1 Mayıs 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

1 Mayıs 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Adrienne yüzünü buruşturarak: Peki, dedi. Şimdi ne olacak? Yelkenli çamura oturmuştu ve derı büyük bir süratle çekiliyordu. Dümend< oturan Mortimar, genc kansının rüzgâr dan karışmış saçlarına, iri mavi gözlerıne sinirli bükülüşlerle kıvnlan güzel dudak lanna baktı ve: Ne olursak olalım, dedi. Vızgelir Pek alay edecek vaziyette değili zannederim. Hayatımda hiç bu kadar ciddî ol duğumu hatırlamıyorum. Peki... Peki ne yapacağız şimdi Geceyi burada geçireceğiz. Deni yann sabah sekizde yükselecek. Şimdi ben, şurada gördüğüm kocaman balıkçı çizmelerini giyeceğim ve şu karşıki küçük adaya çıkacağız. Ben nasıl gideceğim oraya kadar Eğer bir mahzur görmezsen kuca ğımda... Gülüştüler. r CUMHURİYET Küçük hikâye Sihirli gece Ada, bir çamur deryasının ortasınd yükselen çalılık bir kara parçasıydı. Ad rienne etrafına bakınarak: Bu kadar açılmıyacaktık, dedi. De nizin çekileceğini düşünmek lâzımdı. Mortimar batan güneşi seyrediyordu. Kımbilir, dedi. Belki de biliyordum... Bugün içimde tuhaf hisler var. Delilik, çılgınlık yaomak istiyorum... Şu batan güneşe, etrafın şu kızıllığına bak Bu gece de sihirli bir kuvvet var. Sen bu sihri hissetmiyor musun Adrienne? Amma çok sessiz. Bu sessizhk güzel değil mi? Sihirl bir sessizlik değil mi bu Adrienne? Ne kadar tatlı bir ahenk vardı sesin de! Gözleri hâlâ batan güneşin mor kızıl lıklarında devam etti: Bu gece seninle burada bir oyun oynıyabiliriz. Oyun mu? Evet bir oyun... Bu adaya ne isim verelim? Sihirli ada, yahud cennet adası yahud... Her ne ise, ismin ehemmiyet Büyük program ( 23 Temmuz ) yok. Yalnız farzedelim ki şimdi biz, sen yecanlar uyandıran ve karşımda saadeParis, Londra, Berlin, Roma, Bükreş, Nis, Montekarlo, ve ben, bütün dünyadan ve bütün insan tinden ağlıyacak dereceye gelen kadın Hambur?, Plymouth = 260 liradan itibareo lardan ayn ve uzaktayız. Burası Essex yani sen belki de hakikî sensin. Eski Ad Bir kızı çiğniyerek öldüren ( Bu kafilede ancak 27 boş yer kalmıştır. değil; bu ada, bir çamur deryasının orta rienne başkaydı. Bundan sonra sen hep şoför sında yükselen bir kara parçası değil; ha bu olacak, hep bu olmağa çalışacaksın Küçük program ( 1 Temmuz ) Bundan bir müddet evvel şoför Hayri yır, biz şimdi Bahrimuhitikebirin orta Ve belki de asıl ben, şimdi, bütün bu gü adında biri Çapa tramvay durak ma Paris iVıilâno Beljjrad = 142 liradan itibaren smdayız. Bak Adrienne, şu gördüğün ça zelliklerin ortasında seni seven, seni sev hallinde Meryem adında küçük bir kızı Bu grupun nısh dolmuştur. Acele karar veriniz. lılıklar çalı değil, muz ve kakao ağacları diğini, ve daima seveceğini söyliyen be otomobille ezerek öldürmüştü. Şoför Adres: Beyoğlu Natta Acentalığı,Telefon: 44914 Etrafımızdakiler siyah çamur değil, güne nim. Mes'udsun değil mi Adrienne? Hayrinin muhakemesi bitmiş, bir se ne hapse ve 500 lira tazminat vermeşin son ışıklarile panldaşan rengârenk Söyle mes'udsun değil mi? Genc kadm tekrar hakikatten uzaklaş ğe mahkum olmuştur. mercanlar. Sen boynunda dizi dizi çiçek kolyelarile ateş gözlü bir Tahini kızısın mış, hayal ve rüya âlemine dalmıştı. Havagazi şirketi aleyhindeki DANIELLE DARRIEUX Mes'udum, diye fısıldadı. Mes'uBen güneşten teni bakırlaşmış bir Tahin ALBERT PREJEAN dava genciyim. Ve ufukta bal renginde koca dum. Fakat bunlar o kadar geçici şeyler LUCIEN BARROUX'nun Beyoğlunda diş tabıbi Ruhi Vamığın bir ay yükseliyor. Bak Adrienne, ne gü ki! En güzel temsilleri Havagazi şirketi aleyhine açtığı ve u Geçici olabilir. Fakat biz bu gecezel değil mi? tarafından gSrulmemiş güzel zun müddettenberi devam eden tazminin hatırasını daima yaşatacağız. Seı nat davasına dün de devam edilmiştir. macera filmi Saçmaladığının farkmda mısın? Suvarede 8,45 de her İki filim bfrden • ^ • ^ • ^ Eğer büyülenmek saçmalamaksa bu geceyi unutabilir misin zannediyor Geçen celsede Ruhi Vamık. 241 kuruş peki, saçmalıyorum. Fakat Bu adada sun? Adrienne gözlerime bak ve beni sev olan borcunu Peyami Safa ile birlikte bu gecede, belki de sende birşey var... diğini söyle... Bu gece benimsin, benim şirkete götürdüğü halde şirketin sırf sin Adrienne!... Ruhi Vamığı borclu mevkimde tutmak Adrienne hayretle gözlerini açarak: * ** için bu parayı almadığım ve bunun üze Bende mi? dedi. Sabah.. Güneşsiz ve karanlık bir se rine gidıp Notere verdiğini ve Noter Evet sende. Bu cennet adasınm ama. Gittikçe alçalan bulutlar. Soğuk bir liğin de şirkete gelip paralarını alma teş gözlü kızı olan sende. Allah aşkına ları için tebliğat yapmış olma rüzgâr, ve nihayet şiddetli bir sağanak. gülme. Çok ciddiyim... Kimbilir belki sına rağmen şirketin bu parayı almadıve günlin muamması Adrienne ve Mortiner, ellerini uğuşbende de birşey var. Şu dakikada ben, tağım iddia etmiş ve mahkeme de key turarak yağmurun altmda dolaşıyorlardı. fıyeti Noterlikten sormağa karar ver tilini şu berbad otelde geçiren adam değiYelkenli yüz metro açıkta, kabaran de mişti. Dünkü celsede Noterlikten gelen lim. Sen de değilsin. Biz bu gece, belki nizle beraber yavaş yavaş yükseliyordu. cevab okunmuş ve Ruhi Vamığın iddimüntahab numaralarını görmeğe muhterem müşterilrrini davet eyler. de ebediyyen başka insanlarız artık. OlAdrienne sinirli: asında haklı olduğu anlaşılmıştır. Mu malıyız Adrienne, olmalıyız. Anhyor Hâlâ ne bekliyoruz? hakeme, evrakın hâkim tarafından inmusun! Mortimer suratı asık: celenmesi için 17 mayısa kalmıştır. ile her yerde kendilerinden bahsedilen Genc kadm kocasının gözlerine baka1 Görmüyor musun, daha sandal arak: damakılh yükselmedi. İRTİHAL Belki de hakkın var, dedi. Bana kâfi gibi geliyor. Rumeli eşrafından Keskinoğlu Bay parlak muvaffakiyetleri devam ediyor. Tabiî hakkım var. Düşün, oteldeki Sana kâfi gibi gelmesi hakikaten Rıza kerimesi Kadıköy 12 nci ilkmekteb hayatını düşün! Evli bir kadınsın. Seni kâfi olduğuna delâlet etmez . Başmuallimi Bay Suadin hemşiresi müanlamıyan düşüncesiz bir kocan var. Bu Fazla bekliyecek halim yok. Karteahhid Bay Suphi Taşçının baldızı, gün sen onu, ben de tatsız, sıkıcı karım nim acıktı. Bugün TÜRK sinemasmda 2 film birden Türk kömür şirketi memurlarmdan Bay bırakarak otelden uzaklaştık. Bu sabah Ziftin pekini ye. 1 HAYAT MÜCADELESİ 2 AŞK ŞARKISI Ali Cavidin haremi Bayan Sütüde, Zonkahvaltıda hep seni gözetliyordum. Sı Bana bak, ne söylediğinin farkında Fransızca Milâno operası tenoru, kıntıdan içini çekiyor, kaşığınla oynayıp değilsin galiba. guldakta vefat etmiştir. Bütün dünyayı meşgul eden meraklı zamanımızın Karuzosu duruyordun. Söyle, doğru değil mi? Merhumenin İstanbula getirüen cenamevzulu ve Mılletler Cemiyetince ALLESSANDRO ZİLİANİ Çok dırlanma. Sesini kes. Çizmetakdir edilen, her tarafta alkışlanan Verdi Puççini ve Giordano Adrienne güldü. zesi Üsküdardaki aile kabristanına deflerim nerede? büyük filim operaları. Ben de seni seyrediyordum. Kör müsün, önünde duruyor. îçi de nedilmiştir. Tanrıdan kendisine rahmet KAROLA HÖHN KAREN MORLEY Oyle mi? Peki sen ne gördün? su dolu. dıler, ailesine taziyetlerimizi beyan ePAUL HORBİGER BARBARA PEPPE Sinirli, asabî, karısile mümkün ol Mortimer çizemleri boşaltıp giyerek deriz. duğu kadar gözgöze gelmemeğe çalısan, Adrienne'i sert bir hareketle kucağına velhasıl pek hayatından memnun gözük aldı. BUGÜN miyen bir adam. Kaba herif. Kadın öyle mi taşıBir müddet ikisi de sustular. Söze ge nır? Canımı yaktm. ne Mortimer başladı: Hanımefendi kucakta gittiğine Karşıdan bu büyüklükte bir ay şükretmiyor da kafa tutuyor. yükselirken, böyle bir adada tek başlan Tabiî tutarım. Bütün bunlar senin Fransızca soz.ö DOSTLUK ARKADAŞLIK KAHRAVANLIK Filmi. na kalmış insanlar ne yaparlar? Bu iki yüzünden oldu. Beni bu musibet adaya 100,000 ıııaıın mo^ııuı nupcgın şayanı hayret ve o ıııuıııif maceraları ıvVfVvv liralık Meşhur köpeğin Zfajanı ııajrroı w müthiş ı insan biziz Adrienne. Ne yapacağız şim getiren sen değil misin? en nefis dans ve musikî ile di? Mahsus yapmadım ya lâf. Deniz süslenmiş büyük komedi Bu adada bizden başka kimse yok çekildiyse kabahat benim mi? Baş rolde Dönya dans kraliçesi E L E A N O R P"O W E L L mu? Adrienne Mortimer'in başına vuraBugün seanslar : DANS iÇiN : 1 4.30 ve 8 de RiNTiNT N 3 6 20 ve 9 30 Hayır. ak: Genc kadm alayh alaylı güldü: Şu kafada bir dirhem akıl olsayd: Ne acayıb oyun bu! Gedikpaşa Çarşıkapı bu kadar açılmazdm, dedi. Evet Adrienne, bu adada bizden Bugün: 2 büyük filim birdeo Mortimer fena halde kızmıştı. Birdenbaşka kimse yok. Denizin mırıltı bire Adrienne'i çamurlann içine bırakaİ H A Z R E T İ İ S A N I N H A Y A T I (Yeni kopya) sından başka hiçbir ses işitilmiyor. rak : Milyonlara mal olan büyük filim, binlerce figüran Etrafı kaphyan çiçek kokulanr.dan Doğru, doğru, diye haykırdı. Kabaska koku yok. Ve ufukta kos famda bir dirhem akıl olsaydı senin gibi Bu filimleri kacırmamanızı tavsive koca bir ay yükseliyor. Söyle bu vaziyette Allahm cezası bir kadınla evlenir miydim ÇUK L O R D ve ne yapıhr? Biz ne yapacağız? Süzülen h.ç? Gelecek program: 1 K Nakleden: F i L L E R Türkçe sözlü 2S bu ay ışığmın altında sana ilânıaşk edsce Her cumartesi çıkarılan bu güzel çocuk gazetesi ikinci yasma bastı. 53 üncü sayığim; seni sevdiğimi söyliyeceğim. Ba Rakı diye rehin bırakılan sı ayni zamanda üçiincü cüdin ilk rrnmarasıdır. şaşmıyorsun. Bunun böyle olacağını se Yazılarmı ilkokulların ders programlarışişeler meğer su ile na uyduran Yavrutürkün bu sayısında çode biliyor ve hatta istiyorsun. cukları ilgilendlrecek birçok hikâyeler, reBirer sigara yaktılar. Kibritin titre doldurulmuş simler, bllmeceler vardır. alevinde yüzleri kısa bir an birbirine yak Çocuklarma lyl şeyler okutmak istiyen laştı, gözleri birbirine değdi. Dün Aksarayda garib bir dolandırı ana, babalara tavsiye ederiz. Ideal san'atkâr Adrienne, insan bazan, hayır, ek cılık vak'ası olmuş ve cürmü meşhud Geçen sene vefat eden Güzel San'atlar seriya, bir daha geri gelmesi imkânsı mahkemesine aksetmiştir. Vak'a şudur: Akademisinın kıymetli direktörü merhum şeyler kaybeder. Meselâ sen, bir vakitleı îzmirde gazeteler bayiinin şoförü ol Nanuk Ismail için «Ideal San'atkâr> başkocanla seni birbirinize bağlıyan o kuv duğunu söyliyen Hüseyin adında biri lığı altmda Güzel San'atlar Akademisinin vetli bağı kaybettin değil mi? Söyle, öy dün Aksarayda Çakırağa mahallesinde eski müdür muavini Safa Günay tarafından bir kitab neşredilmiştir. le değil mi? helvacı Mustafanın dükkânına giderek Güzel bir şekilde basılmış olan kitabda Yeni çıkü Evet, maalesef. elinde taşıdığı, dolu iki rakı şişesini gös merhumun çocukluğundan itibaren hayatmın her safhası hakkında mufassal ma Onu ben de kaybettim Adrienne termiş ve helvacıya: lumat bulunduğu gibi, hususî hayatı, yükArtık karimla ellerimiz birleşince titre « Bana zeytinyağ lâzım oldu. Şu sek kabiliyeti, Akademinin kuruluşundaki miyor, ürpermiyoruz. Halbuki Adrienne. iki rakı şişesini sana rehin olarak bıraka büyük rolü ve tükenmek bilmez faaliyeti Fransuva Moriak için de güzel tetkikler vardır. Ayrıca kitab Ne var canım. yım, bana elli kuruş ver» demiştir. Bı da Namık Ismailin tablolarile onun eseri Tercüme eden: Ne güzel söyledin o canım keli raktığı rakı şişelerinin daha kıymetli ol olan Güzel San'atlar Akademisinin faalimesini. Ne güzelsin bu akşam Adrienne duğunu gören helvacı Mustafa, Hüsey yeti hakkında resimler vardır. Fiatı 30 kuruştur. Bu güzel eserinden dolayı merhumun kaUzaklaşan denizin sesini duyuyor musun! ne, çıkanp elli kuruş vermiştir. Hüseyin dirşinas arkadaşını tebrik ederiz. İşte zaman böyle akıp gidiyor, ve biz orada boş olarak gördüğü koskoca bir şiAvcıhk, Atıcıhk ve Balıkçılık bu kaybolan zamanla neler kaybediyo şeyi alarak «yağı şu şişeye koyarım» demecmuası ruz. Amma benim söyliyeceğim bu değil miş ve şişeyi de alarak oradan savuşmuşEski muharrirlerden Neclb Selamın çıdi. Ben diyecektim ki şimdi bizim elle tur. karmakta olduğu Avcılık ve Balıkçılık mecrimiz birbirine değecek ve biz ürperece muasının 13 üncü nüshası da çıkmıştır. Hüseynin gelmediğini gören helvacı, Bu nüsha ile bir senelik intişarını bitiren ğiz. Senin ve benim ellerim. Biz, meh Miki Mavs ve Ekler Jurnal şüphelenmiş ve rakı şişelerini evirip çe bu mecmuayı yurdumuzun av ve balık atabla ışıklanan, ve muz ağaclarile gölge matörlerine tavsiye ederiz. ve ilâveten hergun ilk matinede virmeğe başlamıştır. lenen bir adadayız. Ve biz bu adada Şüphesi gittikçe artan helvacı nihayet Teşekkür yepyeni birşey bulduk. Bunun ne kada şişeleri açmış ve içinde rakı yerine halis Sevgili annemin cenazesinde bulunan süreceğini, ne zaman biteceğini, nası başladığını düşünme. Bunu olduğu gib: terkos suyu bulunduğunu görmüş ve der ve bana taziyet mektub ve telgrafı çehal polise müracaat ederek Hüseynin eş ken bütün tanıdıklarıma. talebelerime YILDlZ kabul et. kâlini tarif etmiştir. Ötedenberi terkos ayn ayn teşekkür ederim. sinemasmda Elleri birleşmişti. Adrienne hafifçe tit Ali Canib Yöntem suyunu rakı şişelerine doldurarak türlü redi. hilelerle sağa sola satmak suretile müte BUtUn dünyada Ne güzel oyun bu, ne güzel! addid kimseleri dolandıran ve bu yüz akisler bırakacak bir hâlise Birdenbire başmı arkaya atarak asab den bir iki kere de hapisaneye düşmüş Martha Eggerth'in kahkahalarla gülmeğe başladı: bulunan Hüseyin, polisçe derhal bulunaen güzel filmi Çıldırdık mı biz? Aklımızı mı kaSacha Guitry, Raimu, Cecile Sorel, rak yakalanmış ve mahkemeye verilmişAyrıca : çırdık?.. Deliyiz biz... Sen de, ben de Hüguette Duflos ilh.. İşte; tir. S. M. İngiltere Kralınm taç giyikimiz de deliyiz. Yann tekrar otele dö Hüseyin mahkemede bu helvacı ile me töreni haftasında îstanbul ve neceğiz. Ve yann ben eski Adrienne ve Ginger Rogers ve Fred dünyanm bütün büyük şehirlerinahbab olduğunu, ona 160 kuruş borcu sen her zamanki sen olacaksın. Astaire'in ölmez eserleri. de gösterilecek olan bu muazzam Hayır Adrienne, belki ikimiz de olduğundan kendisine iftira ettiğini söyfilmin mümessileri... lemiş, helvacı ise Hüseyinle ilk defa karo eski insanlar olamıyacağız artık. şılaştığını beyan etmiştir. Neticede kur Ne gibi? Ne demek istiyorsun? naz dolandıncı 3 ay 15 gün hapse ve 58 Şunu demek istiyorum ki... Şu mehtabın gözlerinde sihirli oyunlar oy lira para cezasına mahkum edilerek tevnadığı bu güzel kadın; içimde derdli he kif olunmuştur. Sergisine Natta'nın seyahatleri Bir bakkalm başına gelen garib bir vak'a c 1 Mayıs 1937 YENI ESERLER Yavrutürk J Türk gencliğine uzun zaman ilmü irfan telkin etmiş esatizei etibbamızdan, Türk ve İslâm Eski Eserleri Müzes meclisi reisi ve Teberrükâtı Vakfiye ko misyonu üyesi, emekli muallim doktor Mustafa Münif (Paşa) uzun bir hasta lıktan sonra seksen yaşmda olduğu hal de dün cege rahmeti rahmana kavuş muştur. Cenazesi 1 mayıs 937 pazar gü nü saat on dört buçukta Sultanahmedde Üçler mahallesinde Suterazisi sokağında (7) numaralı hanesinden kaldırılarak saat on beşte Beyazıd camisine götürülüp namazı orada kılınacak ve akabinde Edirnekapı Şehidliğindeki makberi mah susasma defnedilecektir. ÖLÜM RADYO Bu akşamki program J ISTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havadis 13.05 muhtelıf plâk neşriyatı 14,00 son 18,30 plâkla dans musikisi 19,30 konferans: Üskudar Halkevi namına Bay Reşad Kajmar: Cefaya alıştırılan insarJarın muvaffakiyeti 20,00 fasıl saz heyeti 20,30 Omer Rıza tarafından arabca soylev20,45 fa^ıl saz heyeti: Saat ayan 21,15 Şehir Tıyatrosu operet kısmı (Bayadere) 22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi günün programı 22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 23,00 son. VİYANA: 17,45 gramofon, konuşma ve saire 20,35 ORKESTRA KONSERI 23,15 haberler, spor ve saire 23,35 VİYANA MUSİKİSİ 24,35 son haberler. ALMAN ISTASYONLARI: 1 mayLs munasebetıle muhtelif saatte muhtelif istasyonlar: Kolonya: 17,05 BAHAR MUSIKISI Lâypzig: 19,05 işçilerc konferanslar Hanover ve Hamburg: 20,20 1 mayıs yaymı Munüı: 21,05 ORKESTRA KONSERI Deutsehlandsender; 22,55 haberler, 23,05 eğlenceli yayın Berlm: 24,05 DANS ORKESTRASI VE HALK MUSIKISI PEŞTE: 18,35 PIYANO KONSERI 19,15 röportaj19,35 MACAR ŞARKILARI 20,35 karısık yayın 22,25 ORKESTRA KONSERI 23,05 haberler, gramofon, son haberler BUKREŞ: 19,05 gramofon 21,30 ORG KONSERİ24, 05 ortodoksların paskalyalarma aid dınî yayın. LONDRA: 18,05 çocukların zamanı 19,05 MUSİKI 20,05 haberier ve saire 20,35 ŞAR KILAR 21,05 MUSIKI 22,05 roporîaj 22,35 KONSER 22,50 konuşma 23,20 haberler, spor, konuşma ve saire 23 50 DANS ORKESTRASI. PARİS [P.T.TJ: 17,35 KONSER 19,35 haberler 20,05 ŞARKILAR 21,05 sürprızler 21 35 MUSIKILI FACIA 23,35 haberler, gramofon, hava 24,10 DANS MUSIKISI ROMA: 18,20 EĞLENCELİ MUSIKİ 18,55 ha berler ve saire 21,45 KARIŞIK MUSIKI 22,05 OPERA YAYINI: SUZAN'IN SIRRI 23,20 HALK ŞARKILARI, sonra DANS MüSIKISI. E V Lil i K Haydar Rifat KADINLIGIN SIRRI P EP O T A N sineması İNGİLTERE TACININ iNCiLERi BÜLBÜLLER ÖTERKEN KARYOKA PARiS NÖBETÇİ ECZANELER Bugün S U M E R sinemasmda Yıldırım adam JACK HOLT ve NAN GRAY Bu akşam şehrin muhtelif semtlerinde nobetçi olan eczaneler şunlardır: îstanbul cıhetindekıler: Eminonunde (Mehmed Kâzım), Beyazıdda (BelkLs), Küçukpazarda (H. Hulıisi), Eyubsultanda (Mustafa Arif), Şehremininde (Hamdiı, Karagumrukte (Fuad), Samatyada (Erofilosj, Şehzadebaşında (Asaf), Fenerde (Vitalı), Alemdarda (Sırrı R&sinı), Bakırköyde (Merkezj, Aksarayda (Etem PertevJ. Beyoğlu cihetindekıler: Istiklâl caddesinde (Della Suda), Tepebaşında (Kinyolı), Galatada (HiLseyin Husnu), Taksimde (Limonciyan), Şişlide (Nargilecıyan), Kasımpaşada (Mueyyed), Haskoyde (Nesim Aseo), Beşıktaşta (Naü HaHd), Sarıyerde (Osman). Üsküdar, Kadıkoy ve Adalardakiler: Uskudarda ılmrahor^, Kadıkoyünde Pazaryolunda (Rifat), Büyükadada (Şinasi Rıza), HeybeUde (Halk). Tatlı belâ ÖLÜM C. H. P. Fatih kazası idare heyetin den ve Türkıye Sigorta Birliği reisi Rıfkı ve sabık Menbai İrfan idadısi direktörü Nurinin kayınvalideleri Bayan Servet vefat etmiştir. Cenazesi îstanbul Şehremaneti civarında Fuadpaşa tür besi sırasında 49 numaralı hanesinden bugün saat 11 d e kaldırılarak namazı Aksaray Valide camisinde kılındıktan sonra Merkezefendideki aile makbere sine defnedilecektir. Merhumeye mağfiretler dıleriz. TEPEBAŞI GARDEN'iB u a k ş a m : Emsalsiz ve meşhur Amerikan donsör akrobatiKler! C 1 L L Y ve W E S T E R in L AD YX DOLORES ve D O N lann ÖLÜM Viyana Elçisi Bay Cevadm dayısı, Edirne Gumruk müdürü Bay Salihin kaynatası Divanı Muhasebat murakıblığmdan mütekaid Bay İhsan öldü. Cenazesi bugün Kadıköyünde Altıyol Bahariye caddesi 18 numaralı evinden saat on ikide kaldırılarak Karacaahmede defnedilecektir. H A M I L T ONS •• Yann saat 17 buçukta büyük matine •• Alenî teşekkür Uzun müddettenberi müptelâ oldu ğum (prostat) hastahğım hayatımı tehdıd etmekte iken (Teşvikiye Sağhk evinde) çok büyük bir muvaffakiyetle iki defa ameliyat yapan ve beni mu hakkak bir ölümden kurtaran profesör üroloğ Bay Behçet Sabite v e hastane de yattığım müddet zarfında gördüğüm intizam ve usulü tedavimdeki dikkat ve ihtimamdan dolayı da hastane müdürü Bay İbrahim Osmana alenî saygı ve teşekkürlerimi arzeylerim. Muharrem Tecimer sinemasmda İPEK 2 büyük filim IYENİ RiNTiNTİN A Z A K sineması birden GANGSTERLERE KARŞ1 Teşekkür Sevgili j'avrumuz Adnamn vefatı dolayısile acılarımıza her suretle iştirak eden zevata ayrı ayrı teşekkür etmeğe kederimiz mâni olduğundan cümlesine muhterem gazeteniz vasıtasile teşekkürlerimizin iblâğını rica ederiz. Babası: Kaymakam Bican Yazgan 2 DANS İÇİN YARATILMIŞ Osmanlı Bankası î LÂ N c5 faizli, 1909 ihraçlı îstanbul Şehremaneti İstikraz Tahvilâtma aid 53 No. lı, 15 mart 1937 vadeli kuponun 6 mayLs 1937 tarihinden itibaren Osmanlı Bankasının îstanbul ve Londra merkezleri gişelerinde, beher birlik kupon .0.7.0. hesabile tediye edileceği, mezkur tahvilât hâmillerinin malumu olmak üzere ilân olunur. 2KADINLAR G Ö L U SIMONE SIMON, J. PIERRE AUMONT BEYZA BIRSON

Bu sayıdan diğer sayfalar: