15 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

15 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Amerikanın komiser Görülmemiş şey: Amerika Milletler cemiyetinde aza değil.. Fakat bu, tayinine de Cenevre, 14 (A.A.) — Ameri- kanın Bern sefiri M. Yung Vil. sonun Amerika tarafından Millet- ler Cemiyetinde ali komiser tayin edileceğine dair Vaşingtondan a - nan haber, Cenevre mahafili i - | çin iki noktai nazardan çok hoş bir sürpriz olmuştur. Evvelâ M. Yung Vilson, uzun senelerdenberi herkesin teveccü - hüne mazhar olmuş bir zattır. Sa- niyen Milletler Cemiyeti nezdine âli bir Amerikan komiseri tayini, bir yenilik olacaktır. Hattâ deni- lebilir ki, bu yenilik beynelmilel bakımdan nazarı dikkati celp ve merak âver olmaktan hali kalmi- yacaktır. Filvaki Milletler Cemiyeti aza“ sından olmıyan bir hükümetin mezkür cemiyet nezdine bir ko- miser tayin etmeği düşünmüş ol- ması ilk defa olarak vukua gelen bir hadisedir. Şimdiye kadar Ce- növrede cemiyet azasından olan devletlerin murahhasları bulunu - yor ve bunlar, birer sefir imiş gi- bi cemiyet etrafında bir süfera heyeti teşkii ediyordu. 6 “BİP '#İr'Kömiserlik vücude geti- rilmesi, cemiyete girmekle müşa- o ———— — yolluyor! oraya âli bir komiser mani değil. ! bit sıfatiyle bulunmak arasında mutavassrt yeni bir hadise ola- caktır. i Hatırlarda olduğu veçhile Ame- rika son zamanlarda ve bilhassa M. Ruzveltin intihabındanberi Ce- nevre işlerine karşı büyük bir a- lâka göstermektedir. Beynelmilel hiç bir meseleye karşı Amerika hükümeti bigâne kalamazdı. Bu münasebetle şu - dir ki, Amerikanm Cenevredeki konsoloshanesi bir kaç aydanberi Amerikanın beynelmilel işlere karşı göstermekte olduğu alâka ile münasip bir tarzda tanzim e - dilmişti. M. Yung Vilsonun ta- yini bu gayreti tetviç edecektir. Vaşington, 14 (A.A.) — Siyasi mahafil, obhariciye nezaretinin Berndeki Amerika sefirini Ame - rika ile Milletler Cemiyeti arasın- daki münasebatı idareye memur | etmek kararma büyük bir ehem- miyet atfetmekiedir. Bu karar, İ benüz resmen bildirilmiş değildir. Binaenaleyh, M. Vilsonum Millet - ler Cemiyeti nezdinde fevkalâde komiser unvanmı alıp almıyacağı bilinmiyor. Ilik mensucat fabrikası Leningrattan yola Moskova, 14 (A.A.) — Mosko- va ve İvanova mensucat fabrika: larında icap eden mümareseyi ya- pan on Türk Amelesi Türkstori hesâbına yapılmakta olan mensu- çıktı cat fabrikalarının montajı ileisti nas peyda eylemek üzere Lenin- grada gelmişlerdir. İlk mensucat makineleri Leningraddan Türki - yeye sevkedilmiş bulunmaktadır. Ödemiş orman yangını bastırıldı ; yangın nasıl çıkmıştı ? İzmir, 14 A.A.) — Ödemiş, Baymdır, Tire ve Kasaba hudut: ları üzerindeki büyük orman yan- gıt bastırılmıştır. Yangın Bayın- dırm şarkında Kızıl keçeli orma- nmda çıkmiştir. Havanın poy - razk olmasından yangın derhal “büyümüş ve on beş kilometre mu- rabbar imtidadında bir sahayı Yangın ortasmda kalan dört köy halkının ve hayvanlarının va- ziyeti de tehlikeye düşmüştü. A» lınan fevkalâde tedbirler sayesin- de yangınm arkası almmıştır. Yanan saha tariamen devlet ormanlarına âittir. Yangın, ya - ban domuzlarından korkan bir kadının yaktığı ateşi söndürmeme- sinden ileri gelmiştir. Bayındırın Lâtifler köyünde bulunan ve yan- gmın söndürülmesi ameliyesini bizat idare eden vali Kâzım Pa- *». yöügin söndürülmüş olduğun- dan Ödemişe gitmiştir. ————— — —— amaaa RR Amerikada or Moise - Amerika, 14 (A.A.) — Bizon mandaları milli harasma ait bir çayırda fondalıklar tutuş- muştur. Orada bulunan mütead- dit manda, geyik ve dağ keçisi yy ey ü harbe kabiliyetlidir. Bizim çok daha fazla harp tayyaresine ihti - yacımız vardır.,, Vaşington, 14 (A.A.) —M. Vinson, hava kuvvetlerinin arttı. sâması hakkındaki beş (senelik plânda bahriye için 2.100 deniz pa inşasının derpiş eyledi - "tasrih etmiştir. man yangınları sürüleri yanmak tehlikesine ma - ruzdur. Nevyork, 14 (A.A.) — Kurak: lıktan muztarip dört eyalette yağ- mur yağmış ise de mahsul, bun- dan maalesef hiç bir fayda gör - memiştir. Bununla beraber, ü- mitler büsbütün münkati değildir ve Nebraskanın bir kısmında mah- sulün az çok müsait olacağı tah- min 'edilmektedir. Bu yağmurlar, şimali Oklaho « ma havalisine, iki aydanberi ilk defa yağan yağmurlardır. Misuri ve Kanzas eyaletlerine de hafif yağmur serpmiştir. nu söylemek faydadan hali değil- /” m Ey GE Cenevreye alâkası Milletler cemiyetine âli XX. ği REY Z Moskovada yapılan maçlardan bir re- sim: Takımımız kaptanı Fikret Bey Moskova takımı Okaptaniyle beraber maçtan evvel yapılan mörasim esnasında... e Leningratda Sporculanmız şerefine büyük bir ziyafet verildi Leningrat, 14 (A.A.) — Dün akşam Türk #porcuları şerefine de bütün Türk heyetinin, Lenin- grat mmtakası icra komitesi re- is vekili M. İvanofun, hariciye Elâziz, 14 (A.A.) — Nafıa ve Maliye Vekilleri ile birinci umu- Ankara, 14 (Hususi) — Anka İ ra Ho'kevinden bir heyet, Doktor Ragıp Beyin reisliği altında İzmi- rin kurtuluş bayramında hazir bu- lunmak üzere İzmire gidecektir. Heyete “evin temsil kolundan 20 kişi refakat edecek, kurtuluş gü: nü İzmirde “Himmetin oğlu,. pi - yesi oynanacaktır. Ankara, 14 (Hususi) — Evkaf | umum müdürü Rüştü Bey yarın | İstanbula hareket ediyor. Rüştü Bey, bize beyanatında; evkaf w- mum müdürlüğüne mülhak ve Ormanlarımızda Ankara, 14 (A.A.) — Orman mütehastısı M. Bernhart, orman - larımızda yapılacak ıslahat ka - nun projesi etrafındaki tetkikle - Yeni incir mahsulü © Ankara, 14 (Hususi) — İktisat sun 17 sine kadar na çıkarılacâktir, piyasası- Sovyetler Yunanistandan tütün alacak mi müfettiş, kolordu ve fırka ku- Ankara, 14 (Hususi) — Türk-; mandanları ve Elâziz valisile bir- | ofis Atina şubesinin bildirdiğine likte dün otomobillerle Ergani göre, tütün mübayaası için bir madenlerine hareket etmişler, Yol | sovyet heyetinin Atinaya gelmesi da Ergani demiryolu inşaatını, o iri © Miz ' «| beklenmektedir. Heyet iki milyon tülen ve köprüleri tetkik ve teftiş kilo kadar itü alacaktık! eylemişlerdir. Vekillerimiz, Erganide fabr” yiye, J lari gezerek geceyi orada geçir- Idman cemiyetleri mişler ve bugün Elâzize dönmüş- ittifakı reisi Ankara, 14 (Hususi) — İdman ler ve saat 22 de Malatyaya hare- ket etmişlerdir. : ie ç İVİKeik “geş»! elisa rağmen, Cemiyetleri İttifakı Reisi ka Vekillerimiz Elâzizden ayrılırken | "um mebusu Aziz Ber bir i taya bütün Elâziz halkı tarafından ha. | kadar Erzuruma gidecektir. Aziz raretli ve samimi tezahüratla teş. | Bey bazı şark vilâyetlerinin spor yi edilmişlerdir. işlerini teftiş edecektir. İ Otomobillerin yaylarından t i ve müsademe ME ponıla- Avrupaya ısmarlapan rından alınan resim kantarlar gelmedi. Ankara, 14 (Hususi) — Oto- Ankarz, *1 (Hususi) — Ziraat mobil, lokomotif ve sairede kulla- | bankası umum müdürü Kemal Za- nılan muhtelif arabaların cilâlı ci- | im Beyin söylediğine (göre yeni lâsız yaylariyle, müsademe tam- | buğday alım merkezlerinde müba- ponları helezonlarmın 100 kilo - | yaata başlanmak için (o Avrupaya Usulsüz adres vergisi bayramına iştirak edecek Heyetin: İzmirden “Balt*|,, ve Menemene gitmesi muhte dir. Temsil heyeti; daire Rıza, kompozitör Hulüsi, ir İbnircefik Ahmiet Nuri, “|, heyetiden Namık Salâhatti a ne memuru Tayyar Beylerö ! şekkül ediyor. in | ta Sa Bir Evkaf bankası teşkili projesi hazırlanıy a ı mütehassıs Seymanın rapfi | müstenit bir evkaf bankasıni'ii, kili projesinin hazırlanmak"ti i duğunu söyledi. N Rüştü Bey İstanbulda “İk” Varini teftis edecek. mü yapılacak islâhat rine devam &tmektedir. eneclisin açılmasından evvel| “ inilerek Vekâlete verilecekti D 77 Ağustosta İzmir ına çıkıyor i Ağustosun ilk haftası içir büyük bir ziyafet verilmiştir. Baş- | yekâletine gelen malâmata göre | mir borsasında 317 çuval ta Cevdet Kerim Bey olduğu hal- bu sene yeni incir mahsulü ağusto- | satılmıştır. Geçen sene a ; ta içinde d4l çuval satılmışiğ & o — — e a e a kimoserliği mümessili M. Vay” Hakimler arasında tâsfiye yapılacağı doğr taynın ve Leningrat sporcularının Ankara, 14 (Hususi) — Adliye 4 bitirerek terfia hak k-z1r“fv. bazı bulunduğu bu ziyafete M. | weüteti müsteşar vekili ceza iş - | kimlerin ötesmi. haz ar İvanof ve Cevdet Kerim Bey nu- leri müdürü Hasan Bey, hakimler | tik ve intihap-encümeninin tuklar söylemişlerdir. arasında yapılacağı yazılan tasfi - | vazifeye davet edilmediğiniİn. e. : erin bir tahmiinden ibaret ol - | İecmektedir. Ri Nafıa ve Maliye vekilleri m derecesinde müddetini İs Ergani madenini gezdiler i o Ankarada mıntal yüzme birincilikle Ankara, 14 (Hususi) — müzdeki cuma günü / havuzunda mıntaka yüzme cilikleri yapılacaktir. Bü ik, leri kazananlar İstanbulda fi, ve birinciliklerine iştirak lerdir. Yüzücüler arasi” i tanbulda iyi dereceler olar cüler bulunduğu söylenme”4 Kk Bir aydan beri yapılan ; teşvik müsabakaları halk « sular üzerinde dikkate © lâka uyandırmıştır. yil, lar hakkında Ankara, 14 (Hususi) “ süz adres vergisi alan hakkında posta idaresin©* (4 4, kata başlanmak üzeredi” yi * baş müdürü Naim Beyin ri ne.göre, bu yanlışlık, ” kâletince tamim edilen ! nin müphem oluşundan “” | sundan sekiz lira resim < alınması | siyariş edilen kantarlar henüz gel- bar. ll sümrüklere Mi e ağ memiştir. Sipariş edilen kantar- Meyve ve yaş Sovyet tayyarecileri | | lar 3$tanedir. nakliyatında ucu?” Liyon, 14 (A.A.) — Sovyet |, in Ankara, 14 (Hususi) | tayyarecileri dün öğleden sonra Ziraat bankası binasının sinin va tekeri i M. Heryo ile diğer bir çok mülki temelleri Devlet Deziryollarında — sekeri Pe yrd Ankara, 14 (Hususi) — Ziraat | dilecek olan tenzilâtlı * Ve em. esisatını | bankası binasının temellerinde lü- | rından itibaren başlıya“ Sa zum görülen tamirata devam edil- talarınm Zİ se ag ts ya mekte, temeller (o kuvvetlendiril- tarafından şereflerine bir akşum | mektedir. Bu maksatla binanın yemeği verilmiştir. sol tarafında bir kömür © deposu Tayyareciler, bugün Rusyaya | yapılarak temellerin daha ziyade müteveccihen hareket edecekler. | kuvvetlendirilmesi düşünülmüş ve dir. işe başlanmıştır. 593 kişi vatan kabul pe Ankara, 14 (Hususi) “ lif yerlerden ana v&' den 523 şahsm Türk i na kabulleri kararlaşn*”

Bu sayıdan diğer sayfalar: