15 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

15 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ON BEŞİNCİ YIL No, 4691 İktisat programı tatbikatı ilerliyor. Başvekil Hz. dün in Leg ie kâğıt ve Paşabahçede cam ve şişe fabrikalarının temellerini bizzat attılar. “. Bütün yüksek işlerde daima kılavuzumuz olan büyük reisimiz, Reisicümhur Hazretlerinin yüksek adını hep beraber hürmetle analım..., “ » , Memlekette sanayi müesseseleri kurmak hususunda milli müesseselerin sermaye koymaları çok . Hükümet bu faaliyetlere daima müzaheret edecektir...., - İsmet Paşa Faydalı bir harekettir. İzmit İzmit Belediye Reisi Kemal Bey, şehir | ş eriyik Hergün Ankara'da çıkar. ke dım, erkek, çoluk çocuk bütün şehir halkı ından: dolayı teşekkür'eti. Ve bü | yök ret in ebedi minnet ve undan sonra Koca - , sokaklara dö) İnea tü. İzmit kâğıt fabcı kasının. Sati ıma merasiminde bul cak olan ei ik tai t Paşa sat Vekili Celal Esi bugün saat z R da Timive geleceklerdi. ledi: İlk söz alan Kocaeli mebusu Sırrı Bey İsmet ebe Hereke| faprikalarını —|tetkik etti ereke, 14 (A.A; di Hereke'ye muvasalat edildi. 7 zret - übâhri kumandanlığında Hazretlerinin İzmit üssi yıfamızdadır). Sırrr Beyden sonra Esat leri, Celâl Bey ve iş ind zevat örle H. i Buradi iskele bura: Başvekil y akiben İsmet Paşa Hazretleri atideki nu - see ge iyi benalağtaila, karşılandılar. İktısat Vekili man Ea pi valisi Eşref Be: e leri vii İ bahri kumandanı Mehmet Ali Paşa, Baş -| Be: vekil Hazretlerini Skin £ Vekili Celâl B ey ve Br ai karşılamak üze-İTem, re motörle yata Saat 10'da ii 5 aşa Pan İktisat Vekili Celâl Bey, Sumer müdürü Nurullah e Bey silik LAN İsmet ale nutku. — Arkad Bugün le bir fabrikanın te- el taşmı koyacağız. Bu münase - betle İktısat Vekili Mahmut Celâl le beraber bize gösterilen iyi ve na kabule öğeler ederiz, ii fabrikalarını zy eğ > - fabrika ii m > katle din! fabrikasının ku- HAKİMİYETİ MİLLİ AĞUSTOS ÇARŞAMBA 1931 A ALAN SAYISI HER YERDE 5 KUKU,. İŞLETMEK İÇİN er. Hereki maşları e sair ir kumaşları ve Avrupa kumaşları arasmdaki farklar hak - kınd uzun bir müsahabe yaptılar, Fabrika- mr ihtiyacı, amele yevmiyeleri ve amele - atılacak olan fabrika, iktı - sadi lik mühim bir mües - x İsesesi olacaktır. dular. Tarihi bir kıymeti haiz bulunan de- niz kıyısındaki ufak köşkte bir müddet i Milli Müdafaa Vekili İzmir'de İzmir, 14 (A.A.) — Şehrimizde bulu - nan Milli Müdafaa Vekili Zekâi Bey dün Bu fabrika Büyük eki M ekil Ha: ve diğer zevat kumandanlık iskelesine çık- tılar, Başvel wudur. Takriben iki milyon Tiralık b bir ser- refakatindeki kumandan Paşâlarla birlikte difekalesindeki tayyare şehitliğini siye | Bu Sehitli Devlet şefliği için reyiâm. Berlin, 14 (A. ii — 19 Ağuston 20,30 daM. bele meli Yoda söyl bels'in TA diği büyük bir nutuk mke ser zan ği ve memurinine veda ede - olunmuştur. Diğer M. Göring Münih'te, M. Frick dular, Ve 13,50 de lazretle, e ke; BM iskel le- w li Başvekiln coşkun tezahurat- dı. mler 15 dakiykalık , bir mein i ri ik İkömür sarfedecek v tilnı kereste, 15,000 ton) e senede mem - şeyimi ire olan muhtelif cins kâğıt ve kartonun mühim bir kısmı. metre mikâbı ecektir. Görülüy or ki fabrika, yalnz memleketin ee temin ismekle: kalnıyalcak, mühtehi çeşti in san dölalekimizi, kıymetlendir - meği de izm kâğıt fabrikası ... ikanın kurulacağı meydana gel - Gr ika b bira raz istirahat ettiler. Bu isti - rahat Glam fabrikanm ne şekilde vav İn kald yek vi olacaktır. lasağı hakkında mühendis Mehmet kurulduktan Beyden plânlar ü d aldılar. gösterir. al ahvalde fabrikanm Vikillerimiz Elaziz den ayrıldılar Elaziz, . fra ve Maliye Vekilleri birinci umumi mü. fettiş, Kolor: e Fırka Kumandan ları ve Elaziz Yalsiyle birlikte dün otomobillerle E: rgani Madeni'ne ili reket etmişler, , yolda Er rgani demir - isletilmesi kurulmasından daha zor- #te kâğıt fabrikasını elik üesseseve al Sine delildi ii seven, çi tini anlıyan ileri muhitte verleşmesi fabrika için dir. yolu inşaatı, kik ve teftiş eylemi lerdir. i Vekile: erimiz Ergani'de fabrika - iyi bir tali e adaşlar Bü m yüke işlerde daima kı - MUZ İlavuzı olan n Büyük Reisimiz, Re. ve Elaziz'e dönmüşler ve sa- vk dimi. a İnç bereber Miniş İç lerdir. Vakıt geç olmasma rağmı a Şimdi ei beapmeğlar eseri - Vekillerimiz Elaziz'den syrlırkan nin temel taşmı koy eceğiz. bütün Elaziz halkı taraf Mi hara Hati De Söyledikleri re di sözlerine ve izmitlilere yürekten te- mişlerdir. il ekkürlerimsizi takdim ederiz.,, aşa Hz. Siri alkışlarla nu tuklarmı bitirdikten sonra İÇ SAYIFALARIMIZDA bit İZ: ilk temel taşmı kendi elleriyle ker retle: lereke'den hareket edildi. (Sonu 2. inci sayıfada) ta kuvvetleri, vergi borçlarını öde - miyen çiftçilerden müsadere edil - Avusturya'da isyan korkusu, tevkifler, idamlar Va A.) — ak ila - 14 graf mı uhabirinden ni ibi. ya teşebbüsü | iratrkş - İrlanda müstakil yaşayabilmek için güçlüklere katlanmağa mecburdur. iş mevaşinin satışına mümanaat den imiş üzerine âteş açma- a mecbur kalmıştır. Kepekler yapılmış, bu münasebetle Vekil 5 bir kiisbödö bal a pimi z kişi ölmün 37 kişi de yaralan: Hâ, dine İn gibi ekseriya Yapı ılmakta olduğu luda cereyan etmiştir. Bur: le girisi toplanı zabıta memuru ru da intiZamı muha - k imesiyle sükünet ancak iade ea ir. aziyeti ciddiyetle telâkki eden İrlai vaz hükümeti, icap eden yerler. de zabıta kuvvetlerini takviye ettir- mektedir. Gandi yıllık orucunu bozdu A, müzayedelerin z bir av- Fi 5.000 nış e ve 300 Si faza ediyordu. Birdenbire e içinde 1 isli rick Ko « Ke ve M. Hess Bı Breslau'da bix e e uzu ni eler nı ili — Ni en eletn, de devlet vekil leri e meirdej birleşim o olması etmektedi Da Dahiliye Nazırı M. Hitlerin niçin b şefliğine gele- anlatıyor. olan ini - davet etmiş olduğu ide kal icap ediyordu. öm ear hal sureti, devlet yaşın inin Hitler'in Almanya'ya düşman seli matbuatı jile alman muhacirlerinin çıkarmakta oldu- azeteler, avazeleri çıktığı kadar & gu ga ğırdılar, m sar ihlâl edilmi; masından bahset ii Dia Seriye ki bu gi öle Şi esasi » sini bilmiyorlar, Rayıştag tarafından 30 kânunusani 934 Yar siya bazal gin Türkiyede) |dular. Paşa Hi sl yaza . Paşa Hazretlerinin bu murlarından 260 kişi ii tütüyor: İstanbul) İletin, Iktısat Vekili Bey tarar e ett | tevkif edilmiştir. A A aaa : ya'nın 1s ğru atılmış büyük bir Diş deyip geçmeyiniz: Diş Sn mobillerle Ertugrul yatma avdet edildi.| Avusturya ihülâlinin kurbanları. bei a Cavit Kurtoğlu — Memleket ve ya - bamct öm m — Türkofis'in gönle ie ve ayniz devam ediyordu. «Viyana, Vek, iü BA: Dilme ei Mareşal Makenzen'in beyanat ii ileri sayfiyeleri, Ada - iie ii da ae) hareket etti. ve e Be i | lay rlin, 14 (A.A) — Ceneral Pele Ma karin BAM abi isi, belediye reisi Beyler Paşa Hazr Teni etekleri elini 8 elite temeni Gİ) al gebe t ö öc reşal eme Deutsche Allgemeine refakat e (Sonu 3. üncü sayıfada) ları gönderilmiştir. ( sayıfada) erimi darül

Bu sayıdan diğer sayfalar: