16 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

16 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Ürün 8 Ağustas 1934 ..... W götüşüm: liçi cemiyetleri ti ve Ne İİ mücadelesi Mhuriyeş rejimi, memleket - İpar, Mücadelesi olmasını, ame- in Paronun birbirine girmesi - erin Plânsız kurulmuş Garp in acı tecrübelerini SÖZ önünde tutmaktadır. hs etçi olan ve dahada iliğe, doğru giden Kemalist Np alın teriyle ekmeğini dir. M Ma emlekette T&enön safta kıymet büyük Yeti teşkil eden bunlarm, i, sıhhatli, tahsilli, mes'ut ç, >üriyetli olması, hükümeti- NA lk #,, Ste can ve gönülden is teydir. İç eti idare edenlerin şu İöral dikkatini in ve kasabaların bir leri; celbetmiş- lar uyumak saa- sta kalan bütün zaman- hü Ne adiyen çalışan insan - ır. Bu ise, havsalanm al- bir istismardır. Ni bir peyke arkasında, Deksizin, gezmeksizin, kör en başka bir şey oyap- geçiren fertlerin ne ken- ne de evlâtlarından ti a bi » maddeten ve manen sağ | İmebusunun sözleri "ei mevcudiyet beklemek f klar, erken kapatmak hin ilk saikı, elbette bu fe- şı koymaktır.. Lâkin, K İnsafsız dükkân ve küçük me sahipleri de mukabil y ulkışlardır: Kepenkleri sa- erken açıyorlar; ğ klarma: yahut İmdi eskisine nispetle da- iz daha az pa- ksınız., - diyorlar. vadide şikâyetler işitmeğe vik, Eğer hal böyle devam » dükkânları erken kapat- birinden elde edilen iyi e beklenildiği derecede elde İYecektir. Sa, ey şartlarının Tİ vardır. birçok Bu veçhelerin 5 kontrol edilmesi, kimin ne ve ne gibi ıslahat tasav- varsa söylemesi lâzımdır. May tashihi ve tekâmülü müm it, ân birçok arızalı çalışma şe- * vardır. Netekim, kış ayları »Kazlıçeşme ve Haliçteki NE vir itlerini gezerek yaptığı: Ni; ankette, biz ,bu sütunlar- $,, “ yaralara dokurmuştuk. igin bir adam, na» noksan görür; hasta, dok- di İki Ni Ka Karşına gittiği vakit, ken- ini kendi anlatıyor. , İşte, sanayicilerin de Bu birlik, sınıf müca- Ma sadiyle mi kurulmuş RE Müşterek ihtiyaçlar el birli- gayesini takip eden işçi » sınıf mücadelesine en| Ye karz korporasyoncu fa- Milli sosyalist rejimlerinde Cuttur, Hatta oralarda, a, ateretin temel taşları sa- himayesinde ©decek ve bütün çalışan Ni < kanatları altına alacak i iklerinin taazzuvu, devlet- My Taruretlerindendir. Ancak, iş ta #eraitinin normalleşme- 3 ân kapısı açacaktır. İn- f Mine Riimüzdek; yıl, iş kanunu $n çikacak, Fakat, eğer 4 imiz birlikleri de ayni iş kanunu Ömrü » | Dün Odesi Başkonsolosu Rauf Hayri Beyin muhakemesine bakıldı Muhakeme, maznunların müdafaaları yapılmak üzere cumartesi günü öğleden sonraya bırakıldı Rusyadan getirdiği bavul ve ! ten tekrar malümat istenilmesine ! sandıklarında kaçak eşya çıkan Odesa başkonsolosu Rauf Hayri beyle kavas Tevfik ve muhacir Mebmet efenidlerin muhakemele- rine dün de ihtisaş mahkemesinde devam edilmiştir. Evvelâ, kaçak eşyanın müfre- dat itibariyle hangi suçluya ait valiz ve sandıklarda bulunduğu - nu tesbit etmek üzere gümrüğe yapılan istilima gelen cevap ©- İkunmuştur. Bu cevapta her suç- İ luya ait eşya zikredilmekle bera - ber herbirinin bulunduğu valiz ve sandıkların numaraları tasrih e - dilmediğinden Müddeiumumi bey bunu kâfi bulmamış ve gümrük: Bir Italyan Faşist yükdek meclisi âzasın- dan M. Onarelli üç gündür şehri» mizde bulunmaktadır. Kendisi bundan dört sene kadar evvel Türkiyeyi bir kere daha ziyaret etmişti. İkinci gelişi hakkında in- tibalarını anlatırken demiştir ki: “ — Dört sene evvel memleke- tinize gelmiştim. Arada mühim farklar gördüm. Kısa bir zaman- da müthiş adımlar o atmışsnız. Bilhassa smai ve pratik sahada i- lerleyişiniz şayanı hayrettir. Türkiyenin istikbali büyüktür İnkılâbını çok müşkül bir zaman- da başardı. Müşkül zamanlarda böyle başarmalar hakikaten ha - | rikadır.,, İtalyan meb'usu ayni azmanda iyi bir müelliftir. Şark lisanların? aşinadır. Kendisi oşehrimizden Moskovaya oradan da Çine gide- cektir. ———c Radyo tango müsabakası açtı Türk gençleri arasında Türk telsiz telefon şirketi tarafından bir tango ve vals müsabakası ter- tip olunmuştur. Müsabaka yalnız Türk © vatandaşları (o arasında yapılacak, 934 eylül (o nihayet'ne kadar devam edecektir. Müsaba- | kanın hakemliği bizzat radyo din- leyicileri tarafmdan icra oluna - caktır. Tango ve vals nev'inden ok| mak şartiyle herkes bu müsabaka” | ya istediği kadar eser göndereki » lecektir. şeraitinin hakkaniyetle tatbik edi- lip edilmediğini, hükümet, ne su- retle anlıyacaktır?. Her işçiden ayrı bir anket yapmıya imkân ol- madığı gibi, çırağını ne fena şer#- itle çalıştırdığına dair, bir patron, | | Sanayi Birliği vasıtasiyle hükü- İ mete kendi aleyhinde elbette ra- por vermiyecektir. Türkiye halkmın saadeti için icap eden bütün müesseseleri te- ker teker, — hayır üçer beşer — kuran Cümhuriyet rejimi, elbette bu bahsettiğimiz işi de, uzak bir istikbale atmıyacaktır. (Wa-Na) | İ ni başından yaralamıştır. lüzum göstermiştir. Okunan listeler hakkında ne diyeceği sorulan .maznun (Rauf Hayri Bey, eski ifadelerini tekrar- lıyarak demiştir ki: “— Bu listede bana ait olarak gösterilen eşyanm hepsi benim değildir. Binaenaleyh gümrüğün iddiası yanlıştır. Vapur ambarın- da mevcut sandıklarımın çıkarıl- maâsiyle meşgul kavas Tevfik Efendiye ben söylemiş- tim. Fakat o gün bunun imkânsız olduğunu iddia ettiğinden eşya- nm bir kısmı ertesi güne kalmıs, bunun için eşya iki parti olarak çıkmıştır. Valiz ve sandıklar açılmadan mevcut eşyamı gümrük memurla- “ma bildirmiştim. Zabıtlar tetkik edilince bu cihet anlaşılır. Yalnız bibloları söylemeği unutmuşum! Tevfik efendiye çok itimadım vardı. Ona: olmasını “— Kitap ve çamaşırlarımı sen | cıkar!,, demiştim. O da bunun i- çin çıkarmıştır. Benim (O kaçakçı- lıkla alâkam yoktur.,, Kavas Tevfik Efendi purdan çıkarken yanında bulunan de, va- şeyleri izah ederek bunların ken- | disine ait zati eşya olduğunu id - dia etmiştir. Müdafaa vekilleri, gümrükten mahkemeye verilen cevabın gay- rikâfi olduğunu ve mevzuubahis eşyadan her suçluya ait kısımların vazıh olarak göstermediğini söy- İemiştir. ap POLİZTE Sabıkalı kadınlar Sabıkalı Hayriye ve Zeliha dün Beyoğlunda Beyker mağaza- sından bir top kumaş çalıp kaçar- ken yakalanmıslardır. Kayıkta kumar Seyyar satıcı Nazım, İsmail, Zeki ve Fahri dün Hasır iskele - sinde karpuz kayıklarında kumar oynarlarken cürmümeşhut halin - de yakalanmışlardır. Kolu kırıldı Beyoğlunda Şimşir sokağında | oturan Akonun oğlu 18 yaşların - i daki Rafael, dün pencereden düş- müş ve kolu kırılarak hastaneye kaldırılmıştır. Kapı önüne bırakırken Mehmet paşa tekkesinin bir o- dasında oturan arabacı Bekirin dostu Makbule 3 aylık çocuğunu düşürerek kapısı önüne bırakır - ken yakalanmıştır. Başından yaraladı Yemişte Cümhuriyet iskelesin- de hamal Hüseyin ile Bekir kavga etmişler ve Bekir çekiçle Hüseyi- Bekir yakalanmıştır. miz ee Kimse alınmıyacak Adliyedeki münhal kâtiplikle- re ve gardiyanlıklara şimdilik Timsenin alınmaması hakkında vekâletçe emir verilmiştir. Mahkeme, iddia makamının ta- lebini muvafık görerek gümrük-| ten, kaçak eşyanın kimlere ait ol- duğunu ayrı ayrı İisteler halinde, likte gösteren vazıh bir cevap is- tenilmesini kararlaştırmıştır. Mu- martesi günü saat lde bırakıl- rışlır. Ğeiumumi bey maznunların tev- kif edilmelerini istemişti. Henüz bu hususta bir karar inihaz edilmemiştir. Gelecek cel- sede muhakemenin neticelenmesi muhtemeldir. Sümerbank heyeti gidiyor Sümer bank yeni fabrikalarının tesisatı için bir he- yet gönderecekti. Heyet buz”ı şehrimizden Moskovaya doğru yo la çıkacaktır. Heyet reisi Sümer bank mecli- si idare reisi Safa beydir. Umum müdür Nurullah Esat Beyle üç mühendiş heyeti teşkil etmekte - dirler. Bir ay kadar sürecek olan lu intihap edilmiştir. ie ii kiş Halı kaçakçılığı yapılı- yormuş İstanbul gümrük (omuhafaza başmüdürlüğü tarafından mühim bir halı kaçakçılığı meydana çı » karılmıştır. Dün adliye ( ihtisas mahkemesine olan bu mesele ile muhafaza teşkilâtı, gümrükler Başmüdürlüğünün işti- raki ile on beş gündenberi meşgul olunmaktaydı. Kaçakçılık şöyle cereyan et- miştir: Gümrük muhafaza teşkilâtı u- zunca bir müddettenberi İstanbu- | Ja gelip başka memleketlere gön- derilmek üzere transit antreposun da bulundurulan bir kısım halıls- rım kaçak olarak çıkarılmakta ol- İ duğundan şüphelenmişlerd'r. verilm.'ş ! Muhafazanm araştırmaları ne- ücesinde bu kaçakçılığın : transit halı antreposunda iyi mevkii olar birkaç halı taciri tarafından yapıl- makta oldun tahakkuk etmiş bu İunuyor. Tahkikat derinles miş ve halıların şehre nasıl çık” rıldığı te7“* edilmiştir. vel Hâdiseye oel koyan İ mahkeme*' müldei | kikat evrakını İ miştir. Tahkikata devam edilmektedir. mu e vers ehemmiyetle — Ibrahim Tali bey geldi Trakya umumi müfettişi rahim Tali bey, Bursadan şehrimi- ze gelmiştir. Mumaileyh Dursa - dan gelirken Yalovava uğramış Başvekil İsmet pasa hazretlerile dahiliye vek'li Şükrü Kaya beyi aret etmiştir. Kendisi bir haf- ta sonra Edirneye gidecektir. valiz ve sandık numaralarile bir- | I akeme, maznunların müdafaala- | rını yapmaları için 18 a3vn'os cuw- | Bundan evvelki celsede müd- | kuracağı | seyahat için Berlin « Moskova yo- | ihtisa: | ib. | “SİYASET: Tersine akan nehirler Vaktile, cumhuriyet olan Arnavut- loğun krallık haline gelmesi zerine, bir Türk muhuerriri “Tersine akan ne- hir, diye bir makale yazmıştı. Şimdi, teriine akan nehirler çoğalıyor. Eskiden, birbirine bakarak bir çok memleketlerin hudutları içinde bir in- kılâpçılık hareketidir baş göstermişti. Şimdi bunun aksi oluyor gibi: Avastur- yada krallık ihya edildi, edilmedi der. ken, şimdi bir de Arabistanın krallık ha- linde canlandırılması mevzuu bahsedi. Tiyor. Filhakika, Hicaz Veliahtı Emir Fey- salm Suriye tahtına getirileceği söyle- niyor. Son muharebede galebe çalma- ları üzerine, Vehabiler, Yemende tama miyle hâkim addedilebilirler. Sulh şart» namesinin nelerden ibaret olduğunu, gene bu sütunlarda yazmıştık. Vehabi devleti, hariçte, Yemenlileri temsil halkıma maliktirler. Aralarında, İ askeri anlaşmalar da vardır. Şimdi, Prens Feysal, Suriye tahtına geçiri'ecek olursa, Hint denizinden, Ak deniz kıyılarına kadar yekpere bir Arap devleti kurulmağa doğru adım atılıyor demektir. Bu da, İngilizlerin sevk ve idaresiyle olduğu muhakkaktır, Fran- sızların buna ne diyeceği henüz malüm değildir. Keza, dünkü gazetelerde okumuşsu- suzdur ki, İöpanyu krak, * Avusturya | tahtını ihya için çabalayıp duruyormuş. Bundan ilk maksadı, yıkılan tahtların yeniden kurulmasına kapı açmaktır. Dikkat edilecek olursa, dünyada tersine akan nehirler yalnız rejim bah- sinde değildir: Kadmların eve iadesi hakkında Alman rejimi ön ayak olmuş: tur, Onu takiben, M, Musolini de, 'ca- | dmların her şeyden evvel evleriyle wğ- raşmaları iktiza ettiğini geçenlerde bir beyanat halinde bildirdi. Yugoslav ve diğer bazı devletlerde de ayni aksülü. meller oldu. Bütün bunlar, dünyanın, bir müd- det inkılâpçı bir moda taklit ettikten sonra, şimdi irtiçaa meyletmesidir. Lâkin, şu da var ki, irtica, umumi ©- lamaz. Zira, anhaminha, nehir tersine 8- kamaz... Olsa olsa kenaralrında ans forlar husüle gelir... İşte bu kraliyetler ve kadınları eve inde etmeğe kalkışma. lar da, umumi inkılâp hareketi içinde 2- naforlardır. Hüseyin Faruk Vergilerin tahsili Buğday koruma kanunu muci- bince undan alınmakta olan ver - halka hiç yük olmamakla beraber devlete iyi bir varidat ge- tirmektedir. gi Hesap edildiğine göre İstan - bulda günde dört bin çuval un sarfolunmaktadır. Bu itibarla yal- nız İstanbulda senede iki milyex lira vergi temin edilmiş olacak- tır, Verg”'r çok muntazam şekil- de tahsil olunmaktadır. — Lâstik deri meselesi Ayakkabıcılarla lâstik; rasındaki ihtilâfı tetkik eden ko » misyon dün de bir içtima yapmış ve fabrikalardan gönderilen tez- kereleri tetkik ile meşgul olmuş- tur. be emaye Kitap sergisi Halkevi tarafından Galatasa- ray lisesinde İş 2" kitap sergi» | sine ait ha-ır'ıklar tamamlanraış- tır. Sergi pazar günü öğleden son- İ ra merasimle açı'acaktır. Giz Japon fabrikatörü Şehrimizde b'r Japon iplik fabrikatörü tetkikat Ooyapmakta- dır. Kendisi şehrimiz'n ticari ma- hafili ile temasta o bulunmuztur. Bugün Romanya ven ile Kös- tenceye hareket edecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: