16 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

16 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i a HALKINACÖZÜ BALKTNIĞULAĞI HALTEREmlA lll $ Yazı işleri telefonu: 20203 - ada aa — —ÖOt ea L DA Ç PERŞEMBE — 16 AĞUSTOS 1934 İdaro işleri telelenu: 20203 Fiatı 5 kuruş a ea I Bugünün Meselelerinden I “Harp İhtimali Yoktur,, « Birincisi Bitti, İkincisine Bakalım ,, Yarın Erzı_ırunî_a_ayız ! M “İnsaniyet Bugün Sulhü Almanyanın Dahili Vaziyetine Medyundur ,, Elâzizden İlk kaâflstşnbuıa Geldi h C3 € Si A DAT 4 ; e) W&uw Wt e li Çi uzun bir müddet için hiçbir teh- : ğ Ş SY j " like yoktur! Neden mi diyorsu- ü ae ğ nuz? Bilhassa Almanyanın dahilt v varziyeti dolayısile ! Bu cümleyi Yugoslavyanın ha- rici ve dahili siyasetinde öteden- beri en büyük rollerden birini oynayagelmiş — olan sabık nazir- larından Mösyö Pribitehvich söy- lemiştir. Mumaileyh — beynelmilel me- selelere — müteallik bir — anket münasebetile verdiği cevapta nok- merasimi bütün tafsilâtile gösteren resimleri gönderiyorum. BES SA Splesen SADiRE U , coğinilerin ; bisinoldladü ” Blar Elâziz, 15 (Hususi) — Demiryolu- i radan hareket eden trenle size, XntrasitAF abrikasının İlk Temeli Atıldı İsmet Paşa: “Kömür Meselesini Bir Dava Te- lâkki Ediyo- ruz!,, Diyor. daktan bir köşe içindedir. Bütün aklar | t Siyah elmas diyarı Zongul: onguldak, 15 ( Sureti husuis- | büyük bir sevinç " * giden muhabirimizden ) — Zonguldak baştan başa bay N""“iı şimdiye kadar görmediği ( Dovamı $ üncü sayfada halk demiryolunun kşı.ıımd. lı.ç'ıî:ıı nutkunu beklemektedir. İkinci resimde: Çok güzel blr ve- cizeyi taşıyan takızafer yükselmek- “dg.çnncll rerimde: İlk tren Elâzize ektedir. "r-DUrd(lııcl l Asça'l.-.: a vi v-:ı'd.ı:::n l:ıı;l:ınıil,lllıiıdıylı. yürın Er- zuruma vuıcllll..'%:.l Naha Vekili Ali Bey ıö""'::"_u..ııiı. haberleri betle söylenen nutuk- lüzum — görmüyorum. Bıtıı"ı:ı':ıyı telgraf haberi olı!.k okudunuz, yalnız şurasın! ıhyllîcyım. — Yol pek olduğu için ka- tar iİlk seyahatini çok ağır bir yürü. yüşle yapacak ve İstanbul 56 saat sürecektir. Fakat ikl üç gün sonra bu müddet 5, 6 sant kısalacalı ve ihayet mal bir. bale girecektir. nihayet nor! ee Sayfadır KEEREERE A LNE tai nezarını izah ederek demiştir ki; — Fransada, Alman Başvekili Her Hitlerin karşısına Tgittikçe çoğalarak dikilmekte olan müş- hülâtın mumaileyhi iktisadi ve ruhi bir oyalamaya bulmaya, bu- radan da harbe giemeye sevkede- ceği düşünülmektedir. Eğer Her Hitler halkın azim ekseriyetinin sadakatine her hususte itimat ede- bilseydi bu düşünüş doğrü ola- bilirdi. Fakat vaziyet böyle de- gildir. Yugoslavgyanın sabık nazırlarından Pribitchevtteh arayıumumiyeye müracaat, Hitlere azim bir ekseriyet, ittifaka yakın bir ekseriyet temin — edecek olursa?.. M. Probitehviteh manalı bir hareketle elini uzattı: — Arayı umumiyeye müra- eaatmı dediniz? Diye tekrar etti, fakat böyle bir muameleye diktatörlük Idaresinde müracaat edildiği zaman hakikatte alınan neticesi ne olduğunu bilirsiniz! — Fakat ya yapılacak - olan ( Devamı 12 inci sayfada ) Bunlara Aman Vermemeli | Bir Takım kim;eîör, Halkın Maarif Sevgisini Nasıl İstismar Ediyorlar ? Bundan birkaç gün evvel yine yazdık: Bazı açıkgöz kimseler, halkın maarife karşı gösterdikleri büyük alâkadan istifadeye çalışarak bir müddettenberi önlerine geleni dolandırmakta, zavallıların temiz arzuları Üzerinde oynamaktadırlar. Bu açıkgöz adamların bir şebeke olarak mı çalıştığı, yoksa ferdi bir dolandırıcılık mı yaptıkları henüz malâm değildir. Halkın okuma hevesinden İstifade etmek İisteyen açıkgözlerden biri daha, dün İstanbul zabıtası tarafından ele geçirilmiştir. Kendisine ( Devamı 19 inci sayfada ) l___——Mesle ğinin İcabıl I — Kendinize operatör süsü verip dolandırıcılık — etmişsiniz. — Vallahi yalan değil kamiser bey, evvelce otobüs şoförlüğü etmiştim.

Bu sayıdan diğer sayfalar: