16 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11

16 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DOKTOR Fıtik ağrılarından amel sız kurtulmak isterseniz, ölçü Nışanyan ile yaptığımız sön sistem fenni kasık bağlarıMmızı kullanılız. Hastalarını hergün —akşama kadarlfı : Galata, Karaköy, poğaçacı Heyoğlu Tokatliıyan — oteli yanında fırını yanında No, 38 e |Kaponeridi nesinde tedavi eder. Tel, 40848 | * Mide, barsak ve karin koör ANLRİKAN “.WRMIE(ZAN[DE » seleri yapılır. (1558) SATILIR Savo piksin saçların Kiralık köşk ğ D k | ülâsasıdır. Bükırköyünde — Kartaltepede Ağrıları ve soğuk algınlığını ” geçirecek hülâsa Meşrütiyet caddesitde 13 - suma- bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha ——— <—<c—<x<————— —— Satışt Bahçekapı Zaman ecza - depn rali Va 'ön bin ârgin bükçeyi havi hırlayınız: Alacağınız mal, hakiki olmalı, | . fevkülkde nezkrekli " Slakkelih. o Yenipostahane ittisalinde 17 Büme | yu müken.mel on iki odalı > ARKA vada itriyat mağazası. E köşk tâahamen vöya “-—en veuz Müslahzaratı Ankarat Şark Mörkes öcza depösu | fiatla kirâya verileceğinden talip- HUBUBATUMLARI | ** blüraum eezahane ve itriyat mağazı lerin Galatâdâ Melak hanında 7 melerin ürzerinde İnrından isteyiniz. markasının W ıık 4 F Z y e M n nî;' e baaameama dik — AA Hi ei İstanbul mıntaka San'at Mektebi kat ediniz| y Ş e gee Yek y c : Müdürlüğünden : Y34 . 935 ders senesi için mektebimize alımacak lalebenin kaydına başlanmışlır. Aşağıda yazıli vesaikle birlikte bir İstida ile müracaat edilecektir. i A — Nüfus terkeresi “Talebeniü yaşı ön Üçten küçük ve Ha aa lişirielr Bo ğilllme n 4 B ddi .amanamanna ; ; oü yediden büyük ö'mayacaktır.., | M lı. : B — lik mektep şahadetnamesinin aslı, j ua ım aranıyor j C — Aşı şahadetnamesi, D — Dört kartönsüt vesika fotoğrah. E — Müracaat ve kayit müddeti 18/8/934 günü akşamina kadardiır. Müsabaka imtihâni 20/8/934 tarihitde yapilacaktır. 4525 (, Türk Maarif Cemiyetinin Bursa daki Lisesinin orta mektep ve İise I isımlarında şu dersleri okutacak daimi muallimler aranmaktadır. “Riyaizye,, , “Fen bilgisi; Tabiiye, Biyoloji,, , Fizik, Kimya,, , “Türkçe VDEdebiyat,,, “Yurt bilgisi, İçtimaiyat, Folsefe,,, “Bilhassa Riyaziye | ü e Fen bilgisi derelerinde İagilizce-bilenler tereth edilecaltir, ; Diplomalı bir eczaci İİstanbul Tramvay şirketi evkat tarifesi ; Lâzım gelen vasıfları haiz muallimlere menşe, kıdem ve ehliyetle: Karadeniz sevahilinde bir ec:- ş B e A Fiyle münasip üçret verilecektir. İsteklilerin vesikalariyle beraber ÂAn:| zane için bir müdürü mes'üul ara: 1934 senesi 21 temmüuz gununden &rada Türk Maarif Cemiyeti Umumi Merkezine müracaatları. | niyor, Taliplerin İş Bankası arkas | $44 D : : ATI7) aa lazca Betten seze depoen: | tibaren ilanı ahire kadar muteberdir ha müracaatları. — (1917) Faâsıla — ilk &on No, HUDUT HAREKET dakika hateket harek skat — saat K aa eati GAŞ NEDİRİŞ MGKARN V VAO ğişi < Tünel S FEP e RRlşr g Ü d Son Ftânsız usülünde hendes i Üüzerine, gayet kolay biçki ve di: g — Yf Harbiyeden - Fatihe — 5-7763) 100 iş dersleri verilir. Az bilen ha î IZ—H-'—MİFB'İMP" Harbiyeye 9. 549 -4.20 BT i | trmlar 3, bilmiyenler 9 ayda hcı t ; K VTT UA KA KBA Dlak 18 Taksim — Sirkeci | Taksitnden - Sirkeciye 1920 d ğ L —sem — Tei | girkesiden - Taksi D | KKAT £ j ve gömlekleri, beyaz çamaşı: SK C PeE SS ğ y n Ö İf biçip dikerleri Şehadetnameleı f Maçkâdan - Beyazıda 1321 â. Bılumuml_ unlır_nuluclıf. t Maarifçe tasdiklidir. Her gür Ma! Beyazıttan - Maçkaya 24.02 Ka müracaat. Ortaköy 18 Akaret Mîl E. Önünden - Maçkaya - ler No 35 Yefso Karaca, : ; isli — Sirkeci — | Şiğliden : Sirkeci Kelepir satılık hâhne A Sişli 5e Sirkeci lğ::ı:e:?:hn'.r Sişliye —1? Türk Ticaret Bankası | — tesbmdat oda 8 lon, van FARALAR AM AM niç, kuyu ve elektrik tesisatini has — İaktim — Aksaray N Alsaraydaân : Takitme ” 37 Merkezi Adapazarı | vi ve havadat bir hane sahibi taş- Istanbul şubesi: Dördüncü Vakıf han zemin 1 taya gideceğinden acele satılıktır. 19 Kürtül Devas | Kurtulüştân - Beyazitâ Ö* 9 kât Tel: 22042 Eminönü Balıkpazar No. 6 Sar —— e İ e yazıttan Kütrtülüşa —17 Komisyon ve ticaret kısmı: Tel: 23623 raf Vasil Yahut Beyoğlu Tepeba- | ( z 5 9 Galataşubesi Tel: 43201 şı caddesi No, 15 Ankara kuıraat- | — Kurtuluş—Eminönü ; ğ"n"'_']“ân" "E' Önüne ıls ğ;; 182 Üsküdar şubesi Tel: 60590 hanesine müracaât. — (2884) eee Ha ltİNme AF S Itimad; Milli Tel: 41 SS B * 33 imadı Milli el: 41937 ; E. Önüne 6 5:36 SUBELERIİI İ( HABER ). 5v — eoiönel t DT Si Eminökündan - Bakeğe Bandırmna, Bartın, Bilecik, Biga, Bolu,| Bozö: '““'-’î"î_'ı’_o_’“a”' ı' Laktön : B Tağa w yük, Bursa, Düzce, Eskişehir, Hendek, Izmir; Ka - İdarekanösi: STANBUL AN ğ ramüfrsel, Kütahya; Mudurnu, M. Kemalpaşa Gala- TLiŞ _İA_RVAVCADDES' i ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, Tulgral Adresli İSTANBUL GABEK 23.Oriaköy — Aksaray | Ortaköyden. Aksaraya Dsküdar, Yertişehir Telefon — Yüzüt S3RİZ — İdare: S4810 — Akâaraydan. ÖOrtaköye , Z —rn Müsait şartlarlamevduat, havale kabul eder: — Ört öarü | Ortâköyden - E. önüne Tahsile senet alır. İkraz muamelesi yapar. Mevdi- ABONE ŞERARITI ——.&E&Lı E. önünden : O. köye ât faizlrei müdüriyetle görüşülerek tesbit edilir. sönd —. c a U 2019 10,47 19,59 2031 / Maçkâdan - E. Önüne nıun c Şişli Şebekesi 1963 10.535 &S && 23:14 23.55 g9 NM a ge mir 88 Beşiktaş Şebekesi ı 3 « 12 aylık Pürkiyes do 3ö0 Güğ izdö ü Komisyön ve ticaret kısmı her nevi emtisi ti D*nı:': is6 d Wid ieto c " 4 Böşikta E-iip (Böşiktaştarı « Fatihe Ç İ y nd İti ısmı her nevi emtiaj ti- | İLAN TARİFESi Ş el —| Fatlıiton :B Büdü cariye satışma delâlet eder, | | et Ea e geei ee ği y » A 1 Öcüret Ükübirdiü sdtiri İZ,S0 ç saraydan -İ, kapıya .a B Kesmi Hânlar 10 buftiştar * kapıdan . Sirkeciye (Itimadı Milli)- Kendi sigortasıdırllğ L DA SA YAŞUR T Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 'T. Kakıdan Beyazıla HASAN RASİM Beyanıttan T. Kapıya Badıldığı yeri UVAKİT) Matbaamı T. kapıdan - Aksaraya Beyoğlu mıntakası ticaret Aksaraydan “Y. kuleye müdürlüğünden; 33 Yedikule — Sirker | | ::ulede:ı S'ırll:e::îye A | ——i | ci Y , Müdüriyetimizle Şuabatı için muktezi iki yüz elli çeki ödun yir» HABER gazetesi j r"î'cııd:' Ak_:,:;: Mi gün müddetle mevkli müzayedeye konmuştur. Yetmii ihale 6 — Alısaravdan: E. kapıya — 934 Perşembe günü saat — ondadır. Taliplerin şartnamesini öğ- : * Edirnekabi - Sirkas ' Z. kapıdanı - Sirkaciyve Tenmek üzere yüzde 7,5 nisbetinde teminat âkçesiyle müdüriyete | <—— | Sirketiden —E. kapıya Düracaatları (4722) İ E. kapıdan Aksaraya

Bu sayıdan diğer sayfalar: