16 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8

16 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gaziantep günden güne imar ediliyor Gazi Bulvarı yakında bitecektir. Şehit ae Gazlantep, (Husust) — Şehri- miz, yapılan ve inşaat faaliyeti İerlemekte olup yakım bir zaman- da bitirilecek olan bir çok yeni ve medeni müesseselere malik ve her gün biraz daha güzelleşmekte bu- | zel olarak inşa edilmektedir. lunan kıymaetli bir vâtân parçası- dır. 1060 kilametre murabbamda ve iki yüz elli bin kişiyi barihdı- ractak vüsatte olan şehrimizin mer kez kaza nüfusu &lli bine yakın- dır. İklimin itidali, sanayiin inki- şafı ve vesaiti medeniyenin galması sayesinde bu nüfus az bir zaman sonra bir kât daha artacak tor. Cenuben 48 kilometre ile Akçe- koyunlu ve Şimali Garbide gene 45 kilometre ile Nârlı tren — istas- yonlarına bağlı bulunup buralar - dahn şehire nakliyat kâmilen kam- yotlarla yapılmaktadır. Bu iki ta- râfın da yolları pek — mükemmel: | Yüç ye—ı';nden vurdum,, İzmir, 14 (Hususi) — Kara burnün Halman köyünde kactısi Rukiyeyi taammüden — öldüren Mahmut öğlü Salih ağırcezada muhakeme edilmek üezre İzmire getirilmiştir. Tahkikat evrakına nazaran hâ- dise şöyle cereyan eylemiştir: Rukiye hanımla Salih 8 sene - denberi evli bulunmakta idiler. Aralarında âilevi sebepler - | den dolayı geçimsizlik devam edi- yor ve Rukiye ameleden Mehmet namında birisiyle sevişiyor ve mütemadiyen — mektuplaşıyordu. Bunu haber alan — kocasi bir gün Ruükiyeyi fena halde dövmüş Ru- kiye evden kaçarak Gülsüm ha - nım namında bir arkadaşının evi« ne sığınmıştır. Ertesi gün Salih kahvede otu « rurkenkarısı Rukiyenin geçtiğini ve kendi evlerine doğru gittiğin' görmüş, arkasını takip eylemiş « | tir. Salih ifadesinde diyor ki: — Arkasından kalkip gidince niçin benden ayrılryorsun, dedim. —- Evde dostumla karşı karşıss rakı içeceğim, cevabını verdi. Bu ağır cevap karşısında kandimi kav bettim bıçağımı çekerek diç ye « rinden yaraladım. Cezam ne ise çekmeğe hazırım. Eifzizde Suburtu caddesi ço- | | dir. Geçen senelerde başlanıp bu se- ne ikmali mukarrer olan ve — şeh- | rin methalinden ortasına doğru imtidat eden Gazi Bulvarı çok gü- Ayrıca meşhur müdafnamızda şehit düşen kadınlı erkekli altı bin kadar kahramanımızın — yük- sek şereflerini ihya için Çınarlı ca mi yerinde büyük bir şehitler âbi- desi yapılmaktadır. Gene inşasma başlanan sebze ve kasap hallerile buz fabrikası Ağustos sonlarında bitirilecektir. Şehrin şimalini gü- müş bir kördelâ şeklinde ihâata e- den büyük Aynleben deresi sön za | tatlarda tathir edilerek mükem- mel bir şekle konulmuşur. Gür ka- vak âğaçlarınmi süslediği bu yer, | halkit öğlence yerlerindendir. Şehrin cenubunda umumi bir pazar yeri olup burada zaruri ha- Yâyiç pek ucuza — satılmaktadır. Müstakbel şehir plânının hitamın- da Gaziantep dahi güzelleşecek- Panayır 26 Ağustos Salı günü merasimle açılacak (Hususi) — Panayırın büyük havuzu etrafında yapılmak ta olan park ikmal edilmek üzere- dir. İzmir Panayırdaki payyonların satıl- ma işi 15 Ağustosta, yer alıp ta kendileri pavyon inşa etmek - isti- tos ekşamında hitama erecektir. Paviyonlarda tezyinata 25 - A- ğustos akşamına kadar devam o - lunacak ve panayir merasimle 26 Ağustös günü saat 10 da Başvekil İsmet Paşa Hazretleri tarafından açılacaktır. Panayır sahasının umumi elek- trik tenviratına ait tesisat bitmiş- tir. Sumer Bank ile inhisar idaresi pavyonlarının inşaatına — başlan: mıştır. Bu müesseseler gece dahi çalışarak 26 Ağustos günü hazır bir vaziyette bulunacaklardır. Panayırın küşadına on üç gün kaldığından Belediye, otel, lokan- ta ve aşçıların birer fiyat listesi vermelerini istemiştir. Bu listeler belediye encümeninin yarınki top- lantısında tetkik ve tasdik edile- cektir. Bunlar haricinde fiyat lis- tesi tatbik edenler elli liradan beş yüz liraya kadar para cezâsina çarptırılacaktır. Keyfiyet belediye riyasetinden encümene bir - teklif şeklinde verilmiştir. adana Evkaf müdürü işe-başladı Manist evkaf müdürlüğüriden Adana evkaf müdürlüğüne tayin edilmiş olan Mitat Bey Adanada tir. | | 1 — (Berat : Arnavutluk) Vicdan Abdülkerim: Asabi ve kükanç tpler: den. İdealist ve hötbindir. Herkesi ve her geyi beğenmez, Nefsine itimadı var- dır. Atılgandır. Cesaretsiz değildir. Müusikiye istidadı vardır. — Yaşı ilet'le: dikçe uzağı görüş kabiliyeti artacaktır. Zeklsi hatısasından kuvvetlidir. Tİsrata meyli vardır. 2 — (Kayseri) Kazil tepei Mütered. dit ve müsevvis tiplerden.. Kendisinden başka kimseye itimadı yöktür. İşterin- de intizam ve mükemmeliyet arar. Fat - a hayalpervet değildir. Süratle karar veremez. Müsikiye istidadı gök azdır. Fikri takip sahibi değildiz. İlttisada ti- | âyeti ve fazla cesareti yöoktür. | 3 — (Bebek) Aliye Hüsnli: (Yalnız imzanıı tahlil ediyorum. Yazımız — çök |bozuki.) İnzivayı sever, — Gürültüden ve mütikiden kaçar. Rühen hasta ve tmünkesir görünür. Kıskanştir. (Mühi- tini değiştirmesi hayatına yeni bie isti- kamet verebilir.) 4 — (Taksim) M. B. Harslambos: İnatçi tiplerden. Süratle kârâr verir ve her düşündüğünü mutilka — kuvveden fille çıkarmak ister. Mühitine itimadı yeni vazifesine bâşlamiştır. yoktur. Kanaatkâr değildir. ler, çök İş yapmasını sever, tir. 5 — (Aynalıçeşme) Zehra, 543 : Hır- Çin ve asabi tiplerden, Fazla düşünnte.. Ve çoök söyler, Fikirlerinde ittitat yök- tür. Hem korkak, het de mübalâğacı dir. Pâaraya karşı İüsümündan — (azla düşkünlük gösterir. Herkese ve — her şeye inanır. Müsriftir.. Hesap işletin den anlatmaz Az söy Muktesir. 6 — (Arnavutköy) 75 Yaşil * Be-| yazı Mütecessis tiplerden. — Kimseve itimadı yoktur. Uzağı görüş kabiliyeti süyiftir. İsrala temayülü çöktür. Sar- yenlerin yer alma işi de 20 Ağus- | | ye düşürmüştür. Bugün'! tarifes üzüm gibi Aydın, 13 (Hususi) — İncir mahsulünün satış fiatları m: bir sukuta maruz kalmasıma rağ - men demiryolu tarifelerinde Ay - dın hattının kâfi tenzilâtı yapma- ması incir müstahsillerini endişe- ye nazaran incirlerin İzmire indi- rilebilmesi ancak satışlarda elde edilen meblâğın mühim bir kisimi- nın sarfiyle mümkündür. Bunu nazara alan alâkadarlar kumpan- ya nezdinde bazı teşebbüsatta bu- ! lunark tenzilât icrasını istemişler- ! dir. Mâtlep netice bu temaslar - dan istihsa) olunamayınca Aydın Emette kaçakçılıık takibatı Emet, (Hususi) — — Kazamız- da kaçak takibatına çok ehemmi- yet verilmektedir. Bir sene zarfın- da inhisar memuru Cemal Bey ile jandarma bölük kumandanlığı ta- rafından bu uğurda sarfedilen gay | vet sayetinde (3500) varak sigara | kâğıdı ve yüzlerce kilo kaçak — tü- tün ve baru! nakli vasıtaları - olan hayvanlarıyle derdest edilerek ka çakçılar adliyeye teslim - edilmiş- tir. Bir kısmmı da İzmir ihtısas mah kemesine gönderildiği halde bun- lardan intibah almıyan 2 kâçakçı bu defa Simavdan Emete iki hay- van yükünde kaçak tütünle gelir- ken yakayı ele vererek adliyeye teslim edilmişlerdir. Kazada tâakip işleriyle uğraşanların bu uğutda- ki göz yutmdı.rmamazlığından do- layı bu hâdisen'n kaçak faaliyeti- ne nihayet verdiği ümit edilmek - Janet Makdonalda cevap: “Musikiye istidadimız yöktür; uzağı görüş kabiliyetiniz zayıftır; iyi ev kadını olabilirsiniz höşlüğü tehlikelidir. Lüzumundaü faz | la ktökançtir. 7 — Beyazıt) Ali Nihati Müves | vistir. Güçlükle karar verir — Ve ka - rarından çabük — dönebilir. Nefsitiden başka kimseye itimadıi yöktür. Mah - tiktân başka bir ölçü tanimaz. — Mad. di işlerde müvaffak olamaz. — Vefakâr değildir ve (vefa) nım bir hastalık öoldu. | Aütreeddit ve ğüna kâanidir. — (Sevgisine Inanılmaz.) bundan kendisi de müştekidir. & — (Şişli) Janet Mâakdonald: Ha: yslperver üplerden. Müusikiye istidadi tedir. yoktur. İyi bir &w kadihi ölabilir; Mü- balâğa ve tasanmudan hoşlanmaz. Riya- kâr ve kıskâng değildir.. — Zekâ ve halızası basittir. Uzağı görüş kabiliye- ti zayiltir. $ — (İzitir) Akmet Bedit Maddi sahalarda müvaffak olur. Hikren inki- şaf etmemiştir. (Belki de herküa çok kü çüktür.) Zekâ ve hafırası sönüktür. 10 — (Konya) Gemil Kerim: Zekâ & süratle irikişaf etmektedir. — Nefsine itimadı vatdıt, Hasis değildir.. Fakat letafa katiyen theyli yoktür. Mübalâ-| ğayı sevmez 11 — (Kayasri) Selim 1M : İkti | sadi işlerde muvaffakiyet gösterir. Muh- | teris ve riyakâr — değildir. Musikiye istidadı vârdır, Birâaz tüefiftir. 12 «« (Beylerbayi) Ali Ketal: Ze- kâsı hâfızasından rayiftir. Yalari söy- lerhekten ve hileden korkar. — Sükünet arar. Nelfsine itimadı yoktur. Kadına fazla düşkündür. Sıhhati — bozuktur. mütetehhirndir. — İstâfi bir zevk bilir. Dr. W. İncir mahsulü de mi Aydın demiryolu ücretleri îndirın!* . ğinden incir develerle taşınacak 'tün incirciler mahsullerini | tiyle ateç etmiş ise de çıkan » P SAA < 4 4 b ı’:'-:.:. I E gi CAİT Gi Ai —. | e *e çe iL. | düşecek? miutakası incir müstahsilleri Germencikte — Cümhuriyet firkası binasında içtima vaziyoti müzakere eylemiş' — Neticede incir müstahsilleri K" peratifi de dahil olduğu halde ? ğe karar vermişler ve bü taahhüt altına girmişlerdir. K vın tatbiki için İzmir — civarif işliyen kamyonlarla, bu hafta perşembe günü ciğe davet edilmesi karar | ve kendileriyle mukaveleler if zaşına salâhiyettar bir heyet " çilmiştir. İş bu şekilde filiyat * P hastna intikal etmis bulunduğ” göre Aydın şimendifer idarosi ne vaziyet alacağı malüm def dir. ——— üç el ateş etti | İzmirde Halkapinarda ol'd- Hamdi karisı Hadiye hanımla #” yerde oturan Mustafa oğlu atatlİ Cemal ârasımvıda kira meseleri kavga çıkmıştır. Cemal, tal sını kâdının üzerine üç el lnıilj miler isabet etmemiştir. Ceı!wl eniştesi Tahir de Hadiye İlıll", üzerine biçakla hücum — eti Zabitaca tahkikat başlamıştir. Ad;n:;da Fakir çocuk'ar sünnet edilecek Adana, (Hususi) — Himı)" etfal Cemiyeti Adana şubesi, 'i kir çocukları sünnet ettirmek İS şimdiden büylk tertibat —almtf başlamıştır. Sünnet ettirilecek olan fakf çocukların adedi yüzü bulacak'| Daha şimdiden merkeze bağlı ” hiyelere de tezkereler yııll'_), | sünnet ettirilmek üzere her yeden önür çocuk gönderi tenmiştir. Sünnet düğünü önümündek! | içinde belediye bahçesinde r';, İrcaktır. Bir kaç gün sürecek "M bu düğün esnasında muhtelifei z celi tumaralar da görterilecei” Bu büyük düğünün fevkali” güzel olmaşına çalişilacaktir. #, 6 * $ Vilayetimla nüfus — beşlbti Abdurrahman ve vüküat İât Ahmet Beyler vekâlet emriit , | lınmış ve övrak mukayyidi V met Ali Bey Karalsali nüfus Ki betine tayin edilmiştir. e' Bu suretle ağık İktlân baş Küt liğe mülga Cebelibereket vilöy maarif başkâtipliğitden açıktâ. g, lan Şahap, vükuat kâtipliğ? mektubi kalemi kâtiplerindefi # mal ve evrak .lh"ü“lw'd Karalsalı nüfus kâtihi Hamdi ler tayin edilmişlerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: