17 Ağustos 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

17 Ağustos 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hayat.. Tatlıdır Elimde gazete, Ne okuyorum? Tirede bir orman yangını. İki il kadar ağaç yanmış. Sağlık ol. Amerikada daha dehşetlisi var. Yirmi yerde birden ateş. çıkmış. Bir vilâyet duman içinde imiş... sağlık olsun. K Viyanada divanı harp geçen - karışıklığın maznurilarını ma - hakeme lde Asıyor, sürüyor ve hapsediyor. İki kişi kalp para yapmakla altına alnımış, Sorguya çekil- Bir kalp para şebekesi keşfe- üre > imiş. Her kıymetli Şeyin bı vardır. Ne çare! Giyin uk olsun, İİ Bir sahte doktor mahalle ara- la önüne gelene ilâç tavsiye para çekiyormuş. Yakalan- Ki Olur a. Su testisi su yolunda Kürılır. Sehadetnamesi yoksa dok- edemez. Sağlık olsun. Zabita ve gümrük muhafazası iki evde araştırma"yapmış ve ka - Şak içki bulmuşlar. Kaçak içki ile mani içki arasında kimya terki- moktasından fark yoktur. İki “ hide zıkkımdır. Lâkin birisi kanu- — Hiğeri gayri kanunidir. Daha “çık tabirle birisi gayri meşru ço- Suk gibidir. Şimdi kaçak içkiciler elikte.. Olur a. Dünya Bu. Sağlık Dün 38 derece sıcak olmuş. Bir Sok adamlar bayılmış... İşlerde dur- Şunluk olmuş.. Ne yapalım. Şubat- sıfırdan aşağı iner, ağustosta 30 dan yakarı çıkar. Bir zerzop hava - ri pek düşümiye gelmez.. Cezayirde dehşetli bir kasırga e adamlar ölmüş, sular gele apk Olagan şeylerdir. Sağ eri orücunu bozmuş. He - ie arr bozmasın... Olur a... anda kanlı hâdiseler ol - 'ergi borcunu veremiyen beş in çiftçi ile 300 polis arasında Şarpışmalar yale yazıktır sana doymadan, — Yaşar Biğ vefat etmiş... Bir diğeri: 7 Seroet Bey iflâs etmiş... bir haber: li iye hanım isminde bir zi pla Boğulmuz... Beni yolunda arabalar SYpışmış. Yaralılar var... Sonra: ap — Tayyar adında bir çocuk bal- lan düşmüş, ağır yaralanmış. Daha da var: “i imi bahri rende kem ıçin eci; ö0- Mü rap içi iyi düş özümü yumdum ve düşün- Hayat... Ne tatlıdır?.. Güzelleştirme Cemiyetleri... Yin geçleniyet ilerledikçe her şe - ni bulunuyor. İşte size ye- Bir usul, Neyi güzelleştirmek is- kgk onun için bir cemiyet teş - İnanmalıyız ki; ce - Mm — Bütün kusurlarına rağ — Mo güzelletirme hassası oldu de deni beşfedilmiş olmalı. Eski- Key yak yalnız, sünnet cemiyeti, vidi cemiyeti diye iki cemiyet ik. Bunlardan ikiside pek Günl mi, grinin li mi? etmiyeceğim. Görünür in Mlavuz istemez.. Ve gitgide iki ç etler arttı, arttı, arttı... Ama lerde "eve gelinceye kadar bun - uç Büzelleştirme hassası oldu - gralüm değildi. Derken Adala- Bp Güzeli leştirme cemiyeti kuruldu. ted, azasından meşhur nük- <n Hİ. Av. Beye sormuşlar: >> Adaları nasıl güzelleştire - “eksiniz> Şu Sevabı vermiş: Yetim Berim güzelleştirmeğe kud- ii evvelâ kendimde deme tani irme Ce- mize ir Gözhesii ÜLLRİ, EKONOMİ Afyon karteli İle anlaşma Avrupa karteli ile tekrâr müzakerelere başlanacak Bundan bir müddet mum esüdürü Ali Sami ve meclisi âda- e m dün sa- rüşmeleri neticelendirmek i ideceklerdir. Verilen malümata göre, bü aym 28 inde Pariste Kartel murahhaslarının iştirakile mühim bir toplanir yapıla cak, afyonlarımızm satışı için bir an- laşma temin edilebilecektir. Avrupa panayırları Ağustosun vakyada beynelmilel bir nümune pana- yırı açılacaktır. Göningsbergte hazırla- sala e zırlıklar başlamış, ticaret odası 3 nayıra da öştirake davet edilmiştir. Fa kat vaktin darlığı ve mesafenin uzak- dığı yüzünden bunlara iştirak O edemi- yeceğimiz bildirilmiştir. Iç fındık Son hafta içerisinde şehrimizdelci iç fındık etek Oo miktarı 12 bin ri bulmuştur. Bulgaristanda yeni iplik fabrikaları Solyadan bildirildiğine göre, Bul yeli konsorsiyomu memek — çin üç büyük iplik fabrikası â lanmağa Bir makina sergisi Mançisterde teşrimievvel sonlarma doğru . mensucat makine sergisi a- Halı kaçakçılığı Yapanlar kimler? Alâkadar görülenlerin dün de sorgularına devam edildi Gümrük muhafaza müdürlüğünce, transit halılar üzerinde cereyan eden bir arakılık büdisesine vaziyet edil diğini haber vermiştik. Kırım harbinde ölen fransızlar için âyin Kan gerbinde ölen Fran maker. | da Fe sant or. e ER konsolosbane erküninen iştirakile Feri> böy mezarlığında weraslın yapılacak. uetomun 18 - 24 dünde Çekoslo. | (iş Bankasından alınan cotveldir) 16 Ağustos 934 AKŞAM FİYATLARI 1STIKRAZLAR TAHVILAT ütikraze dabili 9480 İ Rahtem 1708 0625 : 250 | Mümessil 2720 a ESHAM Iş Bankası Nama 9,20 m Hamiilme e Hisse Zi 15 ÇEK FİYATLARI Londra 61 4 Proj “ Parla Er Nüyork 80,15 İ Madrit SA Milano 926,75$ Berlin 203,40 Cenevre (24385 İ mveşova AZDİN Atina 93,093 $ Budapetşe 3,0825 Brüksel © © 3asso £ Msikera © J05L2S Amsterdam — 117,27 $ Bükreş 79,33,50 Sofya 30 $ Viyana 4,28,50 NUKUT (Satış) Kuru Kuraş 20 E. Pramaz ve $ 20 5 8 “ 20, e 20 Ley > 23 ie 08 Li Hİ 0 Meşe as 5 akmak > me cemiyeli) bir Mimar Güzelleştirme cemiyeti) kurmu - yerlar?. Hattâ bir (Huyları Güzel- leştirme cemiyeti) tesisini düşün- müyorlar?, Galiba o biraz yokuş geliyor. FELEK MILLIYET SUMA POLISTE Tutuşan Süpürgeler Zındankapısında bir süpürgeci yandı İtfaiye ateşi söndürüyor Dün saat 13 te, Yemişte Zindanka- pıda süpürgeci Mecit Efendinin dük- kânmda süpürgeler E kükürtlenirken ateş çıkmıştır. Mecit Efendi söndür. mek için uğraşmış, bu esnada muh» telif yorlarindan yı star. ik istidadını gösterdi- sine kaldırılmıştır. Kalp sektesinden Sütlücede oturan sandalcı Osman Ör Reşit efendi evine — yel. menindi mekle kalpten şılmıştır. Ütünün kıvılcımından Aynalıçeşmede Odalar sokağirida 6 numaralı Papazyan oturan Madam in pencere ke- narma bırakmış olduğu ütüden kı- vılenm sıçramış, apartmanın dış kap- laması yanmağa beş lamışsa da görü- lerek söndürülmüşt Hiç yoktan bir adam öldürüldü Dün gece saat 21,30 da Vefada Kırkçeşmede sarhoşluk yüzünden ve ortada sebep yokken bir kavga çık - muş ve bu kavga cinayetle neticelen - miştir, Vefada Kırkçeşmede Etem Efen - dinin kahvesine saat 21 de iki otomo- bil içinde olmak üzere Mahmut, Kâ- mil, Ahmet, Musa, O Küçükpazarlı Mehmet, Karagümrüklü Tatar Sabri isimlerinde altı kişi gelmiş ve Etemin kahvesi önünde otomobil kahve yapmasını Etem Efendi de vaktin geç ol - â dükkünm: kapayacağını ve kammnlığı takdirde iza veceağil söyliyerek kahve yapmak istememiş 17 AGUSTOS 1934 BELEDİYEDE Kapanma Vakti Son kararlar şubelere tamim edildi giye — dirde bilğistisna asgari sante (tâbidir. der. i satanlar azami sante tâbidir. ” Alolümum imalitbaneler, satış yap- takdirde satış yerleri ve emsali Dünkü akşam grzotelerinden ne - yazıyordu. Belediye iktisat O müdürü Asm Bey bu meseleye dair diyor ki: — Fiat meselesi bence tetkik edile- cek bir mevzu değildir. Mamafih bu şehirde semt halleri yapmak © suretile fiatlar belki indirilebilir. Bu yolda bi- 7e bir müracaat oluren tetkik ederiz. Macar g gazetecileri Yalovada Dün şereflerine büyük otelde bir ziyafet verildi Evvelki gün şehrimize gelen misa- fir Macar gazetecileri dün Akay idare- sinin bir vapuru ile refakatlerinde mil mandarları olduğu halde Yalovaya git Kun, cevap idaresi rakkiler elde eden Türk milletini teb - rik etmiştir. Doktor, kadehini Gazinin ve Türk milletinin şerefine kaldırmıştır. Nutuk, silaşlarla karşılanmıştır. - en . Yalovadan ayrıklardır. Matbuat cemiyeti de buyün e plâjlarnda, misafirler şerefine bir öğle yemeği verecektir. —— —— ve elektrikleri söndürerek kapıyı ka- pamıştır. Gelenlerden Musa ise behe- mehal kahvenin yapılmasını istemiş ve Etem ile kavgaya başlamıştır. Kav» Musa bıçakla Etemi kabbinin altımdan ve arkasından ya ralamıştır. , Gürültüyü duyan devriye memur ları vakaya vaziyet etmişler o ve bep- sini yakalamışlardır. Etem Cerrahpa- şa hastahanesinde ölmüştür. Musa da peri ea alınmıştır. Bugünkü at yarışları Bugün Veli efendide yapılacak dör- düncü koşuya 27 at iştirak edecek Vilöyet baytar iyetince ter» &iğ elen yank ei yalıları. “ür düncüsü de bugünkü cuma günü Ve- Mefendideki koşu mahallinde — yapılar ge Kem 21 dek edecek. tir. şekilde yapılacaktır: "BİRİNCİ "KOŞU (Saip koşusu) : — Dört ve daha yukarı yaştaki yerli yarımkan ve haliskan arap at ve kıs- raklara Uraya satılığa ir. İKİNCİ KOŞU Çamlıca koşusu: — Dört ve daha yukarı yaştaki yerli ya- ramkan İngiliz at ve kısraldara mah. sietur. Ba koşuya (7) at iştirak ede- İkramiy, » 510 Jiradır. irinciye: 410 bira, İliediye 75 lira, üçüncüye 25 liradır. Dulveliyesi: 5,10 liradır. Sildet dört yaşındakiler 56 kilo, beş ve “ala yukarı yaşlakiler 55 kilo taşıyacaklar. ana anasi zarındaki | kazançları yekünu 250 Firayı dolduranlara ikişer | kilo, 450 tirayı dolduranlara fazlasını kazanmış olanlara yedişer ki- | ie ilâve edilir. Mesafesi: 2,400 metre- , öçonc0 KOŞU, (Birinci — İki yaşındaki yerli ha - miz iliş erkek ve dişi taylara » Bu koşuya dört at iştirak İkramiyesi: 955 liradır. Birinciyet 785 Medin er bu ko. şuya giren hayvanlar için verilen ie huliye ücretlerinin mecmut. 120 lira, üçüncüye 50 liradır. Baha. liyesi: 9,55 e Siklet: 56 kile - dur. Mesafesi: 800 metredir. DÖRDÜNCÜ KOŞU: (Boğaziçi koşusu) — Üç ve daha yukarı yaşta» ki haliskan İngiliz at ve kısraklara mahsustur, Bu koşuya 6 at iştirek ede- decektir. İkramiyesi: 850 liradır. Bi- rinciye: 730, liradan maada bu koşu ya giren hayvanlar için verilen liye ücretlerinin mecmuu. İkinciye: 85 lira, üçüncüye 35 liradır. Siklet: Üç yaşındakiler 53 kilo, dört yaşında kiler 58 kilo, boş ve daha n yukarı yaş takiler 60 kilo taşızacaklardır. Mesa fesi: 2,400 metredir. BEŞİNCİ KOŞU; — Dört ve daha yukarı yaştaki Arap li, yarımkan YE ar ii Sal” karakları mahsun, Bü kopuye Zat itirak edo İlramiyesi: 158 liradır. Biri ye in ,55 lir Şir; Siklet Dört iie 58 kilo, v kiler 60 km a | redir. ceği hakkında kalin 7 fillirlerimi | MAHKEMELERDE Para kaçakçısı Matmazel 3 ay hapse mahküm oldu fakat tecil edildi ve Matmazel Pehia vapurda lara üzerinde ancak 25 lira para bur Matmazel mahkemede bu paranın 25 lirası kendisine vapurda amcasının. hediye ettiğini söylemiştir. İddia ma- kamı tarafından matmazelin berati iste- milmiş, fakat mahkeme 3 ay hapis ka rarı vermiş, yaşı küçük olduğu için bu cezanın yarısı & indirilmiş, geri kalan bir buçuk ay da tecil olunmuştur. Cazası tecil gülü Karakol kumandanlığı yaptığı es mada Pirinççiköyü halkından haksız pa- ra almaktan suçlu Mehmet onbaşmın anuhakemesine dün üçüncü ceza mah- kemesinde bakılmıştır. Mahkomede önizâ #vkârma m met onbaşınm suçu sabit oOolmuş ve hapsine hülemedilmiştir. Ancak Meh- met onbaşınm hal ve tavrı hâkimlere | böyle bir suçu tekrar etmiyeceği kana ani vermiş olduğu için cozası tecil e- dilmiştir . Türkilğe hakaret Ahmet isminde bir şoförle ettiği esnada türklüğe hakaret eden Despina hanımın muhakemesine dün ü- çüncü ceza mahkemesinde bakılmıştır. Despina hanım türklüğe yer lerin. getirili dinlenilmesi için baş ka güne Tarı vapurunda bulunan içkiler Tarı vapurunda bulunan kaçak iç- kiler dolayısile vapurculuk şirketi mec- disi idare reisi Ruşen, süvari Aziz Bey. lerle acente kâtibi Balıkçiyan, Hakkı ve Tahir efendiler hakkındaki mahkümi - yet kararı temyiz mahkemesince nak- .zodilmiş, dün yeniden muhakemeye baş- lanmıştır. nin nalaz ilâm: okunmuştur. Naluz se- bepleri arasında, Ruşen Beyin gemi. i izi “bulunmadığı, pe cumartesi gününe tadik olun- Bir kaçakçı mahküm oldu Gemlikten kalaycı Galip efendi is- minde birisi esrar 9 uncu ihtisas — mahicemesinde 1 sene hapse, 1191 Mira ağır para cezasına mahküm olmuştur. Cemal Bey Halkevinde Cumhuriyet Halk Fırkası vilâyet i- dere heyeti reisi Cemal Bey dün Hale evini ziyaret etmiş, mubtehif fasliyet gabeleri hakkımda izahat almıştır. MAARİFTE Üç Hukuk mezunu Av- rupaya gönderilecek ancak birkaç kişi muallimlik ehliyetnar mesi alabilmişti. Kadroda yeni muallim ihtiyacı ma zarı dikkate almarak yeni bir imtihan daha açılması takarrür etmiştir. İmti- han eylül içinde yapılacaktır. Beşiktaşta lise açılmıyacak Dünkü akşam gazetelerinden bi Beşiktaşta, bir ilk mektep Gen yeni bir lise açılacağını yazıyordu. Bu haber asılaradır. i Rontgen mütahassısı geldi Universite Tıp fakültesi rontgen mütehassıslığı için kendisile mukavele in profesör Bossard dün şehrimi- © Profesör reltör Cemil pe tö ederek bir müddet o görüşmüştür. Talebe yurdundaki tamirat Kadirgadaki talebe yurdunun tamiri dolayısile 36 talebe açıkta ka w ştr. Bu talebeye “Kadirgada yeni bir vo bulunmuştur. Talebeler bura lerdir. Tamirat bittik- ten sonra, maarif cemiyetinin yurduna rimmnaneye uygun şekilde talebe ali- nacaktır. Siyah elmas Siyah elmas büyük sanayiin yüzgörümlüğüdür. Bir memleket te sanayi eğer bileğine bu siyah el mastan bileziği takmazsa yüzünü gösteremez... Ne mutlu bize ki bu büyük ham- leye atıldığımız zaman bu kıymet ii taş ta yanı başımızda idi. Hükü- metimiz buna lâzımgelen ehemmi- yeti verdi. Ve hele sanayi progra- muının tatbikine karar verdiği günden itibaren kömürü el üstün- de tuttu. Gerk kendisinden ve gerek müştaklarından en iyi şe kilde istifade etmenin çarelerini aradı. Geçen sene teşrinlerde Baş» vekilimizin Zonguldak ve Ereğli kömür havzasında ya; uzan ve esaslı tetkikat, bunun en göze çarpan bir dı ve evvelki gün te- meli atılan Sömi - Antrasit fabrika. sı bu alâkanın kuvvetli bir nümu- nesidir. Memlekette kömür meselesi ne idi? Ne oldu ? irminci asrın bidayetinde Tür- kiyede istihsal olunan kömür an- cak 250 - 300 bin ton derecesinde idi, Cumhuriyet hükümeti bu *i- yah elması saltanattan Yrm mil- yon tonla tevarüs etti. V&"1933 se. | mesinde bu miktarı bir mislinden çok fazlasına çıkardı ve o sene 1.200.699 ton kömür istihsal olan- Tir sene ise kömür havzamız - iki milyon'ton kömür istihsal estlebileceği ümit edilmektedir. Vâkta bir milyar tona baliğ o- lan dünya istihlâkâtı bizi zün “izim milli sanayileşme davası bakımından çok büyük bir ehem- miyeti vardır. Bu sanayi hareke - tinde ileri gittiğimiz müddetçe kömürün ehemmiyeti ve | istihsali mütenasiben artacakiır. Zaten ev velce tesis edilen şeker fabrikala- rımız 60 - 70 bin ton kömür istih- lök etmektedirler. Yeni açılan ve- ya temeli atılan fabrikaların da ba istihsalin mühim bir kısmını bele- deceğine şüphe edilemez. Diğer taraftan memlekette halki nebati mahrukat yerine, bundan daha ucuz, daha temiz ve kalori itibarile daha kuvvetli olan made- büyük bir tesir yapacağı muhak » haktır, Nitekim evvelki gün Zongul - dakta temeli atılan Sömi - Antra- sit fabrikası kömürün ev hizmet- lerinde kullanılmasını tamim hu susunda esaslı yardımlar yapacak tır, Bunun için bu yeni: fabrika ham bir halde bulunan siyah el - masa şekil, renk, parlaklık vere- cek hakiki bir elmastraş müesse- » Antrasit | fabrikasının başka bir manas dahi e635 0 mânâ, herhangi soba, Sala- mandıra kömürü istihsalinden çoh *#arklıdır. Yeni fabrika sade sara- yi ve kömür istihlâki hareketine bir hız vermekle kalmıyacak ayni zamanda memleketin müdafaası için de iz kiymetli yardımlarda mürden ibaret değildir. Bunun i - çinde bir çok maddeler daha var- dır. Ve kömürden istihsal olunan bu müştaklar (Sous Produits) ek- seriya kömür kadar i ve kuvvetlid. Sömi Antrasit — fabrikasında teshinat için kullanılan Antrasit- va istihsal olunurken ayrıca ben- lması da mümkündür. Kömürden istihsal olunan bu ben- Zin son zamanlarda bilhassa tay- yarelerde ve tahtelbahirlerde kul- lanılmakta ve çok iyi neticeler el- de edilmektedir. Ingiltere ve asu lü bilhassa kabul etmiştir. Ve tay- yarelerinde kömürden istihsal o- lunan benzini kullanmağa başla - İngiltere Hava müsteşarının Lord. lar kamarasında bu hususta »irat- ği çok mühim bir nutku hatır. Tıyoruz. Müsteşar, İngiliz hava fi- losundan mühim bir kısmının kö- mürden çıkan benzinle işlediğini ve diğerlerinin de yakında bunun: la tahrik olunacağını ve bu saye - de memleket müdafaası masrafı noktainazarından mühim tasar - ruflar elde olunacağını. söylemiş- ti. Zonguldakta açılan Sömi - An. trasit fabrikasının bizim için bu cihetten bilhassa büyük bir ehem miyeti vardır. Bu noktaya bilhassa işaret etmek lâzımdır. Memleket- te takip edilen bütün kömür poli- tikasını, yapılması lâzımgelen iş- leri, burada uzun boylu izah et - meğe maallesef imkân yoktur. Fa kat şurasını sarahatla ve imanla söyleyebiliriz ki, bu sahada gidi - şimiz çok iyi bir. gid'stir. Mümtaz FAİK

Bu sayıdan diğer sayfalar: