12 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

12 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 Ağustos "MOND E X T R A „ Tıraş Bıçaöı iyi tıtaş o muş bir çehrede fevkslâdelık goze çar^ar. Size bu iyi tıraşı da ancak MOND EXTRA tıraş bıçağı temın eder. .»er yeroe satıiır. "MıNORA., Tıraş Bıçağı Herkesin bıçağıdır. 10 adedi 50 kuruşa satılan markaiarın tevkindedır. Her yerde 10 adedi 35 kuruşa satılmaktadır • Yann B E L V U BAHÇESINDE Baba Ovrik gecesi Fevkalâde musiki ziyafeti SÜNNETÇİ Halepli sünnelcibası zadenin büyük oğlu Sirkeci, Nemli zade Han No. 1 Telefcn: 23462 Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 5000 metro salaşpur 1000 » 2000 » 2000 kilo 5000 » saman Imru ot arpa pirinç Mustafa Fehmİ izmır Tayyare sineması \ kiraya veriliyor * Posta Telgraf ve Te!efon Binalar ve Levazım Müdürîüğünden: Yeşilköy ile Yeşilköy telsiz istasyonu arasına konulmak üzere 3900 metre elektrik kablosu kapah zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin 12 eylul 934 çarşamba günü öğleden sonra saat 14 te Beyoğlunda Posta T. T. Merkezi üçüncü katta mübayaa komisyonuna müracaatle şartnamedeki tarifat dahilinde ihzar etmiş ol dukları tekliflerini mübeyyin ve teminatı muvakkat**lerini muhtevi kapah zarflarının elden komisyona tevdi eylemekri ve şartnameyi her rnin alabüecekleri Hân olunur. «3780B Tayyare Cemiyeti Izmir Şubesinden: lzmirin en güzel ve en mükemmel sineması olan birinci kordonda kâin Tayyare sineması zengin techizat ve müştemilâtile birlikte bir sene müddetle icara verilmek üzere kapah zarf usulile müzayedeye konulmuştur. Müzayede müddeti 18/8/934 cumartesi günü saat «11» ds hitam bulacaktır. Taliplerin bu müddet zarfında şeraiti görmek ve zarflarını vermek üzere İzmirde Izmir Tayyare Şubesine, Istan bulda İstanbul Tayyare Şubesine, Ankarada Tayyare Cemiyeti U • mumî Merkezine müracaatleri ilân olunur. (4339) 13 ağustos 1934 pazartesi günü saat 14 te pazarhkla 13 ağustos 1934 pazartesi günü saat 15 te pazarhkla 14 ağustos 1934 salı günü saat 14 te pazarhkla 14 ağustos 1934 salı günü saat 15 te pa 10000 » şeker zarlıkla Deniz Levazım ihtiyacı icin lüzumu olan yukarıda cins ve miktarı yazıli altı kalem eşya hizalarında yazıh gün ve saatlerde pazarhkla alınacaktır. Şartnamelerini görmek istiyenler hergün ve pazar Iıga gireceklerin de o gün ve saatlerde muvakkat teminatlarüe birlikte Komisyona müracaatleri. ^4514) İstanbul Mmtaka San'at Mektebî Müdürîüğünden: 934 • 935 ders senesi için mektebimize alınacak talebenin kaydine ba.ı?nnvstır. Aşağıda yazıh vesaikle birlikte bir istida ile müraca • at edüecektir. A Nüfus tezkeresi «Talebenin yaşı on üçten küçük ve on yediden büyük olmıyacaktır» R llkmektep şehadetnamesinin aslu C Aşı şehadetnamesi. D Dört tane kartonsuz vesika fotoğrafı. E Müracaat ve kayit müddeti 18/8/934 günü akşamına kadardır. Müsabaka imtihanı 20/8/934 tarihinde yapılacaktır. (4525) SUADİYE Plâjında Mükemmel müzik, zengin varyeteler Lbsadî buhran na>arı d kkate ahnara'c pazar günleri 5 0 kuruş uk tarife adi giinler tarifesi o'arak ( 2 5 ) I uruşa indir'Im'ştir. Kırklareli Valiliğinden: v.nS K O D A K Fotoğraf makineleri En şık 1934 M O D E L i 620 616 KODAK 62O: 6/9 [ Makinelerin KODAK 6 1 6 : 6*50/11 j en ufagı Rolfilim makinelerin incileri B*r defa görünfiz En sağiam Objektifleri kuvvetli ve parlak Mekanizması daîma sabit % 100 muvaffakiyet Kopyalarınızı "Veloks,, kâğıdına bastırımz Resimler daho conlı çıkar, detaylar kaybolmaz, senelerce sararmadan dayanır. 1 Keşif bedeli «6,520» lira 23 kuruştan ibaret Kırklareli De rekcy yolunun 8 + 834 30 + 744 üncü küometreleri arasında dört parçada «1,936» metre tulündeki şose tamiri. 2 Keşif bedeli «5,881» lira 93 kuruştan ibaret Babaeski Bur gaz yolunun 66 + 537 78 1 375 nci küometreleri arasında «7» paı çada «1,560» metre tulündeki şose esas tamiri. 3 Keşif bedeli «8,163» lira 80 kuruştan ibaret Kırklareli . Vize istanbul Universitesine yolunun 54 + 765 69 + 997 nci küometreleri arasında «16» par . Dığer şehirlerden gelecek talebe hanımlara mahsus çada «3,133» metre tulündeki şose tamiri kapah zarf usulile ayrı ayrı münakasaya konmuştur. 4 Münakasaya iştirak edeceklerin bu gibi inşaatta ehliyet ve HHİMAYE ve MURAKABESINDE yakatleri Başmühendislikçe kabul olunmuş olmaları veyahut mukavelenin imzası tarihinden itibaren on beş gün zarfında bir fen me murüe teçriki mesai edeceklerine dair noterden musaddak bir taah hütname vermeleri şarttır. Kayit muamelesine başlanmışbr. Geçen seneki talebelerin ka5 Zarflar münakasa ve müzayede kanununun onuncu maddesi yitlerini yenilemeleri beyan olunur. Yurdun bfitün şeraitüe aymucibince ihzar edüecektir. hk ficreti umumiyetle yirmi iki liradır. Şifahen veva tahriren 6 Işbu tamirata ait ihaleler 15 ağustos 934 çarşamba günü saat tafsilât almak istiyenler Cağaloğluada Birlik merkezine ve Şehon beş, on altı ve on yedide yapılacaktır. zadebaşında Yurt müdurlüğüne müracaat etme'idirler. 7 Bunlardan maada ayni tarihte saat on beş buçuk ve on altı buçukta ihale edümek üzere «2,455» lira 83 kuruş keşifli Kırklar eli Vize yolunda kâin Usküpdere köprüsünün orta ayaklarmm be ton olarak inşası işüe «1,968» lira 93 kurus kesifli Kırklareli Has Zonguldakta keşif bedeli 22,778 lira 61 kuruştan ibaret yapılacak köy yolunun 13 + 874 T4 + 334 üncü küometrelefi arasında tahüsiye binası insaatı, kapah zarf usulile münakasaya konulmuş «470» metre tulünde şose esas tamiri ayrı, ayrı açık münakasaya tur. 18 ağustcs 934 tarihine musadif cumartesi günü saat 14 te iha konmuştur. Ihaleleri Kırklareli Daimî Encümeninde yapılacaktır. 8 Şartname ve keşıfnamelerile taahhüt senedini görmek veya lesi icra kıhnacağından taliplerin bu baptaki proje ve keşif cetvellerile şartnameleri görmek üzere Galatada Çinilirıhtım hanındaki 1da suretlerini almak istiyenlerin Kırklareli Başmühendisliğine veya Da(4126) rei Merkeziyeye müracaatleri. (4084) imî Encümene müracaatleri lâzımdır. TÜRK KADIN BiRLiGi KIZ TALEBE YURDU Tahlisiye Umum Müdürîüğünden: İstanbul Haricî Askerî Kıtaat llânları Antalyada bulunan kıtaatm ihtiyacı için 237 ton arpa, 172 ton saman, 92 ton kuru ot, 60 ton yulaf 26/8/934 pazar günü saat 16 da arpa, kuru ot kapah zarfla, saman, yulaf alenî münakasa ile alınacaktır. Taliplerin Antalyada Satıalma Komisyonuna müraca atleri. (4448) • • • Kopyalarra arkasında VELOX» kellmesinl teminat olarak araytıuz. M Konyadaki kıtaat ve müesse • sat ihtiyacı için kapah zarf usulile 80,000 kilo koyun eti ve 150,000 kilo sığır eti 26/8/934 pazar günü, koyun eti saat 14 te sığır eti saat 15 te münakasaya konulacaktır. Şartnameîeri göreceklerin İstanbul ve Ankara Le vazım Âmirlikleri Satınalma Komisyonlarına ve münakasaya gi • İstanbul Sıhhî Müesseseler Sahnalma receklerin teminat mektuplari\e Komisyonu Reisliğinden: teklifleririn vaktinden evvel KonAkliye ve Asabiye hastanesi için lüzumu olan 226 kalem ilâç ve yadaki Kolordu Komisyonuna sıhhî malzeme olbaptaki şartnamesi veçhile ve 28 ağustos 934 salı vermeleri. «47» (4446) günü saat 14 te alenî münakasa suretile satın alınacaktır. İstekli • *** Ierin müracaatleri. (4522) Konyadaki kıtaat ve müesse 1 sat ihtiyacı için kapah zarf usu Karaciğer Mide Barsak TaşKum hastalıklanna • lrle 660,000 kilo kuru ot ile iÇMELERi 875,000 kilo un 27/8/934 pazartesi günü, kuru ot saat 14 te un, ve O T E L i saat 15 te münakasaya konula Içme ve tren fiatîerinde müh:m tenzilât yapılmıştır. caktır. Şartnameleri görecekl**rin Hergün kopriiden 6,30 7,35 8,05 9 50 II 13.15 15,10 164=> te Ankara ve İstanbul Levazım  Haydarpaşaya giden vapurlann trenleri içmelere giderler mirliklerine müacaatleri. Müna • kasaya gireceklerin teklif mek tuDİarüe teminatl»nnı Konyadaki Kolordu Satınalma Komisvo nuna vaktinden evvel vermele «48» (4447) rı. 934 935 ders senesi için Ankara fnşaat Usta mektebine talebe aBursa Belediyesinden: Iınacaktır. Aşağıda yazıli vesaikle birlikte ve bir istida ile müracaat Bir milyon parke taşı 8/8/934 edüecektir. A Nüfus tezkeresi «Talebenin yaşı on üçten küçük ve on yedi tarihinden itibaren bir ay içinde • pazarhkla alınacaktır. Vermek den büyük olmıyacaktır.» istiyenler şartlan anlamak için 6 flkmektep şehadetnamesini aslı. muhasebeye ve pazar veya çar C Aşı şehadetnamesi. D Dört tane kartonsuz vesika fotoğrafı. samba günleri saat 11 de temi £ Müracaat ve kayit müddeti 18/8/934 günü akşamına kadardır. natlarile Belediye Encümenine gelmeleri. (4638) Müsabaka imtüıanı 20/8/934 tarihinde yapılacaktır. '4524) 1 Gümrük Muhafaza teşkilâtı için «1290» metro boz kaputluk kumaş açjk eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 18/8/934 cumartesi günü saat on dörttedir. 3 Tasdikli şartnamesi hergün Komisyondan alınabilir ve nümunesi de göriilebilir. 4 tsteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan «233» liralık vezne makbuzu veya banka mektubile belli zamanda Komisyona gelmeleri. (4187) Gümrük Muhafaza Umum Kumandanfığı İstanbu! Satınalma Komisyonundan: Memleketimizin en eski husust mektebidir ve resmt mekteplere muadil olduğu tasdik edilmiştir. ile ispat etmlftir. FEYZİYE LiSESi ve kayit için hergün mektebe müracaat edilebilir, Telefon: 44039 <4\ Leylt ve Neharî Kız ve Erkek Ana, Ilk, Orta ve tkse kısımları Fen ve Edebİyat şubeleri vardır. (Feyziye Mektepleri Cemiyetinin) idaresi altında manevi bir şaİMiyettir. Talebesinin talim ve terbiyesine kıskançlıkia bagls olduguau muvaRakiyetİ fstiyen talebe velilerine mektep tarifnamesi gönderilir. ZAYt Davutpaşa 25 n d tHc mektepten aJdığım şehadetnamemi za • yi etdm. Hi&mü yoktur. 328 numarah Alâettin Dr. A. KUTIEL Karaköy '1 opçu'^r caddesi No 3 3 Devlet Demiryolları idaresi ilânları \ Halk ticaret biletleri Emniyet S&ndığı MüdfirlSğunden: Nadye Hamm 7/11/933, 8/2/933 tarihlerinde Sandığmuza btrakhğı para için verilen 4808939461 numaralı bonolan kaybettiğini söyl*nufir. Yenisi verileceğ'nden eskilerinin bâianu ol • mıyacağı ilân olunur. (103) TUZLA istanbul Mmtaka San'at Mektebi Müdürlüğünaen: 1 Millî istihsal, millî ticaret ve mülî sanayi münasebetlerini H Ü J D E kolaylaştırmak ve çoğaltmak ve halkımıza memleketi tamtmak gaBokerre Avrupadan getirdigim yelerini güden Devlet Demiryollan İdaresi «Halk Ticaret Biletleri» lâstık Ierin namı altında 20 ağustos 934 tarihinden itibaren maktu ücretli ve fevFiat listesi: kalâde tenzilâth yeni bir tarife tatbik edecektir. Heviduti 32X6 T. L 65 2 Halk ticaret biletleri on bes günlük, bir aylık ve iki aylık ol Hevidırti 30X5 „ 35 mak üzere üç seri üzerinden tertip edihniştir Heviduti 600X 20 „ 35 ÜCRETLER: 4X75,19 T. L 15 Birinci mevki Ikinci mevki Oçüncü mevki 500X19 „ 17 On beş günlük biletler 35 25 17,5 lira 4X50.21 „ 16 Bir ayhk 9 60 40 30, » 90 amper akümülâtörler İki ayhk » 70 50 35, » 14 Türk lirasıdir. Bu ücretlere nakliye vergisi de dahildir. İstanbul ınerkezi Karaköy, Yüksek 3 Halk ticaret biletleri hâmilleri biletin mer'i bulunduğu müdKaldmm. polıs noktası arkasında Geb detçe Devlet Demiryollan üzerinde hiçbir munzam ücret vermeksizelı Alt Rıza Bev, Bursa şobesi : Yeniyol, tneşhnr zin Jüedikleri istikamette diledikleri kadar seyahat etmek, diledikGernlik' oteli karşısinda 95 numarah leri istasyonlarda inmek, binmek ve durmak hakkını haizdir. magazalantnızıdr. 4 Halk ticaret biletleri hâmilleri hareket ve yolculuk esnasmda Ihtar : Işbu tenzilâtlı biletlc^ini istasyonlara kayit veya vize ettirmek mecburiyetine tâbi lâstiklerimizl araytnız desjildir. 5 Halk ticaret biletleri hâmilleri yolcu ağırhklan hakkındaki ahkâm ve müsaadelerden istifade edeceklerdir. Buna ilâveten ayrıSahtp ve Bafmuharriri Yunu» Nadi ca ayni cinsten 25 kilo veya muhtelif cinslerden elli kiloya kadar eşümumi nefriyatı idare eden Yaa ijlert ya nümunelerini veya nümune kolleksiyonlarını ayni trende parasız ttüdürü: Hikmet Münif { lV<t naklettîrebileceklerdir. ^ c *' 6 Halk ticaret biletleri hâmilleri mafevk sınıfta seyahat etmek is Maibaactlık ve Neşrtyat TürJt Anontm Strkett htanbvl terlerse ücret farkını umumî tarifeye göre tesviye edeceklerdir. (4519X lOtomobilcilere

Bu sayıdan diğer sayfalar: