16 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

16 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE Kİ RETARD SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. ON BEŞİNCİ YIL No. 4692 Hergün Ankara'da çıkar. IÇ SAYIFALARIMIZDA İktısat plânının tahakkuku yolunda Milli Müdafaa İni. bir Macit Yarı siyasi, Devlet demiryolları ve iç .|» ne yum nmm a Serin | Başvekil Hz. dün de Vekili. Zekâi Bey Yarıkok fabrikasının temelini attı dim ziyaret ett hareketleri — memleket yabancı a — Türkofis'in Ru servisif e Bir iki sene zarfında demir ve kömür sanayii MEDENİ İNZIBAT. noktai nazarından vücuda getirceğimiz eserler memlekette sanayi hayatının bel kemiğini vücuda getirmiş olacaktır...,, “. Kömür meselesini bütün memleket için büyük bir telâkki, ediyoruz.. refakatindeki ce Gündelik, Beylerle, hükümet C.H.F. Se ük t ei liyor. yük disk milletinin her sene ği mesajeler rr elilemiyecik kadar geniş olacaktır. Göring bir kaza geçirdi (A Zonguldağın umu mi manzarası. Halkevin bir heyet: gidecek rağmen gri stoku Fransa'daki ta'ebelerimiz ile meclisinde

Bu sayıdan diğer sayfalar: