6 Mart 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

6 Mart 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUNMURİYET C Şehir ve Memleket Haberleri )' İMeydana çıkarılan| Fenerler idaresi |Deniz yolları tarife-| İngiliz politikası ve morfin kaçakçıları |— satın alınıyor lerinde tenzilât şarki Avrupa & Marl 1 z z . i ç ; -— setiz KaldlAaa Haf ÂAğza sürülen bir parmak bal Emniyet kîçak;ıl_ıkt ş İdare 1937 senesi Büfüüne bilânço açılı | | 2 e BAA - Ça . 'su memurları büyük bir| hükümete devredilmiş | vermediğii ihtir içbetile İngillere harici politikası ü Kanuni, İbrahim Paşayı, Mısıra göndererek | gebekeyi ele geçirdil. ş ediğinden ihtimal İseandz n Banakayılır Ça Ba şebekeyi ele geçirdiler olacak dahilinde görülüyor — (ti nikd vi ai atlatmak tasavvurunda bulunuyordu KRn aleli eli zi dK B a eti vardır. İngiteresin Umumi Harb » aRRİNei YazıkellK hit memüz gİ - Evieler ilaredam mbaılamın | — Kabolij TeNllaz ai yeni gek ve DAİA dile AM OA Hünkârın gözü önünde şimdi İbrahim| — Aşka boyun eğen Padişahlik gururunu mikyasta ve teşkü&tla çalışan bir mor: | Cvveler başlanmın clan müzakerelere ya- yalcu naylunlarım tesbit edecek olan ko- |olması, münhanran, beynelmilel politi < — yoktu, Misir yoktu, hatta tacütaht yok" | yeni bir tazyik ile sıkmak tehlike doğur |fin kaçakçı şebekesi meydana çıkarı) -| Kbda devam edilecektir. İlk müzakere- | misyon dün de Deniz Ticaret müdürlü- | kanın son gidişinden ileri geldiğinden bu o K Tn aa eki aü Föslr z Ve dörleli DĞ ae ll zz bi yandan o âlemin 1şkhı ve birdenbire me- | Hurrem, İhrahim Paşanın Mısıra yollan- | Vak'anın tafsilâ&r gudür: idaresi keyfiyeti Paristeki merkezine ya- | — Komisyonun dünkü toplantısına An -|i #lâh kuvvetine dayanarak takib ede- nhnelerini seyrediyor, bir yandan da: /| ması meselesini artık kurcalamadı. Edir -| Emniyet kuçakçılık bürosu memur -| #etak talmat itemiştir. Bu talimat gelir |karadan gelmiş olan ” Deniz. Nakliyat | SSi siyastetle bütün cihan çok yakından «Fenafilâşke mertebesine — yükselmiş ve e seyahati ” kararlaştıktan — sonra © işin|ları Kadıköyünde oturan bir karı koca. | Belmez murahhaslar Ankaraya giderek |Umum Müdürü Âyet te iştirak elmiştir. | “Akadar bulunmaktadırlar. İayala billün ilablanıı zarmetlerni çi İde sanl eh yürüreteğie a idk O |i harekdinden “şüphekemmişiee e elâkaderırla temelara. başlyacıklar -| — Dükü elti Dar ae a İ ç cikân amamie nanl alâka * miyerek, ezerek, hurdehaş - ederek yalnız|nun için zekfsını Padişahın zevkine hiz- | btrları tarassuda başlamışlardır. Bü - | dır. e ir se |dar olmasın ki bu slâhlanma uğurunda, sevgililerine bel bağlamış olan ünlü âşık- | metkâr yaptı, kısa bir teşekkürü mütea -| Yük bir meharetle ve belli edilmeden| — Hükümetçe Fenerler idaresinin 937| İngiliz milleti alelâde masarif haricinde irdimatyordu Be l Fislaa geç “elemde yeni| YRRUEN u tarassa sonünda “unlarin yi içide devi alaman makaerlir. Bu aai Galarran a aa F ee L Al Aaktan başka hereyi unutmak... Bu, )bir istiğrak âlemi daha yaşattı. Bu vefer| "Tti kullandıkları anlaşılımış idarenin elinde bulunan 100 küsur fe İ göbi açık vermediğinder De-( Y9 İzaaik. yani her sene kok taklıar fenak e cihan değer bir haletti).. Zihmi, kal-| Hünkâr estarl hulyalar içinde değil, sar- |. B3 Bal kurganda memurlar karı ko - /nere aid tesisat için de bir kiymet konul- İnizyolları lemesinla tedeen kör ue | yetmek mecburiyetinde kalacaktır. İngiliz İi ye ni ümamile sika yoir yaranak. İalten habikaler yanaila yüzüyor ve u urici Tdeeyi gerellz | mutır Telire meeeinde kolayca n ge baadığın göreşindm a ae İmrelaleğinin, Boye” addınam B e l bir hayattı). “İlte karı, İaikan beşeri cephetinde dolaşiyordar — Seçi u aaurucu maddeyi nereden te|laylacağı umulmaktadır. het a arayu gemmm lli iasahlar için ea kümil bir netle olan «5 İ / İşte bu gecenin entesi günü Hünkâr, | Tahkikat wmmcda Karyenya sümdn | Devir ve satpiçin de İTİ4f hai lduk- İlehine nülim mübetlerde ieredar gaa | &alâde mavraflar bu hesabu bazidndedir. b akiki gayesini anlamış ve 6 gayeye |Miur metelesine aid dovyayı gelitimişl. biz kadının Kadizöydeki aleye moret İlan sona Fenerler idaresi hisedarlar -| man mühtemeldir 70 İSiaklarımak için iştidek . kazalık weçan holevazluk yapmak itediğii - heycesalı İ vali ile defterder aranındaki eçimizlik tederik ettiği merdana çıkmışr. Me - İmumt heyetini toplyarak unlen tasfiye | ” Çünkü, hükümetin bilöncoları müsad| t Senlarına dağra başlasmıı. HLi ltmın. Gi ha dlhe ekelerii bi vakik ediyoda, Ti İzler dertal b kağın a z buz, İkamn alıcakar aa bölün müceslerin tilltrinde B B Jüden teera vee iinde, barb c İavuza uymamak, gene aak Bakımından /him Paşa, derlet işlerini tamamile kendi Jamışlar ve Karyosyanın - Beyoğlunda | — Hükümet mercud fenerleri Tahlisiye | aa diyara n Gi nayii için seksen kösur milyon İngiliz Hünkr Kendini mütezayid bir t -İmaslehaka gönlerdği altkanın vebcbini ((alde gelen baz Bimelerden morün e| ee hat magi olankle — Ka lli ea tenilütn derbel ie |u tevkalide ölalir İagilerenin tedire ik ile varan zekâ ve cilve halesi kçinde| kavnyamadı, tlüşa kapıldı. Acuba Elüne PP settilini tenbil etmişlerdir. yarası meşeul olacaktır. — İram hakkında verilmiş bir grensip karan a yarakmi gd ati aa ça ne bir uçur dakikanı yapyordu, bir ufuktan kâr, herhangi bir gammazın sözüne uya- |/ Emniyet kaçakçılık büresu memurları| — Tahlisye Umum Müdürlüğü Hmanlar |vardır. Bununla beraber, Denizyolları İ ğiye müvazenesinde otuz ç mülyon Tar başka bir vüka geçerek hayal ellükini de" vak'işlerin boruk düzen gitiğine - kannat |'#3ündan Sinemada tertibat " alınmış | "Tetda yeniden birçok fencıler öaşası E |dareri ekânı tarifelerde bir tenailâr v vüke Tenlik Tarlakık vardı. Yani ae - İlğp darayendi B ç ada gör ni almipi. Yokar önleğ” vt | ç Meevi kudinın eli mal ahuken İçin bir grogram hazmamşır. Mevcud |plmann taraftar “görünmemektediler |a gelenipın eee gn #aadlr bi İN e sezlim skire el ada Sandte holamana Pai aT A hd yakalarıder çi İlyaler Öti ve biye cölecelier |Börlar iidilarnn göre reni di eçi ai İ askt. Bazan Taanyı düşünüyor ve onun| şahlık vazifelerini bizzat görmeğe mi kal-| " ttmeğe başlanmıştır. a » MA B SAA D K C nn l vüe mi kabİ Mfemurların çok beklemesine “ vakit | — Gerek yeni inşat, gerekte tamiat için MiTE mahtac gemilerdir. Bunların tamir| Kd eli B de aa F aa N ökbet adat - lden Karyomya sinemida girün |ha vere lçedle ad'nde Blum Ça mazafları yaklektr. Bu vetiyet gözü < B balaa ada Beğen) . Her k örünal, bi b ah vada - İvüy e Çinnndn bart gatarde ni S hüne ai ve szarliman bezablar de ö biyük di kadar aşka da değer ver |bilindi. Bu sebeble vakit geçimeden Pa-İmek üzere izen memunlar tarafindan Hinmem Deee ÇN el di erok kendi aşkına |dişah nezdinde bir teşebbr yapmak is -| yakatanını : SHALKEYİNDE aç inyclın, e Bazmlamağa ö e arla Simunuz ı di, Mısir de lındığı gür ik-| — İki erkek alan bu kz di n ü ğ tedi, elij gn biyenermie” 0 aü MEdlR ae — Yılanlar operanı ” ; Fevkalide slühlanmı karaliğali dk Y Sikane ü y buzara çıkar çıkmaz sondar — İnivet Yaçakılık böracüna” sevkedümiz poşemi Fa aa &B değ Tziyete gi Tarife kaakftü İbatınya, İzgihemi İ neğet flüşk mertebesine çilemca tahasslr day L Ka A A aa N çe haklarında tahkikata başlanmıştır. |, Ferşembe günü akşamı Beyoğlu Eak | da iki nektai nazar çarpışacak demektir. (a? bu kadar sarımış olduğuna - bakırak “ma azında Hünkür, gerçeklen derin ve iği ada de ö ae Ollep. İ Bundan ikt ay evvel Fatüle banlan| KOY e£ kolunun yulanlar adlı bir per-| " Komüyon gindiden tonra - yapaealı b n e Tetmanİki. yılerde eli gönceler “geçiriyordu. Ezeliyet |Kaa gada Üa a o aa a ea ipziktnnlsinde de morfin b SEZLEYI temsil - edeceği eevel »| diğer taplantılarda Bilinço tetkikatından ylaklanmını İaşiliz mülzerin kereine y i e Merfin a ee yazlmş. Genlerlmişin yökm £ b harmamayında — uyryup - Giraş. Bikin A Üa d a Ka li kalamlan maldtler Yalanmtı İ aadra Gereleriniza yakl ehi pt öti İöçei kolarca alanlakir. - Sikklanmne b A fakat şebekeyi meydena çıkarmak kabil n a gada y CT Oğcra a e olamamıştı. Zabıtarın geceli ”- gündüzlü| abiyetinde olduğu İ el Z Te ea hd c O e l (l kam a a SÖSYETELERDE n Sarei gn bena ada A a ea D Sa K Bd Dordiğin | el çt Kozanmışır. Bun daraişancsi lem £ DE İşscak bir barlin dünanm 'e zerain dan gülü, sonraki t “rülleri - vecid için- | deBil. Bu işin bir çekirdek dahi doldi Şimdiki halde yakalananlar iki ka -| gene şalz Kemal Baki Ulcadıyı ve bes. | ESnaf cemiyetleri bir binada | ' ci paı DEİMn llle yere car de, İstğrak. içinde - thayyül ederken | miyacağını biliyorum. Fakat Mt iyi dınla üç erkektir. teliyen Müflâ Hümüyü de müteadüil toplanıyor. N TaRAL GN e yunlara hep aşkın aaik ye daba döğrusu |bir çekidüzen vermek Rerek. Orada ver-| —a İdefalar sahnede görmek İstemesi ve ak: 4 " Üreenenele ll yar A l ae ni B AM a kA A e nn KÜLTÜR İŞLERİ |eşlamandz. ” *” a SÜ AMAYA GA Te yi SU TASEE lt İT Salduğuna iman - getiriyor ve Humremi o teki kanunla fümü M aa L | i 4 et tabalik Ka Möpad he ei Haa li #L teki, kanunlarımız, örfümüz, töremiz çalliyet liselerinin Halkevinde dün verilem - |h>yeh tahokkuk etrşektedir. - Müşterk İbir harb olmasıı hiç te itemiyor. İngiliz AU z Hüyet |a aykını düşüyer, “yürümüyor. -Omun Hödarinları konforans Sanat cemiyetleri bürocu Ticeret Odar İmilleti, Avrunada yeni yeni tsakhüdler Ka kapilıyordu. (1) için düşündüm, veni Musra yollamayı tar |/ Şimdiye kadar ekaliyet üselerinden |. Eminönü Hatkevinin tertib ettiği f İHazb senelerinde Hütlühmer merkezi|Abçr meheni Seİ gğ H D aa em ö GA SD İ eli L S |di benna Külble mleraid Yi Hürmçi nnt gti göne İ ni Skadlder makliliyele mebiti Larkan var) — İsesi grogramını, Belarköydeki Bezazyan | Sün akşam, doktor Ziyaeddin Fehri ta. |odah olan bu binada bütün cemiyetler | "Mdan korkuyor. Lorülar ve Avam amndırmak için bubranlar geçirdiğini ve -| T BOT GüKyeüün Harresmia bu mu- İi de resmi İlseler programını tatbik İ 'afindan verilmiştir. Nasyonal sosya -| Yerleşcek ve esnaf yardan teşkilân | Matalanadaki münakatalarda.. İnsü siyordu. Dişünen. kınanın kabb değil, /berenori Zaplklir tadıan ei e| mekte İi Malbuki 'aarit Vekileti İlzm moerua üzerinde verilen bu Kon: burada kurulucakar. Binanca alt kan |hüklmetiin Yendi menlikesıin İ Padahlik gururundan. bönerler İ Yi stare değen byüt sir Ş, Hindbstanı | bütün ckelliye: mektelberine şaml ol feransla Ziyacddin Fahri, bugünkü AL esmaf dispanseri olacaktır. kaningirtmğ vvi B l n SA Kİ | Tp de ea zi zi Bran ee İmak ürere umamt hi lzmstleme bar|Pryada ei cölmekle olan sayal Ça b Te çaf Bletiyeye, di ZS olan Framta ve Belika. tepreklar yan duyan bu vuh. u- İ ef bir mavsumesinde sefiyye itüradina bul etmiş bulanmaktadır. Bu telimet - Siyaset tedbirleri, Almanyadakt iç ka -| B Birsı bir taraftan Belediyoye Ü İharicinde ve Bahımas orta ve şarki Av - ata bi edaktıli — yapamazd Üra aa gae aai aaane detla aKd İ meye göre her hangi bir kusust lise, | #ânundan ve köylüye topralk tevzti h- |BT taraftan Sihhiyere vakın olduğu H supoda, / İngillereyi harbe - sürükliyecek bücülmeden, ai terlemeden yenilme| Söriş l n aa ae e a8 İkendisine hususi bir mevki vererek at İsamında alımmış olan kazarları izah e£ İSin tercih edilmektedir. tasahüdlerde bulurmamanı özerinde çok Bi kabul edemczdi. Fakat aşktan kwdret İK GiKASEAĞE Srnsin B Sananz, aa | lamatname hariinde her hai biz proe İsiğ, Alenar saşılarından dokter Sear Makara hırsızlığı darlmatur. İngilz cikön amuniyesii lan b de b mületedi voba gan Ça aa d a d D Te y Te aa T a aa a ea aa aa aa a aa y nöründe Cumhürtyet caddesinde İ 2Vade slileadaca mesee, Framanın SE eei e L Y A e L ll yapıp mağlüb edecekti. Skl Kü oluyor. Ganra Bottt n bi aa | ususi lselere bildirmiştir. Vekâletin 'den Mihsilin dükkâzıma dün sabıkalı -| ga ön ee Tlumem, bu sezişle” iraderini bir kat Sekiros, sadlm'da nabs üi miten geliyor İbu son tamimine göre, gerek Besazyan (hslkçı, müli bir içtlmet siyasetin doğ »| uadan Zehia e kardesi Ralfe eat al < | ., D7 Ftansmlar tedafü bir itifak say- B Tarmctendindek hayal | aBa n tlabii Küla ature ünivericli İlsesi, gerekse Müsevi Bsesi, önümüz - |muş ciduğunu söyledikten sonra İetan - Hayan Zöra e kardesi Ralfe mat al lzalar da İngilizler, - Frananın bir gün a 1 ten (tonea hayal | vacud bulavar. Benra eei derrasının dak İgeki dera senesi başmdan ilibaren bu < Bul Üniversitesinde yeni tesir edümiş |Mak behancsile etimişler v Sovyet Rusyayı müdafan için harbe gir içinde dolaşan kocasının kulağına aşkının| EALETL Ze Bökgeğer Tiru Ghükme v " çui meklebler talimamamesize Tevli £ | balunan İktsad Fak — ndrt teceğinden ve işin ue İngillereye dokur setini tattrdı; a masanı katışar, Dokuz Sirc, aa gö |kan tüekçe olarak tedrisat yapacaklar - | İyasete aid yeni kürsülerin açıldığını | Süc mükaza çel nacağından çok endişe etmektedirler. Har B Gi ha Yokui Edlir- | A semaaltim » adat aei İder aret ezmiştir Polis hor Üsi kadını da yakalamıştır. İ iciye Nazınna Lardlar kamarasında ver ne üü hoşmuza eitmedi mi?, Şededre aönuyaç S BASRüND e İ — Eeganistana gidecek İbüler odba Losi DNÜ Te ee Hünkânn yalaız gözü değil, gönlü de| | Biz, Saltan Bileymenin da böyle aa. ü i İtimek ediseli GÜŞ acıldı ve dudüklarından ça yen ci v İ #ARSĞRENU Kat l ada 'En ganallönler Ankarada yapılacak radyo - istasyonu <Garbi Amnupanı buşün en ziyade tek- çildi: amr BN eei egi eee n a Bi Danadaki'nik Yözünden y - — Haşmam gitaedi? Na ol bu,| SAA B D, rüm ö podagaği mütdüm u de gaa | B zz a eee vedaymar padle e yalnza eee ederim, oüuni aa (eklebini idece ömek üzmme teerübeli | hüdifin'Bizin or ve yeki Avrupa ol kalağie SERİ aetzakden tağilekir sden g. Müalüimlerin Seçilmesi için “ali> olan - ayem valine Karı alacağımız vaziyet Milletler a SĞE 25 |larin kmlerini büdmderii bizün x. v Cemiyeti gisekmm vecnibini ila etmek 0: H a deeL e ar r GÜ LAĞ — lecektir. Bu veceih sarih olarak tesbit e- Tire birgok mustlümler, bihama - Fen, Z eeei e Biltn KÖ GN Hukuk, Edebiya ve Tıb Faküllesinden misakın kendisine aiddir.» birçak deçentler bu işe talib elmuşlar. Bu sözleri Hariciye - Nazın Eden de yam kamarannda tekrarlamışır. Fi vleri bu tözlerden. İngilterenin Ancak Riganistan hükümeli, Türkiye- sefirinin tavsiyesi üzerine Rhin (Ren) nehrinin öte tarafı yani Sov- Türkiyeden Biganistans gidecek olan bu | l N ç İyetlerin ve Çekoslorakyanın mukadde sında bir maaş verilmesini kararlaştır - bi karıyorlar. Bu isthrac yanlış değildir. İTası arasında maaş vezildiği ek bi İngdi silâğin sar İmıyacağını açıl GN et derak ahti ğ O b aA MALİYEDE ğ harb vukunnda, İngilizler Milletler Ce> Öğlelert wxuk ve Bettayci yemede Kavuşan fakir talebelerle Yıkaraperter Ku miyetinin müphem ve gayri sarih olduğu A D aa O a arlıklar veriliyor fağll devlet adamlanı faraftadan da v Kurum üyesi Osman (9) ve daşöğretmen Zeki Kafar (4 " Mütekaldin, eytam ve eramilin üç ay- yid edilen misakın tevil ve tefsiri ile iktir ; Han ıu_meîm'ıu aldık: w_;x yırugı_n;—u 4/1/937 den itiba-İretile para alanlara da Emlâk ve Ey - İ *Okul himaye kurulumuzun Xudreti. ren doyunmağa başlıyan (Beşiktaş Kı - lam Bankası bugün para verecektir. İ o e e Cumhuriyet ia toplıyarak 50 yob gocuğumuzur | yayrularım namına - harelandığım t v Bi leminle beraber bunların kızkını da zetenizin yüzsek savasıabımı Genç “ve güzide doktorlarımızdan iş Ti A STT e A l Abone şerali| T ÖŞ | ve besleyici yemeklerle doyurmakta v- H yökda yaptığı teşvik- yimanın düğünleri evvelki akşam Park- - | genelik Br. 2100 K Jan ve bu yavrumlarumız içinden 13 ta- Ki7 neşriyatile himaye işlerinin bugün- | elde, Valı muavinimiz. Hüzainin dal at S T b ikaraperver kurumie bu tenizi de bu hayırlı vesile ile saşgıla - |ler edilfliş ve sabaha kedür cğlemil »| yalça nni d alecağıl ge |ÜNT < SAT #inin ahiren hazırlanmış olan son bir ve nelik bilânçosunun tetkikine başlanmış — Halhukj geçen sene, İngilterenin Ha Ticf Heareti çok genişlemiş olduğu bal - de, tediye müvazenesi 19 mülyon İngiliz liralik acık vermiştir; yani giren parayı nazaran memleketten çıkan para bu ka kiye — lariç

Bu sayıdan diğer sayfalar: