17 Ağustos 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

17 Ağustos 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhuriyetin on birinci yıl dönümünde açılacak Ankara ilk sergi evine bütün sana- yiciler iştirak etmelidirler. FIATI 5 KURUŞTUR. Sanayi programı ve Gümrüklerimiz ii memleketlerde zaman za : ir sürüli : “Dün. z işlerini düzeltmek içli; “bütüm mil. işilerin bir araya gelmesinden ve ara- la uyuşup anlaşmalarından baş. yiye bir yol yoktur.,, Tatbik kabi- ki yü bir tarafa bırakılırsa, bu fikirde- Bi, Küvete, isabete inanmamak olmaz yaelmilel teşriki mesai yolunda her begi » her canla, başla namazın sebebi budur. Fakat böy- tabi; ç iYette Gazi Türkiyesinin açık, i ve kati Bir prensibi vardır: “U- Mi vaziyetin ıslahı için, cihand: Babilecek bü e ye Pefah içinde yaşaması hakkını teslim Stmeğe dayanmalıdır!,, Geçen sene, yirdrn iktisat msında böyle ül i teessüf, bu hele pek tabii olan böyle bir adalet inme #ezemedik. İktisaden esir ve mermleke vaziyetinde kurtulmak mecburiyeti, bizi her şeyden evvel sa- vejiinizi kurma yolunda yeni ve kuv- Bam r hamleye sevketti. Bugün © ği saç» bu mecburiyetin icabettirdi- İang ayi proğramının tahakkuku yo- ın, mem Dalan benimsenmesinin sebebini bu #retle anlatmış oluyoruz. Başvekil H. 1airasit fabrikasının temel - Daha geçen sene Zonguldak dönü- Hünde Başvekil Paşa diyordu ki: “ Ya iç, Kömür madeninden vasi mikyas- için kömür sanayii lâzımdır, lan, vesaiti lâzmdır..., Milli banka beğ Pu direktif üzerinde durdular, ica- air yaptılar. İşte o ta- e makam yalniz bir sene sonra buğün, emi Türk önkelâbi dinlenmiyen irade, zaptedilemiyen bir heyecan, lük, iyen bir sürattir, Türk inkı- ke parları, yıllara sığdıran bir hare- oldu, Bu yolda çalışanlar, düşme- eek için bir düziye' koşmak mecburi. ler. Sanayi işlerimizi, sanayi aramamız da elbette inkelâbın bu hı- e yürüteceğiz. Bu yürüyüşte belki de F ak dürücü bir sürat bulanlar olur. “At hiç kimse, bu süratin seyrinde a zenesizlik, mantıksızlık, hesapsız Meri ğun iddia edemez. Ortadaki muz lerde bu hakikati teyit etmiyor ! Kömür meselesini, bütün memleket Ti böyük bir dava telâkki etmekte Paşa hükümetinin hakkı vardır. *mki, geniş bir sanayi proğramı i, “yiz. Bu sanayii yaşatacak en üç bir unsur olan kömür mesele- Yeti ğ İe, kömür havzamızın vazi- Hi & | Basi, evinde hususi bir dikkat ve ha: r i ! i âng, yok ki, Cumhuriyet idaresini nü havzasına el koyduğu ilk gün b; büüünkü vaziyet arasında büyük ark vardır. Fakat üllümüzden büyür kadar uzak bulunuyoruz ki, bü- l tacı, <8 milletçe yeni hamlelere müh- Kamaz, içe, milletçe, kömür hav- Mev; #jE dacağiy pal bir inkişaf seyri takip 6- zudup zahi, büsbütün ayır bir een, en da iz ice Di kömür meselesi mevzuunda “tiği, attığımız ve dahilde istihlâk durmamak ; mikdar üzerinde Kiti ar. Fakat gayemiz, bugün- Misli, , 1! bir kaç sene içinde bir kaç İaüru hz armalar. Bu gaye, yalnız havza, **7u ile Gimaz. Devletin ve Miceyi ; Salışan müesseselerin, bu ne- Sir. Dahi; de mühim vazifeleri var- kendi meselesi ise, yalnız Derleş yz elemizdir, halkın vazifesidir. Medeni bir memleketin terakki ve iz viyesi, o memlekette istihlâk Meda ömür Mmiktarile alâkadardır. Ür a, çoYatta geri kalanların kö Met, ge iyakı da az olur. Gerek hükü- Si b , Bözaüelerii. Ve ucuz ç > YCUz istihsal etmek, kolay larak eş ve tabii bir netice o- birleri aç atmak için düşünülen ted- kak yç Enaktadırlar. Şurası muhak- tileta, Sa, ni, el birliğile çalış- Sökmek, 09 irade ve enerjilerimizi haklar, kararında bulunduğumuz zor- tında, am topladıktan sonra al- teğehhy, ukamıyacağımız hiç bir iş ve tasavvur edilemez, Sürt meb'usu MAHMUT ii ça hracatmız, geçen senelerin iki | Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT ' Von Papen Viyanada çök soğuk bir şekilde karşılanmış ve polisin tahtı muhafazasın da sefarete gidebilmiştir. Lİ A Tel: ( Müdür « 24318, Yazı İdare ve Matbaa £ işleri müdürü : 24848, 24310. Zonguldaktaki Sömi kok fabrikasının temel atma merasimi hakkındaki tafsilâtı dün vermiştik. Merasimde bulunan hususi fotografçımızın resimlerini de bugün dercediyoruz. Solda Başvekil Ismet Paşa Hazretleri nütuklarını söylerken, ortada fab rikadan çıkarken, sağda Başvekil gazetecilere beyanatta bulunurken. Dil savaşı İkinci kurultay yarın Dol- mabahçede açılıyor Kurultaya giden mamurlar içtimalar devam ettikçe mezun addedilecekler İkinei Dil Kurultayı yarın Dolmabahçe | sa- rayında açılacaktır. Ya » pılmakta olan hazırlıklar: bitirilmiştir. Kurultay, Dolmabah « çe sarayının ön sofasında toplanacaktır. o Burada | bır riyaset kürsüsü hazır. » Bu kısman- yı istiap edebile. Dinleyicilerin bu » rada bulunması kabil o- lamadığından, bunlar muayede salonuna kabul edilecek, oradan hopar - lör ile müzakeratı dinle yebileceklerdir. e Kurul - Birinci Dil Kurultayından kıymetli bir, intiba: tay müzakeratını dinle oReisicamhur Hazretleri müzakeratı” mek üzere geleceğini yaz Dinli <a dığımız Alman profesör. kâtibi İbrahim Necmi Bey dün ötele giderek profesörü ziyaret etmilşir, Dr. Giese'de dün akşam Dolmabahçe (Devamı 6 mcı sahiicde) Hindenburgun vasiyeti Ihtiyar Mareşal Almanya- yı M. Hitlere emanet etmiş Hindenburg vasiyetnamesinde Almanya hakkında neler düşündüğünü anlatıyor BERLİN, gelmeden evvel yazılmış olam ük kas Von Hindenbur munda Alman milleti ittihada ve an'a mesi bulunmuştur. Söylemdiğine göre, olunmakta. ba vasiyetname birkaç © gü i "Bu kusun bu sene bir ilâve ile tar (Devam: 6 mcı sahifede) Milli sosyalistlerin iktidar mevkiine Gizli nüfus için son ted- birler gözden geçirildi Dün Vilâyette bir toplantı oldu Gizli nüfusun yazılması hakkında | ta kaydedilmiyenleri, ölenleri, öl - 2576 numaralı kanunun tatbikatı do- | müş veya kaybolup ta nüfustan silin- layısile dün vilâyette vali muavini | memiş olanları köylerde muhtara, ih- Ali Rıza Beyin riyasetinde kaza kay- | tiyar heyetlerine, kasaba ve şehirler. de belediyeye bildirmeğe mecburdur. ar. Bunların aksine o hareket edenlerden 1 liradan 10 liraya kadar alınacaktır. Bu cezalar ta kanununa göre almacaktır. â bir çok memurlar bu ise bakacaklar - dir, makamları toplanarak bu husus üze- rinde görüşülmüştür. 1 Eylül 934 ten 15 Teşrinievvele kadar tatbik edilecek olan bu kanuna göre her aile reisi evindeki veya evi altındaki gizli nüfusu, her veli, velâ- yetindeki, her vasi vesayetindeki nü- fasa yazılmamış kimseleri, evli olun- Ci A. Bankanm Ankaradaki merkez binası ve Türk bunkucılığına ilk hızını veren Iktisat Vekili Celil Ber, Iş Bankasının Onuncu yılı 26 Ağustos için mükemmel birde sergi hazırlanıyor Cumhuriyet Türkiyesinde ilk milk bankacılık ve iktisatcılığın temeli o « e İş Bankasırbu ayın yirmi altısında onuncu yıl dönümünü idrak etmiş olacaktır. Türkiye İş Bankası bu on sene içinde ve bilhassa son dün- ya iktisadi buhranına rağmen büyük il tizam dahilin« yüke ve in iştir. Bankayı irayet- dare eden yüksek ç şahsiyetler, bu inkişafı, Türk iktisadi hayatının muh- telif sahalarma da teşmil etmişlerdir. (Devamı 6 ıncı sahifede) Maarif Vekili Üniversitede Dün profesörlerle tanıştı ve Üniversite işlerini görüştü Maarif Vekili O Zeynelibidin Bey dün sabah Üniversiteye gelerek, profe- sörleri ve doçent- M tr. Sant İldeü- Üniversite © rektörü Zemil Bey o boca- arı Vekil o Beye âkdim etmeğe baş- lamış, «tanıştırma merasimi — saat 12 ye kadar sürmüş- V tür. Vekil Bey, | bu merasimden son- bir Zeynelâbidin Bey hayatmn O mesu- Biyetini siz omuzlarmızda taşıyorsunuz. Türk © üniversilesi yemi kurulmuştur. Üniversitenin tekâmül ve terakkisi i- çin çok ve feragatle çalışmak lâzımdır. Hepinizin azami itina ve ferayatle ça- lıştığımızdan eminim,, demiştir. Vekil Bey, her fakülte dekanından, fakülte mesaileri hakkında ayrı ayrı zehat almıştır. Vekil Bey öğleden son- ra dil cemiyetine giderek meşgul ok muştur, Yeni kurulacak Fabrikalar Bir heyet DAŞ fabri- kalarında tetkikata çıktı Sümer Bank umum müdürü Nurul- lah Esat Beyin riyasetinde bulunan bir pamela / Bugünkü spor hareketleri lâl Beyler de gitmiş lerdir. Evvdâ, - İtalyada mensucat sanayii bak- kında tetkikatta bu- hanulacak, daha sonra Almanyaya ge- Nurullah Esat Bey gilecek, oradan da Moskovaya gidile- | cektir. Moskovada, yeni kurulacak fabrika. larımız için hazırlanan makinelerle meş- gul olunması mukarrerdir. Heyetin tetkikatı bir buçuk ay ka- dar devam edecektir, Tramvay ücretleri Tenzilâtlı tramvay ve İektrik tarifesinin tatbi « kine evvelce de yazdığı » mız veçhile — 1 Eylülden #tibaren . başlanacaktır. Şirket hazırlıklarını bi- irmekle meşguldür. Ten- zilâtlı tarifenin 1 Eylülde tatbikine başlanması hak kındaki karar Okat'idir, bu mühletin temdidi mev- zuubahis değildir. Tenzilâtlı tarife şim- dilik muvakkat mahiyet- tedir. Bu tarifenin tatbi- ki, yani 1926 senesinde şirketle yapılan mukave - lenin feshi ile 1923 mu- kavelesinin tatbikine başlanması, ye- ni hatlar inşası ve kıtaların yeniden tesbitile yeni tarife tanzimi için şi ketle Nafın Vekâleti arasında | Birinci mevki arabaların »| danisbeti fazla görüldü Halkın ikinci mevki arabaya binmek için beklemesine meydan verilmiyecek yan müzakeratta bir itilâf elde edile» memiş olmasından ileri gelmiştir. Şirket noktainazarında wrar ettiğin « (Devamı 6 ıcı sahifede) Önümüzdeki sene afyon piyasası elimizdedir Avrupadaki stok boşalınca afyon bürosu piyasaya hâkim olacaktır Dünya piyasasına hâkim olabilmek için ki Türk - Yugoslav afyon bürosu ve yon satış vaziyetleri hakkında şayanı dikkat i di; ya krallığı ile Türkiye (Devamı 6 mer sahifede) 934 şampiyonu Sabo ils Hüseyin pe hlivan dün eksersiz . yapıyorlür.., Profesyonel güreşler bugün baş- lıyor - Deniz yarışları Taksim stadında buğün saat 16,30 da tauhtelif milletlerin profesyonel gü- reşçileri arasındaki müsabakalara baş Mn. mü için Türk ve ecne- bi hakemler bir toplamtı yapmışlar ve ber hususta mutabık kalmışlardır. Içtimada güreş federasyomu reisi Ahmet, İstanbul güreş heyeti reisi İs- mail, alafranga © güreş hakemlerinden Cemal pehlivan, © hakemlerden Saip, Rıza, eski amatör ( güreşçilerden Ke- mali, Danya ve Agöpyan Beylerle üç ecnebi hakem bulunmuştur. Verilen kararlara göre beraberlik yoktur. Güreşçilerin behemehal yeniş- mesi lâzımdır. Ecnebi O hakemlerden yalnız bir tanesi minder hakemliği ya- pacak, diğer hakemlikler Türklerde ka- İacaktar. Bugünkü maçların kur'alarını Ak- met Bey çekecektir. Müsabakalar iki kısım © olacaktır? Grekoromen ve serbest her iki kısmın şampiyonluk müsabakalarına ayni za- manda başlanacaktır. Bu maçlara bütün , profesyonel Türk güreşçiler davet edilmiştir. Bu maçları görmek üzere meşhur Kurtdereli Mehmet pehlivan da Balı (Devamı 6 ıc: sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: