16 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

16 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Posta T. T. binalar ve levazım inb'sarlar Basmüdürlüğünden: memurlarının tatlı su ihtiyaçlarının mikâ ip suyun Tuzlaya bir çeşmesinden getirilmesi Tarsus Riyasetinden: LEYLİ ve NEHARI Resmi Liselere muadelet hakkını haizdir. Kız Feyziati Liseleri Erkek ve muvaffakıyetile nanmıştır. İstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. As. Fb. U, Md. sa. al. komisyonu ilanları. 90 Ton 5.9.934 800 Kilo SA m0 Metre SERİLİ Cer DESTERE CANAK ZIMPARA TASI z im YILANKAVİ Aİ yo 10. 10.934 “2050 at MUHTELİF MAKKAP 10.10.934 kei Yukarda Muhtelif kuturda Devlet Demiryolları Umumi ati ANKARA & ÇAN RI Cumalardan anda Ankara Kayaş Lalahan ozgat Kılınçlar Irmak 33 AliB Dünbelek ii Çankırı p M. V. Satın Alma Komisyonu ilanları İ İLAN İhale (Saat Ihale şekli 11 Kapalı zarf ir a » 10 yi 10 Açık pazarlık ıl ” ic » 20. 8-934 Lİ satınalma Cinsi Makarna kar rinç kuru fasulya Nohut un Seker Zeytin tanesi evaz Deynir 1 muz biber Ea kömürü aleni münakasi Sade yağı 1600 aleni münaka komisvonuna ka Bursa'da ot m bir sartnamede kilo bir sartnamede asa As. Fb. U. Md. Sa. Al komisyonu ilanları. İLAN Askeri fabrikalar için bone satın alınması olup şartname ve alâkadarlara ve tas lesi 5 8-934 ve 6da satm alma racaatları. A LAN ve İngilizce Ordu ihtiyacı icin Klorhıdrat Dö Müteahhit ve inşaat sahip'erinin nazarı dikkatlerine o Kurt marka Marsilya ire hven fiatla e evi ii e zaat. Telefon: 327: ki Cebeci Merkez hastahane « si dahiliye mütehassısı Dr. Nusret Ismail her Harita miri a 10.9.1 2 — Talipleri zarlığa iştirak vi becide Hari gelmeleri. ğa Ankara Vilayet Nafıa Kğ e deli muhammensi (2750) liradan ibaret bulunan (: kürek (5000) kazma > day çe ekiç sapları 27 a Ea LSCOğ rihine müsadif pazartesi günü s: sik on beşte ihalesi icra edilmez üzere açık münakasaya konulmuştur. Talip olanlar 206 ele Kk ihale günü encümeni daimi ai in her gün vilayet nafra baş- mühendisliğine ine ikiler (1904) 7—3215 . 4» Yes yery o Harita Umum Müdürlüğünden: a Umum Müdürlüğü Jeodezi şubesi için alı « mba EE st ece işaret. aletinin yevmi münakasasında ta zuhur etmei diz ii n işbu aletin pazarlığı 21.8.1934 ii günü saat (14 2 — Talip Terin şartnameyi görmek üzere hergün v: * ira ak a ME Cebecide He ri m n alma komisyonuna gelmeleri. (20277 > siz 3279 Mektepler satın alma komisyonu Misir, emme İnşaat Ust e aşağıda yazıl ei yapı! li işe girmek iiyenir 16 Bakar “E nee Gl inesleriyiz e a , şartaame- istiyenlerin de meki müra zaaf — Banyonun kazan ii asli 2 — 8691 kilo soğuk demirci (2006) 7--2248

Bu sayıdan diğer sayfalar: