13 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

13 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: Cuııı fii 13 Ağustos 1934 Kâğıt, şişe ve yarım antrasıt fabrikaları (Btrırtct sahıfeden mabat) nın mühim bir parçasını teşkil etroektedir. Ba fabrika iktısadî bünyemızde ehemmiyetli bir boşluğu dolduracaktır. Leylek Kartal muharebesi bittî Orhangazi ovasmdaki harbi leylekler kazandı Orhangazi dvarmda bir ovada leyleklerle kartallar arasmda bir moddettenberi devaro eden harp nihayet bit • HMS ve muharip leylekler yerlerme donmüflerdir. Harbe iştirak eden EySp leylekleri de grup, grup yuvalarma donmuslerdir. On beş gun evvel yuvalardaki yav rularnu aç, biilâç bırakıp giden leylekler harpten galip çıkmıslardır. Leyleklerle kartallar arasmda cereyan eden muharebenin sebebi şudur: Bef altı tane kartal, bir leyleğin yuvasına hücum ederek anneyi parçalamışlar v e ymvrulan alıp gotürmüşlerdir. Ayni kartallar, sonradan gelerek başka yavrulan da böylece yağma etmek istemişler, lâkin leyleklerin mukavemetile karşılasmışlardır. Leylekler yavrula nnı bir viraneliğe toplarmşlar, civarda bulunan 50 kadar leyieğm takriben oturu, bu utnumî yuvanm etrafmda müdafaa halini almışfar. Geri kalan yirmi leylek de muhtelif istikametlere ucmuslardır. Giden haberci leylekler, tzmir, Es • kişehir, Çanakkale ve Balıkesir, Anka • ra ve îstanMildan yüzlerce leylek getirmislerdir. tjr dört yüzü bolan leylekSf allrmş yctmiş kartal arasmda varısı bir mnharebe olııruştur. Leylekler, pek acar muharip olduklanm »pat etmisler; kırk elli yaralı, on iki telef verdikten ve kartallardan yirmi küsurunu öldürdükten sonra, hepsun püskürtmüsler, gaBp gelmişlerdir. dern tes<*satı muvaffakiyetle meydana getirerek tanmmış kuvvetli bir Fran • sız firma*ı tarafmdan deruhte edibnistir. FabrBranm mevaddı iptkîaiyeffnden oTan kum Çatalca kazası dahflinde Fo dimadan getirilecektir. Bu kum evsaf itibarile en güzel kumlardandır. Diğer mevaddı iptidaiyesi olan kireçtası, manganez, grafit, manyazit ve saire mena leket dahilmden temin edüecektir. Gelecek sene piyasada milli cam mamalâtı goreeeğiz : S şe fabrikası memleket cam piya sasının faJenlerini yerine getirebOmek için en modern tedabiri alnuştı. Adetleri alhya varan otomatik ş^se nrkinelerinin her biri günde 20 25,000 sise yapa bilecek kabiliyettedir. Kurulmakta olan şişe fabrikası memleket'"m;zin ve zamanm Brtısadî vazi yet ve ihtiyaçlan nazan hSbara alma rak en rasyonel çalışacak smaî bir muessese olacaktır. Fabrikalar mamulâb 1935 senesi haziranında piyasaya vazedilece'ftir. Cumhuriyetlp Bostanlar lâgım sularile sulanıyormuş Maçka cıvarmda oturan bir karilmlz den bir mektup aldık. Bunda son za . manlarda bu taraflarda gorulen tifo vak'alarına temas ve çok muhim bir noktaya isaret ediünektedır. Kanimiz ezcümle diyor ki: « Cıvarımızda görülen tifo vekayii münasebetUe Sıhhiye mudürü Ali Rıza Beyin gazetenizdeki izahatını okudum. Hastalık bilhassa bu taraflardakl l&gım. ların açık olmasına atfedilmektedlr. Lâgımlann açık oldugu dogrudur; bunun hastalıga nedereceye kadar sebebiyet verdlğini de bilmem. Ancak bu civar haL kı hastalığa başka sebepler yuzıinden daha ziyade maruzuz, Itikadmdaya. Çünkü açık oldugu bahsedılen lâğımlar tamamlle etraftaki bostanlara akmakta. sebzeler bu suretle hem sulanmakta ve hem de gübrelenmektedir. Bu tarzda yetişen sebzeleri de civar halkı yemekte . dirler. Binaenaleyh evvelâ bunun önune geçmek daha doğru bir hareket olur. Yoksa lâğımlar kapansa bile muhtevlyatı bostanlara aktdrtan sonra gene hayat» mız tehlıkeden masun değıldir.> #"^"™^^™ TALEBELERE Tatillcrden istifade ediniz. Bir ASRÎ LİSAN ÖĞRENİNİZ B Bir günde sarfettiğimiz kâğıt Memlekette günde en az yetmiş bes ton kâğıt sarfediyoruz. Kurulacak fabrika Ok sene içmde günde otuz beş ton kâğıt yapacakhr. Hergün 75 ton kâğıt sarfiyatunız senede aşağı ynkarı tak riben S mflyon liratnıztn karşılıksu oUrak yabancı memleketlere gitmesini mtaç etmektedir. imkân bulatnamıstır. On dokuzuncu asrın son senelerine doğru da Beykozda bir kâğıt fabrikası açılmıstır. Fakat bu fabrikanın yasaması devletin iktısat politikası yüzünden hnkânsızdı. Beykozda açılan fab • rika memleketi bir yarı müstemle • ke haline koyan yabancılarn kapitülâsyonlara dayanan ithalâtma mukavemet edecek bir halde değfldi. Bunun için bizdeki kâğıt fabrikalarının tarihinde Izmit fabrikası bir dönüm nokta&ı olacakbr. 1 ağustostan 30 eylule kadar T. L. 6,50 BJ A I î V ^Fde her lisan için kurslar açılmıstır K "^ " I > • Hususî derslere bu möddet için MÜH1M TENZİLÂT... KAYDE BAŞLANILMIŞTIR.. İSTANBUL ANKARA 373, Istikiâi caddesi ^ ^ ^ ^ ^ ^ K o n y a caddesi İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Adalar kazası hükumet konağında mahfuz «66» lira «20» kuruf muhammen kıymetli «57» parça eşyanın 9/9/934 pazar günü saat on dörde kadar mahallinde pazarlıkla satılacağı ilân olumır. «M.» (4701) Kâğıt fabrikasının doğttracagı yeni sanayi Simdflik ffünde 35 ton kâğıt çıkaraeak olan fabrika herseyden evvel se • nede 3000 flâ 4500 ton kadar mihanikî hamur knllanacaktır. Btmon iem senede 10000 üâ 15000 metre mflcâbı odun •arfedileeektir. Bundan başka, fabrika çahtabilmek için 5000 ton kadar selüloz Utiyecektir. Seluloz, ilk zamanlarda hariçten gelecek, fakat kısa bir zaman sonra seluloz fabrikasınm memleketimizd« ku • rolması zarurî olacaktır. Selöloz fabrikasmm knrulması sun'î ipek, fiKm ve pelikal, seluloit sanayin de inkisafını zarnrî kilacaktır. Harpte damansız bartrt istihsalâtı da selüloit fabrikasına istinaden yapıla • cakbr. Böyle bir fabrikanın kurulması üe açdaeak is sahalannm işlenmesi, yeni iş kmnreUerinin meydana çıkmasına ve «3e verecektir. Ba sanayi içinde, sun'î ipeği Sümer Bank yapacak, fakat saydığımız diğer işler hususî sermayeler tarafmdan ısletilecektir. Btmlardan maada, ayni zamanda 2000 • 2500 ton kadar da eski kâğıt fabrika için iptidaî madde halini ala • caktır. Bir kâğıt rabrikannın işliyebflmesi için kaolin, reçine, şap, uzvî boya ve komür de kullanılacakhr. Fabrika se nede 1000 1200 ton kaolin sarfede • cektir. Kaolin KStahyada ve Silifkede bol bol bulunmaktadır. Bu suretle bura • daki vatandatlar için de yeni bir is esaaı Imrulacaktv. Fabrika için 200250 ton da reçineye ihiyaç vardır. Bu da Bursa ve Antalya havalismden tedarik edilecektir. Ba fabrika için tenede 250 300 ton sapa da ihtiyaç vardır. Şap, Şibinkarahisardan temin olunacakhr. Senede 13 bm ton kadar da kötnür sarfolunacaktır. Fabrikada çalıçacak işçiler Kâğıt fabrikasinda simdilik 300 işçi çalışacaktır. Halihazırda yiik • sek ihtisas islerinde ecnebiler vardır. Fabrika müdürü kâğıt mühendisidir. Bir de Türk tnühendisi bunlarla beraber çalısmaktadır. Avrupada kâğıtçihk tahsil etmekte bulunan 3 talebemiz mevcuttur. Bunlar, memlekete dötıdükten sonra yüksek ihtisas vazifeleri de Tîirklere geçecektir. Maarif Vekâletinden: Mıntaka Erkek San'at mekteplerile Ankara Inşaat Usta mekte bine bu sene de müsabaka ile leylî, meccanî talebe ahnacaktır. Müsabaka imtihanı her Vilâyet merkezinde 20/8/934 tarihinde yapı lacakhr. Taliplerin bir istida ile Vilâyete muracaat etmeleri ü&n olunur. (4470) Liseler Alım Satım Komisyonundan: Cal&tasaray lisesinin Ortaköy şubesinde yaptırılacak tamiratı 29/ 8/934 tarihine musadif çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek 6 zere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve projeleri görmek üzere İstanbul Erkek Lisesindeki komisyon kale mine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü teminatı mu vakkate makbuzlarile birlikte Komisyonumuza müracaatleri. (4581) Sun'i antrasit fabrikası Zonguldakta Üzülmez mevkiinde 15 ağustosta temelatma merasimi icra kıhnacak olan sun'î antrasit fabrikası TürIdye İs Bankan tarafmdan tcsis edi] nvş olan Maden Kömürii Işleri T. A. Ş. tarafmdan inşa edilmektedir. Bir berberin şikâyeti Üsküdarda Neş'e berberi Hayrettin Efendlden aldığımız bir mektupta sekız sene evvel ehliyetname aldığı halde şimdi bu ehliyetname Icln yeniden pul parası istendiginden sikâyet edilmektedir. Yerli benzin de htihtal edilecek Bu fabrika Türkiyede ilk defa ola rak tesis edilmektedir. Senede 72,000 ton maden komörilnü taktir ederek 54.000 ton sun'î antrasit, 500 ton tay yare benzîni ve 3,000 ton yol katranı istflısal edilebilecektir. Sun'î antrasit evlerde yakacak madde olarak odun ye rine kuHamlacağı gfbi kok ve antrasitin kullanıldığı bütün işlerde kullanılabile • cektir. Dumansız ve kokusuz yanması, sobalarda surat ve süholetle tutuşması, yanma derecesmin arzuya göre ayar edilmesi, şimdiye kadar mahrukah beytiye için soba ve kaloriferlerde kulla nılan odun, maden kömürii, kok ye antrasitin ifa edeceği hizmetleri daha temiz ve daha ncnz bir seküde temin etmesi emsaline nazaran bâyfik bir ruç • hana malik olmanna «ebebiyet vere • cektir. Sapaneada askerî mütekait lerden Hamdi Beyin oğlv Salâhattin Beye Arzunuzun is'aft için bir ıstida ile İs tanbul Emnlyet müdlrlyetine muracaat edinlz. Çay Belediyesinden: 1 Bolvadin kazasma merbut Çay nahiyesinin Nafıa Vekâleti Celilesi tarafmdan musaddak projesi mucibince 16,662 lira bedeli ke şîfli hidro elektrik tesisatının yapılması 20 gün müddetle ve kapah zarfla münakasaya konulmuştur. 2 Gümrük ve muamele vergisi Belediyeye aittir. 3 Tediye şeraiti: Bedeli ihalenin yüzde otuzu banka teminatı mukabîlinde mukavele imzasını müteakıp derhal yüzde otuzu bilcümle malzemenin Ça nahiyesine vürudunda ve mütebaki yüzde lorkı tesisafan ikmalile kabulü muvakkatte verilecektir. 4 Proje ve evrald müteferrikasmî Çay Beledi yesinden veyahut İstanbulda Taksimde İstiklâl apartımanmda elektrik mühendisi Hasan Hâlet Beyden bedel mukabilinde alabilirler. 5 * Talip olanlar 15 ağustos salı günü saat üc*e münakasa ve ihale kanununun mevaddı mahsusasma tevfikan Çay nahiyesi Belediyesi Encümenine müracaatleri ilân olunur. İzmir sergisinde boş yer kalmadı Ba sene tzmir beynelmilel ser • gisine metnleketin her tarafmdan ticaret ve sanayi mâesseselerimizin ekserisi iştirak etmektedir. Sergide bof pek az yer kalmısbr. Bu yerlerin de bu hafta içindeki taleplerle tamamen dolacağı ümit edilmek tedir. Yol mükelleflerine ilân İstanbul Vilâyetinden: 934 senesinde çalışacak bedenî yol mflkelleflerinln hangi yolda, ve ne tarihte ifayi mükellefiyet edeceklerini mübeyyin cetvellerl mahalU heyeti ihtiyarlyelerine gönderildlğinden mükelleflerin mensup oldukları lhtiyar heyetlerinden vazlyet • lerini anlıyarak yevmi muayyende çalı • şacaklan yclda Nafıa Fen memuruna müracaat eylemelerl. Fabrikanın bayiiklüğa Fabrka istihsalâhnm b'iâhare iki misline iblâğ edileceği düsünülerek şimdiden tesisatı takviye edilmiş bukm • maktadır. Fabrikada 500 işçi çalışacak Bu fabrika faaliyetile yevniiye 500 »K:ye yeni ve devamh bh faaliyet sahası açacağı gibi memleketnnizt de hariçten gelen kok ve antrasit kömürlerile yol katramndan daima mustağni kılacak ve benzin ihb'yarımızın bır Insrmnı karşı byacaktır. Fabrikanm tesisatı 1935 senesi temmuz iptidalannda bitecek ve istihsalât ağustos ayında piyasaya arzedüecektir. Fabrika kaça mafolacak? Fabnicanm makine ve msaat be^eli bir nailyon beş yüz elli bm Eradır. tş letme sermayesi iki milyon üç yuz bin Irradır. Fabrika senede üç milyon Iiralık ciro yapabilecektir. Floryada Küçtik Plâ| Fiotl*r goy*t ucusdnr. Hvrgün bonyoiHinı Floryodo Kiifük Pkıjda yapıniK. T«misltk ¥• ariikmnnı«l I«tanbul 4 üncü icra rluğundan: Neler yapdacak? Fabrika çtt*fli, ambab, gofre kâğıdı, zarf, kes« kagıdı, bilet, masra yapacaktn. tHr senefer için va«ati olarak rapılaeak miktar radur: 2000 ton her nevi karto» 4000 » sargılık kâgıt 2700 » Yazı kâğıdı ve feaskı lcagıdı » Orta nevi yazı ve baskı kâğıd Sünger kâğıdı Yekun Bizde kâçtt sanayünin tarihi Memleketimizde kâğıt fabrikası açmak için iki defa teşebbüs edil • miştir. İlk tesebbiis On Sekizinci asırda damat Ibrahim Paşa tarafından bir kâğıt fabrikası açılmak suretile basarılmak istenmiştir. Fakat bu fabrika uzun zaman çalışmağa Şişe fabrikası Yarm Istanbdda Pasabahrede teme!atma merasimi icra kılmacak olan sişe fabrikası Türkiye U Bankası tarafmdan tesi» edilmektedir. Renkli renksiz iç ki şiselerile kolonya ş:seleri. itriyat flâkonlan, lâmba şişeleri, bardak, kadeh, sürahi, reçel tabolkları, konserva üah.. Züccaciye esyası yapılacaktır. Fabrkanm istihsal kudreti senede 3 4,000 ton mamul cam olacağı gibi müteakıp seneler ffjrika istihsalâtznj yüzde 50 nisbetbde yükseltmek İÇTI lâzım gelen tertibat daha simdiden aluı mı*tır. Şişe fabrikası tes:satı Fransu ve di ğer ecnebi cam sanayiinde birçok mo • Bakırköv fabrikasının yeni kısmı Bakırköy mensucat fabrikasma ilâ ve edüen ve bugün küşat resmi yapı Iacak olan yeni kısım en modern tesi sah ihtıva etmektedr. Yedi, sekiz yüz bîn lira masrfla vücude get;rilen bu kjMmla fabrkanm randımanı yüzde yüz artrruş olacaktır. Bh* borctm odenmesi için mahçuz o • tuz bir kalem kravat toplusa tâbir edi • len elmas kravat iğnesi, elmaslı bflezSc, elmasl» kol düğmesi, boroş, yüzük gibi kıymetlî eşya 18/8/934 tarihine mu • sadif cumartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar Sandalbedesteninde açık arttır • ms suretile muhammen kıyroetlerinin 'Dr. A. SUHEYLİ Dahill hascalıklar mütehassısı Hergün saat ikiden icıbaren Divan\olu (169) cski Şarlc mahfeli Teleton 21422, ev 60726 Fatih icra dairesinden: Bir deyinden dolayı tahtı hacze a hnan 18 hazaran sandalye, 6 renkli msrmertaşlı masa, iki kanape, bir koltuk, üç ayna, bir saat 20 ağustos 934 pazartesi günü saat 13,30 da Çarşıda Sandalbedesteninde bilmüzayede satılacağm dan taliolerin mahalli mezkurda memurunu müracaatleri ilân olunur. ( 1 0 4 ) Burası malum değil. Paketin içinde bir kâğıtta çıktı. Givenda kâğıdı alarak okudu: Hiçbir sey anlamadım, dedi. Burada ikinci hançer diye yazılı yor ama ben daha evvel böyle birsey almadım. Bu yazıyı tanıyor musunuz? Kat'iyyen... Bu, ihtimal bir lâtife olmalı. Polis müfettişi atıldı: Her halde çirkin bir lâtife. Selbi Lov: Tims, siz istetrseniz bu hançeri alıp götürünüz, dedi. Fakat durun daha evvel ben onu zararsız bir sekle sokayım. Hançerin ucrmu bir yumruk darbesile kırdı ve ilâve etti: Şimdi alabilirsiniz. Yere iğildi. Kırılan parçayı alarak ateşe attı. Sonra kendi kendine konuşur gibi mırıldandı: Eğer Oskar Trevor mutlak olecekse onlar bir baska çare bul • sunlar. Nurullah Esat Bey Ankara 12 (Telefonla) Bank Umumî Müdürü Nurullah Sümer Esat Bey İstanbula hareket etnrştir. Nurullah Esat Bey, fabrikalann vaz'ı esas resm'nden sonr? fabrika işlerile meşgul olmak uy«re Rusyaya gidecektir. Miıfe t'ş Tims 'zahatma devam edi yordu• Goldi Loksu bıraktıktan sonra belld husız otel rrnisterilerinden bir bajkasıdır d.'ye tekrar Şatterton oteh*ne döndüm. Orada herkes esrzreng>z bir sekilde otele ge'miş ve gitmi? olan bu genç kızdan bahsediyordu. Bir aralık bu paketi gördüm. Açtım. İçin den ne çıksa beğenirsiniz. Selbi pakefi açtı. Ve hayretle mıtıl dandı* Canvdan bir hançer. Paketin içinde cam bir b?nçer var • dı. Kısa olan sapı da gene camdan yapılrruf. ve ipek tellerle tezyin edilmiş b". Müfett;ş Tims cüzd'nından bir kâ ğıt ^ıkartrak Selbiye uzattı: Bvjıu da paketin içinde bulduk! dedi. Kâğıtta su keümeler yazılı idî. «Sana ikinci hançeri gSnderîyo rum. Kaçtnmaklığın lâztm gelen feyleri hatırla ve hiç korkmadan vurl» tstanbul asliye mahkemesi birinci ticaret darresinden: Sı'rkecide Köprülü Handa ticaret ve kumüsyonculukla musteğil ve hali tasfiyede iken mukaddema iflâsma karar verümis olan (Evliyazade Mustafa ve Ahmet Koüekrif Şirketi) nin alacakh larle aktetb'ği konkordato 1/8/934 tarihinde mahkememizce tasdnc edildiği JJân olunur. (1836) ™ Dr. İHSAN SAMİ yüzde yetmiş beslerini bulduğu takdfrde peşin para ile satılacaktır. Daha fazla malumat almak istiyenlerin yevmi mezkurda mahallinde bazır bulunacak memuruna 934/3444 dosya numara s 'e müracaatleri ilân o!unur. : Gonokok Aşısı elsozukluTu ve ibtiIâtUrma karjı tesı'r'i ve taze asıdnr. Divanrolo Sııltan Mahmut türbesi No. 1 8 9 . f15631 (1844) CeKâtlar Şirketi Yazan. Edgar Vallas Terctime eden Omer Fehmi 13 hibi Mis Givenda Güfordur. Ben de s:z'nle ona d?"r konusmağa geldim. Selbi hayretle sordu: Mis G'vendaya deir mi? Evet. Bulunduğu otelden bird»nbfre aynlmn. Hatta gideceği yern ad resini bîle söylemeden... Bu ehemmjye+li birsey değ'l ca mm, unutmuş olmalı. Ontm işlerine Billi bakıyor. Bu meseleyi tamir eder. Selbi bu sözleri soyliyerek paketi yakından muayene etti. Üzerinde filhakika Mis Giveodanm ismi yazılı idi. Bir kenanna da «zata mahsus ve müstacel» kelimeleri kaydolunmustu. Bu paket kolipostal olarak geli yor, dedi. Ben müsadere etfa'm. Uze rindeki adresi okusanua... Paketin s* Kâğıtta imza yokru. Selbi kâğıdı dikkatle gözden geçirdikten sonra sordu: Mis Givendanm bir katil ol ması ihtimalmi kabul edebilir misiniz? Polis müfettifi mütereddit bir tavırla kekeledi: Vallahi bisey diyemem. Bu hançeri gönderen adam onun harekâtına yakından vâkıf bulunuyor. Bunu mkâr edemezsiniz, ya! Selbi Lov: Bunu Mis Givendaya göstereyim bir kere, dedi. Siz de benimle beraber gelirseniz iyi olur. Polis müfettişi biran tereddüt ettL Sonra onun peşisıra yürüdü. Genç kız hançeri alâka ile tetkik ederek: Ne füzel şey! dedi. Bu an t3ca bir e*er olmalı! Selbi lâkayt bir tavırla cevap verdi: Ben d'e bu fikirdeyim. Hançer Şatterton oteline, sizin adresinize gönderilmis. Bana mn cönderilnri»?.. Kim göndermis ? Taarruz 11 Polis müfettişi Tims gittikten so» ra Selbi söylediği garip sözleri i . zah etti: Mis Givenda, sizi merakta birakmıyayııru tşin hakikatinl söyle • mekte hiçbir mahzur yok. Bence Oskar Treıvor sağdır. Fakat bugünlerde katlolunmak üzeredir. Yüzde yüz böyledir diyemem ama buna kaniim. Işin fena tarafı bunu bilme mize rağmen onu kaçıran ve öldürecek olan adamlara cepheden hücum etmek iktidarına malik olmadığı » mızdır. *** Doktor Arnold Eversham akşam üstü bir hastasını ziyaretten avdet ederken Selbi ile Billinin evlerine uğradı. Maksadı Givendanm hatırım sormaktı. Selbi dokioru pek az tanıyordn. Fakat Givendanın ondan medîh ve sitayişle bahsetmekte haklı oldugu nu çabık anladı. Doktor lâkırdı arasmda t (Mabadî var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: