15 Ağustos 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

15 Ağustos 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İl MEMET SIRRI İDAREHANESİI Tamir Birinci BEYLER | ;. SOKAĞINDA Derelmien evrak iade Halkın Roma- BESİNİ SENE M:2246 —————— — 15 AĞUSTOS 1934 ÇARŞAMBA “Avusturya nazileri yeni tehditler savuruyor Ses ESIDİR İsmi İ Neşriyat âmiri İRRI | ABONE ŞE I Seneliği 6, Altı aylığı e —.— (Halkın Sesi) Matbaasında basılmıştır TEL. 3503 60 PARA Ciyornale d'ltalya gazetesi gene Grastaki nazilerden bir mektuP almıştır. Bu raektuP İ ta 1 deniliyor ki: Gecen sefer Dolfusu öldürdük. Bu seferde yeni bircok kimseler vardır. TA Almanya'da Reyiam mücadelesinin şiddetli ad) asl ipi M a) Li , m royo ait ğ mücadeli bugü başlamıştır. Sant 20,50 dx ili Butuk söylemiş olai Söbele Hindenburgun Kiounnsani 1934 tarihinde dü Başvekâlete geçirmiş olduğu- i a X ikten sonra dı — ri: un o gün yeni bir Âlem doğ- Mİ) Muşta. Tiiberal ve demokrat Memleketler otoritenin vata- e.) #ücboj | bolan yi, çalanın | Aalamamışlar sulamak lelide, ia in p 6hberi tesaduf sk, olduğu müşkülleri ha- ei ve şöyle sini ğ ii manialar. h olacağı şimdiden anlaşılıyor 19 Bol vizmin. takip dei beyan eyliyorlardı. Bolşevizm bugün Alman- yada bir efsane olmuşaur. M. Göbels Artık ilime ile tanımıyo- ruz. Ecns! bize, bizim ilkadim. ihtar etmek .2 , ii ie e ni malik değillerdir. | Yetlendirmiştir. Biz bu müşkilâtı temamile 6 Şindar bahseden | Müdrikiz ve bunlarla herhal . de başa A0AğIZ. w “deng Le olanlara Bizim ilga ettigi pey Sittir, Konebi matbnatı Rei yalan söylemek hürrüyetidir. i #icamlur Hindenburgun ölü Ve bunu yaptığımızdan do- i Münü haftalarda . | Isyı bahtiyarım. Yip duruyordu. Bu gazeteler Nazır echebi gazeteleri ten o Maroşalın ölümü Nazizmin | kide devem otmiş ve Hişle- si illeti ne sip a“ Yıkılması demek olâcağını | Tin m reyi: 0 vi Yazıyorlardı. Bazıları Alman | at etmek vadi tutmuş ol D Ordusunun isy deceğini dağunu söyledikten sonra 7 VO saltanatın iade edeceğini | şu sözleri ilâve eylemiştir: il tahmin ediyorlardı. Mehacir Biz milletin vereceği rey ie ler irtiomn zaferinden bah- gerinim zerre kadar en Ke va bu &w ” > etmi m ge 8 | Türk Sporcul aur porcu arı . Lİ . » .. "| Şereflerine verilen ziyafeti mü vi teakiP Kiyefe hareket ettiler l Leningrat, 14 (A.A.) — Leningrat sporcuları Ce Dün Türk sporculaı det Kerim beye bir bı di yere büyük bir ziyafet | vermişlerdir. Leningrat takı Verilmiştir. Başta Cevdet Ke | mı da Türk sporcularına su rim ğu e bütün | reti mahsusada hediye edil Türk mingrat | mek bri bir fi 1 topu Mintakası icra komitesi reisi | bediye edilmiştir. ai u | iskân ieleri aynştaynin ve Leningrat hakkı hazır bulundu e M. İvanof le ep pa nutuk lar teati oi istasyonda hariciye ani eo en ve a a, tara ndan teşyi edilmişlerdir. n Dahiliye vekilimizin çok düğlem bi nek “ iel gayri mü badil ve mültecileri çok ya kinden alâkadar eden ve bu sıfatları haiz aa army zın bilmesi; İi bilya kinle l miş mühim bir tamimi yarın Adanada Esrarengiz Çinayet Tüccardan Şaban Ağa bir derede yaralı ola- Fa bulundu ayi nel duymuş, çukura içince babs- sını kanlar içinde bulmuştur. aban OAAğs, vücudünan muhtelif yerlerinden yaralan iyesi ve gözlüğü ka mahslline Ağanın yaralarını ve ağır bulunduğ e andan m ür, dliye ve zabıtası, bu esrarengiz cinayetin fail. lerini şiddetle aramaktadır. — eğ M. Fon PaPen Viyanaya Hareket Etti yansya hareket etmiştir. M. du- Fon Papen Berçoskada rarak M. Hitlerleo Okısaca görüşecektir. Er as Zekâi Bey Aydın Ve Sökeye Gitmişlerdi ir Şi zde bulun m olan Milli Müdafas Vek Zekâi bey yanlarında eler kolordü kumandani Mus paşa olduğu halde dün . motokarla Aydına gitmişiki e G5 Milli Müdsfas Vekilimiz ki gazetemizde okuyacakaı BiZ. şehrimize avdet ederlerken Bökeye de uğrayacaklardır. Garip Sergüzeşt Istanbul — Yüksekkuldı rım oivarında garip bir vs- ka olmuştur : aldırımadı 35 5 sz düşmüştür. Bir hüs- be tesadüf eseri olarak bu düşmede Moize bir şey ol- mamış, hiç bir şasi yaralan mamıştir. eve gitmek üzere yürümeğe başlamış Bu vaziyeti o civarda bu lanan bir kadın gör al düşünce bü çalışırken ve yakalayıp muşlardır. Yukarıda da yazdığımı; gibi Moiz hem sinir bedi lığıns müptelâ bemde dili tutuk olduğu için polislerin hüviyetini sor- Sekiz metre yükseklikten dü şünce hırsız zannetmişler!. . pırça kendine gelmiş ve vaio liman İşin içyi ba savsile m6 ei kağan çocnk evi: a çı ve teslim edilmiştir. Yu lela Kralı Sof a Giyer Kral Alek Kralı A Hazretleri ve Kraliça Meri Eylâl ayın- da; Bulgar Kralı Boris haz- retlerine iadei yaral için Sofyaya gideceklerdir. Alsancakta Bir Ceset Bulundu Tahkikat Devam cak va- pur iskelesi anda "bir ceset emme reyfiyet ma adliye haber- dar edilmiş ve Müddeiumnu- mi muavinlerinden Fahii e tahkikata vazı'y et eylemi; Adliye tabibi yamılan ar miştir, Tahkikat tamik edilineş şu suretle ceadin hüviyeti tesbit olunmuştur Oumaovasının köyünden 70 yaşları! ar muayene neticesinde ve şiddet eseri görülme Gülcükler uda Ah Rağıt Fabrikası Temelatma Merasimi Ismet Paşa Hazretleri Tarafından. Yapıldı ,İamit t 14 (A.A) — İzmitte inşa oluuacak büyük kâğıt vekil İsmet Paşa, İki t hi GOslği Bey ve meob'as Yenier. rn yilin Lik MİZE ma merasimiz va “Ko vi mean Sırrı bey bir miş, bunu müfe iz ll paşa hszretleri gok alkişlenan mk ir nutuk irat buyurduktan r Ağıt ikna ik temel taşını koymuşlardır. tı ile avdet etmişlerdir. Bergrma Faberleri Bergama, — Avcılar ku lübünün cuma günü yapılan İma merasi, uşti ler, ve yüz parça kadar ta şan ve keklik avı Paşali laz sına yaragi iştir” piş olan avcı Şant adi bary bi avcı eklzlştei İl taltif ileiştir. Işık Saçan Insalar Hakkında suali karşısında büsbütün ye kekelemeğe başlamış ve bü; | tahkikata en olunu. i i N (Hal, * artırmıştır. Yeni Adam liz pro söyliyemiyen i . | bir Moiz hakkında tahkikat ya” | geç op Ap Milei nız ? pılmak lisler kendi: | san'at tetkikleri, hikâyeler Ni sini alıp karakola götürmüş vardır. Herkese tavsiva. < lerdir. Karakolda Moiz bir | riz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: