16 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

16 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

v 2 4 Gürültü ile mücadele Ankara, 16 (Hususi. telefonla) — Ankara belediyesi gürültü ile şiddetli bir sürette mücadeleye büşlamıştır. Ankara beled'yesi bü- | kümetin emrinden evvel mücade | leye başlamış bulunuyordu. Satı - crların sabahları sekizden evve! akşamları sekizden sonra bağır - mâmaları temin edilmiştir. Gecr yarısından sonra saz çalmak d- yataktır. Yalnız radyo çalınma - | sırla 12 ye kadar müsâade edil - mektedir. turya üzerinde nafiz olmağı ne kadar arzülüyorsa, İtalyanın da ondan geri kalmak istemediği bu münasebetlerden anlaşılmakta - dır. hagilizce gazetelerin, — siyasi mahfellerden topladığı haberlere göre, Avus'uryanın “mdiki başve- kil musvini prene Ştürkhembergin emeli Avusturya devlet reisi ol - maktıf. . Gene ayni menbalardan alınan | havadisler bildiriyor ki, Doktor | ithemagiçe' -a başvekil Suşrig ve kabine âzasr- | nn mükim bir kısmının “ahil el- duğu, YA urya katolik - firka- si / tarafıdan koendisine, devlet reisliği vadedilmiştir. Hk fl" satta da hemen namzetliği köna- cüktir. Bu zâamanın üzak olmadığı da söylenmektedir. Tahmin edildi - | ğine göre, bu tasavvur şimdiki re- is Miklas'ın kendi arzüsiyle ve “gıhhatini,, ileri sürerek istifa et- mesi şeklinde meydan alabilecek- tir, Bu itibarla, Avusturya - idaresi etrafında tamamen yeni bir şekil ortaya çıkmaktadır. Bir cihetten prens Otto, impa- rator yapılmak istenirken, diğer taraftan Avusturya faşist partisi lideri, prens Ştarhemberg doğru - ca kendisi devlet riyasetine geç - mek niyetinde olduğu görülüyor. Mösyö Müsolininin, Avusturya hakkındaki siyasetinin — şimdiki veçhesi şüdur. Mösyö Musolini, Fransa ile bir- likte ve mümkün olduğu kad- Küçük İtilâf devletleriyle uyuşa- rak Avusturya meselesini halle" - mek istemektedir. Ve İtalyanın, Dolfus öldürül - dükten sonra, Avusturya fırka li- derleri arasında en çok ehemmi - yet verdiği âdâm prens Ştarhe--- bergdir. O kanaat var ki, Ştar- hemberg, Avusturyanım müstak - bel idaresi yolunda, prens Otto - nun yegâne rakibidir. Geçen seneki kuvval muhz- faza etmek istiyor Londra, 16 (A. A.) — İngilte- re hükümeti Avusturya hüküme - tinden bir nota almıştır. Avustur- ya hükümeti, geçen sene — 30.000 kişiye iblâğ olunan ve Saint Ger- main muahedesinde tesbit oluran niktarı geçmiyen ÂAvusturya cr - dusunun bu sene de 30.000- kişi olarak muhafazası için mezuni - yet istemektedir. l Bu nota hariciye nezaretince tetkik olunmaktadır. Maamafih İngiliz cevabının geçen sene ol- duğu gibi bu sene de müsait ola - aağı daha şimdiden beyan edil- | Yzektedir. | Venedik, 16 (A. A.) — Prens | S orkemberg Romadan tayyare i- l._ğı_ınyı gelmiştir. | dilen köylülerin akibetidir. — HABER — "hkşıni Postası Karışıklık, şimdi de ingiltere adalarına geçtil! | Irlandada halk | hükümetaleyhine geçmiştir Kork, - İrlanda - 15 (A.A.) — Daily Te'egraf muhabirinden: | Evelisi gün, zabrıtanm, köylü | üzerine aleş açmasiyle neticelenen hadiselerden sonra, İrlanda hükü- meti aleyhine gittikçe artan bir husümet haber verilişor. Zahiren ortada sükünet olmakla beraber, | ati karanlıktır denilebilir. Merakı mücdip ölan, tövkif e- Diğer taraftân, öldürülen köy- İünün cenazesi, mMuazzam teza- hürâta vesile olacak ve bu tenaze- ye M. O'dufEy ve Kosgrav da işti« rak edecekler gibi görünüyör. — 16 Ağustos 1938 5 | Dail meclisinin serbestçe içti « ma edebilmesi için fevkalâde te - dabir alınmıştır. Hükümet, son hadiselere sebep olan arazi vergi- sinin tahsiline azmetmiştir. Maa- mafih, halihazırdaki tahsil usulü- nün pek pahalıya mal olduğu an- laşılmıştır. Misal olarak, masrafı 1470 İngiliz lirasına baliğ olan bir muameleyi müteakip haczaltma alınan ehlt hayvanların ancak 33 liraya satıldığı zikrediliyor. Müttehit Irlanda firkasiyle de Valera hükümeti arasındaki mü - nasebat fevkalâde gergindir. Bütün İrlanda dahilindeki te- lefon ve telgraf telleri meçhul e' ler tarafından kesilmiştir. Gark' Irlanda havalisi tecerrüt etmiş va- ziyettedir. öğmüklülğünüüğesü Amerikanın yâptırdığı harp gemileri Vaşington, 15 A.A,) — Bahri- ye nezareti yarındar. itibaren ye- ni harp gemilerinin — inşaatı için teklifleri kabule başlıyacaktır. Bu gemiler dört kruvazör, 14 torpito ve altı tabtelbahirden — ibarettir Bu inşaata râğmen Amerika Lon- dra muahedesinin inşasma mezu - niyet verdiği hatlerin kruvazörler için 17,100 torpitolar için 77,635 ve tahtelbahirler için de zı,uo' toni'âto dununda kalmaktadır. Tek rakipîı' mücadele! Bütün Nazırlar halka Hitleri methediyorlar! Almanyada 19 Ağustos reyi'âmı için yapılan faaliyet hararetli Berlin, 15 (A.A.)—Hemen he- | men bütün Almanyada dün akşam | halkı önümüzdeki pazar günü ya- | pılacak reyiâmda Hitlerin devlet reisi mevkiine çıkarılmasını tevsi- ke davet etmek için birçok hitabe- ler irat edilmiştir. Kielde Hitlerin salâhiyet sahi- bi mümessili M. Rudolf Hess, Hit Terin büyüklüğünden bahsetmiş ve kendisini tebeil etmiştir. Ham- burgda M. Joseph Goebbels, tak - riben 300 bin kişi muvacehesinde bir gün evel Neukolinda söylemiş olduğu nutku tekrar etmiştir. Sa bah gazeteleri de nüshalarını he - men hemen Hitlerin — şahsiyetine tahsis etmişlerdir. Bu gazeteler, Führerin fotoğ- raflarını neşretmekte ve bunların yanı başında mumaileyhin siyasi Ve insant meziyetlerini uzun uza- dıya sayıp dökmektedirler. Berliner Morgen Post “Hin- denburgun mirasını ancak Adolf Hitler muhafaza edebilir,, başlığı altımdaâ ceneral Göeringin bir mü- lâkatını neşrediyor. Ceneral, bu mülâkatında hal- kı, Führerin itimadına lâyık ol- duğunu isbat için önün — lehinde rey vermeğe davet eylemektedir. Berlin, 15 (A.A.) — Bugün- den itibaren gazeteler, İntibabat propagandası yapmağa başlamış - lardır. Fühtetin birçok fotoğrafi- leri neşredilmiştir. Bu fotografi- lerde Führerin bir takım çocukla- rın ellerinden — tutmakta olduğt görülmektedir. Bu fotoğrafilerin altında “Gençlik muhibbi Hitler,, ibaresi bulunmaktadır. Nihayet gazeteler, bir takım zevâtın beyanstını neşretmekte - dirler. M. von Neurath, diyor ki: “Bizim baric'i — siyasetimizir Sabah gazeteleri ne diyorlar? CÜMHURİYET — Yunus Nadi Bey bu- gün “Yeni ramanların en mühim harlet me- selesi,, başlığı altında Japon — mesclosinden bahsediyor. Yunus Nadi Bey Japonya — siya- | selinde ana posüsipin çu olduğuna kanldir: | Japonyu İse eli Kolu bağlı duürmryarak bütüm | yiz, Bir Iki sene içinde, dümanları tütecek o- Çin, ergeç, uyanacaktır. Bu takdirde 400 mil. | yen nüfasi ba memleket Zaponya için — bü. | yük bir tehlike olucaktır. Binaenaleyh ıı-i ponya, Çini uyanmadan evvel, keadi hâkimi- | yeti ultena almak mecburiyetindedir. Bu se- beple Japanya, Çin ünerinde, kendisinir diğer devletlerin hepsinden fazla hususi bir vazi - yete sahip olduğumu tâdia etmiştir. Yunuz Nadi Hey bundan sonra “Çinde di. Ber devletler için açık kapı kapanmak — teh, Hkesine maruzdur; diyerek göyle devam edi- yör: “Bu kapımın kaparıması Asya meselesi- Hin esasen Japouya Hehine ve herhâlde diğer büyük devletler aleyhine halli demektir. Çin meselasi nasıl hallolunursa Hindistan, Hindi- ginf meseleferi de Öyle halfalunacaktır. Mese. denin genişliğini buralardan istidiâi edebilir. Hiniz. Amerika deniz kuvvetlerini arttırıyor. İa, giltere de ayni yolun yolcusu olmak istirarın da Bulunduğunu bütün bütümn — saklıyamıyor. azim ve gayretile çalışıyor. Bu #ilâh müsabakası dağrudan — döğrüya bir harbo hazırlık münasını iade edecek bir vereyandır ve bu macerada Japonya — kendi başıma bütüm dünyaya karşı koymağı — güze Almiş görünmektedir... MİLLİYET — Sürt Mob'usu Mahmat Bey | layısile çıkardığı bir rapar Üzerinde tenkit | sara şebebiyet vermişlir. "Dolu bir hafta,, başlıklı yazısında — (hafta- miz, açılma ve temei atnin haftası oldü) di- ye Başlıyarak yeni fabrikalar — münasabetile Sanayi programımızdan bahşetmekte ve her- şeyini hariçten tedarike mecinr bir memle - ketin Uktüsaden müstakli — saydamıyacağını işaretlemektedir. Mahmut Bay aanayi haya . tmada iş terbiyesinin, iİşçi terbiyesinin büyük rollnü söyliyertk sanaytimizin Bertiyehilme. si için maliyet fiyatıaı mümkün mertebe u- bir safhaya girdi | başlıca meselesi, Almanya için hu- kuk müsavatını temin etmek, ade- mi müsavatâ ve Almanyanır: silâh- sızlığına nihayet vermektir. Bi | suretle — hakikf ve devamlı bir | sulhün temeli atılmış — olacaktır. | Führer, her zaman alenen ve res - men, bizim beynelmilel müzake - reler ve itilâflara ancak müsavat dairesi dahilinde iştirak edebile - | ceğimizi söylemiştir. Hepimiz 19 | | ağustos tarihinde onun arkasımda, saflarımızı sıkıştırmalı ve bu su - retle ecnebilere onun iradesini ve metalibatının bütün Alman mille- tinin irade ve metalibatının ayni olduğunu göstermeliyiz.., Berlin, 15 (A.A) — M. , Hitler (17 Ağustosta reyiâm münasebe- tiyle Berlinde söyliyeceği — büyü' nutku, Hamburgu ziyareti dolayı- siyle orada irat edecektir. Isviçre ve Fransa ile yapılan ticari anlaşmalar Ankara, 15 (Hususi) — İsviçre ticaret itilâfinm birinci devresi 10 Ağustosta bitmiştir. V1 Ağus- tosta başlıyan ikinci devre için itilâfın ihtiva ettiği kontenjanlar yeniden kullanılmağa başlanmış - tır, Fransa ticaret itilâfının ikinci devresi 12 Ağustosta bitmiş, 13 | Ağustosta ikinci devrenin tatbi - kine başlanmıştir. o Ankara !;eledîye seçmesi Ankara, 15 (Hususi) — Bele - diye intihabatına ait cetveller ha: zırlanmıştır. Ankaranın geçen se- ne 75 bin olan nüfusu bu sene 88 bine çıktığından aza adedi bir fazla olacaktır. cuza İndirmek, bunun içia de İşci terbiyesine ehemmiyet vermek Hâzam geldiğini yazıyor. Mahmut Hoy makalesini şöyle biliriyor: “Muhakkak ki, sağlam bir zemin Üzerinde- tan yeci fabrikmlarmınzın, mühitlerine ve t tihasl edecekleri maddeler yüzünden meaile- ketin iktisadıma yapacakları faydalı tesirleri | simdiden düşünerek sevinebiliriz.., | Kurultay Merkez bürosu d de toplandı T-D.T. C. umumi merktt Wt yeti ve Kurultay merkez M: dün umumi kâtip İbrahim N:; j böyin feişliği altında Çanak di meb'usu Ahmet Cevat, Ordu T nsu Ali Canip, Aksaray B'_ba'. D sim Atalay, Müzeler m' ö“ HAmit Zübejr, orla tedi 'mum müdürü Hasan Âli, Kotf eb'usu Naim Hazim hjı“ıld' mürekkep olarak toplanmış. İ İer ve kürultay işleri ıtflh': mü.akerelerde bulunmuştur: M 4 arif tekili ve cemiyet reisi Aw Bey de bir aralık toplantıya y | set etmiştir. Eskişehir ıneb’ü'“.’, " suf Ziya bey müzakerede bu'urmuştur. | Tarama dergisinin sekif ; fasihkülü bir cilt halli satışa çıkarıldı Tück Dili.Tetkik Cemiyeti wt Kâtipliğinden : İ Tatama dergisinin oıııl"w; lıır'ılıu":' V 4 dan türkçeye söz gösteren sekiz fasikülü bir İ halinde salılığa çıkarılmıştır. Df, | £ nin türkçeden nımı#" :A lan endeksinin basımıt da bir 3 3ne kadar bitocek ve bu da 'w_ c Bir dit olarak - çıkarılac İki vilde birden (10) lira fiat ©. auştur. Tek cilt ve fasikül vipaz. Satış morkezi, Türk ki":;, çu k Limitet Şirketidir. BuıüıfL' itibaren müracaat eden'er biril cildi alabilecekler ve ikinci Ç | için de kendilerine makbuz vt esktir. Dessi kandilerine av” gönderilmekte olan zatlara e Jeks fasikülleri de gönderilm tedir. Davet Halkevinden: 18 Ağustosta Dolmabehçe zayımda açılacak ikinci Dil *”, rultayımı devamı müddetince ';. kip etmek istiyen yıırllıçlu.. N kolaylık olmak Üzere Evimif” Cağaleğlu merkez ve Tepebatif p caki Bayoğlu kısmr salonlarıtm!? | * vadyo tertibatı alınmıştır. M zu edenler Kurultayı her güt '_W* İki salonumuzda te' p edebili" | MersininKureltay murahhı?” İkinci Dil Kurultayına Meff4 Halkevi murahhasr olarak Merf'f orta mektebi türkçe ve dl'l’ğ muallimi Suat Salih Bey seçilf' " ve kendisi şehrimize gelmiştir: — Hü ğeşin Kuşadaşı sahilinde ölef Ing liz zabiti “t1 Giornale d'italya,, yaziy” , Stefani ajansının verdiği wt lümata göre, Kuşadası ııhill"# de Türk askerleri tarafında! ) dürülen İngiliz bahriye zab cesedi Kalamaki sularında bulu” muştur. K Dalgalar cesedi Kalamaki " hillerine hbadar sürüklemiştir: «© İzle 2 Kasırga yüzünden İ kişi ö'dü | Belgrat, 15 (A.A.) — Wif | O ZAMAN — Ebürsiya Yade Velit Bey bu. gün İstanbul Liman Şirketinle tasfiyesi do- | ve mütalealarını siylemektedir. Bu rapora | göre girket dökur senede 600 bin küsur lira- hık kâr temin etmiş, 18.588.788 Uralık varlda- tmın 12442617 İlraemu masraf yemistir. Ve | Ht Bey bu besap karşısında hayretini — İfade ediyor, Valit Bey İstanbul İlmanının — ehem. miyetni söylüyerek bu netksenin, Liman — Şir. kotinin becerikstdiğinden —delayı — olduğunu #öylüyorek “bu Hibarla btz' girketin fesbinin çok geç kalmış olduğunu Bile söğliyebüliriz.,, Alvan leden sonra Burada müthiş bir " , sırga kopmuş ve milyonlarca "d 12 Tuna nehrinde boğulmuştur. ut Bir ceset bulundu .. Dün Moda sahilinde her — &J me ait olduğu anlaşılr ' yaşlarında bir erkek med;y lunmuştur. Bu hususta — tahi” yapılmaktadır. ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: