13 Ağustos 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

13 Ağustos 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 AKŞAM 13 Ağustos 1934 SON TELGRAFLAR Jki şimendifer kazası Paris 13 (Hususi) — Dün Avin- yon civaynda vukua gelen tren kazasında 8 ölü, 30 ağır yaralı yardır. Ölüler arasında bulunan iki kadının kim olduğu henüz teş- his edilememiştir. Halle 13 (Almanyada) — Dün saat 7,30 da Halle istasyonu civa- Tında iki ekspres çarpışmıştır. 160 yaralı vardır. 17 (kişinin yarası ağırdır. Mühim bir seyahat Budapeşte 13 (Hususi) — Ma- car başvekilile hariciye nazırının Varşovayı ziyaret edecekleri ta- hakkuk ediyor. Ziyaret sonbahar da olacaktır. Fransadan Sovyet Rusyaya yapılacak ihracat 13 (Hususi) — Paris bü- yük sanayi erbabının gazete: Uournal yanına manda Sovyet Rusyaya yapıla- cak ihracat için sanayi erbabıma #eminat vermesini kabul etmiştir. Avusturyada vaziyet Paris 13 (Hususi) — Avustur- ya başvekilinin Peşteyi ziyareti ve başvekil muavini M. Starherm- bergin İtalyaya yapacağı seyahat burada ehemmiyetle karşılanmış tır, Gazeteler uzun makaleler zayorlar, Şimdilik kati bir fikir söylenmemekle beraber Starhem- bergin, henüz Habsburgların tah- ta çıkmaları zamanı gelmediği ris yeraltı tramvayında bomba Paris 13 (Hususi) — Dün yeral- a tramvay istasyonlarından de bir bomba bulunmuştur. Bom- ba, patlamazdan az evvel görül. müş ve kaldırılmıştır. Kurultay hazırlığı Dün öğleden sonraki toplantı Gazi Hz. nin reislikleri altında yapıldı T. D. T.C. umumi kâtipliğin- den: T. D.T. C, umumi merkez heyeti ve ikinci Türk dili kurul. tayı merkez bürosu (dün) sant 10 da umumi kâtip İbrahim Nec- mi beyin releliği altnda Çanak. kale mebusu Ahmet Cevat, Or du mebusu Ali Canip, Aksaray mebusu Besim Atalay, orta ted- risat umum müdürü Hasan Âli, Konya mebusu Naim Hazım ve profesör Dr. Saim Ali beylerden mürekkep olarak tezlerin tet kikine devam etmiştir. Merkez bürosu yarın öğleden sonra 15 te tekrar toplanacaktır. Öğleden sonraki toplantı ce- miyeti kuran ve koruyan Reisi cumhur Gazi Mustafa Kemal Hz. nin yüksek reislikleri altın. da olmuştur. Bu toplantıya B, M. M. reisi Közim paşa hazretleri de şeref vermişlerdir. Maarif vekili Maarif vekili Abidin bey dün akşam Ankaradan İstanbula ha feket etmiştir. Vekil bey bugün Şehrimize gelecek ve maarif işle- File meşgul olacaktır. Faik B. ölçüler müfettişliğinden istifa etti İzmir 12 — İstanbul Esnaf ban- kası eski müdürü Faik bey ölçü. ler müfettişliğinderi is Viyana 12 (A. Times muhabirinde; Avusturya başvekil muavini prens Starhembergin buradan Romaya uçup, M. Mussolini ile görüşmesi, Viyanada bir hayli dedikoduyu mucip olmuştur. Prens, bu senenin muhtemel gördüğü, ve daha iyi tertip edilecek bir nazi kıyamıni bastırmağa muvaffak olmak için, Heimvehrenlerini takviye etmek üzere İtalyanın mali yardımını is- tiyecektir. Roma 12 (A.A) Havı ajansı muhabirinin Starhem- berg - Mussolini mülâkatı hakkın- da aldığı haberlere göre İtalya Avusturyanın istiklâlini ita ile müdafi Yeni fabrikalar Bugün bez fabrikasının açılış resmi yapılıyor Evvelce yazdığımız gibi bu- gün Bakırköy bez fabrikasında e caktır. Başvekil İsmet paşa, ik- tisat, dahiliye ve adliye vekille- râ açılış resminde bulunacaklar” dır. İsmet paşa yarın sabah İzmite giderek kâğıt fabrikasının temel atma resminde bulunacak, öğ- leden sonra Paşabahçede kuru- lacak cam ve Şişe fabrikasının temel atma resmine riyaset ede- cektir. Başvekil çarşamba günü Zonguldakta kurulacak (yarım kok fabrikasının temel atma res- minde bulunacaktır. Liman şirketi Liman şirketi heyeti umumiye- si dün toplanarak tasfiyeye karar iştir, Şirket mülhak Bütçeli bir idare hi ) — Sunday sonunda ini almaktadır. Orman yangını Milâs ve Ödemişte ormanlar yanıyor Güllük 12 — Muazzam bir or. man yangını Milâsın en güzel or- manlarını harap etmektedir. 40 'dereceden aşağı düşmiyen müthiş sıcakları yangın tahammül edil. mez bir hale getirmiştir. Yangı mın söndürülmesi için uğraşılıyor. İzmir 12 — ödemiş, Bayındır, Turgutlu arasında 15 kilometre- Tik sahadaki ormanlarda yangın çıkmıştır. Ateş devam etmektedir. Yangının yarına kadar söndürül. Bir Bon denize yuvarlandı Dün akşam şoför Niyazinin idaresindeki bir otomobil Büyük- dereden gelirken, deniz kenarın- da freni bozulmuş ve araba de- nize yuvarlanmıştır. Bu sukut esnasında şoför ken- sini kurtarmıştır. Bir müddet sonra güç hal ile otomobil de- nizden çıkarılmıştır. Bu Sahahki 'Telgraflar | Musolini-Starenberg mülâkatı Prens, nazilere karşı Italyanın mali yardımını istiyecek len ziyade amüde bulun- maktadır. Müstakil Avusturya- nın müessir bir tarzda takviyesi son zamanlarda tetkik edilmişti. Fakat bu hususta kati bir proje hazırlanması mümkün olmamıştı. Bu seferki mülâkat, bu projenin hazırlanmasına yardım edecektir. Avusturya - Alman hududu kapatıldı Viyana 12 (A.A.) — İnsbrück- Ten bildirildiğine göre, Bavye- ra- Avusturya hududu alman ma- kamatının emrile tekrar kapatıl. mıştır. Yalnız muntazam pasa- portu olan ecnebiler hududu ge- çebileceklerdir. M. Dolfüsün kat- Tinden beri dördüncü defadır ki hudut kapatılıyor. Ihracatımıza darbe indirmek isteniyor Iki vapur kumpanyası birleşerek fındık nakliye ücretini artırdı Trabzon 12 (Hususi) — Kar Fadenizin en mühim ihracat malı olan iç fındık nakliye ücretinin yükseltilmesi. hakkında iki ecne- bi vapur kumpanyası birleşmiş- Bunlar naylunları birden yüzde otuz üç nisbetinde yükselt- mişlerdir. Eskiden tonunu 21 altın şiline naklederlerken şim- di 28 altın şilin istiyorlar. Vapur kumpanyalarının ihra- cat eşyamız aleyhindeki bu ka- Tara karşı Karadeniz ihracat tacirleri denizyolları işletme i Tesinin rekabetini beklemekte dirler, İşittiğimize göre bir ihracatçi grapu da başka bir ile anlaşmak teşebbüsünde bu- Tunmuştur. İhracat mallarımızını fiatlerinin düşmekte olduğu bu sıralarda vapur kumpanyaları- mın bu ittifakı piyasamızda çok fena tesir yapmıştır. Elâzizde demir madeni Elâziz 13 — Elâzize 30 kilo- metre mesafede Temte dağında demir madeni bulunmuştur. İkti- sat vekâleti tetkikat yaptırıyor. Madenin zengin olduğu anlaşıl. maktadı Bir sandal devrildi Içindeki iki kişiden biri boğuldu Selim ve » komisyoncu Marko efendi İsminde iki arkadaş dün akşam bir sandala binerek Kala- mış açıklarında gezmeğe başla mışlar ve yelken açmışlardır. İyi yelken kullanamıyan bu iki arkadaş, ani bir rüzgâr karçısın- En aaa Bi gâr sandalı il efendi kendisini kurtarmı misyoncu Marko efendi ralık rüz- Selim muştur Von Papen Viyanaya gidiyor Viyana 12 (A.A) — Weldt Blatta göre Almanyanın yeni Viyana sefiri M. von Papen Vi- yanaya salı veya çarşamba günü gelecek ve derhal itimatnamesini reisicumhura. takdim ettikten son- ra 15 gün mezuniyet alarak Al manyaya dönecekti Avusturyalı liderler tevkif edilmiş mi? Viyana 12 (A.A.) — Dün ak- şam Viyanada ısrarla dönen Yi- vayetlere nazaran, Avusturya nasyonal sosyalist fırkası sabık reisi M. Habiç ile Viyanalı sa- bık nazi rüesasından M. Fraüen- fek, Berlinde tevkif edilmişler. dir. Bu rivayetler, henüz teeyyüt etmiş deği Lâstik - Deri Ticaret odası bugün me- seleyi yine tetkik edecek Lâstik ayakkabı fabrikalarile, ayakkabıcılar arasındaki reka bet devam etmektedir. Her iki bu rekabet ha- diselerini tetkik eden kornisyon taraf arasındaki bugün ticaret odasında gene tap- anacaktır. Komisyon gerek lâstik fabri- kalarının. ve gerek ayakkabıcıla- zın iddiaların bütün fabrikaları gezme surelile yerinde tetkik et- miştir, Bunlardan lâstik ayakkabı fab. rikaları kapalıdır. Lâstik fabri- | katörleri ! son vergilerin tesirile fabrikaların kapalı olduğunu id- ia etmişlerdir. Halbuki hakikat | iddia edildiği gibi değildir. Lâs- tik ayakkabı fabrikaları yakında | tekrar işe başlıyacaklar, kışlık lâstik ayakkabı yapacaklardır. | Üçüncü maç Takımımız Leningratta 3-0 mağlüp oldu Sovyet Rusyaya giden futbolcu- larımız dün Leningradda maç yapmışlardır. Saha çok kalabalık- A. Takımımız şu teşkil edilmişi Avni - Yaşar, Nuri - Esat, Ha- san, Feyzi - Niyazi, Ali, Mustafa, Şeref, Fikret - İkinci devrede Ha- sanın yerine Bülent, Ni il rine Necdet geçi suretle Maç çok heyecanlı olmuş, taki- mımız 30 oyunu kaybetmiştir. Mağlübiyetimizde sahanın Cinli Adliyede tasfiyeler Ankara 12 (Telefonla) — Es hâkimler kanunu hükümleri: ki ne göre terfi. edecek hâkim, | müddeiumumi ve icra reislerini seçecek terfi komisyonu ile ad- liye intihap encümeni yaz tatili nin hıtamını müteakip topl: caktır. Adliye vekâleti yeni hi kimler kanununa göre yapıla cak tasfiye için de hazırlıklara başlamıştır. Adanada esrarengiz cinayet Tüccardan Şaban ağa bir derede yaralı f olarak bulundu Adanada Hurmalı mahallesinde oturan tüccardan Şaban ağa, üş gün evvel evinden çıkmış ve bir daha dönmemiştir. Zabıta İle beraber, Şaban ağayı arayan oğ- lu, Ethemin deresi namile anılan derenin civarından geçerken, bir çukura içinde takım iniltiler duymuş, inince babasını kanlar telif yerlerinden yaralanmış, şem- siyesi ve gözlüğü kırılmıştı, V: ka mahalline giden hükümet tas ri, Şaban ağanın yaralarını tehi- ve ağır bulduğundan muz ileyhi. hastaneye | kaldırtmış, £ kendinden geçmiş olduğu cihetle, ifadesi alınamadan öl müştür, Adana esrarengiz cinayetin şiddetle aramaktadır. Zekâi bey şerefine ziyafet İzmir 13 — Şehrimizde bulu- © pan Milli Müdafaa vekili Zekâi bey serefine belediye tarafından Şehir gazinosunda bir ziyafet ve- rilmi, — Galatasaray kulübünün yeni idare heyeti Galatasaray klübü idare heye- Günün ii idare iye ve zabıtası, bu faillerini ası üzerine yeni heyetini seçmek üzere dün fev- kalâde bir kongre aktedilmiştir. Yeni idare heyetine şu zevat intihap edilmiştir: Reis: Galata- saray lisesi muallimlerinden det, ikinci reisi: Orhan Tahsin, | umumi kâtip: Sabit, veznedar: Mithat, muhasebeci: Muhtar beyleş Yeni idare heyetine muvafi kıyetler dileri; Arşidük Otto aş tarafı öne sahte) olacak ve amele sınıfının ihtilâl çıkarması tehlikesini doğuracak» tır. Diğer taraftan, genç arşidük Ottonun avdeti, gerek Almanya ve gerek Çekoslovakyanın her ne pahasına olursa olsun Habsbourg« ların yeniden Avusturya tahtına geçmelerine mümanaat i sevkedecektir. 3 Hali hazırda, Avusturya kral. | | liğının ihyasına pek çok mâniler | vardır. Bugün, buna teşebbüs edil; diği takdirde harp çıkması ihti mal dahilindedi, Roma 12 (A.A.) — Sabık Avusturya imparatoriçesi Zita, Belçikadan Viareggioya gelmiştir, Müşarünileyha orada üç biraderis. etmeğe Sabık imparat« nin riyasetins de bir aile medisi aktedileceği, rivayet edilmektedir. j Berlin 12 (A.A.) — Havas mi habiri bildiriyon Hababourg hanedanı âzasınin Halyada ikametlerini, Alman matbuatı dikkatle takip ediyor, Gazeleler, prens Ştarhembergi 'M. Mussoliniyi ziyaretini de te silen yazıyorlarsa da, şimdilik mü tale beyan etmekten çekinmek. üzere çocuklarına kavuşacaktır... i ı Bahekte Recap efendi pek kısa bir bastalığı me tenkip vefat ve Cenazesi pazar günü kendisini seven köy halkım elleri Dag inde taşınarak Kayalardaki aile kabrine defnedilmiştir. Çok halüik bir zat olan merhumun aralarından ayrılması Bebek'invhirin teksir etil.” İ, & Mevlâ rahmet eyleye

Bu sayıdan diğer sayfalar: