16 Ağustos 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

16 Ağustos 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Arap - Yahudi düşmanlığı Cezayirde vaziyet yeniden karışmak üzere Paris 15 (Hımııl) Cezayirde vaziyet yeniden karışmak...
 Ali Suavinin Çırağan vakasını şimdiye kadar hiç kimse Süleyman Kâni bey gibi etraflı tetkik etmemiş ve yazmamıştır. Nakşıbent
 Zonguldak dün bir bayram günü yaşadı Yeni fabrikanın temel atma resmi büyük tezahuratla yapıldı Zonguldak 15 (Hususi) — İş |
 Et fiatini yarı yarıya indirmek kabilmiş Mezbahada kesilen keçilerin etleri ne oluyor? Bizde kıvırcık yok mu? n halkımız et
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM b. Rİ , Kararır k.. Sene 16 — No: 5694 — Fiate er yerde 5 kuruş PERŞEMBE — 16 Ağustos 1934 © Zelefon: 24240 (İdare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) © Et meselesi Et fiatini yarı yarıya indirmek kabilmiş Mezbahada kesilen keçilerin etleri ne oluyor? Bizde kıvırcık yok mu? Bizde süt meselesi, su meselesi gibi bir türlü halledilemiyen bir 'de et meselesi vardır. Bundan bir miştik. Bu sefer de ct mesel iağşgul olduk. İstanbulda herkes- ten fazla et bize şu malümatı verdi: — Evet, Istanbulda et çok pa- halıdır. Bir kere mezbaha resmi fazladır. Kilo başından 10 kuruş et resmi alınması çoktur. Saniyen mezbaha satışı ile kasaplardaki et Fiatleri arasında şayanı hayret bir fark vardır. Mezbahadan ka- saplara en iyi koyun eti 30-32 ku- Tuş arasında satılmaktadır. Ekse- riya fiatler 30 kuruştur. Hattâ ba- zan daha aşağı düştüğü de yal dir: Halbuki şehirde kasaplar eti 60 hattâ bazı yerlerde 65 kuruş- tan halka satmaktadırlar. Şehirdeki Balıkpazarlarının en ucuz kasaplarında bile koyun eti 50-55 kuruştan aşağı değildir. 30 kuruşa kamyonla kasap dükkân na kadar getirilen bir etin 60-65 kuruşa satılması dehşetli bir ki dır. Sığır eti ise kasaplara 18-20 kuruştan verilmektedir. Kasapla- etten fazla rın böyle her kilo para kazanmak istemeleri her ka- #abın, sattığı az miktar etten fa: la bir kâr beklemesinden gelmektedi Her semtte bir et pazari, yahut Avrupada olduğu gibi semt hâli açılırsa et fiati çok ucuzlar, Mese- 8 30 kuruşa alınan en iyi et 32 kuruşa, en fazla otuz beş kuruşa halka yedirilebilir. Bu münasebetle şunu da söyli- yeyim ki-son zamanlarda İstan- bulda et yiyenler son derece azı mıştır. Bir istatistiğe göre günde bir kişiye 30:35 gram et düşmek: tedir. Bazı kasaplar İstanbulda et sarfiyatının azalmasına doktorla" rın sebep olduğunu Jar ve diyorlar kis ile uğraşan bir zat | «— Doktorlar - bilhassa senelerde - et yemenin o kadar aleyhinde bulundular ki bugün halkta şü kaanat peyda oldu: «Et yiyen çok hastalanır, çabuk ölür, Hiç et yememek en doğru- dur» Avrupa doktorlari böyle * bir iddiada bulunabilirler. o Çünkü orada halk çok fazla et yiyor. Fakat bizim halkımız et olarak ne yiyor ki kendisine «hayır, onu muzirdrl» son da yeme.. Sıhhatine diyelim. Et meselesinde mühim bir nokta daha var: Mezbahada gün- lük et kesiminin yüzde yirmi be- otuzu keçi etidir. Bir ay sonra keçi mevsimi başlıyacaktı cok kasaplar da keçi eti alacak- tr. Fakt dikkat edin hiç bir k sap keçi etini keçi olarak satma- maktadır. Vakıa bunlar mezbahada darı- galamyor amma dükkânlardi parçalanarak pekâlâ koyun diye Esasen mezbahada ke alde piyasada keçi eti bu- lunmaması keçi etinin tebdili kı- yafetle müşteriye satıldığını gör teriyor. Halkın keçi etini koyun eti diye almaması için belediyeye bir teklif yapılmıştır. Mezbahada ber gün kayıtlar (Devami 2 nci. eahifede) Ali Suavinin Çırağan vakasını şimdiye kadar biç kimse Sö- leyman Kâni bey gibi etraflı tetkik etmemiş ve yazmamış- tır. Nakşıbent kalfa ve Kleanti Skalyeri ila; Ali Şefkati bey ve arkadaşları tarafından ter- ip eilemikiyti Çağa Şe ından ise haberdar olanlar SR vr . ve Babiâlinin içyüzü Zonguldakta maden kuyularından biri Arap - Yahudi düşmanlığı Cezayirde vaziyet yeniden karışmak üzere Paris 15 (Hususi) — Cezayirde vaziyet yeniden karışmak östi 'dını gösteriyor. Araplarla yahudi- anali ünal ilç gerginleşmektedir. Ba di badise çıkarsa yalnız Konstanten şehrine inhisar etmiyeceği, Cera- yirin her tarafında kanlı hadiseler olacağı tahmin ediliyor. Tayyare ile buraya gelen Ces yir. valisi vaziyeti anlatmış ve uzak yerlerde asayişi muhafaza için Cezayire itayyaro <kuvreeri gönderilmesini istemişiir. Hükü- reti tetkik ediyor. Ali Rana bey İzmire gidiyor Gümrük ve inbisarlar vekili Rana bey bir iki güne kadar izmire hareket edeceki bey, İzmirde 9 eylül ir gisinin açılma resminde bulunacaktır. intiba: Nafia veklil Ali bey nufkunu Zonguldak dün bir bayram günü yaşadı Yeni fabrikanın temel atma resmi büyük tezahuratla yapıldı Zonguldak 15 (Hususi) — Iş bankası tarafından burada tesis edilecek olan yarı kok ve sunl antrasit fabrikasının temel atma resmi bugün başvekil İsmet paşa Hr. tarafından parlak tezahürat içinde yapılmıştır. Zonguldak bu münasebetle bir gün evvelden kâmilen b: donanmış, birçok taklar dikilmi Halk erkenden sokaklara dökül- müş, bilhassa İskele civarinda büyük bir kalabalık toplanmıştı. Gülcemal vapuru uzaktan gö rününce halk arasındaki kaynaş- ma arti. Başvekilimizi ve diğer misafirleri karşılamak için ber keste bliyük bir tehalük vardı. Ismet paşa Hz. , iktisat vekili Celâl beyle birlikte, halkın alkış- ları arasında karaya çıktı. Diğer davetliler de | başvekili takip ettiler. (Devami 2 nci, sahifede) ri istasyon önünde N Sinai 23 te Yedinci kattaki — Kim demiş, alaturka musiki insanı, uyutur, diye?.,

Bu sayıdan diğer sayfalar: