15 Ağustos 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

15 Ağustos 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 İçinde bulunduğumuz  hal nin, isadi inkişaf tarihimizde ehemmiyetli yeri olacaktır. Sınat istiklâlimizin — mesnedir teşkil
 Dün de iki temel atma resmi yapıldı / Başvekil İsmet paşanın kiymetli sözleri Sanayi programının tatbiki için| büyük bir...
 Turing klüp faaliyette 7 sene kaza yapmayan şoförlere plâka verilecek “ Bostancıyı güzelleştirme ,, isminde yeni bir cemiyet
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sağ olana... AKŞAM "Sene 16 — No: 5693 — Fiafı her yerde 5 kuruş ÇARŞAMBA — 15 Ağustos 1934 Telefon PAPA İdare) 2424 Tai el Türkiyenin iktisadi tari- hinde mühim bir hafta Demiryolu ı Elâzize varırken İsmet paşa dört büyük fabrikanın ilk temel kazmasını vurdu içinde bulunduğumuz hafta nın, di inkişaf tarihimizde ehemmiyetli yeri olacaktır. Sınat istiklâlimizin e mesnedini » teşkil edecek olan bazı mühim fabril ların temel atma ve küşat mera- simi bu haftaya tesadüf etti merbank Bakırköy bez fabrikası açıldı, kâğıt, camı ve kok fabrika larının temelleri atıldı. Memlekette hergün yükselen yeni fabrika bacası, bizi uzun yıl- İar pazar olarak kullanmış garp sanayi devletlerinin gövdelerine saplanan bir süngü olmustur, Esa- sen harp sonu de in en mühim hadiselerinden biri de garpte sö- nen fabrika bacalarına mukabil, iktisadi ve siyasi kurtuluş müca- delesine girmiş memleketlerin nayileşmesi, ham maddesini biz- zat işliyen memleketler haline gelmesi değil midir? Milletçe kur- tuluş mücadelesinde büt dün- yanın esir milletlerine örnek ol- muş olan Türkiye bu yeni sınai İnkılâbın, bu cihanşimul rl taha inün en canlı misal bir ihtilâl içindedir. Yalnız bir farkla: O zaman garpte mah. 'dut birkaç memlekette makineli sanayi kurulurken bizim gibi memleketlerin milli sanayi cihaz- ları boğulmuş ve dünya, asanayi- ci» ve «ham maddeci» olmak üzere iki büyük kıtaya ayrılmıştı. Halbuki bugün sanayiin bir kaç memlekette gayri tabii temerkü- Zü parçalanmakta, bir zamanlar birçok kıymet ve kan pahasına sanayiini kaybeden memleketle- re yayılmaktadır. Bugünkü sana- Yi inkılâbı maküs bir istikamette inkişaf etmektedir. Vereceği ne- tice, dünya üzerinde belki daha makul ve yepi bir iş bölümüdür. uz devir, sanayiln hic- ; Memleketimizin bu ti de virde geçirdiği inkişaf seyrinde mül safhalari tesbit et- Başvekil İsmet paşa cam fabri Zonguldağa hareket etmek üzere çalışabiliriz: Memleketin inkişafında olduğu kadar sanayi politikasında da, teşviki sanayi . Devletin hima- ye, teşvik tedbirleri, yardımları ilâh., ile milli sanayiin kendi ken- dine canlanması hedef olarak alınmıştı. Bu safhanın semerele- ize 1932 senesi sınai istatis- tiği göstermektedir. Bugün teşvi- ki sanayiden istifade eden 1473 müessesenin 1923 senesinden ev- vel açılanları 343, bu tarihten son- ra açılanları da 1088 dir. Nisbet yüzde 74 buhranının, dünya siye sebetlerinin son aldığı istikamet- ler, devleti, sanayileşme dayasın- da daha ihtilâlei olmaya sevketti, Sanayiin kendi kendine inkişafı usulü, yeni milli ihtiyaçları tat- min edemiyecek bir hale geldi. Yeni hamlenin muhassalası beş senelik sanayi progranüı oldu: Fax kat sanayi programına geçiş ay- ni zamanda iktisat politikasını bir dönümü de ifade eder. Teşvi- ki sanayi kanunu devrinin kısmen liberal, kısmen merkantil havasi yerine devletçi, ayni zaman cü bir ruhun bütün iktisat siyasetine yeni bir renk verdiğini inkılâp böyle devlet mikyasında bir sanayi programına geçmekle, yeni zaru- retlere süratle intibak ederek canlı bir elâstikiyet taşıdığım da göstermektedir. w » Teşviki sanayi devri, kismi bir sanayi istiklâliydi. Halbuki beş senelik program, tam bir ist Tin, plânlı bir çalışmanın ifadesi mın ana hedefleridir. Bu programin tahakkuku, iç zarın fevkalâde inki lemesine de müessir afına, geniş olacaktır. (Devamı 4 üncü sabhifede)* Necmeddin S; ının temel atma Fesminden sonra keleye giderlerken küçük mek- Başvekil İsmet paşa Paşabahçe cam ve şişe fabrikasının Ilk temel taşını koyarlarken Dün de iki temel atma resmi yapıldı Başvekil İsmet paşanın kıymetli sözleri mının tatbiki için çalışılıyor. öy bez fabri- Kâtınn yeni dairelerinin açılma resmi yapılmıştı. Dün de İzmit kâ- gıt ve Paşabahçe şişe ve cam fab- Tikalarınını temel atma resimleri yapılmıştır. Bu resimlere başvekil İsmet paşa bizzat riyaset etmiştir. İktisat vekili Celâl bey ve pek çok zevat temel atma merasiminde bulunmuştur. : İsmet paşa ve Celâl bey dün sabah şehrimizden İzmite hare- ket etmişler ve halk tarafından büyük tezahürat ile karşılanmış- lardır. İsmet paşa doğruca fabri- kanin injasi için tahsis edilen ar- saya gitmiş, burada temel atma resmi yapılmıştır. İsmet paşa ve Celâl bey öğle yakti İzmitten hareketle İstanbu- la gelmişler ve Paşabahçeye gi- derek şişe ve cam fabril mel atma resminde bulunmuşlar. dar, Bu merasimde şehrimizde bu- lunan mebuslar, « vilâyet erkâni, sanayi ve ticaret ölemine mensup pek çok zevat hazir bulunmuş- | lardır, Temel atma resminden sonra İsmet paşa Gülcemal vapuruna binmiş ve Zonguldakta kurulacak yarı kok fabrikasının temel atma | Fesmini yapmak üzere Zongulda- ğa hareket eti ir. İktisat vekili Celâl bey ve diğer birçok zevat | ayni vapurla hareket etmişlerdir. | Ismet paşanın kıymetli sözleri | İzmit 14 (Hususi) — Başvekil İsmet paşa burada coşkun tezahü- ratla karşılandı. Kâğıt fabrikası- nın kurulacağı yer, İzmite 15 da- 'kika mesafededir, Temel atma sunın te. Buzlar üzerinde 60 gün | Dördüncü sahifemizde okuyunuz Turing klüp faaliyette 7 sene kaza yapmayan şoförlere plâka verilecek : “ Bostancıyı güzelleştirme ,, isminde yeni bir cemi; Turing ve otomobil klübü son zamanlarda büyük bir faaliyet göstermeğe başlamıştır. Klüp son senelerde İstanbulda otomobil kazalarının çoğaldığını görmüş ve buna karşı bazı mühim tedbir vi bir muharririmize Turing ve oto- mobil klübü müdürü Şükrü Âli bey şu malümatı vermiştir: — Klüp otomobil kazalarına mâni olmak için bazı tedbirler it- Meselâ yedi sene ler almıştır. Kendisile tihaz etmiştir. hiç kaza yapmamış olan amatör. amın et- kuruluyor. lere ve şoförlere klübümüz tarı fından birer plâka verilecel Bu plâkaların üzerinde «yedi se ne hiç kaza yapmamıştır» c lesi yazılmaktadır. Plâkalar hazır lanmış gibidir. Yedi sene hiç ka- za yapmamış olan şoförler ala" (Devamı 2 nci sahifede) |“ ir. Edebi müsahabe Sanata sadakat Yazan: Hali Ziya Uşçakiznde Beşinci sahifemizde okuyunuz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: