eayikler, r, lee er kar-İiki Ali, Maliye e trenle Elâ; çıkmıştır. ei Isparta 8 ( şehrimiz Eylülde 5 hakkını ta | Iki Vekil Vekili Fu işler Ankara İstasyon! a ar, “ Belediyemi t yapılacaktır. Bütün inti- İMaznumların Hayret Uyandıran > İlereiğim sözle eta Vekii İfadeleri - Verilen Idam Kararı ee Ailesi Başvekil mn ne Almakta Devam Edec at beyler zize Me et- intihabatı — ne intihabatı Viyana Papenin şıyanların EE ameleleri ik- Diğer iti p ha İrak kabulü dün akşa ilmek kararlaştırılmıştır. Bu M. Doltüsün cenaze m 8 (AA) — MFon Avusturya hükümeti nezdinde Alman orta elçisi ola miki katli Fon Papenin Viyana | — Elâzize ize Hareket Sefirliği Kabul Edildi Ettiler Setirilmesini istiyoruz. İsmail Frakkı sed Ödemiş mezbahasının Küşat resmi 2 Yazısı 8 üncü sahitede — vi meti tarafından kabulünü mem- nuniyetle kaydetmektedir. Viyana, 8 (A.A) — Styrie em- niyet müdüfü a Ae kak nırılmasını emir İda, Viyana T(AA dikten sonra sele ve mal ilen neden ibare! tiği duğu bikkiedm tenvir edilmesini rica eyledi. Tüccardan, üzüm satımları Pi reisi Mazhar Nurullah bey e bin FE A vaki te hazırladığ ağlarda Üzümleri cibince bugünkü. içim “ üzüm mevsiminin mahsul iri matuf n bu A hazır bulunmuş Fırka i bu gibi mesaile linki Kemal samimiyetle beyan eyle Yapıyor Dün Üzüm Satıcıları Borsada Toplandılar Fiatla Sa- zin Değer ç,tılması İçin İleri Sürülen Fikirler Bugün De ihracatçılar Toplanarak Waziyete Göre Karar A esk e il satıcılık ve ti- mak- piyasada bi eye ie Hakkı bey mek için icap eden tedabirin âcilen A lüzumunu anla tarak İzmirde üzüm piyasasının kararda o muhaf içi dahilden. İzmire gi nderi- ot mu | Bandırma jaaliyeti ir ikin vücüde ge: sene ile kıyas kabul etmiyecek masının “elzem bulunduğunu si lâzimenin husu- ünü “temi nefer Frnest Feyke mubak — Sonu 3 üncü Sahifede — Meşhur cani ri e k amaklığımdır.. tüccarina icap eden teshilâtın uş olması hasebile Ingilterenin | gösterilmesini ve icabında, fat. piyasamızdan mal mübayaasının üclar birliğinin bir şirket ha- m ia ve kom-)inde hareket ile piyasayı tuta tinantal memleketlerede yapıla-| bilmeleri ve piyasada nazımlık cak ihracatın her seneden daha| yazifesini ifa için birlik nizam erasiminden bir intü aşağı olması ihtimalinin mevcut| pamesine bir madde ilâvesinin hususta resmi bir tebliğ neşredi-|bulunmadığına binaen ezheri” ci- muvafık olacağını beyan eyl İlecektii het müsait telâkki eddilmekte|miştir. Viy 8 (A.A) — Resmenlolan bu vaziyetten istifade edil) o — Sonu Zinc sahijede — biri ine © gö; küm ii M. Fon aşik ağ hap Siyasi Cinayetlerden Sonra âd plan ii olarak dei peer tasvip etmi Berlin,8 (A A ği M. Fon Papenin Viyana hükü- — Benim kabahatım siyasi işlere

Bu sayıdan diğer sayfalar: