15 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

15 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

) Bil hekimimizin köşesi Yeni neşriyat. İhharplerde Britanya adaları dala enin > hudutları kendi silerim o ee Manş | si 5 | i « İkanalını karşı sal der'de bu- Diş deyip | Memleket Postası | gl ane mem a ei mr, e Sadri Ethem geçen sene |inki: geçmeviniz. Sl e ame yaptığı A seyahatinin intiba- |ritada Bafra'da kunduz iri iğ fabrikasının O İlanını o zaman Vakit gazetesi sü - yıl dön amd “ neşretim işti. , Memleket toprakla dvi lk ğu şeklin BAFRA — İş Bankasınca teşkil cöilen, |miştir. Hars kolu eyi bir kitaphane kazan İş i Esti Tantpz lin ehe Lı m Mir Kunduz Ormanları Limitet Şirketi mıştır ve bie 5 ği üzerinde kon |lsen â katan a mein imandır iin fından işletilerek bine al epin nslar dersler tertip e az şimdi “Bi ncere - İtikada — kıymeti ek ekmek temin eden kereste fabri- |Lisan ve halk & dersleri de açılacaktır. sinden,, ismi alemde temiz bir cil ir a a ep meşe | Müzik şubesi her perşembe akşamı cüm |te toplanmıştı alk olitika üzerinde hattâ içinde tesit edilmi t bahçesinde konserler vermektedir. Memleket etkikleri an EL milessir olan bir kuvvet halin- Geçen ai vE ışmağa o başl Temsil şubesi evin reisi Nedim Turgut kütüphanemizin hazin boşluğunu İdedir, bine yakı i vi m ği - va halen bine yakın işçi se B. tarafından yenii 10 perde ilik (güllü) İgöz önüne getirenler bu ha iy yle nim. değildir. z b deil herisiç &- epel, msşöç | halkı ve davecı muharrir memle: DE e dolayi e selena meydana koymaktadır. ie Yeni gözeler Tanri elini Spor kolu |kete asredilm miş eserinin milli kü - |, > irade zl ka'nın yıl dönümü münasebetiyle fal daimi faaliyet halindedir. iphanemiz için ne büyük bir e da tanzim edilen çiçek bahçesinin ii Gençlik evi Simav'da ei eyi tesirler EN olduğumu takdir ie lm yapmış, halk tarafından büyük bir alâka kadaşımızın. bu eserini Bu güzel utlulanması için ter ile karşılanmıştı emin ndan tavsiye ederi amm . EF. erkânı muh- ” İtelif teşökkün iler ve kulüpler iii sabah yü ike saat altıda fabrikaya davet edilmişlerdi. iğ S ktorli- İBurada çiçek bahçesinin açılma resmi y- | Bir Amerika - Japonya harbı. pan sonra Me ikeğa im ve e yirı metre fede bu- Bazı miuharrirlerii vakaları önceden |yorlar. Fakat hariciye nezaretinin mari »iileğek a ri sal değil- |katidir. Bu adam hareketini hayatiyle ö- dir, Birçok sene ö ü altüst e üküm okunuyor: Adam kurşuna dizi Ml S “Büyük Britanya'nın, aebii dışın- Yabancı postası, or cularma aşağıdaki suali soru o askeri bir hareket müdahale |9* “ bd ediyor. Zabiler map hapishaneden | ra Payamağrayi : zor r â dank li içi özü öğlen > en bie Bahçe ii ve Di bal ez Di vap sin e orla kaçırıyorla ni mi il neki al na ai se izin niz ve vaziyetiniz şu, : etleri. şu balk kini yerl bu has- at pr bir kısım davetliler trenle | eee li eyi Pe RM Dil müdafaa > tie müdafaa p5 uvv her ne sü- talıkların. ia başlaması |ve bir kısım davetliler de otomobillerle seller demir. e Mn ücün bir kn |inaz & dlmemiyir yn ze izahı cetle a en kalan eli et- mız İkumcağıza hareket etmişlerdir. Yirmi ye- 5 slilişeç Yüğüröii Mİ ayn senle mesine tara di kilometrelik bu tren seyahati çok eğ- ketteki insanları biribiri Şİ dahli mi s kene: şington hükümeti walin tertip tarzı hr Pe : ” Hüley diğ çe tülden | GE İni. Bin vi olduğu kadar iz gün evel, ii amiralliği men- va ol hal da da ilk suplarından | M. Kiyo; Fuku - Naga, Mk nasıl açmalı? Büyük © Okyanus |bir zihniyet yaşamakta olduğunu gösteri- ir. ei Birleşik e ei amerikan donanması toplu bir halde gar. (yor. Fakat Lord Beverbruk daha eyi bir — elm > olarak Almanya” © © er geç karşılaştıracak olan ba, doğru hareket ediyor; At halen tatbik kastrasyon v e müstah: i şılan a 2 akın h i ilihaka İ pi harp ai yapmak için za ener ve otomobille vet bir ie neşretti tical ediyor. i tren öküktik burada iltihak etmişler. hayret verici bir tablodur. Bu ja- dir. in Bi menim aramdaki hez İmeti teferruatma kadar o kadar büyük bir kavrayışla tasvir iyor ki bu zalitin, esela mil t gibi her mem- e le mili hekii ler neşe ile bir saat kadar süren bu yolcu- sela iğini lefiyetleri ilredil nn ucu ys min gi şek Hi ve m cemiyetin istikbal v mlı- ğını alâkadar eden fenalıkları inlemek Kumcağız, gerek md ve layili mevki- gerek ferdin ii çek ri dei ev mi ii bir neşe uyandırmıştır. Yaz an şasi Ma 2 arm bunun basit bir vesi- edecek, vücutları dinlendirecek bu güzel |, madı şı Se iüirlsşük idevise md ve m “dolayıdır Li, “öee erine) pan istifade etmek için ürer vik ps & sükümmünin diz doktorlul olan Amerika” İbirçoğu denize girmiş ve vu güz ur geii memur olduğu, yakm- İluğu deniz banyosiyle tamamlamı çi Fakat netice meşküktür. Muharipler daha lecek olur un y aklardır Hayır e mr emleke- imiş v tin hâva filoları da harp meydanma yeti- a etlerin toprak -a başlanmıştır. re maki iğ ia yollari evletlerin topraklarına bir ii Ni Amerikan dritnotu birkaç yüz Maş şiyol yer birkaç belin a ğını basması bp tbpral> in a le Ta ber ağir, ağır yoluna | ve harp gemilerinin Bzerinde iş e in tehdiğini,, ifadı sarahatle sonra, |, ki al m zaar içtik- |. siyeliesi casapi ğer bu cihet teslim edilecek oirerex leri saatte mü bir infilak vukua geli- ii gömü iy or, İmemleket dışında olan biten şeylerden we ın aşağı sarsılıyor. Ve Birkaç saat sonra sarıl ; 2: zusu meb oi e yale u deal, yl bean bir manevraya |. e vi İraşıldığı anlaşılır. ri z Davetlilerin burada güzel ve eğlenceli |, © elma râsvir: eriği Bödieler şünlr! bir gün geçirmesi için muhtelif mi dır: bk ili doss yılındayız. Şanghay'la Hankeu a- re x emniyetin müyre iile “biliade cak yere konur. Aynı resim “ . pia Ai İnel“ Nımiirde İL2 Ne a idar. edilen bu müsabakalar çok Sıhhat | Emini e üzerinde iki yn md sans, ve. birinci. gülenlere e a büyüklüğünde, Hol dada. 28 be Ta Gİ apılan sporlar için de bilhassa deniz spor ve eğlenceleri alâ- ka ve neşe yi eze sar. Davetliler üzerinde eyi bir tesir bira- ok eğlenceli sen bu e zel gi dirler ve son Amerika z ulamadan, gemi süratle |, ü > böyle bir ihtimal Ke a hı kul vasıtalara müratnat ei ie it g ami uyorlar. ii er abin Rİ > 2 5 s arı a olan #merikan nizaltı yoktur. le karşılanmışlar- |” aresinde. i japon tayyarelerinin bombardı- Tu Bilha: wi mr altında eçmeden saffıharp ha, | Baldvin'in beyanatında yeni bir ittifa- Bi at ya ve ekil atı a rici dal orlar, kın Londra ile-Paris rim ki anlaşma- : n maskeli bir iylanınr sezmemek kabil termiştir dahili, ve se- : ez ln nağir birkaç: kişi hödisei anlatıyı #aman:ne oluyo, Rİ ER ii bebi eyice lk ie da kaydet), e lanlar Ge e değildir. Hele ingiliz Pan nda her ik vi ii i re : ” keri ei bra ye li h ortasında vukua gelen bu tecavüz İz a a a ll a iş- > e a a ye ettiği derecede bakılmamış diş ve ağ simi devletlerde evvela hayret, sonra yer Mae el aödiri, . Burada da umcağız'a cur birer birer ellerine geçiriyorlar. ia çekinen ti karşısında ei eder mahiyettedir. Miki, bu ie b utları kullanılıyor. Her y in sar ie bulk edeceğiz patik koi iş Tabi dal bi ie oldeğt gs balın memnuniye- | Bu korkunç kâbusun sonu tahmin olu- ği lekette hava üssü CAR eemsdrli dey in nabilir, Amerika'nın 48 Birleşik devleti İleri e klar elde ei iie .—— japon müstemlekesi olaya. İlk defa ola )mkte olduğu da haber veriliyor. Bu haber dir. bakımından | gezinti trenleri ini ir halkın 'ert ve cemiyet sağlığı se dı başlıyor. Dü Me mayi Lil © ve ne yapmalıdır. Bu: |mesi ve bilhassa buranm güzel plâjların- manıma | başlıyor e mbar yn muhafaza iyor, SİMAV diselerin sevkiyle japon erkânıhar- > > E v biyesi yüzbaşı Maki'yi divanı harp huzu- iz : öz Sovyet Gençlik faaliyeti: — Simav'da hars, İrana skar mesr pin yor. Müerim Ee arat yeni bir devresine girmek |tere'de diğer memleketlerin hukuku hü- zi pa © an temsil, | e iyor — “ak Naga'nın, bu japon ayyarecileri. İlik evi teşkil edilmiştir. Evin fahri reisi) — Bü cl e li N Sar ie vy Halk Fırkası Umumi Kâtibi Recep Beyit ettim. Si gi Bai sebebiyet Bebiş, telli Karşısında:steememelk ika.» İilmekteği e Lyon, 14 di A.) — Sovyet tay -|.. Biliyorum. Ve bil değildir isinin nutkuna ve wn e yare filosu buraya gelmiş ve M. Er- İle ve “enin : mi sekeri LA REPÜBLİK'ten. İmasındaki yeni istikamete başka mana da ya ve reisi Yİ. heyeti b : sik atanpe: dır? Dü le > rilebilir. Bugüne kadar “ingilizler v Lekar- karsılamıstı ketime karşı haksız davranarak onu di R en'd eki İn giliz no'da üzerlerine aldıkları mükellefiyetleri Tayyareciler M, Ervo tarafından Balıkesirde. bağcık. N eren zak ler imzalarını lan Sapa i eleği Balıkesir, 14 MA) Memleketimiz mi 3 m hud “ — — — Sovyet tay - bağcılığını inkişa e it . ve Almanya'daki sürekli hâ Gölü Er. |0n fenni usullerle ba yel yetiştirmeyi ö öğret i z Sint idle” eliarnde disel r memleketlerde olan is ler- koni bul edi yo il ğı ie BR i lez Sinek zevatın refakatinde Bron tayyare 1i- İyacaktır. Baldvin'i - manının tesisatını ziyaret etmi: işler- po sı - acaktır. tere'nin hakiki hudutlarının artık Dover iniz ami)en şeyden ev dir. iie a bir askeri heyet göndere - ac M i eee aye , Liyon'un büyük lokan - haberler İç işman! tarzındaki beyanatı silktinet içinde olan | yareleri de hesaba kattıkları imani in tlarmdan iinde cenerl Bensit tekzip olunuyor. ini akamete am Yen Benim hareke: | zamanlarda bürün cihanda velvele uyan | hava slalanması eratmdaki To- taral Re bir akşam ye- zabitanın - , bu e de — olduğum meği verilmiş! heyetin İyran'a gideceği bakkında İline getirmiştir. m olmıyan M. Baldvin'in tesbit |artık ingiliz mciletine. de anlatmak gi Tayyareci! ln bugün Rusya'ya e İyran büyük elçiliği tek- Elimle e > heyecan ve mu-lettiği Raki insanı hayretler ide ri nk getirdi. miteveccihen Salakiş edeceklerdir. İp etmi etmiştir. sükât İçinde dinli- kacak derecede bir yenilik yoktu! NEVUE ZÜRCHER Z"İTUNG,

Bu sayıdan diğer sayfalar: