14 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

14 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çocuk adları.. 7 inci Yıl * Sayı: 5963 / » Sayıfamızdan €diye kazananların 8 inci sayfamızda Gezinti kuponu: 61 “VAKIT,,ın tertip ettiği büyük gezintiye iştirak etmek için | bunu kesip saklayını Yazı İşleri Telefonu: 24379 amma SALI,14 Ağustos (8 inci ay) ihtım şirketi hem suçlu hem güçlü rolünde! irket, bugüne kadar halktan füzuli “atak aldığı paraları geri vermelidir bal Rıhtım şirketi ile Na- | ,, Meti arasında uzun zaman- a troya eden müzakere « E üz bir neticeye varmış gö- “iyor. Bizim anlayışımıza bunun sebebi, rıhtım şirketi- en suçlu, hem güçlü rolünü| kta devam etmesidir. Şir.l a4 mukavelenamesiyle üze - Iğı teahhütleri yapıyor, ne n müddeti gelip geçmiş ne Tağmen hükümetçe mü - hin mübayaasına razi olü - b Zahiren satmağa razi olmuş Sl bile mübayaa şartlarında tülât şıkartmak suretiyle ne - Uzatmağa çalışıyor. Bu en olarak mübayaa beder! Meg linin tayininde şirkete konan ser - mayeyi altın olarak göstermekte ve istemekte ıstar ediyor. İdare Telefonu; 1934 isyada bir fırtına kopmak üzere.. -:. 24370 K Sayısı 5S Kuruş Z nci Fabrikayı açan Başvekilimiz sevinç ve ihtisaslarını anlatarak dediler ki: Şimdiye kadar hükümet bir çok Başvekilimizle iktısat vekili bu sabah izmitte kâğıt, akşam Paşabahçede cam fabrika- şirketlerle anlaşmıştır. İstanbul İ rıbtımından çok mühim bir ser- maye meselesi olan Anadolu de- miryollarını ve diğer bir takım ec- nebi tesisatını satın almıştır. Dü- yunu umumiye kupon hamillerile de uzlaşmıştır. Fakat bütün bu mali itilâfların hiç birinde barp - ten evvel sarfedilmiş olan para » ların bugün altın olarak geri alın-; ması gibi bir şartı kabul etmemiş- tir. | Mehmet ASIM (Devamı 4 üncü sayıfınm İlinci sütununda) iş dahili harbe doğru mu Eski fırkalar alara çıkan “Pravda,, ga-| hı ulgaristan ahvali hakkın - ) 5 dikkate değer malümatı W dir; | Sisah Bulgar fırkaları mah- ” yeni hükümete karşı bü- hap nuniyetsizlik ve Geor- it ki Ömetine karşı hareket| eğ rı görülmektedir. Hatta in #orgiyev bile son beya- : afyada ve (Bulgaristan hükümete karşı müca - Muzir yuvalar vücuda ge- ' b bahsetmiştir. Hükü- arasındaki itibarmı kır- kabinenin muvaffakıyetsizli. | » haberler neşrolunmak - ta hali fırkalar mensupla- Mey i hükümetin uzun Za ini muhafaza edemiye-| (Devamı .4 üncü sayıfanme üncü sütununda) Avusturya güneş banyosunda! . ve komiteciler yeni ükümetle mücadeleye giriştiler gidiyor? ceği haberini yaymaktadırlar, Mu halifler yeni hükümetin Bulgarlı- ğın kanunu esasi, demokrasi, mat- buat ve toplanma serbestileri gibi en büyük mukaddesatını ayak al tında çiğnediğini söylemektedir - ler. Sabık çiftçi fırkası nazırların dan M. Giçev'e mensup olan genç: ler teşkilâtı halka hitaben bir be - yanname neşrederek yeni rejimle mücadele edilmesini tasviye etmiş- tir. Bu beyannamede hükümet, en yüksek devlet makamlarına sa bık O“Demokratiçeski —Sgovor mensuplarmı getirmiş olmakla it- ham ve tenkit olunmaktadır. Mil. letin hürriyetini selbeden yeni hü - kümetin fakir halka ve işçilere hiç — larının temel 1 — İsmet Paşa Hazretleri Bakırköy bez fabrikasını açıyorlar. 2 — Muhterem Başvekilimiz, atma merasiminde bulunacaklar ve Zonauldağa hareket edeceklerdir fabrikayı o açmaktan doğan sevinç ve ihtişaslarını “gazetecilere anlatıyorlar. 3 — Fabrikanın içinden bir görünüş. 4 — Kadirşinas Başvekil, fabrikada çalışan Türk kadınlarının hatırlarını soruyor... Beş senelik iktısadi programın tatbikatmdan olan Bakirköy bez fabrikasının açılma merasimi dün saat on yedide Başvekil Paşa Haz- retleri tarafından yapılmıştır. Bez fabrikasr'daha sabahtan bayrak - larla donanmıştı.: Akşama doğru Bakırköy halkı ve civar köylüler fabrikanın etrafıma dolmuşlardır. Başvekil Paşa Hazretleri ile ik- tısat vekili Celâl Beyi taşıyan yat saat on altı buçukta Bakırköy a- çıklarmda demirlemiştir. Başve- kil paşa ile Celâl Bey motörle yat- tan çıkarak fabrikaya ( girmişler- dir. Başvekil Paşa bir (müddet Iki tren çarpıştı! | 160 yaralı: iki ölü. Berlin, 1 3(A.A.) — Dün sa - bah Hellen garında Leipzigden gelen hususi bir trenle bir loko- motif arasında vukua gelen mü-| zannedildiğinden daha Demiryolları i - olmak üzere sademe, vahim olmuştur. daresi, 17 si ağır 160 kişinin yaralanmış olduğunu bildirilmektedir. Şef dö trenle bir yolcu kadın ölmüştür. Kazanm sebebi, bir makas hatasıdır. Fransadaki kaza Paris, 13 (A.A.) — Resmi ma- lümata göre, Avignon tren kazası neticesinde 7 kişi ölmüş ve dördü Hi, a a & ,,; Kmuldama! Biraz da ha böyle durursan gömleğin tamamiyle | ağır olmak üzere 31 kişi raralan- " 15 “€ bizim gömlekten giymiş olacaksın! i mıştır, kanın iplikhane kapısmın önüne) gelmişlerdir. Bu sırada (fabrika ii : Başvekilimizin ibtisasları Bakırköy bez fabrikasının yen esisatını hep beraber açtık; Geçen sene bu vakit, bugün gör düğümüz güzel parçalar yeni ya; nın karışık manzarasını göster yordu. Bügün hepimize fabrikanm her tarafmi bilerek anlatan kr metli müdür Fazlı Bey geçen sene bu günleri bana vadetmişti. İş ha- yatında vâdolunduğu gibi tahakkuk ettire- bilmek büyük muvaffakiyettir. Su- mer Bânk ve Bakırköy idaresini ayrıca tebrik ederim. Bakırköy fabrikası bundan tak- riben seksen sene kadar evvel hu - susi bir müessese olarak kurulmuş ve ayni zamanda elden ele geçe - rek etaslı şekli ile devlet idaresine intikal etmiştir, Tg a al tasavvurları o zamanın fabrikası salonda dinlendikten sonra fabri: | (Devamı 7 inci sayfanın ? inci sütununda? # A bando marşlar çalıyordu. Başvekil Paşanın (etrafında gümrük ve inhisarlar (o vekili Ali Rana Bey, Fahrettin Paşa, vali ve belediye reisi Muhittin Bey, mua- vin Ali Riza Beylerle birçok meb- uslar © bulunuyordu. Fabrikanın müdürlük odasında ve salonlarda banka ve mali müessese müdürle- ri, fabrikatörler ve diğer bir çok davetliler bulunuyordu: Başvekil Paşa Hazretleri kapı - daki kurdelâyı kestikten sonra içe- ri girdiler. Paşa — Hazretlerine fabrika müdürü Fazlı Bey izahat amelelerinin kurdukları muzika milli | veriyordu. Evvelâ iplikhane, son- ra dokumahane ve nihayet boya - hane kısımları ayrı, ayrı gezilmiş- tir. İsmet Paşa Hazretleri fabrika - ya pamuğun girdiği esnadaki ilk halini ve sırasiyle temizlenme işi- ni, pamukların iplik haline geti- rilmesini, ipliklerin dokunması. gi (Deramiz 7 İnel sayfanın 1 inci sütununda) gn Çok Yakında mmmmuuuzuzza, Yeni Tarihi Romanımıza Başlıyoruz : Yazan: İSHAK FERDİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: