13 Ağustos 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

13 Ağustos 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Londra 17 (Hususi) — Deyli Telgraf — gazetei Viareggio muhabiri bildiriyor. Avusturya — tahtıra geçmek davasında bulunan...
 Boğaziçinde hummalı bir yol yapma faaliyeti var Tarabya yolu çimentodan yapılıyor, rumeli sahili rıhtımları da tamir ediliyor
 Fransız - Sovyet dostluğu Riga 12 ( A.A. ) — Moskova gazeteleri, Sovyet tayyarecilerir Fransada mazhar oldukları iyi kabulü
 Italyada büyük laskeri manevralar Avusturya hududunda tahşit edilen askerler iştirak ediyorlar Roma 12 ((A.A.) — İtalyanın
 ntihap propagandası ugün Alııııııvıdı reyiam propagandası başlıyor. Berlin 12 (A.A.) — Yarından itibaren, alman radyo...
 Buzlar üzerinde 60 gün Çelyuskin vapurunun heyecanlı sergüzeşti |- Büyük buz kitleleri gemimizin teknesini zedelemiş,...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

zaman Zamir “Elde Istidat olunca... Sene 16 — No; 5691 — Fiafı her yerde 5 kuruş | Arşidük Otto Avusturyaya kral olacak mı? Arşidük Ottonun İtalya kralının kızile evleneceği söyleniyor Londra 12 (Hususi) — Deyli ii Telgraf gazetesinin . Viareggio muhabiri bildiriyor: Avusturya tahtına geçmek davasında bulunan arşidük. Ot tonun amcası prens Ksavier bu rada verdiği bir mülâkatta Avus- turyadaki son hadisatın meticesi olarak Habşburgların tekrar sal. #anat sürmeleri | ihtimali kuvvet © bulduğumu söylemiş ve ilk bekle dikleri şey Avusturyaya avdet için müsaade olduğunu ve harbi umumidenberi bu müsaadenin ve- rilmediğini ilâve etmiştir. : Hababurgların tekrar tahta çık- ması ihtimali mevzuu bahsoldu- İ ğu şu sirada arşidük Ottonun İtalya kralının kızı prenses Mar ye ile izdivacı şayiası yeniden canlanmıştı Fakat bu şayiaların ne derece ye kadar doğru olduğu henüz bel- Ti değildir. Maamafih arşidük Otto ile va- İV Tidesinin bu senenin — sonlarına İn, doğru Romaya giderek İtalya kral giden sabık Avusturya | imparatoriçesi Zita ve kraliçesinin nezdinde kısa bir 'müddet misafir kalacakları zan- nolunuyor. Hababurğların Avusturya tah- tina geçmelerine en ziyade mü- manaat eden Fransa ile küçük Boğaziçinde hummalı bir ' yol yapma faaliyeti var Tarabya yolu çimentodan yapılıyor, | rumeli sahili rıhtımları da tamir ediliyor Boğaziçinin Rumeli sahille- | ; Boğaziçinde yapılan en mü- | xinde yol inşaatında görülen hum- | him yollardan Tarabya i| malı faaliyet devam ediyor. Bir | ile Hacıosman bayırı arasındaki i| laraftan idarci hususiyenin, di. | 3 kilometrelik şosedir. Bu şose, er taraftan belediyenin yaptır. makta oldukları muhtelif yollar, | Boğazın yel ihtiyacını tamamile İ temin edecektir. i yarım asra yakın bir zamandan beri tamir görmiyen çok bozuk bir yoldur. Yol, çimento fabri- (Devami 4 üncü sabifede) ilâE devletleridir. Bu devletler zümresi, - harbi umumide itilaf devletleri “aleyhine harbeden “bu hanadanın Avusturya tahtına geç mesine bir türlü razı olmuyorlar. Binaenaleyh bajta sabık impara- toriçe Zita olmak üzere Habeburğ prenelerinin italyada toplanmala» ri, arşidük Ottonun krallığını ha zırlamak için M, Mussolininin de- âlet ve tavassutunu istemeğe ma- tuf olduğu tahmin edilmektedir. Maamafih Sunday Times mu- habiri aşağıdaki sebeplerden do- leyı, halen bunun imkânsız oldu. Bunu bildirmektedir 1 — İmparatoriçe Zita, oğlu arşidük Otto için, eski Avusturya- Macaristan imparatorluğunun ih- yasını istemektedir. © 2 — Gerek Avusturyalılar ve gerek Macarlar, iki memleket arasında bir siyasi birliğin aley- hindedirler. 778 — Habibourg” hanedanınin sahi (Devami 2 Italyada büyük askeri manevralar Avusturya hududunda tahşit edilen askerler İtalyanin şimalinde bulunan ve son hadi- seler üzerine Avusturya hududu: na gönderilen kıtalar iki aydan- beri hazırlanmakta olan manev- ralara başlamışlardır. Bu manev- raların 25 temmuzda alınan as- keri tedbirlerle hiç bir alâkası yoktur, intihap propagandası| Bugün Almanyada reyiam Propagandası başlıyor Berlin 12 (AA) — Yarından itibaren, alman radyo istasyonla. rı, günde 4 defn muayyen saat lerde, en maruf şahsiyelterin üçer dakikalık beyanatlarını nej- redeceklerdir. Bu beyanat, a, rulacak suale, bütün alman mil letini yet içindir. Bu maruf şahsiyetler içerisin- de, ezcümle doktor Şaht, M, Go- ering, Dr. Ekner, miralay von Hindenburg, prens M. Ogükt Villkelm, M. Krup ve M. Vinifrid Vagner vardır. Fransiz - Sovyet dostluğu Riga 12 ( A.A, ) — Moskova gazeteleri, Sovyet tayyarecilerinin. Fransada mazhar oldukları kabulü ehemmiyetle kaydetmekte ve bunun Fransız- Sovyet dost- luğunun yeni bir tezahürü oldu- gunu yazmaktadırlar, üsbet cevap, vermeğe da- Buzlar üzerinde 60 gün Çelyuskin vapurunun heyecanlı sergüzeşti Büyük buz kitleleri gemimizin tek- nesini zedelemiş, kaburgaları yerin- den oynatmış, ambarlara sular sızmağa başlamıştı geminin #arafından buz parçaları akıp gi- diyor. Ortalıkta, derin bir sü küt hüküm sürüyor. Babuşkin güverteden denize ba- karak: — Buz parçaları gittikçe cesa- met peyda ediyor. Yol alabilmek ve kendimize bir yol açabilmek için makineleri azami kuvvetile harekete getirmek lâzım, Çelyuskin saat dördü kırk gece, Istakoz — eEdimede 3000. kişilik büyük koğuş, © yasi münerit kişilik duş ve hamam, sihhi heltlar, İlmarit — Okuma “anık ulanlar Çelyuskinin en küçük yolcusu Karin: annesinin kucağında tık buz deryasına girmiş bulunu- yordu. Güneş batarken ilk sabih buz dağıbizden üç mil uzaktan. geçip gitti Bu buz dağı,zotik tar- zında yapılmış bir kilisenin kub- besine benziyordu. 14 ağustos — Buz dağları ara- sından kendimize bir geçit aç mak, hemen mz. Çelyuskin çok yavaş ve güçlükle ileriliyor. Her iki saatte bir va- purumuz durarak fenni tetkikler. de bulunuluyor, denizden alınan hemen il asi bir hapishane yapıldı. İçinde hücre, 20 oda, 6 atelye, 2 derahane, 26 240 yataklı hastane, eczane, kimyahas Şimdi elimden bir cinayet çıkacaklı

Bu sayıdan diğer sayfalar: