17 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

17 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ON BEŞİNCİ YIL No. 4693 Hergün Ankara'da çıkar, AĞUSTOS TUMA 1934 ZER AC AZ. SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. Eimsize giderken “.. Çatı durağından geçerken yolun | İgha sağına doğru ayrılıp sonra kesilive - ren rayları sordum: bu bitiş bir son değil, bakıra varacak yolun başlan- gıcıdır, dediler...., #üziz istasiyonanu açılış resminde nutuklarını söyliyen dört hatip. Merasime iştirak eden muhar -| biçilmiş ekinler yığılmıştı. Altında ririmizden: İki tasyon inn sağı lı nen ve burasını mer: Eh seyre ge sn genç, ihtiyar rkek ve kadın Şedlilerle dolu - ir, İstasiyonun üzeri trene ka - ğu ve ilk varan lokomoti- fin cephesi Ela- di buluştuğu rkür e bir hazal a SÖY “yy. ediğini bugün peer tirmek kudretini gösterme- | sinden a gelen bir grur dalğalan- | mi Evelki gün Yolçatı durağını geçerken bizim geçtiğimiz iy ğına eieği ayrılıp biraz sonra Beji: len rayları sordum — iss bir biti, bir son değildir; cak yolun başlangı - Gm inilir iş gi düme heman ve kendim cevap ve- gene bir bibi Biran son e - iii gün zi taştan rin stüne yanı başındaki tiladen w ağustos iL | nra dört köşe bir pençereden çoluğu ço- gündenberi sizi in yeni is-| cuğuyla bir aile bizim geçişimizi lu sevi - Mi lu. Bu kulübe eski Sumer'lerin be - e; 'Elâziz istasiyonunun önünde karşılamağa gelenlerden bir grup. ket mabudu için kurulmuş küçü bu hı rel cük bir mabet ii geldi bana. Her|, Elözizde Kışla caddesi, halde, kulübelerinin önünden 2 yolu geçmiyen köylü çocukları NM dayalammızdan bi URel MES cn etçğhi sli kpa zina el iYIZ m gr Sporcularımız Sovyet Rusya'dan u Ajansı - olculuğundan son- mars ettik, O- desa'ya hal edi it any için kafile eisi Ukranya cümhuriyeti icra heyeti umumi kâtibi ii ire ziyaret etti. Otelde şerefimize vam ziyafet çok nra şehri gez- il olduğ samiymi oldu. Yemekte! dik. lduğun - Vapura güle dan Kiyef i lard: çildi. Çünkü ikinci vapur 30 ağustostadır. nine istikbalde dlduğa adar “e Nafıa ve Maliye Vekilleri Samsunda — Nafıa ve Maliye ez ii ve Fuat ei bagi vasi 19 Ağustosun arifesinde Kabrin ötesinden İbirliğe davet da Vali Bey, , Belediye ve Kumandan Pt », Mektuş Furka Rı up- ri Havza'dan halk, Mi polis, eziz Kr retle beledi; Me halkevini jmümessilleri ile uzun baabihallerde” bulun ii Şimendifer ve liman işleri hakkı n- je po na ar geretlerine bele - bir ziyafet ve - e ap iy em gelirken Tarz isler kar çal Vekillerimizi çokk kalabalık bir a lerimiz İmevki By vi ve li anla Halk ziyaret ettiler, Halk |v: ıştır, Mareşal Hindenburg vasi- L yaptığı —— milli sos — liğe vı Aş kt. d Sporcularımız Kiyef'te hararetle karşılandılar Kiyef, 16 (A.A.) — Tas ajansı bildiri- | lerin. yore Türk sporcuları elele deHari- ji i M. Poliakof larında Rey EN GEZ Misa - Girl Mi Hitlere emanet lerdir. ö Adliye esir İzmir'de İzmir, 16 (A. li halde ii geline ve ey . — Şehrimize ey İ Se iye vaki 3 araçoğlu Şükrü Bey | iş'e hareket et lardır, Cevdet Kerim Bey Ukranya mer - İkezi icra komitesi kâtibi umumisi ve Uk- ranya bedeni terbiye yüksek meclisi reisi İsti miştir, Mu - |26 k Çankırı memleket miştir. Vekil Bey Ö - a mişten Gölcük BEİ geçecek ve rada bul ağustosta açılacak si pana - yırının açılma merasiminde il r'de bu: lunacaktır. inde büyük bir inn lm Ki önderleri her tarafta samimi v kabul ükleri yadaki di ik gö ovyet Rus; a metlerini mi İ vakit lll Skil ilave eylemi Mi aile lr bir akşam ziyafeti veri hastahanesi açıldı » Çankırı, 16 (A.A) — Yeni ya- Berlin, 16 (A.A.) — Deyli Tel. muhabirinden: Mareşal Hin. denlurg'un, Almanya'yı M. Hitler'e | net eden arzı übeyyin vasiyetname, di neşredil'» tir. Vasiyetname, alman milleti - ne hitap etmektedir. Bunun dikkate ir? şayan kısımları şunlardı “ Almanya'nın en kuvvetli ra karsı kek 0 en büyük mele la ur, Etrafımızı saran le rde alman impartl gam ii sai kurtarmak eden many bir Edra niliyor k Kiş “ Başvekilim, tarihi kıymeti haiz. bir adım atmış bulunu; nuyor. Ve tarih, ie memleket hastahanesi mera - simle ii let Serel - dan yerinde oldus ğunu takdir edec. > Deyli telgraf muhabirinin zan « nettiğine göre M. ç Hitler, nasyonal list d. eN ih tesi: il ktedi, propa» J, ekil eden bitmek| mi çe bir aim yurd biribi miryolu Giyierainiır. yarmki feyizli t ik bir sabah güne: şii duru ışığı altımda bi e Ea penceresinden gözle - okuyordum ve > e il or - Kayseri, tepesi karlı siye in nefti bir eteği gibidir. Dağın etek - (Sonu 2. inci sayıfada) : layt rwerikadelil! İbüsbütün ayrıldı caddesinin m tefrişatı Ji, üzeredir m — yetnamenin, lümen: reyu kadar geciktirmek | makale ev« ttirmeğ istemiştir. (Sona 2. inci sayıfada) Eski kronprenç Vaşington, 1 (A.A.) —SonA- Fransa ye Almanya erika kıtaatının e en İli w dei mümarbu iyle yaly taraftar hur M. Vensan M. Kurma çektiği Paris, 16'(A. ile Yolalan ezcümle & Almanya inme ti yakınlık | husu 1 Dü gayret « de sabi sen bayan mera - | ler, bu de iğ sabık alman valiabinikf dei bahriye silâhen - | Petit Journal'da çıkan bir makale - Ere ve — ME dilleri mi siyle takviye slirenktsdir. veliaht, Ğ bu makalede, vrupa'nın müsalemi da, âlicenap ve iyi komşuluk siyase- | |timizden dolayı gerek Dünüm ve ge- ti için elzem bulunan fransız -al- man dostluğunu temin iyi nda mi nettarlık hissiyatımızı arzederim.,, aza de kullanacağını beyan lin Bugü yin sayıfamı, zda miz a talık servisini okuy yakında Gazetemizde Muhafız a Tü mi e Bugün Üçüncü sayıfamızda nun bundan böyle nasıl dağıtılaca - ğma dair belediyenin tebliğine) dikkat ediniz, elnamenin sonunda da de”

Bu sayıdan diğer sayfalar: