14 Ağustos 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

14 Ağustos 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

j ıl —.e— Dercedilmiyen evrak iade edilmez HAKKIN SE SIDİR e anma Sahip ve Başmuharriri İ Neşriyat âmiri M. SIRRI MEHMET SIRRI i ABONE ŞERATTI IDAREHANESİ za İ Seneliği 6, Altı aylğı > İzmir Birinci BEYLER Liradır. Günü ge SOKAĞINDA I gana na İ —ee— İ (Halkın Sesi) Matbaasında basılmıştır mim BEŞİNCİ SENE O: 3245 14 AĞUSTOS 1934 SALI TEL. 3503 60 PARA Ukranyada Kıtlık Ve Açlıktan ölenler Var!... kondra (Radyo) Ukranyada kıtlık ve aclık, beş milyon halkı tehdit etmektedir. ( Deyli “ksPres ) Almanyanın, tebasına yardıma mani olanları Protesto edeceğini yazmaktadır. Anketimize CevaPlar İzmir kurtuluşu | | Muazzam kutlul ünl utlulamayı gunler ce ve aylarca canlandıracak çareleri bulmaktır VEDAT ÜRFİ BEYLE BIR MÜLAKAT A anaatım El Bü; yün. h kat müsir bir ifade daha lâbın bir; sahalarını | bırakm. Wış oluruz ve bu, va- ü ik ven iie canlan- | zifemizdir de. pa ii — Filimeiliğin tabii m ki , inkılâb.mızın Oszametini him bi i b I şilniye en vakıa TANLAR, Fa- zerk li e muşsanik in 4) Mt birgoklarımız m bir- — Belki vi en mühımini ! ü #afhalarını ağir Bir filim, en kudretli bir a ile hut sathı bir şekilde bi- | kalemin yazdığı bir geh ese p Sad Millet bayramını kut” | rin canlanmış bir şekli de- d ulayan İzmir, bu vazif, yi | gilde nedir | yapmak, yani inkılâbımızın İzmir kurtulüşnhun, mera / ir, atımı bize canlı | simlerile, menkabelerile, he i bir haj canlandırmak bil. | yeyanlarile, âbidelerle, b90r. #| mediklerimizi de © öğreti lerile ve muazzam panayir- Yİ Yesaitin; erile: yapılacak büyük bir | Bayram filmi İzmirin en heyecanlı i p ; d ii içek yol yerleri adi Yt bir, erden yurtdaşlar gökce. yalar bilmediklerini de öğ- mite Wi tarih mutahhassısları T araya gelmeli, küçük fa a aa eserler meydana unların tarih Ke ası şekli inde yazılı olan- ları bir düstar halinde halka Alanları da şehrin muhtelif “iatlerinde kurulacak u Mi eahnelde halka takdim İmei, Bv eserlerin hepsinde İz Mir kurkuluş tarihinin beye “an dolu bire: NN tanlanmış görmeli . Ama- tör, profesiyonel bütün tarih Wun nutukları dinlediğimizi ve anladığımızı bğlemek kendi pisi *ldatmaktan aşka da Bin kişi alkışlar ldük a Yüzü nutku kavramış veya diği gibi halk salağı! gir, bir ari onu ri ke r bazen okur, Bizden son- ( Sonu 4 incide ) & 88 Türk Sanayiinin Zaferi Ismet Pş. Hz. Bakırköy bez fabrikasını me rasimle açtılar - Bucün Şişe ve Kâgıt fab alar çok zevat hazır nil tur. şvekil Hazretleri, bu münasebetle bir rutuk 8öy- mişler ve açılacak yeni fabrikaları izah etmişlerdir. İsmet Paşa Hz. bu nutukta ezoünig şunları söylemişler» ei < Ümit ediyoram ki milleti yeni fabaikalara mem sami zer alacağındau emin olarak 8 © Güreşçilerimiz Leningratta Sovyet Güreşçi lerine 0 - 6 Galip! Geldiler LENİNGRAT, 13 İLA) A) - Güreşçilerimiz Sovyet Güreşçilerine karşı altı sıfır kazanmış tır. Kenar, Çoban Tuşla. Abbas, Hüseyin, Sa im, Ahmet sayı hesabile galip geldiler. Adnan, Mustafa rahatsız olduklarından güreşlere iş- tirak etmemişlerdir. 2 B & 8g 8 & Rusyadaki Türk Ameleleri Leningrata Geldiler Moskova 13 (A.A) — Moskova ve Ivanova mensucat fabrikalarında icap eden mümare- seyi yapan on Türk amelesi Türkistrua hesa- bına yapılmakta olan mensncat mrkinaları- nın monteji ile istimas eylemek üzere Lenin- grata gelmişlerdir. İlk mensucat makinalar Leningratttan sevkedılmiş bulunmaktadı. rikalarının - temelleri atılacaktır erasimi mütakip fab ber tarsfı gezilmiş amı makinalar işlerken tet olunmuş davetliler hazırla 38 38 ikram Beşvekil İsmet Paş ka didi ei Vekil Oi Bey olduğa (Bugün) Pişatihiye e Ağıtı ğa Şiş fabrikasının temel atma res minde bulanacak, müte: ben İzmite hareket ki Kâğıt mai tamel ta şın koyaca zmitte Kesik kâğıt fabrikası işlemeğe başlayın. ca günde üç yüz otuz beş ton mii çıkaracaktır. Sai Iânının hummalı ikna dolayı i halkın sevinç yeri olarak neşriyat yapmaktadırlar, 8» & 8 8 Büyük Yangın Sarfolunau Mütemadi gayret ler Sayesinde bastırıldı ü de çı bas: i i Dünkü nüsh di o Bayındır, Tire, Kasaba azaları FM hudutları Meli k bır yangını Pi ak bala Yali Kazım paşa olmak üzera bü EN civar in Pei müfrezeler SL in fe tikleri Dı yazmıştık, lığı mütemmim mâ g7 İle ma gü çıkmıştır. Poyrazın la ri aliil a ateş bir kola ayrılarak 15 alma Bayın Ri eemireri ve jandar ma kumandanları müfre zeleri ormana Salk hal ii kır a e i iyesi e söndürme amel e ko rem Karrat lerin kâfi galasiiei a görülünce m bir tabur asker cel bedilmitir Askerin ova ve dağ lerinin bütün halkının yardı mile yangın dün sabaha kar kimse alak çe defa valilerini, okaymakamlarını Jandarma andanlarını ordu mtfreelerini iş beşin da gören ova köylü leri tarif edilmiyen bir se e Londranın Amele e Mahallesinde Tayyare Istasyonu Yapılaca peni 14 (A.A4)— v Siti denilen iş İnal im ertasında bir tayyare eydanı yapılması düşünül- Bu hususta bir nası mutahhas ektlzenşk mabiyeğis telâkki edilmektedir Köstek ai Zarar görenlere 525 mil yondan Fazla Yardım eri ur Terliği üm süren em- Jsiz Yemi dolayısile hasıl olan vaziyeti tet«ik etmek üzere yardım idare#i- nin erkânını içtimaa davet müteessi edilen 525 Gi ei gelmiyeceği aşılımış- tır. Hekümet yeni e ecek ve zıraat mi zamanda Erik aliye pe imis tedi eyliyeorktiz ir. Voleybol macı Dün akşam Burnovasporla Burnova Bozkurt Talebe bir MEŞE NM bil ye Gele vinç içerisinde kalmışi — Sonu 4 üncüde mizi tebrik ederiz. & ir idin EN İncir müstahesillerinin menfaa tini gözetmekle kendi mena fiini korumuş olacak olacaktır Aksi Taktirde... Germencik belediye e ginden alınan ve aşaj yaam bu al mi tahsillerimizin edil diği ini. ibi bir varlık gösteren ve herkesten emniyet ve itimat kazanan İncir Re dahil ol Li de il azmü güz a tarafın. ve ayi olduğu “dikkat ve hemmiyetle nazarı itibare alınmalıdır. Çünkü bu, müstahsiller hatta onlardan fazla tı İca- kadar senhiliritn halkımızın sevgi ve saygısını ke bir fedakârlık müsabakasına girişilirse idare sikledi mü- lere pek çok faydi ve kâr temin etmiş olacaklardır. say ave e rının rai iğ — Sonu İşi ergin b bir niL AREA azim GRAM pa ami e asli kğiğülli. ill me sake

Bu sayıdan diğer sayfalar: