14 Ağustos 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

14 Ağustos 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FIATI 5 KURUŞTUR. İngiltere Politikasında vüzuh Siirt mebusu: MAHMUT üüyük Britanyanın umumi siyase ini Aydmlatacak yeni ışıklar var. tere gibi cihan politikasının ce w üzerinde © müessir olan r devletin £ politikasına verdiği İstikametin anlaşılması çok mü- iyük Britanya, Başveki- : “İngilterenin müdafaa adalar, Manş denizinin sahilleri *ğil, Ren nehrinin kıyılarıdır!,, tezini ortaya atmakla her şeyi an- atmış oluyor. Umumi harbin felâ- Mi ve mes'uliyetleri mevzuu Mwolduğu zaman, bir düzüye şu EN imi sene covel, İrgil. ler, tabında Fransız cephesinde bulu- iççaklarını bugünkü gibi açık açık ade etselerdi, muhakkak ki Kay- 4 Vilhelm daha hesaplı hareket belki de Umumi harbe mey- Bü erdil, yük ladini yakın vakitle. ?e kadar Avrupa işlerine o kadar Yakından karışmazdı. İmparâtor. luğun yüksek © menfaatlerine do kunmayan kombinezonlarına karşi Kayıtsız kalırdı. Onun en büyük dikkati, Amerika, Japonya ve Bah- Ee toplanıyordu. Şimdi Av- bei JoPanın son hadiseleri karşısında, iltere, bu istikametini değiştir n tehlikesine karşı tedbir im mecburiyetinde kaldığını, Yagillere gibi büyük bir devletin Yeni a yeni a yeni cereyan ve istikamet vermesi, yalnız mari sahada © kalmaz. Buiş,a- öl ve tatbiki cephelerde daha meali tedbirleri icap ettirir. Milli küdafaann kuvvetlendir sika tayyare fillarının hı torlueiiz yle bir icaptan doğmuştur. Aş k ya- iraşi lale işlerine pek ya. giliz dominiyonları; İmpara- ışmasını ötedenberi hoş- A yezler, Londra hükümetleri bu Yağı çok hassas olurlar. Buna okadar yeni politika istikametinin açık ve kat'i olarak anla- deş ,*; alman bu karardaki şid- Byor kat'iyetin derecesini gösle- Müdeç, Hükümet; yeni politikasını liiyaiaa etmek ve silâhlanma po- beli; mazur göstermek için der, i başlı şu sebepleri saymakta- Ma hanılamaz. Malan, A lmanyayı, yeni bir silâh- ordan. konferansına getirtmek i— Silâhlı ve daima silâhlan- ği duk, giden bir e Almanya bulun imsede emniyet kalmaz. Avrupadaki son hâdiselerin yaptığı tesir, ü- 'daha KERR ER e TN, devletlerden gelecek ızlanma karar ve teklifleri- e, ri NESE Mb agzünkü şerait içinde bah- eğe aşma yapmak ta mümkün pi Ylabiz, Siyasi misakların faydası kira ir; fakat mutlak olarak bun- iyet edilerek memleketin rm edilemez. ei nda, enin yeni politika- Bütün “yçberamiyeti, daha ziyade Ra Yaptığı ve bundan you sağı menfi U tesirlerde ruz: Demek ki, milletler ara- lü uyuşma ve anlaş- lmamıştır. Demek ki, silâhsızlanma ümit ve mah böyle de aka- Artık 5 ümdur. o Yer yüzünde, ilâflı gpeşeleler etrafında, etlerin biribiri le anlaşmalı Devam Sü ine sahifedey NAZRİ AZ e. İsmet Paşa Hazretleri bugün Hereke fabrikasının bazı pavi yonlarınınresmi küşadını biz- zet yapacaklardır. Sahip ve Başmuharriri : 9 uncu sene No. 3057 SALI irt Meb'usu MAHMUT 14 AGUSTOS 1934 Yunanistan Hariciye © nazırı M. Maksimos'un istifa ettiği şayidir. Yerine M. Mihalako- polos'un geçeceği söyleniyor. Tel: ( İsmet Paşa H Hz. gazeteci e hayali ikiheyie Ismet Paşa Hazretleri F: abimde Sanayi plânının tahakkukuna doğru | Dünya karısıyor mu? a. Asyada büyük bir fırtına Ismet Paşa Hazretlerinin gazetecilere beyanatı Asıl zor iş kurulmuş bir fabrikayı işletebilmek dirayeti ve kabiliyetidir. Bakırköy fabrikası geçen on sene zarfında bu imtihanı vermiştir Plânlı sınaileşme ilk mühim adımı dün, Bakırköy bez fabrikasma ilâve edilen yeni paviyonun açılmasile atılmıştır. 5 senelik programın mensucat sana yine matuf hamlesini teşkil eden bu kuruluş, iktisadi hayatımızda mühim bir boşluğu doldurması nok tasından fevkalâde bir ehemmiye ti haizdir. Açılış merasimi nasıl oldu? Başvekil Ismet Paşa Hazretle- ri refakatlerinde Iktısat Vekili Ce- lâl Bey bulunduğu halde dün Er- tuğrul yatile Yalovadan limanımı- za gelmişlerdir. Yat, saat 16,30 da Bakırköy açığında demirlemiş, mo törle sahile çıkılmıştır. Burada, açış merasimine iştirak arzusile biriken kalabalık bir halk kütlesi nin alkışları arasmda karşılanan Başvekil Paşa ve Celâl Bey doğru ca fabrikaya gelmişler ve methal- deki salonda bir müddet istirahat etmişlerdir. Fabrikanın önündeki cadde ve yeni kurulan paviyon baş tan başa donatılmış, bütün davetli ler gelmiş bulunuyordu.. Dünkü açıliş resminde, güm « rük ve Inhisarlar vekili Ali Ra- na, Sanayi umum müdürü Recai, Sümer Barik umumi müdürü Nu - rullah Esat beyler, ordu müfettişi Fahrettin Paşa, Meclis sikinci rei- si Hasan, Kılınç Ali, Nuri, Vali Muhittin, fırka idare heyeti reisi Cemal, müddeiumumi Kenan Bey lerle şehrimizde bulunan mebus « lar, iktısadi müesseseler erkân ve mensupları daha bir çok zeval hazır bulunmuşlardır. Başvekil İsmet Paşa, salonda istirahat ettikleri müddet zarfın - da fabrika müdürü Fazlı Beyle gö rüşmüşler ve hasbühalde bulunmuş lardır . İsmet Paşa burada Fazlı Beye, kontenjan kalktığı takdirde İsmet Paşa Hazretleri kurdeleyi kesiyorlar (O Dünkü resmi küşa da ait iki intiba tutunabilmek imkânı olup olmadı- ğını sormuştur. Fazlı Bey: “— Tesisatı amorti ettikten son ra mesele kolaydır, paşam. Yalnız tesissatımız yenidir. Ayni zaman- da birçok anasır vardır ki maliyet fiyatı üezrinde yüzde bir, iki nisbe tinde tesir yaparak yekünu arttırı- yor.,, cevabını vermiştir. Iktısat Vekili Celâl Bey: “— Kanaatimce kâfi derecede himaye mevcutur. Bunu daha faz la Gi doğru olmaz. Haliha- zırda hangi i tatunamıyorsas onun sak, babiliyeti yoktur. Sanayi erbabının maliyet fiyatları nı nazarı itibara almaları ve bugün kü şrtlara uymaları lâzımdır. Demiştir. Bu arada Celâl Bey, (Devamı $ inci sahifede) Başvekilimiz Celâl Beyle be kopmak ü Japonya, Mançuri, Mon Rus Türkistanını ih Müdür v 26318, Yazı işleri müdürü: 24310. İdare ve Mnthan : 24310. raber silindir dairesinde zere imiş! ve, ayiran Dahili Çin ve va edecek büyük bir imparatorluk kurmak arzusunda imiş ale lr orman yan- iy Ekepres ii Me Die 5 inci sahifede) gını devam ediyor Bir çok köyler tehlikede kaldı Yangının söndürülme: si için mütemadiyen çalışılıyor, zarar büyüktür Dün İzmir civarmda büyük bir orman yangını çıktığını hususi muhebirimizin bir telgrafile bildirmiştik. Yangm elin söndürülememiştir. Bu hususta ajans şu tafsilatı vermektedir: İZMİR, 13 (A. A.) — Ödemiş, Bayındır ve Kasaba Kazalarınm müşterek hu- dutlarında büyük bir orman yangını çıkmıştır. On beş kilometre murabbalık bir sahayı kaplıyan bu yangın bir âet halini almış, birçok köyler tehlikeye düşmüştür Bütün köylerle yaylalardan ve ovalardan kafileler halinde hareket eden halk küt» İeleri yangını söndürenlere yardıma koşmaktadır. Ayrıca asker kıtaatı da hareket etmiştir. Yangın mahalline giden Vali Kâzım Paşa yangını söndürme ameliyesi ne bizzat nezaret etmektedir. Tire Kaymakamı yin edilmiştir. Gece yangın ın mntakasmda tiçal olunmuştur. Miktarı henüz belli olmamasna rağmen zarar pek Gafur Bey tertibat alma âmiri tas sirayete mâni olmak için tertibat ile iş- mühimdir. Tramvay ücretleri Tenzilâtlı tarifenin tatbi- kine İ eylülde başlanacak Nafıa Vekâleti şirkete hazırlıklarını bitirmesi için 15 gün daha mühlet verdi "Tramvay ücretlerinin 1923 mukaves lesine göre tenzili hakkındaki karar do layısile şirketin Nafıa vekâletine müra” caat ederek yeniden müsaade istediğini haber vermiştik. Oğrendiğimize göre, an bu İşte gösterdiği büsnü niyeti nızarı itibara alarak ke İsa içn e leş, terli tan rifenin tatbiki bu müsaade ile 16 Ağus- tostan 1 Eylüle tehir edilmiştir. Tramvay şirketi, yeni b ması işini henüz b tirememiştir. Son ten zilâtn göre, tertip edilen yeni biletler 00 bini bulmaktadır. Tab' işi bitirildik- ten sonra bletçi ve kontrelörlerin yeni şekle hazırlanmaları iç'n tal yaptır rılacaktır. Maamafih şurasını ilâve ede- Fim ki, 923 mukaveleşine bağlı bulumsn bu tarife muvakkat olarak tatbik edile cektir, Mıntakalar tamamen değişiyor Aldığımız malümata göre; Tramvay Nafin Vekâleti arasında bir enberi devam eden lemas'ar müs şirke e Na M. Hanses bet neticeler vermiştir. Bu anlaşmalara göre, şebekede mevcut mıntakalar yeni esaslar dahilinde yalnız üçe tefrik edile cektir. Bu suretle, bilhassa uzun kıta « (Devamı 5 inci sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: