16 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15

16 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Haydi çocuğum lütfen şu gamı yapınız. Ve ses, billüri bir ses koca” man salonun tavanını İbtizazatile dolduran, (kapılar, duvarlara taşmak isteyen bir deniz sonsuZ- luğile çarpan, camları titreten ilâhi bir ses yükseldi: Dört büyük sanatkâr © anda büyülenmiş (okadar * mütebeyyiç oldular: — Fakat bu 8es..Bu ses bir harikadır. Bunu hangisi söylemişti? Dör- dü birden mi söylemişlerdi? Evet buna şüphe yoktu. Kü- çük Fatoşun sesi bakikaten milyonda bir tesadüf edilen ses- lerden biri idiz — Bu ses Vagneri söyliyecek bir sestir. — İnanılmıyacak şey bu kadar ince bir vücutta bir Vagner'yen ses. Profesör Sehmitt'in rengi ade- tu sararmış gibi idi. Konservatuar direktörü: — Hoch Dramatisch diyordu. Sesleri Dramatisch olan bir sürü İnsanlar seneler süren talimlerden sonra ancak buraya yiksele bi'ir- pa bu definenin karşı- sında üstatlar hep heyecan İçe- risinde idi. Matmazel Fernanda Pieri: i — Bu genç kızları hocalardan hiçbirine göstermeviniz, diyordu. Rica ederim bu iki genç kızı bana veriniz. Onlara ben ders vermek isterim. ” Profesör Sebmitt ederek: — Harmonie ve Composition dersleri için genç kız bana gele- cektir, Fafayı işaret ederek: i — Matmazel ancak önümüz- deki sene benden ders alımıya ibtiyaç © hissedecektir. Çünkü onun daba küçük sınıflarda baş- laması lâzım değil mi?.. Fatoşu işaret * Opera mugannisi Josef Broun yerinden kalkmıştı: — Ben hayatımda bu kadar güzel sese malik iki partönere malik olmayı daima istedim. Genç matmazellerin terakkiyatından da ima haberdar olmak isterini, İler- de kendilerile alâkadar olabilmek için... * Direktör genç kızlara: — Kayit muamelesi yapılmak Üzere yarın saat on ikiye kedar konservatuvar idaresine müracaat ediniz dedi Büroda bu muameleyi ye pmak için daima bir insan bu- lursunuz. — Çok >. gey değil, bir şey de- “ula iyi talebeler kaydet- ğiL.. Böyle İY! ka e mek insanın adeta 70V* gi yor. Direktör şimd Muştu, İçeri giren — İki matbu teşekkürler (o ederiz i bir zile bas bir hademeye:. konturat ve iki de mektep nizamnamesi Tİ Dedi. Şimdi genç Ok” bu kâğıdı beklerlerken madma- zel Pieri onlara (yaklaşmıştı. Yeni talebelerini adeta kendisine tindirmak İster gibi onlarla ko- We yor şakalaşıyorduz -—Mevseler Elin fk hafta u Başı Ne Y Aşk ve macera romanı — 73.5. MİNE Yazan Suat Süzan sında yacaktır. — — ilk haftasında mı? — Evet o zamana kadar ne yapmak niyetindesiniz... Fafa: — Berlini biraz tanımak ve leşmek diye cevap Man abi Eraun şimdi Fafanın ta yanında idi. Tatlı ve müşfik bir sesle: — Yavrum diye sordu. Kaç ie şarkı dersi aldınız?.. ri mi efendim... Pek az! Henliz bir seneyi bulmadı. — Harikulade tatlı ve kıvrak bir sesiniz var küçük froylayıncık siz nefis bir Karmen, emsalsiz bir Minyon olabilirsiniz... Matmazel - Fernanda Pieri henüz işlenme miş bir kıymet olan bu sesi işleyip en kiymetli bir pırlanta yapacak. Fafanm gözlerinin içine tuhaf, tuhaf bakıyordu ve: — Bu ses, bu güzel ses milyon- da bir insanda bulunur diyordu. Büyük Tenorun küçük Fafa alım? 16 - 8-934 ile meşgul olduğunu gören Mat- mazel Peri şimdi yalnız Fatoşla konuşuyordu. Fransızcayı * İngiliz ivesile konuştuğu için bir türlü ademoiselle o kelimesini doğru — Çok zamandanberi mi ders alıyorsunuz Mamzel diyordu. — Hayır efendim yalnız iki buçuk senedenberi. Bu ses bulunmaz bir de finedir. Sizi talebeliğe alacağım- dan dolayi çok memnunum. Ümit ederim ki çalışkanlığınız da sesi- niz kadar güzeldir. Eylül başlangıcına kadar bu sesi sakın üşütmeyiniz rüzgârda bulunmayınız. Sıcak ve — sonk şeyler yemiyeceksiniz hal. Alkol, ;telâffuz edemiyor ve : sigara kat'iyen (olmaz anla“ dınız mı? — Sigara içmem efendim... Alkole gelince,. — Biliyorum sizin gibi bir genç kız tabii bunu sese ziyan verecek kadar kullanmaz diyecek- siniz amma!, Bence onun bir damlası bile bu güzel sese 2i- yandır. Aman sakın ha bu gut lağı üşütmeyiniz. (Arkası var) Maarif Vekili Zeynelâbirin Bey İzahat Veriyor Maarif Vekili Zeynelâbidin B. dün sabah Maarif Müdürlüğüne gelerek bir müddet meşgul or muştur. Vekil B. öğleden sonra Dil. Cemiyeti o mesaisine iştirak etmiştir. ö uğ Zeynelâbidin B. dün muhtelif maarif işleri hakkında bir mu harririmize şu beyanatta bulun muştur: “.- Orta tedrisat kadrosunda yeni bir değişiklik yokü Kadro hakkındaki şayialar yanlıştır. Her dairede olduğ; gibi, bazı tayim ler, nakiller yapılmışlır. * Orta tedrisat mekteplerinin baftalık ders saatleri 32 den 28 e ind rilmiştir. Her ders tam bir | saat olacaktır. Lise ve orta mek- teplerin ıslaha ibtiyacı vardır. Bu hususta bir program hazırlar mıştır. Tetk kat devam etmekte- dir. Fakat bu senebaşında fev- kalâde bir değ şiklik olmıyacaktır. Islahatın o bangi sahalarda nasıl olacağımı size sözle söylemek istemem, ıslahatın esasları, ted- ricen icraatla görülecektir. Doçentlerin maaşı işine gelince: Böyle bir mesele” varit değildir. Doçentler da devlet memurudur- lar, Vaziyetleri kanuten tatbik edilmiştir. £ Maaşlarının verilme şekli ve miktarı da kanuna göre tayin edilmiştir. Kavun haricinde bir şey yapılamaz. Ecnebi profesörlerin hariçte İş görüp görmiyecekleri noktası ise, kendilerile yapılan mukavele- lerde halledilmiştir. Hariçte iş yapmaları için mukavelelerinde sarahat olani:r, dışarda muayyen şekide meşgul olabilirler. Böyle İ bir sarahat olmıyan profesörler tamamile mekteplere bağlanmıya mecburdurlar. Bu sene, ders başlangıcında in bazı fakültelerine £ ilâvesi de şimdilik meymuubabs değildir.» en Hangi Mekiebe Gireceksiniz ?.. Zursa Ziraat Mektebi Bu sene de mektebe leyli meccani talebe alınacaktır. Kayıt şartları gun | lardır » sahibi olmak, orta tahsili bitirmiş, çiftçi ve arari sahibi olmak, yaşı 19 w geçmemiş olmak, hastalıktan salim ve ziraat işlerini ifaya bedenen muktedir olmak, tahsil esnasında mektebi bilâ mazeret terketmemek, terkettiği takdirde yapılan masrafları ödemek lâzımdır. Talip miktarı mus ayyen sdedi geçtiği takdirde müsa- baka imtihan açılır. Mektep Teşrinievvel | iptidasında açıh .. Ta'iplerin Eylâl ortalarına kas dar yukarıdaki evsafı haiz olduklarin ispat eden vesikaları ve bir istida ile mektep müdürlüğüne müraceat etme- leri lâzımdır. Cevaplarımız i Zulranbolüu Yörük köyünde Çeyrek oğlu Mehmet Elendiye « Yaşınız çok küçüktür. Bu küçük yaşla size ık bir mektebimiz yok. Her halde örtamektebe devam etmeniz lâzımdır. Yaşınız o mutlak surette 151 geçmiş olmalıdır. * i Bandısmada Ahmet Eftndiyen 'at er mektebine mü- Kİ a agir girmek için ilkmektep mezunu, tamüsmhhs, Türk o mak, ilkim okunan türkçe, riyas ye, tarih, coğrafya, yurt bilgisi ve reşim (derslerinden müsabaka imtihanın (vermek lâzımdır. Bu mektepte tedrisat beş senedir. Leyli meccanidir. Talebe elektrikçilik, tes- Yiyeekik, demircilik, mhki tesisatçılık ve mırangor olârak yetişir. Keyit 18 ağustosta bitiyor. Acele ediniz. ” Bendırmada Altan Beye: iz müsaittir, Eğer Iktida- ee ye aa emm vererek Üselerden birine buna muktedir değilse- yapılacak olan leyli meceani lise imtihanfarına giriniz. Sıkı bir surette çalışmanız ve imti- larda pekiyi o derece; almanız en Bundan başka Tika Zira- at, Nafıa Fen, Orman Fen mektep- lerine de girebilirsiniz: * Adanada Şevki Fuat Beye? İnşaat uste mektebinin kabul şart- ların bildireceğiz efendim. nuz varss lik ücreti Fe Ke Ee SE Hem kel, Fodul İhmal Ettiği Karısını Yaraladı Evvelki akşam Galatada bir hâdise olmuş bir koca, karısını ağır surette © yaralamıştır. e Vak'anın şekli şudur: Galatada oturan ve Salıpı- zarında bir gazinoda gersonluk yapan iki sene evvel Ka- tina isminde bir kadınla evlenmiş fakat çok geçmeden karısın ih- etmiyo başlamış ve bu yüzden aralarında sık sık kavgalar olmuş" tur. Son günlerde Agobun vaktini Lusiyen isminde bir kadınla be- raber geçirmekte olduğunu ha- ber alan madam Katina kocasın- dan boşanmak için mahkemeye müracaat elmiştir. Madam Katina evvelki akşam evini terkedip boğaziçinde oturan kardeşinin evine gitmek istemiş tir. Bunu haber alan Agop karı sım takip etmiş ve rıhtım cadde sinde arkasına yetişerek jilet ile yüzünün muhtelif yerlerinden ağır surette yaralamıştır. Uç Cerh Vak'ası Üçü De Ehemmiyetsiz Sebeplerden Cibali tütün fabrikası aâmele- sinden Yunus oğlu Ali ile Arap Selâmi ayni fabrikada çalışan İs- mail oğlu Aliile kavga etmiş Aliyi muhtelif yerlerinden yarala- mışlardır. Hem * Pangaltıda oturan Papasyan Efendi ötedenberi arası açık olan Vahan isminde birini başından agır surette yaralamıştır. » Galatada oturan demirci Ar- daş bir para meselesinden çıkan e neticesinde Mahmat is- e birini bıçakla üç yerinden ağır surette yaralamıştır. Radyo Müsabakası Şehrimizde radyo şirketi o Türk gençleri arasında bir tango valsi müsabakası tertip etmiştir. Müsaba- kaya Türk vatandaşları girebilecek ve gönderilecek eserler eylül sonunda seçilerek, radyo orkestrası tarafından çaınacak ve radyo dinleyicileri de bu eserlere rey vermek suretile müsaba- kaya iştirak etmiş olacaklardır. Müsabakanın O şeraiti o şunlardır: Gönderilecek notalar togannl ve piya- no yazımnı ihtiva edecek, istiyenler lötün orkestrasiyonu da yelliyabile- ceklerdir. Eserler heşredilmemiş ola- taktır. Bestekâr kendi isim ve ndre- #inl sarih olarak bildirecek ve bir resmini de ilâve edecektir. > - Muallim . Türk Maarif Cemiyetinin Bursa'daki Lisesinin orta mektep ve lise kısmında şu dersleri okutacak daimi muallimler aranmaktadır, | «Riyaziye» «Fen bilgisi, Tabiiye, Biyoloji» , “Fizik, Kimya,, , «Türkçe Edebiyat» , «Yurt Bilgisi, Içtimaiyat, Felsefe», « bilhassa Riyaziye ve Fen Bilgisi derslerinde İngilizce bilenler tercih edilecektir.,, Lözimgelen vasıfları haiz muallimlere menşe, kıdem ve ehliyet- lerile münasip ücret verilecektir. Ankara'da Türk Maarif Cemiyeti ları, — Dü “İpanmalarıEtrafında ükkânların | “Kar Dün Yeniden Müsaade ! Verilmedi » i Dün daimi encümen o Vali Muhiddin (Beyin (o riyasetinde toplanmıştır. Bu içtimada dük kânların erken kapanmaları me selesi görüşülmüş, esnafın son müracaatları tetkik edilmiştir. Dün yazdıklarımızdan başka, saat 9 a kadar açık kalmaları için yeniden hiçbir müsaade verilmes miştir. Ziraat Umum Müdürü Şehrimizde Ziraat Vekâleti Ziraat Umum müdürü Tevfik Bey, ziraat mjles- seselerini ve ziraat mıntakalarımın vaziyetini tetkik etmek Üzere şel- rimize (gelmiştir. Birkaç güne kadar da Bursaya giderek orada © tetkikatına devam edecektir. i 3 Moda Açıklarında Bir Ceset Dün sabah Moda açıklarında 1 bir erkek cesedi bulunmuştur. | Bu adam 30 yaşlarında kadardır, | Müslümandır, fakat hüviyeti tesbit edilememiştir. ) N İnkılâp Müzesi Hazırlıklar Tamamlandı, | Açılması Bekleniyor Belediyenin Bayezit medrese | sinde kurduğu inkılâp kütüphane ve müzesinin hazırlıkları tamam lanmıştır. Eski barflerle yazılan kitapların tasnifi bitmiş, ve fişleri de hazırlanmıştır. On beş güne kadar bu ksım okuyuculara aç lacaktır. Gayri islimi eserlerin tasnifi bittikçe peyderpey halkın istifadesine müsaade edilecektir, Burada (30) bin cilde yakın kitap ve inkılâba ait te birçok eşya toplanmıştır. j Günün Kazaları Küçükpazarda Alinin idaresin- deki yük arabası Ali isminde bir çocuğa çarparak yaralamıştır. 649 numaralı tramvay aras | bası Beyazıtta şoför Osmanın otomobiline çarparak hasara uğ- ratmıştır. ü # Göztepede Hamam sokağı «da oturan Recep efendi isminde | biri Emirgân iskelesine çıkmakta iken ayağı iskele ile vapur ara sına S1 ezilmiştir. 0 Adanada Belediye Seçme z Hazırlıkları | li Sm pılacak büladine arka Lili İ devam edilmektedir. Bu sene intihaba | 22-25 bin müntehipiştirak edecektir. Aranıyor İsteklilerin vesikalarile beraber Merkezine müracaat: 41) Umumi | Inhisarlar U. Müdürlüğünden: Bir adet Mağtus sisteminde maa teferrüat elektrikli tulumba; 149/934 tarihine müsadif Cumartesi günü saat “15, te pazarlıkla satın alınacaktır. | i Taliplerin şartaameyi görmek için hergün ve pazarlık için de | töyin olunan gün ve saatte *v 7,5 muvakkat teminat parasile bir- likte Cibalide Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. » Muhtelif eb'atta “7500, adet dikişsiz para torbası 5/9/9034 tarihine müsadif Çarşamba günü saat “15,, te pazarlıkla satın alınacaktır. Talip olanların nümune ve şartnameyi görmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve »aatie alım satım komisyonuna müracaatlar, — | “4816, * Cibalide “4791,

Bu sayıdan diğer sayfalar: