14 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

14 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAYAT Ansiklopedisi 61 inci cüzü çıktı umhuri O 3690 Telgraf n mektup adresl: Cumhuriyet. Istanbul Posta ve matbaa HAYAT Ansiklopedisi 6 kutusu: tstanbul No 246 S&İI 1 4 AğUSIOS 1934 nct cilt hazırdır. Cüzlerinizi bir an evvel ciltletiniz Telefon: Başmuharrır ve evi. 22366 Tahnr heyeti: 24298, Idare kısnıile Matbaacılıfc ve Neşrlyat Şlrketl. 24299 24290 Sanayileşme yolunda yeni bir adım Halka vadetmek ve Hesap vermek . H. F. Istanbul idare heyeti reisi rouhterem doktor Cemal Bey arkadaşımızla yaptiğun bir hasbıhalin hulâsasını yazıma at takıyonnn> Istanbulluların tanıdıkça ve gün geçtikçe çok seveceği bu haluk ve sevimli fırka reisimizden önümüzdeki günlerde yapılacak Belediye intihabı için nesrolunan fırka çalışma talimatı hakkında birkaç soz işitmek ve onu okuyueu larunıza nakletmek faydalı bir mevzua hizmet etmek olduğuna şüphem yok tur. Belediyecilikte yeni bir inkisaf devri açan bu talimatnameyi okuyanlan • mtz intihapta Cumhuriyet HaUc Fırka nnm takip etmek istediği programı kolayca anlamıslardır. Bu taUmatname ils fırkamız beîediye islerine büyük bir ebernmiyet vermekte olduğunu bir kere daha göstermiftir. Bu ehemmiyette hem haüa intihap terbiyesine hazırlamak, hem de belediye gibi halkın mühim bir isine gene bizzat balkm lâzım olan alâkayı göstermesini istemek vardır. Halk kfirsiilerinde halkın serbestçe mnşterek ve uroumî dileklerini söyle • melerini tesvik etmek, ve bunu her türlii unsurlarile hazırlamak ta demokrasi»in tatbikrnda en ileri yer alan bir tedbir olarak telâkki edilmelidir. Burada tekrar edebiliriz ki; intihap için eahşma talimatı «halka hesap vermek, ve halk» vadehnek» gayel^rini de gütmektedîr. Bu, ayni aamanda kurtuluf inkılâplannuzm da bir «ayesidir. Zira; menv leket işi yahuz kurtulmakla bitmiye rek bir daha izmihlâle uğramamak vaziyetini meydana getirmek «arureti ni de taşunaktadır. Bir daha düşroe • mek, ve düsman istilâsma uğramamak ta mutlaka halkın kendi işlerini kendi görmesi ve bflmesile kabildir. Tarihin bir mucîzesrnden istifade eden Tnrl mületi bu fevkalâde fırsatm nimetle • rinden hâlâ hissesini alırken yannm normal şartlarile karşılastığı vakit o neslin vatanı müdafaa edecek vaziyette haztrlanmu olması mes'uliyetinhı de busrüne yüklendiğini açikça bilmeli • dirî. tşte, Cumhuriyet Halk Fırkası bu noktai nazardan yahuz vatanı kurtar mtş hükumetlerin fırkası ohnakla kalmıyarak vatanın ölmezlieini temin e • decek her türlü tedbirleri alan en yiiksek gayeli bir fırka olarak çalısıyor. Başvekflimiz tsmet Pasa Hazretlerinm dediği gibi «Halk Ftrkasmm son inkişaf devri, siyasî bir fırkanm dar çerçevesmden çıkarak bütün vatandarlara kucağmı açan içtimaî ve mfllî büyük bir müessese halini almıştır.» Büyuk müessesen*n bu vasıflannı her frsatta goriiyoruz. Bu devirdeki fce)»diye intihabmda fırkanm itb'haz et^gi karar da bu tarihî vazifenhı ifasmı ifade ediyor. Halk kendi islerine alâka RÖstersin, memleket dahilinde h«rşey halkındn*, memleketin idaresinde hâkim olan haDrtır, diye bağıran yeni talimatname ile memleketimizde çok mühim bir in kişaf devri açıldıgma şüphe etmemeli yiz. Mademki, memlekette hâkim olan halktır. HaBnn intihap ettntlerinin de halka karçı verecekleri bir hesap vardır. Halkın intihap ettikleri halka sunu veya bunu yapacaklannı vadetmis • lerdir. Onlar yapılmıs mıdır?. Yapü manHssa sebepleri nedir ?... tşte, muhterem Cemal Beyin bu kelhnelerle hulâsa ettiği fBcir bu kadar asil •e nedp bir vazife ifasına aittir. Hesap vermek istemekteki asalet ve neeabet Cumhuriyet Halk Fırkasının her isinde gozanden kaçırmadığı bir esashr. Halkm kontroiu ancak mümes sâlerin hesap vermek istemesîle kolaylaşabOîr. Mümessillerinden hesap istemegi mahaOî islerinde bflen ve ogrenen halk umumî ve mülî islerinde de (Mabadi üçüncü sahifede) Istanbul mesb'usu Maarif Vekili geldi Abidin B. dün Universite işlerile meşgul oldu Vekilin tetkikatından sonra Universite için mühim kararlar verilecektir Maarif Vekili Abidin Bey dün sabahki trenle Ankaradan şehrimize gelmiş, tstasyonda Maarif ve Universite erkânile şehrimizdeki dostlan karşılamışlardır. Vekil Bey istasyondan doğru Universiteye gelerek Rektör Cemil Beyi ziyaret etmiş ve öğleye kadar orada kalarak Univrsite işlerile meşgul olmakta olan thsan ve Hâmit Beylerle görüşcnüştür. Vekil Bey öğle yemeğini Beyazıt civarındaki lokantalardan birinde yedikten sonra hususî ziyaretlerde bulunmuş ve saat beşte Bakırköyde icra edilen bez fabrikasının küsat resminde bulunmuştur. Haber aldığımıza göre Abidin Beyin şehrimizde bulunduğu müd det zarfında Üniversitede toplantılar yapılacak ve Universite vazi yetini Vekil Bey tetkik edecektir. Vekil Bey maarif işlerini de ehemmiyetle gözden geçirecektir. Bugün Üniversitede Vekil Beyin riyasetinde bir toplantı yapılacak ve Universite dekanlarile profesörler Vekil Beye tekdim edilecektir. 1$met Paşa Hz. küfat resminden sonra yeni tesitat hakkında izahat alırlarken Bakırköy fabrikası dün açıldı Başvekilimizin mühim beyanatı «Bakırköy fabrikasmdaki terakki nisbeti örnek olursa Türkiye sanayi sahasında az zamanda yüksek neticeler alacak demektir» Vekili Abidin Bey Rektörü Cemil Beyin riyasetinde bir içtima yapılmıs, Universite îh tiyaçlan hakkında görüşiilmüştür. tçtima geç vakte kadar devam etmiştir. Dünkii içtima Dün öğleden sonra Universite Izmirde afet halini alan bir ormân Birçok köyler tehlikede, İzmir Valisi söndürme ameliyesine bizzat nezaret ediyor, zarar mühim tzmir 13 ödemiş, Bayındır ve Kasaba kazalarının müşterek hu • dutlarında büyük bir orman yan gını çıkmıştır. On beş kilometro murabbajık bir sahayı kaplıyan bu yangın bir afet halini altnış, birçok köyler tehlikeye düşmüştür. Bütün köylerle yaylalardan ve ovalardan kafileler halinde hareket eden halk kütleleri yangını söadücenlere yardıma koşmaktadır. Ayrıca asker kıtaatı da hareket etmiştir. Yangın mahalline giden Vali Kâzım Paşa yangını söndürme ameliyesine bizzat nezaret etmektedir. Tire kay • makamı Gafur Bey tectibat alma âmiri taym edilmiştir. Gece yangın mıntakasında sirayete mâni olmak için tertibatla iştigal olunmuştur. Basvekilimiz fabrikantn balkonunda gazetecilere beyanatta bvlunayorlar Büyük >c muiı i a b r i k a 1 annuzdan Baku • köy bez fabrikasmda yeniden vücude getiriuniş olan büyük paviyonun küsat resmı dün Basvekfl tsmet Pasa Hazretleri tarafmdan yapıunıstn*. Yangın mahallini götterir harila Miktarı henüz belli olmamasına rağmen zarar pek mühimdlr. Üçtren faciası Fransa ve Almanyadaki kazalarda yüz doks an beş kisi yaralandı UIIUIIIIMIIIIIIIIIMIHIIIIIIIIMIIIIIIIIMMMIinilllllllllllllllllllllllllimilllllllMIIIIIIMIIIIIIIIItltHIMIINHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIininiliinitllllllllllHM Kurultaya Dolmabahçede iki salon ayrıldı Cemiyet bürosu dün de bir içtima aktetti, Kurulta^a bir Alman profesörüde iştirak ediyor Ertuğrul Bakır köy açıklartnda Reisicumhur Hz. flctısadî hayah mızda çok ehem miyeüi bir rol oynıyacak olan yeni fabrikaîanmızın küsat ve vaz'ı esas resimlerir yapacak o'an B3' vekilîmîz Ismet (Yuaarıda) /«net Paşa Hazretleri Bakırköy fabri Paşa Hz. nin e kagtnın yeni paviyontmu açarlarken, (aşağıda) fabri mirlerine Ertuğkanın boyama dairesinde rul yatını tahsis buyurmuşlardı. rullah Esat Beylerle Sümer Bank mecErtuğrul yatı dün saat dört buçuğa lisi idare azası karşıladüar. doğru Bakırköy açıklanna geldi. Fab rika müdürü Fazlı Beyle idare naeclisî azasından Saffet Bey yata g'derek tsmet Paşa Hazretleruıi selâmladılar. tsmet Pasa Hazretleri Çankaya motorüne binerek refakatindeki zevatla beraber Bakırköy bez fabrikasının iskelesine çıktılar. Orada kendilerini Vali muavini Ali Rıza, Emniyet müdürü Fehmi, Sümer Bank umumî müdürü Nu > Berlin 13 (A.A.) Dün sabah Hellens garmda Leipzigden gelen hususî bir trenle bir lokomotif arasmda vukua gelen musademe zannedildiğinden daha vahim olmuştur. Demiryolları ida resi 17 si ağ;r o'mak üzere 160 kişinin yaralanmış olduğunu bildhrnektedir. Şef dö tren ile bir volcu kadın öl müştür. Kazanın sebebi, bir makas hatasıdır. Borsdorf Lâvipzig yakmında 13 (A.A.) tstasyonda bir marşandiz treninin lokomotifi devril miş oeı vagon yanmıs ve harap ol muş, şimendifer müstahdimininden dö~t kisi yarlanmıştır. Paris 13 (A.A.) Resmî malu mata göe Avignon tren kazası n&ticesmde 7 kisi ölmüş ve <T6rdü açır olmak üzere 31 kişî yaralanmısh»1. CUMHURtYET : Abdm Daver Bev arkadasimızdan g'eoe te's'z'e aldı&ımız malumat kazanın baska trerde oldvığunu gösternrştir. tzci ve muallimler ka • filesi salimen Marsclyaya varmışbr. Fabrikada Bu sırada fabrikada fevkalâde bir ha zırlık faaliyeti göze çarpıyordu. Bntün kadın ve erkek işçiler temiz ve yek • nesak elbzselerile fabrika bahçesinin ikî tarafına dizilmislerd;. Basvekil Pasa ilerlerken amele kendüerini sevinç ve heyecanla alkısladı ve «ho« geldiniz Pasa Hazretleri» diye selâmladı. t"met Paja Hazretleri işçilerle alâkadar oldu (Mabadi beşincı sahifede) BirlnH Dil Kurultaytna iştirak. eden azadan bir kırmı içtima emannda ALÂETTlN CEMlL Ağustosun on sekisinci günü saat on dörtte merasimle açılacak olan ikinci Dil Kurultayı hazırlıkları tamamlanmak üzeredk*. Halkevleri nin mümessiHeri de Kurultayda hazır bulunacaklardır. Kurultay Dolmabahçe sarayının (Mabadi beşinci tanıfeav)

Bu sayıdan diğer sayfalar: