15 Ağustos 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

15 Ağustos 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© ; ni Asır vi - aran 44 ece 44 - Gazı lmti; Meli ei Kalbimi Ne BİMS Bu heyecanlı romanımızı eraklı ve sre z sldeleie ime üzere Val ir Eğer şimdiye kadar takip etmemiş iseniz| noksan nüsbalarını matbaamızdan alınız. Yenı Asır matbaasında basılmıştır. "Yatı tahrik olunduğu, büyük ii. | | Na İntihabatı! 260 Zabıta Memurunun Tevkifi rinize nize vizdanmız Ve İz Hilerimiz Hakim yanada Yeni Bir Sui kast Keşfedildi 4 Mahkümun Ida. ı Çok Feci Şe- rait Altında serili. Olundu Belek 14 (AA İntihap işlerinde ii D. Vekilimizin Mühim Bir Tamimi iskân İşleri Kat'i Sekilde Bitirilecek 31 Kânunuevvel Akşamı Mübadil Gayri Mübadil Işi Kalmıyacak İli iy Deyli Telgraf Muha- | o ini Gelen Yeni Iskân Talimatnamesi Türkü eni” Her #akafın der li, Dün D Vökâletinden (fiz işleri 11/2/933 tarıh ve 26862 : il MAYİ iskân işlerini neticelen tamim dairssinde ikinal Belediye intihabatı yapıla Nazile İs Bal i birin dirmek üze e ka olmak icap etmektedir. elediyeler kanunu Cum ı mit ini in güzide eserlerinden bi- e a ze m — imame geli edilinemiş olanlar varaa ka ile Türk Vvata:|peoydarından, ge Il | Mer İ Iİ İl ütü Mi e gerek metu ri tevkif edilmiş pr İki Merasimde Hararet rün muhacir Eat) Mİ ir, mübadil ve mül- mış vatandaşlara ke Viyan a VA (AA) utuklar Söyledi | tecilerle | harik- e taallük Si emi M. Dolfusun" ölümü adi 7 ini inin e kâlile Silen hü: İstenbul Ni pie $ yaz a.) sedeleri alâka h met Paşa Celâljder ettiği cihet- Yeli, larak gl salâhi- kümet darbesine iş- Beyl k ze-İle aynen yazma He yerimi tüfak ettikleri “anla vat bu ei iyki pi çek faydalı ali 2 hangi bir gayenin istih-İşılan 4: zabita me im el in i > meş ğı 6 y Mr bi TR m şi kağıt fabrikasının emel atma| © Yıllardanberi Bulu, mak, salâhiyetlere sahip | rafını m smini icra eylemişlerdir. İsmet| memleket i içi ay mak kâfi değildir. “İsina çarpılmışlardır* vi e çimde beyecanl Enda hiyggı iYi tatbik edilmesi, salâ-|Bundan başka bir bir motuk irat -buyurmuş'ar VE| badele | tefliz üç erin iyi kullanılması lâzım-| Polis 'müfettişi 20 & fabrikanın. beş senelik Ma MELEK çark Ri emi için yapılan sene ve diğer. iki YO baba, apt a tttehim! de | 20718 mültecisi ve âdi ŞE altın cereyan eylemiştir. 15 sene. hapis hük- iskân © işlerini, ima in tabii bir meticeşi) mü Yemiş'erdi e rak bazı ii acemilik karga yapanle ik) nanuu idâre oya ni a) R9 ye zum memmirlarınarer me ma İmiş aldukl m Bis iş, gör ki zi mütekdmil gülen 4 zabıta Jüriyi küsen. nam e bele sr ayin nu Sahile van te Yanda. bap dairesi iş cumhur ayan le; son'bir ham” pet nin Rl Tecrübelerden sümen EEE iler ile: t b ana gk me vaa erle O önümüzdeki Vi Iı erci er eve ceva LR Bu Lil bak çılgınca te-| çık hu eski işleri A Nİ A RR tiz a rimli olacağında Bü yle azim ayağı yayın ene kapın Dal Gi m Şükrü Kaya bey A ma Çin alışıyor ar yüksel yıp müspet sahada yeni iakân İç:|0 taiim bükümlerine “göre'ik$ ta e d lerine hazırlanmak zamanı gel» ii YolünasiğeE Med el Dİ a Erasa/siz8 rindöçin e merasime £ iç şel haklarına karşı g e hitam “verildikten sonra İsmet|miştir. Ade 2 — Şark mülteis Mik, ri izni e Pm VeGazetelerde Hum- pas fakatindeki zevat He | (İskân işleri namı altında top.jnamı altında 2710/932 tarıhli — fakiyet Ye da f 1 dı eke fabrikasına giderek bu mü-| annüş bulunan bu işler aşağı-| ve 14517 - 23050 numaralı tas ik ba e Se Leslie propugani a Paiukk a baş a 1) esse lerdir Şehir) daki maddeler bükümlerine görelmim tarihinden sonra bir iskân Mi biimeyi kkk Berlin, 13 (A A ba ştan başa be süs-İsı nun 934 akşamına ka: İmuamelesi ve bır. talep. dinlen pa Been yi tos reyiam ar i pl miş halk aziz misafirleri geliş| &,, tamamen bitirilecek ve 35 yılı-|lenmeğe imkân yoktur, Anca Vatan, iel ii AE, saat 20,30 da M, Göbelsin rad- Öğiedmii vir e bağa a na eski işlerden tamamen kurtu-| eski el e ve esk ka, alarında, azami bir kıs yodui söylediği bir mutukla açık SALA ekili Celâl bey en lunmuş olarak girilecektir. Bubu-| iskân de ( yapılmış k E debileri ve bura itır. Bü mitnk Almanyanlu dönerek Paşabahıçesin İsüstn ihmal ve terahisi teftişler) olup ngi 7 şoböpten Tns Teke ti i ber tarafında A e ler orada da şişe abrilamnı veya ihbarlar neticesinde anlaşı |ameleleri tamamlanmıyarak kal- a milli bir vazife telâkki Diğer taraftan ring Li lacak memurlara iskân kanunu İmiş olanlar a bunlar kavi a a Yi li üihte, M, Frihm Köloliyada' ve € İnan gönteriii müeyyideler tat-| yetle ikmal olunacaktır. Ü Cu © önüllerimizle Bağ |. Hes Bretlarda birer matak ie bik o ta asla müsamaha) Madde 8 — Harikzede işle- urivetçiyiz , demek) «öylemiştir. — le rinden m ük varsa Si > Gazeteler uzari makaleler neş rel Si ae el Sahirede ham krasinin icaplarını cum- veli <A lam aliletini vödelie Ismi Ma ger Yenik e mia b eğe vi şel dun w büğvekil” salahiyetlerinin kür Yrd bey ve Muvaffakıyetin ip tmez bir TÇOİ r Oonguli bir misalini içinde yaşadığımız Ml e önler üzerinde | ME iten İyiler birleşir inşaa başlanmak üzere bul yiz. bir hassasiyetle | titreme-|'# © yi t (sun'i kok kömürü) fabri- İyi Ancak böyle bir düşünüşle kann o ir > duygul e om vi id Zon; yaldağı li iğyyzak eme he ie e yemiş lerdir. N A ei ew . iğ, Türk milinin kova ova mensucat Fabi te,, , Malı ır şüphe lenin a eden mümare lüdüm kal z iz amaz. seyi yapa! amelesi Tür- Tönei ii Türk milleti önü: kiye hasabına' yapılmkta olan big ki intihap emer tile yeni mensuci akinalarının montajı Mokra tihan: çekil- ile istinas etmek üzere ii n Me e > Leningrata gelmişlerdir. Ilk men- Bine ii Gk N bey sucat makinaları el ri Skng Mak n andan Dre siri sevkedilmiş — bulun: ai bağlan eser! erine e —© Sonu 4 üncü sahirede — a e Kitlelerin yanlış istikametlere sü | şehirden alabiliriz. intihap faa- birçok yerlerde de Mal, , 9IZ karilerimize hatırlat- rüklendiği vakidir. Bu hâdiseler şa ae ela Sok, m ki ini işlerindi ema okrasinin. en zaif tarafını teş- bulmdağ elde elediyeden | Ain tibalı b â- ahsi eri i hale Idar saki Bene EDE e olsa SARA bu ani be. a Yacali sıvamışlar, ;lara İ at verm İnip “a bu rejimi hırpalamak,|tesrara vesile Na alkın temiz hislerini menfiyolla- b anevralarımı ele alm İP e ie ai âşıkları ra sürklemekgyreiekapımş emi i isti , (lardır. Hal bir Mf farldakcıların hareketlerini), , hap, işlerinde yrurünu bâz) e. yardır. Belediyemizin di ii ik Warın hareketlerini|kim kılabılen, her türlü aldlaiş; iy. ları olarak kullanmaktadır- e isli ve kabiliyetini ma: kü vaziyetini kağ iz bi bugünkü halini de gör in kılması - yalnız istikbale ait işle- Pik i n tutabilen milletler. demok- il dn İrüniiei” selâmete” görülmeme Dal, akika hitabet kümvocla. İp eni i Şahsi i tirasla mevcudu | rim met görülmi Si düzen, tasni edilmiş hâdi-İ şerefini taşırlar. yıkmak istemeği yabık bir sui-İdeğil - ayni zamanda demokra- ie ©, intihap işlerinde me Bu büyük mefhumun küçük li t hazırlamaktan farksız sa-|sinin e a ceki. yarız, İzmirde vaziyet böyle ol İs Frlakkı Ressam — Ben san'atta doğruluğu severim. Ancak gördüğümü çizer il.

Bu sayıdan diğer sayfalar: