15 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

15 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

16 SAYIFADIR İlm ye vi | Ki kâğ ei Söylüğör Yarınki Sayımız €rlik, Güzel sanatlar, Çocuk 7 İşleri Telefonu: DDA O Yazimi Teleiemii 279 , VAKIT,EZ Çarşamba, 79 O Çarşamba, 15 Ağustos (8 ini ay) 1934 işvekil Ismet Pş. Hz.nin bereketli eli, dün de ıt ve cam fabrikalarının temellerini attı — | Mili bankaların fabrikalar yapmağa çalışmaları hayırlı bir faaliyettir;hükü- met bu faaliyetlere müzaheret edecek.. Dün temelini attığımız kâğıt fabrikasının gelecek yaz mevsimi açılma merasimini yapacağız ta, İnn 14 -< Dün de, iktisat nizde ek yer alacak bir Kıymetli Başvekilimiz y, va Hazretleri, halkın coş- Yerinde tezahüratı arasın» i ia e Paşapahçesin- i ın temel i mn yaptılar. Paşa Hazretlerine s€- e kei eden bir » İzmit kâğıt fabri - ve merasimini tesbit e- nama atılışı münasebetiyle Çok Yakında Yeni Tariht Romanımıza Başlıyoruz! « Dârü, kendisine istiraplarını unutturacak bir | İm arıyordu. Bir gün, Mısırdan Muzaffer olarak | dönen kumandanın karısını gördü. (Libya) Mısırlı | bir kadmdı.. İri siyah gözleri, öldürücü bakışları ” i vardı. Hükümdar, Mısır dilberine göz koymuştu. i Fakat (Lidya) tm kocası meşhur bir kahramandı. | | Onun elinden bu kadını almak kolay bir iş değildi. | İ | Bir anbah Misir dilberi sarayın bahçesinde çok sev: | i diği Tavusları kovalarken, ağaçlarm arasında bir | İ barılte işitti. Koştu ve yere eğilerek bağırdı: — İm- dat, Kocamı boğuyorlar!” | €ni tefrikamızı bekleyiniz cam fabrikası temel atma merasimine ait intibalar: | — Başvekil:Paşaya fabrika müdürü izahat veriyor. Paşa; bizzat fabrikanın temelini atarken. 3 — Başvekil Paşa Bahçeden ayrılıyor. Paşabahçe önünde tezahürat yapan halk.. 4 — Fabrikanın temeli derken fabrika hakkında şu iza- | bugün temelini attığımız fabrika- hatı veriyor: nm gelecek yaz mevsimi içinde a- İzmit, 14 — Bugün İzmit kâğıt | çılma merasimini yapacağız. fabrikasının temel atma merasimi yapıldı. İzmit kâğıt fabrikası, beş senelik iktisadi plânm mühim maddelerinden biridir. Bugün temeli atılan bu fabrika önümüz- deki mayıs içinde tamamlanmış, makineleri yerlerine konmuş, işle- meğe, kâğıt yapmağa hazırlanmış | Fabrikanın temeli atılmakla ku- ruluş yolunda en mühim' ve müş- kül merhale geçilmiş. demektir. Fabrika temelinin atılması, bu te- sebbüs için iktiza eden sermaye- nin temin edildiğini, fabrika kur- mağa en müsait olan. yerin, fabri- bir hale gelöcektir. Binaenaleyh | ( Devamı 6 mcr sayfanın 1 İnel sütununda Babil Sar: Saraylarında | DÂRA w İSKENDER Yazan: İSHAK FERDİ KAŞ e Mag yy şe SEPAŞ a l Anlaşma oldu i Rıhtım şirketi Yıl başından sonra hükümetin olacak Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey... (Tafsilâtr dördüncü sayıfada)' | harbiyesiyle müştereken - hazırla- Gezinti kuponu: 62 “YAKIT,,ın tertip etttği büyük gezintiye iştirak etmek için bunu kesip | “TÜ öunu kesip saklayınız. ele (6 isellay) İSE VET “Türe Telefomut 24370 , Sayısı & yısı 5 Kuruş Hitler, namuslu bir De- mokrat gibi davraniyor! Üç gün sonra umumi reye müracaat edilecek; propaganda başladı. Goebbels bir nutuk söyledi Hitlerciler Milletin vereceği rey neticesinden emin / Berlin, 14 (A.A.) — 19 Ağur- tos reyiâmma ait mücadele bugün başlamıştır. Saat 20.30 da Neuk- selnde bir nutuk söylemiş olan M. Goebbis, Hindenburgun 30 kânu- unsani 1934 tarihinde oynamış olduğu rolü hatırlattıktan ve o ta- rihte Hitleri başvekâlete getirmiş olduğunu söyledikten sonra de - ; | miştir ki: Alman propaganda nazırı “ O gün yeni bir alim doğ - M. Goebbels muştu. Liberal ve demokrat mem- | anlamak istememişlerdir.,, K | İeketler, otoritenin vatanı olan j | yeni Almanyayı anlamamışlar ve (Devami: 9 uncu mayıfanın biriset #ttnunda) j Viyanada tevkifler Viyana, 14 (A.A.) — Daily Telegraph muhabirinden: Nazi'lerin yeni bir suikast teşebbüsü kefşolunarak, zabıta memurlarından 260 kişi tevkif edilmiştir. Viyana, 14 (A.A.) — M. Dollfuss'ün ölümü ile neticelenen hükümet darbesine iştirak ettikleri anlaşılan 4 zabıta memuru, divanıharp tarafından ölüm cezasına çarptırılmışlardır. Bundan başka bir polis müfettişi 20 sene ve diğer iki müttehim'de 20 ve lS sene hapis hükmü giymişlerdir. 1000 Deniz tayyaresi Amerikaya yetmiyor! Beş senelik program programa göre, göre, yeniden 2100 geni BP, gaye spa | | makta olduğu beş senelik deniz ve hava programmda, kongrenin verdiği tahsisat dairesinde - gemi inşaatı derpiş olunmuştur. M. Vinson, bu hususta demiştir ki; “Halihazırda bahriyemiz, 1000 kadar tayyareye malik bulunmak- la beraber, bunlardan ancak 400 mmm (Lütfen sayfayı geviriniz) - M.Vinson, Amerika- nın harp tayyaresine ihtiyacından bah- sediyor! Vaşington, IM (A.A.) — Meb- usan meclisi deniz işleri encümeni reisi M. Vinsonun deniz o erkânı

Bu sayıdan diğer sayfalar: