14 Ağustos 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2

14 Ağustos 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mean ii Bahife 2 Kurtuluş Bayramı Için # Büyük Hazırlıklar... | ——: Dün Yapılan Toplantıda Proğ- Iki Erkek z ” “için kazalarda tahrirat kâtipleri, nahiyelerde nabiye müdürleri vi rafından mektupların e e mal kerim ediyo ilson Dai al yü- Umumi sı| Çeşme er um çeşmeleri zünden sik sik bozulmaktadır. ele ayı iyizaz Umumi çeş erden yüz iki tane ei amir edilmiş ve 11 çeşmeye ye- “tebliğ olunmuştu Tefrika No, 25 Beni Seviyor Mu: en musink konulmuştur. Ağustos: 14 RE nto, m” e 800 kilo kösele 15 e gi çimen gü: minin tahsiline karar sini tir. tından ciddi bir hakkını en çok k tihar duymak Se bül Yeni Amr cekleri de ke tiyenlerin bloke ei unan ibra Bornovada Gi birliği Dün ea-İliği ile talebe yelaye! birliği Halük şimdi Fenere giderken! halasının kinayelerine vere bep c hazırla» Muha azen bu müsamereye Bü t de karışıyor. Fakat o, biraz ede onları dinlerken bulutlu, “dalgın nazarlarından neler dü- ; vi ii l li le arriri; Febia Arif rdu. değe e parçaları Ülküy ona çalarke: sevkinden istifade eder fikirle. e) Onun tabii bir kulak o mıyordu. — Bülentin, Halüktan, Diküye ki bakışlarında eği cevapları yane makla meşgul Hakikat tüm vakit ilkönce Nevber n | hepsin. ine birden Yezi arasına atılan oy Y. beyi de iri ki- geldikleri| dolgunluğu ve ince anlayış ile gönlerdiği noktalarda genç ei Diyorda pe Bülent kaldır. masa; giden “artan bir lm hık vardı.. Ülkün . balanda anı Bülen- 'din gözünd la seal bir süzgünlük bel Gö: rında Mi rü dal halinde bir ke: sie bir şey evet bir şey vardı O, söylemiyor, hiç şikâ- pt a tniyordü mma Bülendin içi t4 arlıyordu. ee Da zama nini ki eçiriyor, yri Prem rda yü-|ha; n üzün İber öşkte ona Jan çalışma ienlağen il BR —. ikisi birden en münte- üzel o nı en ezici bir azap veri içinde yeri lük Istanbula geleli halasına da ie Deri iki di Bugün Bül. e-|Sizi birdenl | karşılaştıracağına inan! evber hanım gülüyor.. lâkun kızaran yüzünü şamarlar- ken Bülente: — Yok amma Bülent; ie olmaz, siz Halüku ben: hanımın kolları |lar: |tılmazs. Babel vb al Fikri parsınız Genç san'atki bütün “ŞEHİR HABERLERİ | yda yi on hesabi döviz verildiği bildirilmiştir. İs- ilmiş parı cat emteası alabile- ilâve olunmaktadır. bir- arla çler ği arasında) be; eyni yap alip gelmişti Ri | Halkın Huzurunu Bozan: m nm e rr — odası ramın mam Haşaplanıdı. Satıcılarila Mücadel hallet e e e Tabanca hıçakla ö Iicilarla ucadeic isparta ; pi 9 Eylül Marşı M t k . spartadı imal edilen halı! Hadiye Hanıma| in y Belediye Polis Memurlarının Da|r» riğbetten düşmemesini teni İzmir 9 e piri bay Jkatın verdiği neticeleri izah ile Hücum Ettiler ağa anl daiize eze ramının çok büyük tezahüratla|hazırlanan programı okumuştur. u Bn İsmssına ve alâmeti ferikn ko tes'it edilmesi in geçen — in ihzari mahiyetindeki te- Halkapınarda oturan Hamdi Müzaheret Ve yardımını istedi e aş dah see aldm ; ede m öğleden evvele ta-| karısı Hadiye hanımla ayni yer-| | Dahiliye Vekâletince seyyatjcak kontrol vasıtalarının azli. koymuyanlardan beş lirrdan ŞÖf yapılmış allük eden kı-|de oturan Maşimte oğlu smele)satıcıların, esnafın gEKUin ilelgından son günlerde yine halkın |liray: dar para cezası 2 — proğramın b. il arş sımiarı Seri omal arasında kira mezolesin-İsatış yapmalarımn men'i hak-)rahataız edildiği ve sokaklarda|ması liparta ticaret odasın X n ailen pi den kavga çıkmıştır. Cemal, |kında Dahiliye Vekâletince bir)gürültü yapıldığı görülmüştür. kararlı. vi erkek me m Halkevine ithaf — ermerbili bal ei kadının üzerine üç) kanun iâyihamı hazırlanmış v. Belediye gürültülü satış ya- vr Peş izin Adi allim mekte 2 yaymızda o kartal mii el kati ile ateş etmiş ise de geçen içti evresinde Büyük iel d Nüfi dürü Hiküm bi mi Önümüzde atlılar Me a ile umların sa | çıkan inermiler isabet etmemiş. elik keemyile. WE mareleler ele. Yali öd betle izin rak “fet, © maarif $ İndik Murat dağın desa sal gk Akdenisez Jabiyettar ma-| (ir. Gomalip eniştesi Tabi girişmeğe karar vermiş buluo-| Çeşmeye gitmiştir. Hikmet b” müdür mua 5 Kıyıları Oyalı. Suyu Kıvrak denize maş H ie le üzerine bıçak ny | maktadır. İskân müdürü Münir be “ Hakkı, Ak Deniz Ak Deniz 1 an, 29 am iştir. Zabttava tah» Dün — belediye » yasstindenllet edecekti i ner Sana, geldik bii le ali başlanmıştır. çi İninmiyek müdürlüğüne yazılan bir Şar mağ a müfettişi Fa- Dokuz Eylül sabah: hık ül kerede gürültü yapan, iv AR eri Me dıl, piyango Kavuştu eilerimiğ ver ni — di Brünameü ran satıcılada mücadele için, rinde 19 Ağlama bir Şark yi mi Şev £ Ür yl sen öleli imiz selyarak “den ece İl . kendi kadrosunun kâti gelmediği |baJir asvaorktır. Bu pa 2 dar ki, temi: le ibi bü i Sİ ra şehri isarei ası b e Em Niha yaz elek in e e fer ücietleri el m huzurunu t©-İolunmuştar, Milletine verdiği söz bulmuğtu yer ini alayı ve 2€celTetkikat Haft minle mükelle? polis memurla- Panayırı İsmail Hakkı yer likl etkikat Hafta i : ylerden Gübredik birdenbire İalkında kilS ERAT ok öt rının du bu işte belediye memur- icaret odasına Laipzig P ekkep İHendedik sile ee MR <ma ece! Ke balkı sabahları rahatsız|larına muzabharet ve yardım yös.|nayırının 26 Ağustosta açılac"” komite teşkil Dokuz Eylül e im Dünkü nüslamızda da en bu gibi iş pa RE tamimi rica edil.İve bu sene panayıra 24 mi amli a live güzel İedife kabül eb veçhile nafıa vekâleti bi takibat ketin iştirak edeceği bildiri edilmişti. Refet aynen Kabuk şaratından verilen emir imuci- ge ii EZEN miştir, ör 4 iz ai seye » İbince mafın müesseseleri komi- . . ..|. a e smmm Sn Sirkel Hükümet | 1——— tile mesaisini ikmal eylemiş ve Gi büyük eğin lid rası ii tenltada tetkikata GE u IK € 1 u ume Halkapı narda a mukarrer olduğu şekilde in mi hey. takdirle karşıla- | lanmış . e Iplik Fabrikasındi — Halkevinde ikinci umumi içtima ber program "büyük atla ab esnslı v4 etraflı ola- Hissesini Vermemiş > in i yi e yapılacak temaslardan sonra kat-|cak ve hafta sonunda . tetkikat amam si m Bin Liradı yi iyet kesbedece ilân oluna- (neticesi bir raporla nalın vekâ- . - . . " li ie “ne nr a | caktır. Bu meyanda birde Do-lletine bildirilecektir. Nafia Vekâleti Zarar Iddialarını H ei di İyelir ut ası z — . : . . ik heyeti reisi Avni beyle kuz Eylül marşı namile bir marş A k Ss Tetkik Için Emirler Verdi pamuk dairesinde dikkatsi! birçok Siya ve vel genç-|bestelenmesi ve tezahürat esna nkara ergisi yn ii yangın çıkmıştı” er iştirak eyl emişti . Ce se, açı İsında halkın bir ağızd Ticaret Odasına fafia Vekâletinden verilen ika mütemadiyen zarar et- N meleden Ziya Orb ir. yeni bir emir üzerine, nafia mekte oldağnudan bahisle bu efeni nl sigarası, kı bey seçilen komitenin mesai|kek muallim mektebi O wüdür Gelen Me esseseleri komiseri imi ve ima ii sseyi senelerdenberi hükümete sile zg İN ta tarzını, 9 Eylâl mefhnmunda du |Refet bey taralından yazılıp : Aykarada yeni Tea şeye liye müfettişlerinden Hulüsi bey-| vermemektedir. ei NM tutuşmuş ş ğ olan sergi evinde büyük bir sa-|ler su şirketinde letkikata baş» t fazla tev eN eN heyecanların bakkilai Hnikerine. ithaf edilen b kıy-|, am ape Mİ le ei : Komisyon - şirketin iddiasına| bırakılmıyarak bastırılmıştır ifade İmesi için neler yapılma-|metli Halkevi tarafından! , i ” şiprdar. setkiketı inan oğlii di ; li idiği : hakkındaki tetki t e vE Teletiinerekti 39 'Teşainievvelden 15 'Tesrini| ten sebep Şi göre zarar edip etmediğini eski arika seb sı ime iği Be emlekmeslen heşkeletileilerekkiz . 1, 0, b kai ei Aİ lalâm wlduğu üzere şirket |defterlerdeki hesabatı tetkik ile/han — in kadarlara bildirilmiştir. azancının “yüzde yirmisini hü-|meyduna çıkarmağa ve hüküme-|:06ğ9 çalışırken Temmuz Ayında rini urdu Mi © tasarruf cemi ii ayırmağa ve vermeğe a hissesıni kurtarmağa Sali MİR Pl gelen İmeoburdur. Halbuki İzmir eü|maktadır. kei iar : vellit zarar miktarı on bin İİ Ruhsntiyesi Alınd D OR İml erene klorinin) YY. d Y i Yol ka nde 48 bir (o Tirede İncir knrdu mücade. ge e olacağı ilâve edil- unanistanda eni t0 aging ARE a DE iki a Katli b üç katlı)lesine emmi devam edil loke Paralar Açılma Ameliyesi arya m il : çeman 68 binan inşaatına | mekte, Mücadele memurun- onddesinde Hıf; akir be: a için yatsaiylk rübsatldan gelen raporda şimdiye ka- Tü “Bi asıl ödeni e Dev am Edi or 48 numaralı evde sn bora b | verilmiştir. dar 17 köyde mücadele yapıldığı | UCCAF Ye Türkofis Atina şubesinden) (Gazi bulvarı ile Alsancak|himlenirken hararetin as ; i Şara cn Sale) EKMEN GERE azn Li > en ei yag 39 bin İ tesbit edilmi, ir mektupta Atine bankularında aldı, Kooperatifler ali ve ipe eN Mi mek iste bloke ediliniş parası nların | smeliyesi epice ilerilemiştir. Son|etrafa sirayetine erimi erk Muhaberatını N vörildizi bildüritmiştir Radostan mülteci olarak Mem |» altı ayda yüzde abile| bir ay zarfında pen bulvar. | miyerek söndürülmü üştü ğ İn a leketimize gelen bir Türk im dan dört bin mikâbi mo- i loz Yilan yangın e l deki boş yel va re ii mi üdürümüz Fransız “Mektebini Teftış Etti Yy dün Bornova; ei sağ mektebini teftiş eyle- de;kuvvet alacağıma ina! 1. On- da vi hisleri yilin bir varhe, bir tabiilik bulmak için IŞ mı Maarif müdürü Ahmet Naili i miş m seyi sergisini n sir a e b Denizlililer *“|Pavyonları Hazırlıyo! ni çet Sal yi etmi gi panayır Hi ij makta Mi bır istidanz if duğunu görüyi dedi . pi size o gece döker. Bu larına gitmişti. Hej — Karar gün mükemmel Yeni bestekârımız bile eserlerini duyuracak.. — Ülkü de gülerel de — Doğrusu ta Klaaaği bir ruhu öyle bir kaynak ki boşal a boğulur. O ağırlıklı fikir kadınların pek hoş- psi Halükun etrafını aldı verildi, yi a > bir zırlık v: en Sn Balülkün arayıp e, Onu iri çalışmalıdır. He lerhangi | bir sanatkâr bütün m, Ülkünün Dün hepsini Artık kararlaştırılan st yılıyor, tuvaletler, el kerem kendi kabiliyet, ve deha- na borçludur. Li Kapi kei gizli kalan e iktidarı r.İbelki daha derin iz ei çıkarmağa ve işlemeğe — İşte Ülkü sizin bu ie rınızdır ki beni yürütüyor, her güzel şeyden anlıyan ht "kabi nİliyetiniz o parmakların tatlı ahen al-İgine uyan tiz ve müessir sesiniz ikili için projeler çiziliyor, dave! ri saj bis sıralanıyor, renkler üzerinde ruluy iğ de . Pek kalabalık & olacak ii e salonunu gen kadın, ele bali urdıklar doldurı rmuştu. Tanı gi tel arasıra böyle bilir, onun istikbalindan, san'a Bülent gülerek: taşırmak ister. Öyle değil mi Halük bey? Halük tevazula hemen cevap i P Iş bu taşkın İniliğinden .renin anlayış ve duygularından uzun yılların verebildiği bir neti- acağımıza me ill karar-| yorum Şimdi — Halüka pi n oluyor yle çi) yor, saşıracağımdan öyle k' kork" Bülent onun küçük seri okşayarak: — Seni çok yormaniy Halüka söylerim Bak yil rardın. Sıcal me dokundu” < RR ağ e aş İŞ Eg ağ e — Hayı kü gülerek: —Yoksa? sizin de komoliman açti in Ver

Bu sayıdan diğer sayfalar: