16 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

16 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

.V a ' A I D nya Hâdiseleri l l Amerikada Üniversiteler Ve Spor Amerika “sporcularının -daha ziyade halk kütle- leri ımmdıD ı:üç!â: y mayıp, 'a güzde 401 nun,Lır:dııı yetiş- sporcudur | meleri — bilhassa dikkati üzerine çeken hâdiseler- dir. En iyi yüzücü ve koşucular, atlayıcı ve sıçırayıcılar Amerika- da Darüllününlarda yelişiyolar, Bunun sebebi bu Darülfünunlarda kesif bir spor hayatı yaşanmakta olmasıdır. İşin garibi şudur ki, Amerikan Darülfünunlarında spor yapmak mecburi değildir. Buna rağmen talebenin yüzde 30- 401 kendini spora vermiştir. Bundan dolayıdır ki, Amerikan Darölfünun- larında çalışan spor hocaları ders hocalarını üç misli para alırlar. Meselâ Kolombiya Darülfünunu hocaları vasati olarak senede 5 binle 12 bin —dolar arasında değişen bir para alırlar, Ayni Darülfünunun futbol takımı antre- nörü 17 bin 500 dolar, kürekçi- lik — antrenörü de yine senede 15 bin dolar alır. Yale Üniversi- tesinin senelik spor bütçesi bir milyon 250 bin dolardır. Binaen- aleyh Amerikan Darülfünunluları- nin en iyi sporcu yetişmesinin hikmetini bunda aramak lâzım- gelir. * Loudıa gazeteleri bir. müd- dettenberi iki kadının garip hayatından bahse- diyorlar. Bunların ikisi de ihtiyardır. Birinin adı Mis Anisant öte- kininki — Mis Smit'tir. ve — hiz- metçidir. Bu kadınlar bir sene- denberi bayatlarını bir kanepe Lembrok — Grov — mahallesinde oturmaktadırlar. Eşya — namma bütün mevcutları birkaç paket çaputtan ibarettir. Bunların yerleri yurtları kalmamıştır, biçbir akrar baları yoktur. Oda kiralamak için paraları da mevcut değildir. Bundan dolayıdır. ki bir hayır sahibinin kendilerine verdiği bir tahta kanepeyi kendilerine ika- metgâh ittihaz etmişlerdir. Ha- valar çok fena olursa, civar ev- lerden birinin içerlek olan kapı kemeri albına iltica ediyorlar ve vakitlerini orada — geçiriyorlar. Eittabi ev sahibesinin müssadesi ile. Sefaletin en sou derekesi olmak üzere İngiliz gazetelerinin tavsif ettikleri bu vaziyetinden Mis Sant memnundur. Çünkü açık havada yaşamaktadır. Onun İngiliz — gazetelerine — söylediği P — Gazetenin esas yazısile bir sütanum ikt satırı bir (santim) sayılır. — — 2« Sayfasına göre bir santi- miün ilân fiatı şunlardırı 250 |200 | 100 | 60 “lı Krş. | Krş. | Kış. | Rrş. | Kış. vasati (8) kelime vardır. 4— İnce ve kalın yazılar tutacakları yere — göre santimle ölçülür. 400 Kış. 3—,Bir — şantimde K, Dünyada Tes'idi Unutulan Yıldönümü! z Dü Bir İngiliz Diplomatına Nazaran Ci- han Tarihinin Kaydettiği En Menfur Cinayet Nedir ? lup Bitenler A DLİE e 5 Bir asır evvel satılan zenciler bugün Ingiliz idaresinde trene binigorlar Bu senenin yaz ayı içinde, bü- yük muharebenin 20 inci yıl dö- nümünün gelmesi gazeteleri okadar İçek meşgul etti ki, insaniyet tarihim de böyle bir yer totan mühim bir vakıanın 100 üncü yıl dönümünün tesit edilmesi unutuldu. Bu, tesidi unutulan yıl dönümü, esaretin ilga- sıdır. Fihakika Ingilterenin teşeb- büsü üzerine insaniyeti lekeleyen esaretin kaldırılması üzerinden tam bir asır geçmiştir. Hâdisesnin ta- rihi 31 temmuz 1834 tür. Tarihin kaydettiğine göre ©o gece, tam gece yarısı İngiliz top- rağında oturan ne kadar esir varsa hepsi de toplanmış, çanları ala- bildiğine vuran kiliselere götürülk- müş, orada kraln esareti ilga et- tiğini anlatan beyannamesi okun- muş ve ilâhiler söylenmiştir. Er- tesi gün de Lord Palmerston: — bgiltere cihan tarihinin kaydettiği en menfur — cinayetten kurtuldu, demiştir. Mamafih bu neticeye varılması pek kolay olmamıştır. Bugün era- dan çok zaman geçmiştir, teşek- büsüne ön ayak olanların karşı- laştıkları müşkülât, giriştikleri mü- cadeleler tahayyül edilemez. Fil- hakika beyaz insanlar, siyahilerin kuvvetlerinden ve çalışma'arından istifade etmeğe o derecede alış- mışlardı ki, her şeyden evvel zih- niyetlerini değişlirmeğe, tabii te- lâkki ettiklerinin bilâkis gayri tabil olduğunu kendilerine gös- termeğe ihtiyaç vardı. Bu da çok müşkül bir işti. Yıllarca propa- gandalar — yapılmasını, — nutuklar söylenmesini icap ettirmişti. Bir Hesap Meselesi O zaman yapılan istatistiklere göre Afrikanın muhtelif aksamın- da “ avlanarak ,, tutulup satılmak üzere Amerikaya götürülen Zen- eilerin sayısı bir asır içinde (6) milyonu bulmuştu. Halbuki bu miktarın — satılabilmesi için bir misli fazlasmın,' yani en aşağı ( 12,000,000 ) — siyabinin tutuk ması — İâamdı. Çünkü - Afrika- dan Amerikaya yelken gemisi ile geçilmesi (16 - 20) gün sürüyordu. Zenci tacirieri “insanın mali- yet fiatının mümkün olduğu kadar alçatmak için, bu müddet zarfın- da biçarelere ancak ölmiyecek ka- dar yiyecek veriyorlardı. Ölüm vak'aları yarı yarıyaydı. * Siyahilere zorla yaptırılan işe gelince, biçbir. kanun bunun hu- dudumnu tayi netmemişti. Alaca ka- ranlıktan, gecenin bulülü ne kadar durup dinlenmeden ve her mev- simde mütemadiyen çalışmak mec- buriyetindeydiler. Şöyle bir nefes almak istediler mi — arkalarından kırbacın şakladığını İşitirlerdi. Bu hayata dayanamıyarak içlerinden kaçmağa teşebbüs edenler olurdu. Bunları yakalandılar mı bekliyen ceza idamdı. Fakat sahibi insafa gelirse sağ ellerine kızarmış de- mirle (firari) kelimesini vardurmak gartile affedebilirdi. A Siyah esir ticaretinin en parlak devri 19 uncu asırdadır. O zaman bu ticaret, teşebbüls edeni süratle zengin ediyöordu ve ayıp ta sa- yılmıyordu. O derecede ki yar panların içinde büyük prensler, hattâ hükümdarlar bile vardı. * Esir ticaret'nin en parlak olduğu devirde münhasıran “ucuz esir nakli için , kurulmuş Seyri- sefain kumpanyaları, İngilterede münhasıran esirlerin kullanacak- ları şekilde eşya imal eden fab- rikalar - vardı. İngilterenin Hul şehri müze- sinde bu esir ticaretine ait muh- telif hatıralar vardır. Bunların içinde müzayede ilânları bilhassa * Siyah insan ticareti aleyhinde ilk mücadeleyi 1784 senesinde, Villiam Wilberborce isminde im- saniyztperver bir liz meb'usu açınışlır. Fakat bu zatin nutukları umumi bir hayret ve isştihkar ile karşılanmıştır. Bizzat İngiliz hüs kümeti bile, kesir ticaretinden mübim varidat temin etmekte olduğu için bu zatin aleyhinde bulunmuştur. — Fakat İngilterede “Söz serbestisi, her vakit için vardı ve fikrini söylediği için bir adamın aleyhinde hiçbir şey ya- pılamazdı, Binaenaleyh hükümetin aleyhtarlığığ meb'usu susturamadı. Esasen korkmaz ve mağlübiyetten yılmaz bir adamdı, çalıştı. Dük de Gloucester, Kanning Pitte, az sonrada Dük de Vellington gibi “adamların yardımlarını temin etti ve hareket yavaş yavaş büyümiye başladı. * Bu sahada ilk muvaffakiyet 1807 senesinde — esir — ticare- tinin men'i ile başlar. Esaretin tamamen ilgası ve esirlerin ser- best bırakılması teşebbüsü ikinci merhaledir. 14 sene sürmüştür. x 1034 senesi temmuzunun 3linci günü esirlerim serbest bırakılması ile yalmız — İngiliz toprağında hürriyetlerine kavuşan siyahilerin miktarı 700,000 - kişidir. Ingiliz hükümeti bu adamları kullanan ticarejhanelere bugünkü para ile (20) milyon Türk İlrası tutan bir tazminat vermiştir. Mahallede Susuzluk Yaz geldi geleli bizim mahak| lemiz susuzluktan kırılıyor. Mll'] zallah bir yangın olsa koca me"| halle çıra gibi yanacak, kimse bl/| bardak su bulup ateşe atamıyt' cak. Kırk sekiz — saatte — anci yarım saat akan çeşmenin b da iki yüz üç yüz kişi bi birine — giriyor. Kavga, — dö kıyamet kopuyor. Mahalle: ancak bir çeşme var, bunu her, birkaç saat akıtmak için lâzıt gelen dalrenin dikkatini — celbet menizi rica ederim. Gedikpaşa Eminsinan mahallesinde! H. Avni Bir Şoförün Mütalsası Ben yüzde yirmi ile çalışaf bir şoförüm. Her yerde olduğ! gibi burada da esnaf cemiye! her ay bir lira veriyoruz. verdiğimiz şu aidat hiçbir ni değil çünkü iki üç arabası patron şoförler de bir Hra veriyi işçiler de bir lira. Bu aylığı alı için cemiyetin tahsildarı bıı“ boş zamam yok gibi ay başındi seyriseferin firen muayene Belediyevin fen heyeti ile beral karşımıza dikilir aylığımızı verm diğimiz takdirde çalıştığımız arf bayi muayene ettirmez. Okadi düşündüğüm halde ne hakla iştef alıkonulduğumuzu — anlıyamadı!? Acaba cemyete aidatını vermi; şoförlük yapamıyacak mı? Ankarada Hacel tepesinde cıkJ sokakta 11 No.da şoför; Vamf | Atikalipaşa Camii Helâlari Temizlenmeli Atikalipaşa caminia metili helâları berbat vaziyettedir. Pi kokudan civar halkı — dehşef müteessirdir. Evkafın hm“d dibinde bir yerin bu şekilde ması cidden mucibi tıeıdtd Bu berbat ve feci vaziyete yet vermek, halkın sıhhatini rumak için derhal harekete çilmesini rica ederim. Türbe karşısında Boyacı A sokağında Hi numarada: A Kayseride — Arabapazarında . Hami Beye: — Tahakkuk etmeyen İlıü ları yazmak suç teşkil eder, barın alâkadar makamlara yap ması daha doğrudur efendim. * Bursa İcra reisi Sami Tozlu Beyo; — Mektuplarınız çok-uz! Daha açık ifade ile, daha ve daha kısa yazılması lâzı efendim. * Adanada Hatip zade Sedat — Tabhirülmevlevi Beyin müoteşir asarı yoktur. E Darüşşefakada — muallim idi. rahim Alâeddin Beyin bir yöneri vardır, Ibrahim Beyin iki citlik grameri de cuttur. Ancak son seneler da yeni bir eser buılııınıî’ bunlar eskiden neşredilmişti” x İzmirde şoför Derviş Ahmet Bi Arzunuzu — yerine çalışacağız efendir | P

Bu sayıdan diğer sayfalar: