17 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

17 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

As. Fb. U* Md. Sa. Al. komisyonundan: kile 6-10-934 1 Ankara yüksek Ziraat Enstitüsü Milli Müdafaa Vekâleti Satın Alma Komisyonu İylanları 6-10-934 13-10-93 İLAN ile Ziraat Vekâleti Etlik N Lâboratuvarları Mıntaka Sanat Mektebi Müpülüğündep mezuniyet ve ie başla; a ve 2 g- 934 tarihin- 934 tarihinde tedrisata daş g2 E den Mü tarihi olan 1 - 10 - 934 tarihinden bif ve talebesinin mektepte ei va vakum Hü Bi 8 5 2 4 2 a t 15 te — twr. müteşekkil ley 42) ni saat Talinler Harita Umum Müdürlüğünden ti şubesi için (4) 27 Ağustos 934 ameyi görmek üzere çöz de vaktin: Müdürlüğü aimzmna Sıhhat ve içtimai muavenet Vekâ'eti Hudut ve sahiller hat Un.um Müdürlü günden: satınalma racaatları. Edirne Belediye Riyaset'inden : Gazdan icin (1800) SATIŞ ŞARTLARI Bir genç aranıyor Kiralık Ev Yenişehirde sefa veya reti 7 odalı bir Askeri Liseler Müfettişgilinden : veya 1269 numaraya Veköletinden: — Riyaziye, Fiizk, Kimya, Tarih, Co ğrafva, Almanca. günü saat me kazanmış bulünaca rr. Rivazive için yükse! dis mektebi mezunu olm Fe caizdir. Almanca için siviller EE üniversitede imtihana ir, (sanat bilgisi) muallimliği, musiki (2054) Ankara Jandarma satın komisyonundan: Ankara Levazım Zi Satın Alma Komis İki Anka ra Valiliğinden: 5 mektepleriyle yatı in kilo odun 8160 kilo Ankara Vilayetinden: 8 Artırmaya Paris'ten gelen bir rzi zade Osman Zeki Bey mahdumunu dahi neler Pari te a erilikie yetiştirtmekle bir daha yükseltmişlerdir. Banka a Te: 3141 Serveti Fünun durmdan

Bu sayıdan diğer sayfalar: