14 Ağustos 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

14 Ağustos 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

# ph " yl kale duyaca Midi z.İki satırla ifade edilen bu|m isadiyatımızın| ek İ Münsiz Kiayelerie Başlar SMAIL ON 5 Devam müddati Bane m Telefon : 2697. İla Fe İz Set arın Açacaktır emiryolları “tarife i Üveit hayirlı «big u ei a tarifelerde delerek pi ik yalın uyacali ve Bisse; son yapılan alli map ifade etm. kiyapii m, mi b kadar kıy- dei ve ila lidir. Esat bu email ız ie dır. o Hus vi gerilen de şeyi inde İsa, ve feda- Üy üs ve z. Fakat gpevzu devleti için in hiç te böy- alan mn Ae mle- Si md fanliyet izne k k. ri her sene bir am Ex gni Asır “4. SAZI LVARI - IZMIR - 44 mtiyaz in < ALI ŞEVKET ve umum! neşriyat müdürü : geler 1300 ıp Cumhuriyetin ve Cumhuriyet eserlerinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir larının Temelleri Atılacaktır Başvekil Ismet Paşa Gazetecilere Beyanatta Bu- a Milletin Sevinç Hislerini Ifade Eylemiştir sise ie (Hususi ) - kitkö X. çesini, beni, devrinde kavu ağ ve ,Janlatmı yorum li millet > vii lietin a eektin: saniyleğmedi için Bili İsmet e Hazretleri Izm uştuğu tekâmülü yeni fabrikalara gönterdiğiel alâkal ko, itte kurulacak e fabrikası ilmeğe man günde çıka caktır. zmit Fabrikasında Günde 355 Ton ağın İl taşını otuz beş ton kâğıt ara Sanayi plânının hummalı tatbikatından dolayı nba ei halkın sevinç hislerine tercü- İma: rak neşriyat yapmaktadırlar. Muhittin B. Galtasarayl TalebeVis İzciler Liyonu Gezdiler Milliyet Aley- hindeki Dava- sından Vazgeçti 3XA “İve albelen mürâkke ep 15 kişi be “heyeti Diyonu)cekti rofesör A) — Pete Nihayetinde A vdet m eni | Rom ı Sinci Sa- İ hitemizde Takip Ediniz. sraağrima Seyir ALSASALIZLII LA | APTIN? Bakır köy Bez Fabrikası Merasimle Açıkdı iy Pulitikamz Bugün De Şişe Ve Kâğıt Fabrika- iğ pe EE) pe Şimendijere rekabet edecek develer ' . E Müstahsiller Simendiferle Mücadeleye Karar Verdi. “İlncir Mahsulü Deve Ve Kamyon- larla İzmire Indirilecektir Müstahsilterle anlaşai İncir mahsulünün sat pe A ii hatti müdüriyet birası iş akletmeğe karar. vermişler Mi yolda mütekahilen birbir Ee izcileri misafi kaldıkları Pole dö la vil önünde ları müthiş bir alda maruz) Ye kalmasına rağmen 'demiryolu ta (lerine karşı taahhüt altına gir- rifelerindö “Aydın hattının kâli|mişlerdi ârarin tatbiki için tenzilâtı yapmaması incir müa;| İZmir civsrinda işliyen kamyon- tolsilleini endişeye düşürmüştür. a ea a 2 Bugünkü tarifeye nazaran incir. | i00be Germenciğe, daye İri İsmiire rilen acaiisii linde; Ari ve e İ ak satışlarda elde edilen ayob |re Mukoveleler imzesına salâ- lâğın mühiın bir kısmının sarfile yani Wi heyet o ilimkündüze Eni ie “bü şekilde “filiyat o sahasına alâkadarlar kumpaaya mezdinde| tikel “tmiş daga göre bazı teşebbiisatta belamava ep | oi gemiler m İİ donum deterifalbrdir. MA llu, 1 eiyenuNoaği mal “eğilir Beta ün ilmalardan eyl nakliyatı Oşimendüferler olunamayınca Aydın mıntakası ik yk MA a ie nir müstahsil kütle- barekot edecek ve oradan Napo- imei; şa datşheilleri, dün Çerdne, wpanyanın ihmal etm liye gitmek Üzere. vapura bine- dan Oumhuriyet alk Birkası|me mesi menlaati iktizası alar tir, e kamyo: nlarla İzmi- da şüphe sa - İşimeni in, Örer e kamyon- lar nakli başlayın baylı sthmağ vi kamyon, diler Ae a can- k demektir. Müdür bey sürüde yokl. ediyorum. ve emriniz varsa Yeri anasini al biz; üni yan eden müzakerat i i mütalea tekir ini, bu hedefe ulaşmak). aile aleşninde. yapt gezmişlerdir. Heyet Ağustos nihayetinde) a ” erdir. lb örme lili er tonet San YalİMİZ eyet yarın Provenceden AiXel İstanbula dönecektir. ii nm çok defa hareket| Muhittin bey Milliyet gazetesi len bu ınuhakem mize tarziye ver Muhittin) halde alar hak mak noktasından uc leyhine et davası ikamelsin yü ei güel mi bey de mealen enini iade de ie alan müesseselere |eylemişti. Bugün de devanı edi-|müdürü Etbem İzz vali-İferagat ea in mii e görülmüştür. | ginden milli servetizi arttırmağa , ir ortadan a ir. Vat r çok güzel köşe- m deniyolarnn Pe ağa yarayacağında şüphe i akliye vasi larının ucuzlu- lerini, aram feyizli eser yoktur, ? , İğudur ki şehirler ve istihsalİlerini, görmek, halkın vatan ve göri Devlet demiryolları son tari-|sahaları arasındaki açıklığı gi- isini o kuvvetlendirir. NE Lar felerinde bu buyük gayeye doğru | derebilir. Cumhuriyetin nakliye | Cumhuriyetin nakliye politikası uriyetin nakliye politi verimli bir Ti atmıştır. politikası bu istikameti tutmuş-İmüsbet bir yol üzerinde bu he kün, halk lehine verdiği isti Şehirlerle, zirai mahsuller)tur, defe doğru ilerilemekte dir. Re ya imdi inkişafımizı ge-|sahasını ykm mutlaka Devlet Mal iye li yn jimimizin en bü kuvveti her - başlıca airinA tarife, cuz uk teminile müm-|yeni ve müsbet l : itibarile çok yerin-|künd biri balk etleri Ke eli al He ime biliriz kd €nezzüh katarları ihdas eyle; |huriyetin Zafere ulaşan dem lm t bir e e 20 patlıcan beş kuruşa satılırken |mesidir. Sev: in görmek, > siyaseti, halka meyvalarmı e Bin İn İk ü; de *İ Ankaranın, danesini beş ku anımak lâzımdır. Ağır tarifeler, vermeğe başlamıştır. Büyük fi rd, €sirler yap ı Gi yiyemediği günler olmuştur. hayatı kazanmak! ıstırabile didi akarlar vücuda > getirilen Yneliniş stihi ali © ucuzlatmak,| vaziyet, hem müstahsilin hem de|şen halkı seyalnt arzu ve dü |demir ağların halk için çalıştı Pkünlar “İ Piyasalarda rekabet|uzak şehirlerde oturan müsteh-|şüncelerinden daima uzak bulun-|ğını, halkın iktisadi refahını a MR side del mek işin likin hayat ve geçimini darlat- ur, Ucuzluktur ki arzulistihdaf eden a bir gaye Ya, Vardı, Sn kat'i bir ihti makta; yetiştireni satmak vasıta-|ve heveslere kuvvet verir. Se-|uğranda işlenildiğini görmemiz, yasina e cihan sından a Maiyeni salmak yahat ihtiyacını halkımıza duyu İbaşlı başına bir bahtiyarlık teşkil | Sevk ila, kolaye rabilir ve onun lezzetini tattıra-| eder. — Senel mek satışı hi cdsce- “Tarifenin ucuzlatılması bu mühim | bili, İsmail EFraksIı Vazife Icahbı lenberi ” çocukluk arkadaşı ii. Onu kucaklamak ve öpmek iii

Bu sayıdan diğer sayfalar: