16 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

16 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 KURUŞ a 23872 Kürt Masa, Arap öldürdü Etemi Ünayetin sebebi: bir hiç usa daha evvel 16 Ağustos 19534 PERŞEMBE de bir daşkasını öldürmüştü iğ Sece saat dokuz buçukta Ne “ivarında bir cinayet olmuş, tay İsminde biri, kahveci Arap de İsminde birini yaralayıp öl- Mng €n sonra İşi örtbas etmek 2faainefs şekline sokmak üzere kendini de yaralarken cür- mü meşhut ha-| linde yakalan - | mıştır. Arap Etem Ve- fada Kovacılar civarında yangın yerinde viran ve ufak bir kahveyi ödürüle n işletmektedir. A- AP Etem rap Etem, dün vg vehanesini kapamak üze- Mangal bir srada uzaktan iki bilin gelmekte (o olduğunu | ve dükkânmı kapamaktan | &çerek dışarda bir iskemle- miştir, baş aktan gelen otomobiller, E- NE İN tasavvur ettiği gibi kahve- ünde durmuşlar ve içerisin- ke ap Ahmet, Arap Mahmut, Kâmil, Küçükpâzarlı Meh- KE Tatar Sabri ve Kürt Musa i- İde altı kişi çıkarak Okah- ” girmişlerdir. Etem, içlerin- | na Mahmut ile Kâmili tanı- Ka ve diğerlerini hiç tanıma- dır, Etem, Kâmil ile Mah- Badan hatırlarını sormuş ve diğer â iie bir şey söylememiş, buna Yi i fena halde kızmışlar, Musa ile Küçükpazarlı Meh- (Devamı 10 ncu sayıfada) ve socukları Zayirde Yahudi aleyhtarlığı Cezayir Valisi 500 tayyare istedi yi IS(A.A.) — Daily Tele- My a, Mabirinin. bildirdiğine gö- “nd, udilerle müslümanlar ara - telay, Bittikçe artan husumetten tay Yeniden karışıklıklar çık: iyi sem olduğundan, Cezair in talebi üzerine, hükümet | tir, | Agop hadiseyi anlatıyor İ rini söylemişti. Agop Efendi bu sa 0g ——— Her şeyden evvel orduya ehemmiyet | verilmesi tavsiye Berberler ödülün fazla | Ayrıca Cuma tatili de yapmak istiyorlar İpçilerde dükkânı olan berber İbrahim efendi vilâyete bir istida vermiş, berber dükkânlarının da cuma tatilinden istifade etmele - rini ve diğer dükkânlar gibi ak şamları erken ve muayyen saatte kapanmalarının teminini istemiş- Ibrahim efendi dileği hakkın - da diyor ki: Berberler sabahları 6,5 da dük- kânlarını açar, akşamları 9,5 - 10 a kadar, perşembe akşamları ise 11-12 ye kadar açık bulundurur- lar, Berber çırakları ise erkenden ge - lir, dükkânı siler, süpürür, ak - şam gitmeden evvel ayni işi ya - —Devamı 10 ncu sayfada— © Katinayı ben yaralamadım Galatada Ne- cati Bey cadde- sinde bir işkem- beci dükkânmın üstünde oturan Agop Efendinin karısı Katinayı on yerinden ya raladığını Yaz” Yaralanan mıştık, Katina A Katina gop Efendinin kendisine musal- lat olduğunu ve zorla evlendikle- bah matbaamıza geldi ve bize de- di ki: “Katinanın hakkımda söyledik- leri ve benim kendisini yaraladı- ğım doğru değil. Bu kadını iki se- ne evvel bana tanıştırdılar, Şöyle- dir, dediler, böyledir dediler oal- dım. Belediye dairesinde nikâh kıydım, Fakat kendisi eski koca” lariyle gezmeğe başlayınca ter- çalışmak istemiyorlar edilmiş Berlin, 15 (A. A.) — Mareşal Von Hindenburgun siyasi vasi- yetnamesi bulunmuştur. Söylen - diğine göre bu vasiyetname bir - kaç gündenberi M, Hitlerin elin- de bulunmaktadır. Milli sosyalist- lerin iktidar mevkiine gelmeden evvel yazılmış olan ilk kısmında Alman milleti ittihada ve an'ane- ye sadık kalmıya davet olunmak- (Arkası 10 uncu sayıfamızdad Zöonguldakta Üzülmez mevkiinde 63 numaralı ocak ve kömür yık ama fabrikası Başvekil Ayancığa gitti Oradan Bafraya gidecek, tetkikatta bulunacak Zonguldak, 16 (Hususi) — Zonguldak dün çok sevinçli gün - lerinden birini yaşadı. Yarım kok | fabrikasının temel atma merasi - miyle kömür yıkama fabrikaları - nin açılma merasimi ayni günde İ Başvekilimiz tarafmdan yapıldı. Başvekil paşa ile iktisat vekili Celâl B ve refakatlerindeki zatlar dün sabah saat dokuzda buraya gelerek tezahürlerle karşılandılar. Vilâyet konağında yapılan kabul resmini müteakip fırka ve beledi- ye binaları gezildi, sonra otomo - billerle maden mmtakasma gidil- di. Yarım kok fabrikasının teme- line ilk taşı Başvekilimiz bizzat yerleştirdiler. İsmet paşa hazretleri bu mü nasebetle kıymetli bir nutuk söy- liyerek sanayi oprogramımızm memleket için ne kadar lüzumlu! ve faydalı olduğunu tebarüz et - tirdiler, İsmet Paşanm mutuklarından sonra Zonguldak fırka (reisi bir nutuk söyliyerek Zonguldaklıla - rın şükranlarını ifade ettiler. Merasimden sonra Tirkis mü- dürlüğü konağında büyük bir zi - kettim. Eve gitmemeğe başladım. a aza 500 tayyare gön - kızdığı için üzerime atıyor.,, ,— Kendisini ben vurmadım. Bana | yafet verildi. Öğleden sonra Ki —Devamı10'ncu sayfada— i Dün Zonguldakta yarım! jkok fabrikasının temeli alı mış, kömür yıkama fabrikası | İba £ açılmıştır. i Külli Avusturyanın yeni (o başvekil muavini ve faşist Haymver fırka- yaya niçin gittiği günün mevzu - larından biridir. Prens — Ştarhemberg, yanında İtalyanın Avusturya Omümessili Sinyor :Morealli olduğu halde, 12 SAYIFA Sene 3 Sayı: 826 “Hindenburgun vasiyetnamesi © - | acaba bu miydi? Vasiyetnamede neler var Hindenburgun yüz kalıbı Maarif Vekili beyanatta bulundu Orta tedrisat kadrolarında değişiklik yapılmıycaaktır Maarif Vekili Abidin Bey dün sabah Maarif müdürlüğünde Ma- arif müdürü Haydar beyle konu- şarak bazı izahat almış ve umumi müfettişlerle görüşmüştür. Öğle »- den sonra saraya giderek T. D. T. Cemiyetinin bir müddet riyase - tinde bulunmuştur. Bu sabah saat Ilde üniversitede profesörleri kabul etmiş ve kendileriyle tanış» mıştır. — Vekil Bey maarif işleri hakkın- da şunları söylemiştir: “— Orta tedrisat kadrolarında geniş bir değişiklik yapılacağı şa- yiası doğru değildir. Esasen yeni bir kadro tanzimi mevzuu bahis değildir. Her dairede olduğu gibi bazı tayinler ve nakiller yapıldı. Orta tedrisat müesseseleri ısla- ha muhtaçtır. Bu hususta tetkikat yapılıyor. Bir program « çizilmiş - tir. Fakat önümüzdeki eylülde sı lideri Prens Ştarhembergin İtal | (Devamı 10 ncu sayıfada) ip» Prcns Ştarhemberg ve Avusturya ku vvetleri Ştarhemberg, Otto nun rakibi a? Avusturya kuvvetlerini muhafaza iedebilmek için İngiltereye baş vurdu tayyareyle Romaya gitti. Orada İtalya Başvekili Mösyö Musolini ile buluşacaklar, Konuşacakları meselenin A « vusturyanm avakibine ait olacağı» na şüphe yoktur. Almanya bir taraftan Avus- (Lâklen sayıfayı çeviriniz).

Bu sayıdan diğer sayfalar: