14 Ağustos 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

14 Ağustos 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

j A 25 ie yi il # b «Sakin kuş, kuşların en yırtıcısı ile | N Leyleklerle kartallar Vâkra kartalların yırtıcılıkla #öhreti vardır amma leylek dünya e €n uslu, en sulhperver kuşu - lar. Bu kadar snedir leylek görü- tüm, hiç kavga ettikirine rastgel- Medim, Güvercinin döğüştüğünü Bördüm, leyleğin görmedim. Buna rağmen gazetelerde oku- Yoruz: Orhangazi taraflarında İeyleklerle kartallar arasında gün- İirce süren bir muharebe olmuş. Leylekler bu muharebeye iştirâk in yavrularını yuvada bırakıp #ilmişler. Demek iş çok ciddi imiş. Bir adama akılsız demek için ekseri; Kuş beyinli! derler. Bun - iyor ki © kuşların aklı » Lâkin bu âna kadar mu- İarebe etmemek suretile göster - dikleri akıllılığa mukabil © şimdi insanları taklit etmeleri suretile terdikleri akılsızlıktan da görü- ki onlarda da ciddi bir siya- var. Acaba ne oldu da dan Yoktur, leyleklerle İertallar bozuştular?.. Evini bar- Mi terkedip savaşa gidecek dere “ede leylekleri kızdıran nedir?. Bunu bilmiyecek ne var?. Kar- ballar, kan içen, yükseklerde ge - merhametsiz kuvvetine mağ- Der bir kuştur. o Alçaldıkça gözü , görmek için yükseklik is. » - Kimbilir leyleklerin ne ka Canını yaktılar ki; sovulcan - Başka hayvana kıymıyan bu Şef ; tarpışmayı göze aldırdı. Denili - Yor ki; leylekler muharebe mey - damında birçok yaralı ve ölü bırak) O taraflarda halk leylek larını evlât edinmişler. Ben leyleği kuşa benzetmek i- ayaklarını ve gagasını kesen iraddin Hocanın o hareketini blm O sm leylek, fimdiki Avastarya'ya döner. Bi - tim leylekten alınacak çok dersle- Timiz vardır. Dikkat etmediniz mi?. o Vakti öşlince hepsi bir araya toplanır, e göçerler. Önlerinde bir tanesi kadar, Bu hilesi önler seç Mezler. o Kılavuz kendi kenidni ini alması meziyet değildir. O- Yan çokluğa kuvvet vermesi lâ - tımdır, Leylekler arasındaki tesa- Müt, elbirliği insanlara ders olma. İder. Memleketten çıkarken her Jemtin üstünde döne döne bütün elekleri haberdar ederler. Ben son muharebede leyleklerin ta- Mitarıyım. Kartalları o sevmem Çünkü palapervazdır. Yüksekler. çer bahar leyleği ayakta görün- Ye seyahat edeceğiz diye yorarız. < muharebe ederken w Yormalı?. Hemen Allah koru Kapanma saatleri EKONOMİ Şeftali bolluğu Şeftaliciler istihsalâtın arttığını söyliyorlar , Bursa şeftalicilerinden bir grup dün Ticaret odasını ziyaret etmi Şeftaliciler Almanyaya şeftali ihraç etmek için yapacakları teşebbüs et - rafında oda ile temaslar yapmışlardır. Şeftali istihsalâtı son senelerde müte- madiyen artmaktadır. Şeftaliciler de- mektedirler i sene sonra bütün Türkiye şeftali ile karnını doyursa ge ne mevcut çeftalileri yiyemiyecektir, Piyasa haberleri İstanbul Ticaret borsası ber hafta dahili ve harici piyasa haberlerini muntaazman bir bülten halinde neşre başlamıştır. İlk bültene nazaran son bir hafta zarfında İstanbula 2448 ton buğday gelmiş ve bunun 515 tonu ih - yaç edilmiştir. Kösele - Lâstik meselesi Ayakkabı - lâstik rekabetini tet - kik eden oda komisyonu dün ticaret odasmda bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıda komisyon şimdiye kadar ibi ve iktsadi cihetleri göz- den geçirilmiştir. Komisyon bu tet - kikten sonra son defa olarak ayakka bretlarla umumi bir temas yapmağa karar vermiştik. İlk #ödrist Kadrosu Hazırlanıyor 300 kadar muallirma nakil ve becayişlerini istediler İstanbul ilk tedrisat kadrosu ha - zrlanmağa başlanmıştır. Şehrimizde 300 kadar muall'm nakil ve becayiş- lerini istemişelrdir. Bu talebe imkân nisbetinde isaf edilecektir. Kadroda münhal olmadığından yeniden hiç bir tayin yapılmıyacaktır. Teşrinievvelde açılacak beş yeni mekteple yeni şu » belere, Büğvedilen ilâve muailimlik - lerden tasarruf edilen mualilmler ta- yin edileceklerdir. e Fırka idare hey'eti azalığı Cümburiyet Halk Fırkası umumi idarş heyetinrle bosalan âzalığa, Com huriyet Fırkası umumi ziyaset divanmca Çanakkale mebusu Ziya Gevher Bey seçilmiştir. bri Milli emlâkin dosyaları Milli Emlâk idaresine ait dosya- si yeniden gözden geçirile- olunmaktadır. Bunlar tas- len sonra daha esaslı bir şe kilde satılacaktır. Gelen muhacirler Dün ve evvelki gün şehrimize Bu kapanma saatleri meselesini önce lâkırdı piyasasına ben at - Sinemaların saat 23 te kapan- emri çıklığı o zaman bunun ve mü akşam er- kapanması ile birlikte olması aç geleceğini ileri sürdüm. Bu Didi keramet, ne de bir cesaretti. İş Yanın her tarafında tatbik edi- Jeylerin bizde de tatbik edile ilinden emin olduğum için fikri item, Döndü dolaştı, iş sahiye i. Lâkin bölük börçük bir şey Evveği iNeden?.. Çünkü bu müessese rr! İZ Ei #4 kadar istisnalı bir nizam 12. Size bazı fıkralar söyli- iz in Hocanın karpuz hikâ- Ama ben gene anla - Bulgaristan ve Romanyadan | bir irafi- | ie muhacir gelmiş ve iskân mmtaka - | darma gönderilmistir. | BORSA | (İş Bankasından alman cetveldir) 13 Ağustos 934 AKŞAM FİYATLARI bir kaç karpuz almış. Bir dikine de ür belir eğe başlamış.. Hemen he- i haşır çıkmış. O da kal - atmış ve bir aralık te iizeri- su dökmüş. ları dalmış.. Uyandığı zaman bastığım görmüş.. Attığı arın yanına sokulmuş, şöy- : 'a tesadüf eden bir tanesi- Yan, Buna değmemiş! diye almış birin- m — Yeni, na değmemistir, indi mağazaların kapanma sa- diyerek ISTIKRAZLAR TAHVİLAT atilan dahili 8450 $ Kiktm 18 DPİ Mümessil 430 ef . Ne 740 gi - ESHAM iş Bankam Nama 8,158 Reji kmponsuz 250 ,15 $ Telefon 100 ai 98 4 Terkor 1850 Türkiye Cümhü- Çimento 1140 riyet aBukası 53 5 İttihat der. M0 Tramvay 35 İ Şark dey. pe Anadolu Hisse 27,10 £ sBiya 15 Şiratiyriye 1525 5 m$rk meczm 220 ÇEK FIYATLARI Londra 612,56 4 Prağ 29,13,04 Paris 027,25 | Belgrat ATIM Milâne 927,25 i Madrit sı Nöyork 8055 $ Berlin 203 Cenevre 243,50 | aVrşown 42010 Atima 83,36 £ ndapatşe o 32823 Brüksel 338,55 $ Moskova 10,91,25 Amsterdam © 1750 İ Bükreş © 784380 6624.30 * Viyana AZAR NUKUT (Satış) Kuruş Kuraş 160 ? 20 İleviçve #08 “7 1 Pozeta . 106 1 Mark “ 22 $ 1 Zeleti 2056 | 653 İ 20 Ley » | 34 $ 20 Diner » | 23 1 Çernoviş (im "s Aim 22 | Zİ i Mecidiye 3512 | # Uasksot 7» ispirtocular, daha öbürgün kömürcüler ve niha- yet sanırım kunduraboyacıların - dan başka kimse kapalı kalmıya « cak... Bu iş, şehirdeki memur ve müs- | tahdemlere insan gibi yaşamak im kânını vermek için ortaya çıktı... İstisna edilenlerin yaşamak hakkı ezeşe hemen hemen buna ben- x. © Buwün tötüncüler, yarın yok mu?. FELEK İ duğundan, Fatihe 7 bin lira ayrılmış - Mısırlı izciler bugün Mısı- raavdet ediyorlar —— meoem — Mısırlılar memleketimizde 'gördükleri yenilik- lerden büyük takdirlerle bahsetmektedirler ri şehrimizde bu- ler şerefine evvelki gün Mısır sefaretinde bir çay ziyafe- ti verilmiştir. Misir gençler memle - ketimizde bulundukları müddet zar- fmda birçok şayanı temaşa yerleri ve bu meyanda Yalovayı da ziyaret et edeceklerdir. Mısırlılardan mürekkep bir heyet dün matbaamıza gelmişler ve Türki yede gördükleri misafirperverlikten çok mütehassis olduklarını söylemiş - lerdir. e Misr genç müslümanlar İzci grupu reisi Abdülvehap Enneccar Bey de - miştir ki: — Kardeş Türkiyenin büyük inkı. Ip ve terakiki yolundaki cihan mede. Biyetini hayretlere | ilka eden muaz- zam eserini candan (takip eden biz Masırllar firsat ve imkân buldukça bu kahramanlar diyarını yakından görmek için'can atarız. Genç müslü. manlar cemiyetinden müteşekkil gru pumuz da bu arzu ve emellerini tat. BELEDİYEDE Dükkânların Kapanma saati Sigaracılar beyiye hakla- rım terkedeceklerini bildirdiler Dükkânların erken kapatılmaları kararı etrafı i karışık vaz'yet: de vam ediyor. Tütün, cigara satan dük kün sahiplerinden bir kısmı belediye. * ye müracaat ettikleri gibi, ayrıca, in- | hisarlar başmüdürlüğüne de müraca- | at ederek, beyie haklarını terkede - ceklerini b ldirmişelrdir. Cigara bayi | Teri, dükkânlarınm akşam saat 7de kapatıldığını, bunun için satış yapa- madıklarını ileri sürmektedirler. e Tü - tüncüler, saat 9 a kadar açık bulun- mak için müsaade istemektedirler. Bunlardan başka daha birçok esnaf belediyeye müracaat ederek geç kapat| mak için müsaade istemişlerdir. Da - imi encümen bugün toplanarak bu gi bi esnaf hakkında bir karar verecek- tir. Maamafih bazı kazalar dahilin - de, tütüncüler saat dokuza kadar açık bulunmaktadır. Daimi encümenin ka- rarı her kazada ayrı ayrı tefsir Oedil. mektedir. Buz meselesi Ticaret odası buz işlerinde ihtikâr olup olmadığı hakkındaki tetkikle - rini ikmal etmiştir. Yarın oda idare imeel'si içtima ederek bu hususta kat'i kararını verecektir. Oziruva hissesi Gümrükler idaresi oktruva hissesi olarak belediyeye, haziran, temmuz aylarına mahsuben 100 bin lira ver miştir. Yeni mali sene oktruva resmi geçen seneye nazaran fazladır. Bu 6 meki fazlalık 45 bin ira kadardır. Yolların tamiri Beled'yenin 1934 senesi bütçesine yolların tamiri için 44 bin lira tahsi- sat konmuştur. En fazla mühtaçı ta - mir yollar Fatih kazası dahilinde ol - ter. Beyoğlu, Eminönü kazalarına al- tı bin Ira, diğer kazalara da beşer bin lira ayrılmıştır. Yeniköy - Büyükdere asfalt yolu- nun inşesma yakmda başlanacaktır. Trabyadan Hacıosman bayırına ka - dar olan çimento yol bitmek üzeredir. Bu çimento yol memleketimizde ilk tecrübe mahiyetinded'r. Bu yol mu - yaffak netice verirse, daha bazı y. lerde çimento yol inşaatı yapılacaktır. Ekmek fisti İstanbul Belediyesinden: Ağustosun on beşinci gününden iti baren ekmek dokuz ve francala on dört kuruştur. | min etmek geyesile cü beş gün evvel üzerinde şanlı Türk sancağın dal - galandığı Ege vapuru ile İstanbula geldik, Vapurda gördüğümüz mükem meliyet ve intizam vapur zabitan ve mürettebatmın . ve bilhassa Süvarisi Sait Bey kaptanm yolcuların esb. istirahatlerinin temini hususunda nın ve Türk polisinin ecnebi yolcula» ra müşkülât gösterdiği ya bancı düşmanlar tarafından hariçte yapılan propagandanm tamamen asıl sız olduğu buraya geldiğimizde gör - dük. Ve anladık. Heyet gazetemize gönderdiği bir mektupta bu ziyaretleri esnasında laylığı gösteren vali Muhittin, gümrük başmüdürü Seyfi, Salon müdürü En- ver, beşinci şebe müdürü Daniş bey- lerle Denizyolları işletme idaresine İstanbul acentası Ziya Beye, Yalova kaplıcaalrı müdürü Cemil ve Muzaf. fer Beylere ve bütün polis ve gümrük memurlarma teşekkür etmektedir. Parlamentolar kongresine hazırlık —— Türk grubu dün toplandı ve vaziyeti görüştü 24 eylükle şehrimizde toplanacak bey- nelmilel parlimentolar konferansı ba - zırlıklarile meşgul olan Parlâmentolar Birliği Türk Grupa dün de Milli Saray- e la toplanmıştır. le; üm, şebrimize gelecek emrah. basların ve refasiktlerinde bulunacak İnn efradı silelerinin — izaz ve deramleri meselesi ile meşgul oluştur. Türk Grupuna yapılan tabligeta ma» zaran konferansa murahhas olarak işti rik edecek zevatın miktarı şimdilik öc yüze baliğ olmaktadır. Bazı perlimento- ler henüz murahhas İistelerini gönder. mediklerinden murahhaslarm sarih mik. tarı malüm elmemalila beraber üç yüzü geçeceği anlaşılmaktadır. Murahhasları refakat edecek efradı aileleri de mühim bir yekün teşkil edecektir, bunlarm kon- ferans mesaisi esnasında bazı enilessese- leri gezdirmek ve hammılarmızla masta bulunmalarını temin etmek için bir Kadınlar Komitesi teşkiline karar verilmiştir. Bu komite sama Nekiye, Lümia Refik, Efzayiş Suat, Lâtife Bekir Hanımlar beyetle temasta bulunmakta dır. Bu hususta ayrıcı bir program Ya- pılacaktır. Hanrınlara kiz muallim, kız sanat ve hastabakıcı mekteplerile Esir- geme Derneği ve Hilâlinimer sanat kas- mı gibi kadınlığı alâkadar eden mücsee- selerimiz gezdirilecektir. Ayrıca şeref- lerine bir çay ziyafeti verilmesi de düşü- Marahhazlar şerefine de hükümet ta- rafnden ziyafetler verileceği gibi Ada larda ve Boğazda tenezzühler tertip © dilecek; müzeler, camiler ziyaret edile- cektir. Beynelmilel konforanslara tahsis odi- lecek olan Yeldez sarayın tamiratı bit. miş, tefrişata başlanmıştır. Bu da konfe. kadar bitirilecektir. Tevfik Rüştü Bey Yalovada bulunmakta olin Hariciye Vekil Tevfik Rüştü Bey evvelki skşam ggrimize gelmiştir. Tevfik Rüştü Bey Rüştü Beyle görüşmüştür. Amerika sefiri Asnerika Sefiri M. Skinner mezemiye- ©ni geçinmek üzere Parise gitmiştir. “| ADLİYEDE Türklüğü tahkir Sabri Efendi üçüncü cezada beraet etti Haber gazetesinde Petrof müstear a mile neşrettiği bir mektupta Türkl tahkir etmekten suçlu Siri Efendinin dün üçüncü mah m mumi bu neşriyatta Ti tahkir suçunun bulunmadığı söylü be - ğunu Türklüğü tahkir etmez» diyerek beract talebinde bulunmuştur. Mahkeme mü » zakereden sonra berat ittifakla kararı vermiştir. Bir katil davası Beykozda ormandan odun kesen Şa » ban isminde birisini öldürmekten suçlu korucu İbrahimin muhakemesine devam edilmiştir. Mahkeme İbrahimin 4 sene 6 ay hapse konulmasına, o müdbbeden âmme bizmetlerinden & mahremiyetine karar vermiştir. Mahkeme hey'etini tahkir adan bir adam Birinci ceza mahkemesinde bir yera- lama işimden mabküm © olduğu esnada mahkeme heyetini tahkir etmekten suç- hı Niyazi oğlu İzzet Efendinin muhalce- mesine dün üçüncü ceza mahkemesinle | başlanılmıştır. Fakat başlın suçtan mahküm olduğundan, bu iş te mahkemelerin tatili münasebetile acele bakılacak işlerden olmadığından | muhakemenin tatilden sonraya bırakıl. masına karar verilmiştir. Arnavut Fettah Efendinin muhakemesi. ne dün üçüncü ceza mahkemesinde de- vam edilmiştir. Şehit sıfatile dinlenil - mek için celp kesilen memurlar mah: meye gelmediklerinden o müzseldcere ile <elplerine karar verilmiş, muhakeme a - yın yirmisine bırakılmıştır. Neşriyat davası Kanuna mukalif mecmua meşret - mekten suçlu Mahmut Saim Efendi ile matbaacı Refika Salih, Sinan, Jo- zel, Ahmet Sait, Keten ve o Paskal rif müdürlüğünden istenilen hakkı te if ilmühaberleri suretleri okunmuş, bunlardan Fenerbahçenin telif hak - km Zeki Hâmit, Üniversitenin te - Mf hakkınm A. Mahmut Beyler na - mma muharrer olduğu anlaşılmıştır. Mahmut Saim Efendi telif ilmühaber kira em ll duğunu söylemiştir. Bunların celbi için muhakeme başka güne bırakılmıştır. Rumeli hanı cinayeti Beyoğlunda Rumeli hanında Ma - dam Teodorayı öldürmekten suçlu Sokrat ve Todorinin muhakemelerine dün de devam edilmiş, eski ikinci şu- be müdürü Ziya Bey şahit olarak din İenilmiş, muhakemenin devamı başka güne bırakılmıştır. POLİSTE Söz atmış Gülhane parkında oturmakta olan Ay- şe Hanıma söz atan, İhsan Efendi yaka. Esrar bulundu zerinde bir nektar esrar bulunmuş Yü ştır.. , Kalp sektesi Tepebasında Fresko apartımanında © #uran 60 yaşında Şeküre Hanım üs- tüne bir fenalık gelmiş ve külp sektesin- Falcı bir kadın Karagümrükte oturan Kuşgöz namil yakalarımıştır. verilmiştir . Sandal devrilmiş kadaşı ile Kalamışta sandal ile gezmek- te iken sandal devrilmiş, Marko Efendi boğulmuş, Selim Efendi kurtarılmıştır. Eylipte bir gazoz fabrikasında infilâk Geçen gün Eyüpte bir gazoz fabrika. sında şiddetli bir infilâk hâdisesi olmuş. tur: > ik Eyüpte İslâmbey caddesinde Bilecik gazoz fabrikasmda vukua gelen bu infi- taz altında kalmasıdır. 'Tazyik neticesinde kazan fevkalâde bir gi ile patlamış, iş başında bulunan skender isminde bir &mele yüzünden ye muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. İnfilâk dolayısile, © civardaki evlerden bir çoğunun pencere camları kırılmıştır. Yaralı tedavi altındadır. Denize düşen otomobil Büyükdere sahilinde durmakta olan Sanayi haftası Bu hafta Türkiye, iktısadi ha « yatının en mühim günlerini yası - yor. Başvekil İsmei Paşa, İktisat Vekili Celâl Beyle beraber üç mü- him #abrikanın temel taşını atıyor ve bir fabrikanın da yeni bir “pa- viyon,, unu küşat ediyor, Bu suretle beş senelik | sanayi programımızın ilk esaslarına baş- lamış oluyoruz. Hiç şüphesiz genç Türkiye Cümhuriyeti çok yakın bir atide imparatorluğun kendisi» ne miras bıraktığı iktisadi çehreyi tamamile değiştirecek, yani sade müstehlik olmaktan O kurtularak müstahsil mevkiine girecektir. Malümdur ki yirminci astr me- deniyetinin birtakım icapları var- dır. Bu icapları biz de derhal ka- bul etmek mecburiyetindeyiz.Çün- kü medeniyet sade medeni mem- İeketlerin tarzı hayatını kabul et- > Kep ME aya onu do- an ilmi tekniği, fenni ve çalı; ma tarzını nel ze Hamal Bu itibarla ( beş senelik sanayi programı Türkiye iktisadiyatında olduğu kadar, Türkiyenin hayatır. da da mühim roller oynıyacak bir kadretted. Milletierin istiklâli, evvelemir- iktisadi istiklâle bağlıdır. Siya- istiklâlin kuvveti iktisadi istik- lâlin kavvetile mütenaiptir. Ha - duttan kanımızı akıtarak, canımi- za vererek kovduğumuz düşman - lar, eğer sulhun aktinden © sonra bizim içimize sokulur, kasaların vücudumuzun üzerine yerleştiri ve emme basma bir tulumba gibi servetimizi emer ve bunu hari, bastırırsa bunu hiç bir zaman is - " tiklâlimizle kabili te göreme - yiz. Sevr'de müttefikler ne istiyor- 11? Memleket dahilinde nüfuz muntakaları, istismar mıntakaları.. Lozan buna siyasi bir set çek - ti. Bir zafer kazandı. e Şimdi ise, beş senelik program. o Memleket dahilinde ecnebi servetinin, ecne- bi sanayiinin dalbudak ralmasına ve Türk köylüsünü, Türk iktısadi- yatını emmesine mâni olacaktır. Onun için yeni sanayii kurarken bu noktaları bilhassa gözönünde bulandurduk. Ve hiç bir zaman ec nebi sermayesine göz dikmedik. Yüzde 10 dan çok büyük bir faiz- le bile olsun memleketimize gel - mek için mırın kırın eden ecnebi sermayesine müdahene etmeden bü işi milli bankalarımız pekâlâ başarabilirlerdi. Ve netekim de öy le oldu. Sanayi programı haddiza tında bizim gibi, şimdiye lar her seyi hariçten getirtmek mec - buriyetinde olan bir memleket i * çin çok büyük bir ehemmiyeti ha- izdir. Ve bu programın mü maye ile tahakkuk ettirilmesi hiç şüphesiz daha enfes, daha; güsil bir tedbirdir. , Filhakika birçok memleketler şimdiye kadar ziraatlen sanayi &&- hanına geçerken ecnebi sermaye - sine arzı iftikar etmişlerdir. Bir şik Ameriha Devletlerinin sanay” ini besliyen Londra borsası olmuş" tr. Cenwbi o AÂrnerikünın birçok memleketleri sanayi programlari- ni tatbik ederken İngiliz parasına ihtiyaç işlerdir. Fakat w - nutmamalı ki onların vaz'yeti ha- susiyeleri vardır. Ve her şey "z9- manda ve mekârida,, nazarı itiba ra alınmalıdır. Biz şimdiki halde ağır sanayü- mize henüz başlamadık. İhracat yapmak, hudut haricinde dünya piyasalarile rekabet etmek fikrile hareket etmiyoraz. o Belki hudut dahilinde dünya mallarile rekabet etmeğe çalışıyoruz.İstediğimiz şey bize lâzım olan şeyi temin etmek- tir ve bunun için harice para akıt- mamaktır. Zaten son zamanlarda milletler iktısadiyatında hâkim o- lan “autarchie,, yani kendi yağı ile kavrulmak zihniyeti beynelmilel ticareti de esaslı surette baltala - mış ve herkes kendi başının çare- sini kendi hudutları dahilinde a - ramağa teşebbüs etmiştir. Beş senelik sanayi programı bi- ze de bn imkânı verecek ve birçok kapıların kapandığını gören ec - nebi malları en büyük bir ağırlık- la bizim üzerimize de yükletmek istedikleri bir zamanda yerli fabri kalar bu sele karşı bir set vazife. sini görecektir. Mümtaz FAİK Gepam ei Hava raporu Sıfır derecesi hararete ve deniz 4e- viyesine indirilmiş barometre bu sa - bah saat 7 de 757,5, sant 14 te 757,5 derecci hararet saat 7 de 21,5, saat 14 te 26.5, Azami derecei hararet 28 i hararet 19,5. Rüzgür yıldızdan esmiştir. Azami sürati saniyede 9 metreye çıkmıstır. nin ili oil mieniğMik, gubilkı,, lm kay İlüül kz. SAMİMİ. b si

Bu sayıdan diğer sayfalar: