15 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

15 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sene 5 — No: 1458 Son Posta Yazı işleri telefenu: 20203 — ÇARŞAMBA — 15 AĞUSTOS 1934 Dün Paşabahçede temeli atılan cam ve şişe fabrikasına ait muhtelif intibaat Cam Fabrikası Mayısta İşliyecektir Günde Yapabileceği Cam Ve Şişe Miktarı Otuz, Otuz Beş Binden Fazla Olacaktır t Kâğıt Fabrikasındaki Mühim Nutuklari İsmet Paşanın İzmi Dün Pşabahçede İş bankasının kurduğu cam ve şişe fabrikasının | temel atma merasimi yapıldı. Da- | ha evvel de İzmitte kurulmakta olan kâğıt fabrikasının temeli atıldı. Bu yazının sonunda tafsilâtını bu- lacağınız kâğıt fabrikası merasim- den evvel şişe fabrikası merasi- minden evvel şişe fabrikasında yapılan merasimi nakledelim: Sant (65,30) da Şirketi Hay- riyenin (14) numaralı vapuru da- vetli zevatı alavak haraket etti. Paşabahçe önüne gelindiği zamen vapur kase kir tevekkuftan oonra, sahilde fabrikanın burulacağı ma- hallin önünde i#ekeleye y sahil boyu ve iskele b donatılmış, etraf bu mc 'ut günü kutlulamıya gelen halk? — baştan başa dolmuştu. Saat on yediye yirmi kala İz- Mmitten gelen Ertuğrul yatı, sahilin biraz açığında demirlemiş bulu- huyordu. Başvekil Paşa ve İktısat Ve- kili Celâl Beyle diğer zevat bir motörle İskeleye geçtiler. Husus! vapurla gelen davetliler burada katizarda idiler. İsmet Paşa, açık renk bir Yeni Tefrikamız Yazan: Sermet Muhtar Bu Perşemoo başlıyor. Severek, xevklnnı,—rnk okuyacağınız güzel bir eserdir. Temel atma rasimesinden bir başka intiba göolf elbisesi geymişti. İskeleye çıkınca karşılıyanların ellerini ayrı” ayrı sıktı. Kandilli Kız Lisesitalebe- sinden Hüceste Hanım, Başvekile ve İktısat Vekili Celâl Beye birer buket takdim etti. Bunu müteakip ağır bir yürü- yüş halile ve halkın dinmek bik miyen tezahüratı arasında temeli atılacak olan şişe fabrikasının bahçesine - girildi. Burada fabri- « su » kanın temelleri hazırlanmış, etraf bıyraklarla süslenmişti. İş Bankası Şirketler Müdürü Hâmit Bey, Başvekille mühim bir boşluğu dolduracak — olan bu —yeni müecssese hakkında izahat vererek şunları söyledi; “— Paşam! Temel burada atılacak.. fabrika sahası bütün bu gördüğümüz kısımdır.. cam ( Devamı 8 inci sayfada ) Üfürükçü Şeyh Son Falına Bakan Bir Nakşibendi Yakalandı Çorum ( Hususi ) — Çorum zabıtası, Hacı Faik isminde Nakşı- bendi şeyhlerinden birini tevkif etmiş ve adliyeye — teslim eyle- miştir. Hacı Faik Efendi, meşhur Nakşibendi şeyhi Tskilipli Mustafa Efendinin oğludur. Bu civarda falına bakmakla büyük bir şöhret kazanmıştır. İddiaya göre, Hacı Faik Efendi etrafına bir takım kadınları - toplayarak zikir yaptırıyormuş. Zabıta, Hacı Faik Efendi ile müritlerini işte böyle bir hay ve huy sahnesi esnasında yakalamış- tır. Evinde yapılan araştırmalar dikkate değer bazı vesikaların ele geçmesini intaç etmiş, İskilip ve Alaca'da bazı kimselerle gizli muhaberesi olduğunu da moeydana çıkarmıştır. * ldare işleri telefonu — 20203 Fiatı 5 kuruş Görümıreliş“ Bir Hâdise Bir Adamın Boğazına Yılan Kaçtı Adamcağız Hayvanı İki Elile Yaka- ladı, Fakat Çıkaramıyarak Boğuldu Muş, (Hususi) — Abdullah isminde bir köylü biçerken uyuyakalmıştır. Uyka arasında açılan ıgundî:çl.ç:]::; clçulnyi: kaymıya çalıştığını hissetmiş, canhavlile uyanmıştır. Elini ağzına atınca, soğuk bir cisme dokunmuş ve bunun bir yılan olduğunu görmüştür. İki elile yılana yapışan Abdullah ile hayvan arasında müthiş bir cidal Başlamişir Bu öldülde Abdüllah ta, yılan da mağlüp olmuş, yılan ölmüş, APdfıllıh ta nefes alamıyarak boğıılmu;hır. — P' Çetecilerle Müsademe Bir Jandarmamız Şehit Oldu Çorum, (Hususi) — Sungurlu dağlarında eşkiyalık eden Haydar oğullarından Memo hapishaneden lağım yapmak suretile kaçmıştı. Jandarmalarımız — takip - ettikleri Memoyu dağda sıkıştırmışlardır. Vaki müsademede müfreze ku- mandanı Mehmet onbaşı gşehit olmuş, Memo çetesinden de biri yaralanmıştır. Memo ve arkadaş- ları kaçmıya muvaffak olmuşlardır. Yozgat toprağında şehit olan jandarma — onbaşısı - Yozgat'da ihtifalle defnedilmiş, merasim de vali vekili beyle jandarma ku- mandanı da hazır bulunmuşlardır. * ı Önüne Gelen Söylerse!, I — Ne o, arzizim? Sen de mi konferans vermiye gidiyorsun? — Yok canım, kafam adamakıllı kızdı, Veli Beyi kalaylıyacağıml.

Bu sayıdan diğer sayfalar: