14 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

14 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FRRLKINRG ÜÜ, —%IN KU.LAGİ ALKİN bAFE aa İMEAMDATEM 20203 -— N Sene 5 — No: 1457 Yazı işleri telelenn —& gon Posta ,, Siyasi Acaba HarpiOlacak Mı ? Dünya Diplomatları ' Duirlgîte'pDeğer Cevaplar Verdiler N Fikirlerini söyliyanler, Saldan: İhtiyar dünya şu günlerde her | halde kıl üstünde yaşıyor Cünkü | harp lâkırdıları, tehlike işaretleri | biribiri ardından sökün ediyor. Avrupanın her tarafında fıkırtılı bir kaynaşma var: Öyle birkay- | naşma ki insanim çi Size manzarayi kısaca veriyor. çizelim: İngiltere: -Ordusunu #tti, tam manasile asrileştirdi. Hava kuvvetlerini de çoğaltıyor. | Fransa;: donanmasını ve ordü- | sunu - adamakıllı kuvvetlendirdi. İstihkâmlarını da aşılmaz bir set haline getiriyor. İtalya:. Daha dün (50 ) bin kişilik bir; orduyu seferber etti ( Devamı 11 inci sayfada ) —. .—0 Şark Demi_r;';)üarında Üçüncü İle Edirneye Dört Yüz Kuruşa Gidilip Gelinecek malümata göre; Şark Demiryolları — kumpanyası mühim — miktarda tenzilât — yapmağa — karar buna sevkeden âmil, her hafta Edirne'ye İşleti- fazla rağbet görmüş olmasıdır. hazırlanacak — olan yeni bir seferleri tesis olunacaktır. tensik Papa on birinci Pi <LNT Aldığımız tren ücretlerinde vermiştir. Şirketi len tenezzüh trenlerinin pek Maamafih şimdiki halde ile haftada iki defa ucuz halk Şimdi, Edirneye Üçüncü mevki yalnız gidiş fiati (666,20) kuruş tur. Hazırlanacak tarife ile bu miktar dönüş te dahil — olduğu halde (4) liraya kadar İndirilecektir. Bu suretle yüzde ( 300 ) nis- ( Dovamı 6 inci sayfada ) tar » Ankarada yaptırınakta olduğu bu ni y Tej Cümhuriyet Lozandan Öönce Ve L)fın.dııı iştirak müddeti 1 Eylülde nlyet bitecak ve m. Binida “ lacaktır. Sergiye k etmelidirler. KiR İktışat ve" Tasarruf Cem mlevvel r bidiesınin inşaatı yakında inda açılması kutlulanacakt t rkiye,, isimli bir salgn açI Cektir. Fabrikatörlerimiz mutlaka iştira — SA & —ğı_ıhslyet—Ie—rl;Ğö;-üşitrü s | Yeni Tahvillerden Almak “ETĞAMçE” hem faizin- den istifade edersiniz. Ve muhak- kak ki yurt için büyük bir hiz- met başarmış olursunuz Asri Bir Müessese Daha Kazandık * Sümer Bankın Bakırköy Bez fabrikasında — yeni kurülâh aör! paviyonları dün Başvekil İsme! Paşa bizzat açtı, bu suretle yur! yeni bir fen milessesesi daba kazın- dı. Bu münasebetle Başvekil Paşa irşat ediel sözler söylüdi. Başve- kilimizin bu sözlerini, merasim tafsilâtile birlikte 6 Na sayfa- mızda okuyacaksınız. Resimde Başvekil Paşayı kur- deleyi keserken görüyorsunuz. İdare işleri telefonu: on Posta 14 AĞUSTOS 1934 20203 — Piab $ kura Bugünün Meselelerinden Türk Dili Zenginliğine Ve Papa BuSuale Kavuşmak Arefesindedir Kurultayın Kararlarından Sonra Hepimize Ayrı Vazifeler Düşecek Onbirinci yılını yaşadığın Türk inkılâbı, ilim ve fen cephe- sinde de kuvvetli ve feyizli ham- , lelere yoldaş oldu. Fakat bu ayın on sekizinde toplanacak olan “ikinci dil kurultayı ,, Türk Inkılâbının ilim yolundaki himmet ve gayret- lerinin en şereflisi olacak ve yi çok şerefli neticeler kazandırn taktır. Bu seferki kurultayda Türk dilinin yabancı sözlerden temizlen- mesi, özleşmesi ve kendi kültür zenginliğine kavuşabilmesi uğrun- da birçok ilmi tezler okunacak, mühim kararlar alınacaktır. Ö zaman bu kararların bütün yurt- daşlara çok hayırlı, fakat mutlaka yapılması zaruri vazifeler vere- ceğini göreceğiz. Dil, cemiyetten doğma bir imülessese - olduğu -içindir ki - dili- mizin özleşmesi için bütün fertle- ria büyük hamleye teker teker Iştirak etmesi lâzımdır. Unutmiya- hım ki Türk dilinin en kısa zaman- da dirilmesi de mübrem bir zaru- rettir. Ve bu işi başarmak, ancak hepimizin dil birliğile yürümemizle Kurultayda bulunacak Sovyet âlimleri olacaktır. Sonunda göreceğiz ki dilimiz — özleşecek, — zenginliğine kayuşacaktır. Bu münasebetle, önümüzdeki ikinci kurultayda söz sahibi ola- rak buluncak olanların isimlerini bu sütunlarda sıralıyoruz: T. D.T. C. Umum! Kâtipliğinden: 1 — 18 Ağustoz 934 cumartesi günü saat 14 te toplanacak ikincl Türk ( Devamı 6 ınci sayfada ) Diül Tetkik Cemiyeti merkez hayeti çalışırkem Sermet Muhtar, Son Posta İçin Enfes Bir Roman Yazdı. Perşembe Günü Okuııcıklınız ğ Perşembe'yi Bekleyiniz. Seve Seve, Katıla Katıla Okuyacaksınız.

Bu sayıdan diğer sayfalar: