1 Mayıs 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

1 Mayıs 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HER YERDE Roma - Berlin İNEYE —ENİRKEN : VERİ — Dikkat ve teyakkuz.. o::î“kı ile yazdığı bir makalede Avr..p.ı ma nin yeniden hhı themmiyetile ortaya çıktı- Tüğy€ tehlikenin yakın olduğunu irmektedir. Ttvı Jurnal, Matin ve diğer x,e Fransız gazeteleri de bu Üzerinde ısrarla durmakla NZ.:,'*“ mutalaalar kaydetmek- Berlin nasıl izah ıdlyor ı,î”-’" 1 Ç(AA) — Berlinin iy iyi vm""m âlan —mahafili, Baron Neuratın Kont C N Bt 'nukıılırle olmi Mi h drekete göre h Mt Bözetelerinin şahsına — ağır Saptıkları dış bakanı ila Miralay Kek b 'kdıl (Zora'nın busust muha- in Fransada telaŞ' lalya ile Roman” ada Dir pakt ımzalıyorlar hl'hanya Rusyaya bir hücum ya- 'sa Lehistanın vaziyeti ne olacak?' mılwerının son lezahürleri Parisi ürküttü Alman hariciyenazırınınRoma seya- haİlnı Almanlarnasıl izah ediyorlar? VonNauret l maya yapacağı seyahatten bazı ya- bancı gazetelerde bildirilen heye- (Devamı ikinci sayfada) uahedelerin tadili lifi iyi karşılanmadı . h- Romen orduları muşterek hazırlanıyorlar zırı Miralay Bek, muahedelerin ta- dili için bir kongre toplanmasını istemiştir. Muahedelerin tadili hak- kında bu toplantı teklifi, Berlinde olduğu kadar Pariste ve Londrada iyi karşılanmamıştır. Bunu, L'Echo de Pâari ve Hümanite Bazeteleri de bildiriyorlar. Bu se- | beple Kral Karol, Çeköslovakya » mın Yugoslavyadan erek yardım pi nı istediği bu paktı caktır. Fakat her Karol ve Leh Hati 2 lay Bek, İtalyan - Yugo: na benzer İtalya ile Ror sında bir pakt yapılması hakkında | uyuşmuşlardır. Bu sebeple ve Leh Hariciye Na- zırı Miralay Bek'in Bükreş ziyare- ] tile, Küçük İtilâfın zayıtlamasına yeni bir adım daha atılmıştır. «Tan> gazetesinin yazdığına göre, | Romanya ve Leh Hariciye Nazır- İ (Devamı 2 nci sayfada) vvel Kral ırı Mira- aktı- /Kağıtları (Karar, itiraz yapıl- |mazsa yarın tas- Akşamları 200,000 İnsan Tehlikede Bu ınsanların ha- Jyatı her an tehlike- ,yog iyor, İngiltere | ne yapacağını | şaşırmış gibi Çıkar Vapurlar ancak tehlike- deki insanların yarısını taşımıya ve kaçırmıya yetebiliyorlar.. Londra, 1(A. A.) — İngil. tere hükümetinin, Hendaye'deki seliri Sir Henry. Chilton'a tali. mât göndererek — müstaceliyet kesbeden — Bilbao'nun — tahliyesi için lâmmgelen tetbirleri almı. sını bildirdiği Öğrenilmiştir. Bilbao'daki İagiliz konsolosu vaziyetin günden güne fenalaş- tığını ve tahliyenin iş işten geç tikten sonra yapılmasından körke tuğunu beyan etmektedir. İngiliz konsolosa elde mev cut Bâsk — gemilerinin ancak 100,000 — kişi nakledebileceğini halbuki Bilbao'da Vlahliye edi« lecek — 200.000 - kişi — olduğunu ilâve eylemişlir. İngiltere hükümeti, şimdi bu hale bir çare aramak, tadır. İngiltere mültecilerin akibeti hakkında Paris ile temas halin. dedir. | Donanmaya »Geçen gençler” | gün törenle Hamidiyeye goçtl Heybelide y yapılan merasim Heybelt deniz okulunda bayrağı dalgalanıyor (Yazıst 2 inci ıuyı/ulı) Boşanma Türk Asıldı dik edilecek Madam Simpson ı (Yucrsi 2 taci seyfamızda) Günlük anetâ 52 deniz yiğiti bu-| — | tahi 18ielon : 20827 - Katil kaçaklar yarın akşam - İstanbula getiriliyorlar Katil Abdullah Adana polislerinin kanına girmek cür'etini göstermek istedifakattabancasını kullanamadı 'A dana müddeiumumisinin ve emniyet direktörü” nün Son T: elgrafa beyanatı Neler anlatıyor Tevfik Hatay'a Kaçmakistemek- “le hata ettim, fa- | kat başka ne ya- pabilirdim diyor Abdullah önce şey- tana sonra da Tevfiğe ıkanmış !! | Kaçakların demirlerini kestikleri pencere Adana ( Husust Muhabirimiz den ) — Nisanın 21 inci günü, sa« | baha karşı İstanbul - hapishanesin« den kaçan katil Abdullah ile Tev« fik, Adanada yakalanmışlardır. İs- tanbula iade ediliyorlar. Katiller hakkında Adana Em- niyet Direktörü Necmettin: — Zabıta esasen müteyakkız | bulunuyordu, Firarilerin fotoğrafi- leride teksir ve tevzi edilmişti. | Haklarında esasen tevkif kararı olduğu için derhal tevkif edik. diler. Dedi. Müddeiumum! de: — Madeleri alındı. Tamamen firarlarını itiraf ettiler. Hakların- daki evrakı tahkikiye ile beraber İstanbula iade ediliyorlar. Diyerek vaziyeti anlattı, Tevfik ve Abdullah çok meyus yaziyettedirler. Abdullah : — Ben kaçmıyacaktım. Fakat önce Şşeytana, sonrada Tevfiğe uydun. Demektedir. Tevfik deş — Kaçmamak benim için müm« kün olan bir şey değildi. Yapıla. cak işlerim vardı. Fakat, hata ets tim, Hataya değil, bir başka lsti kamete gitmeli idim.. Bütün şüps helerin benim Hataya kaçacağım üzerinde tekâsüf edeceğini kuvvetle edememişlim!.. Demiştir. Katillerin İstanbul hâpishane- Sinden naçıl kaçtıklarından başlı. “Yarak, tutulup yola çıkarılıncıya — —— A”res , kadar geçirdiği heyecanlı günleri tafsilâtile aşağıda bildiriyorum. NASİL KAÇTILAR? Katiller, Nisanın 21 inci gecesi sabaha karşı pencerenin parmak. lğını keserek ve pencereden ale liyarak kaçmışlardır, O günü Haydarpaşadan hare. ket eden marşandiz treninin altına saklanarak — İstanbuldan — uzaklaş. mışlardır. Katiller Eskişehirde trene den inmişlerdir. Fakat, Eskişehirde Tevfik, eski mektep arkadaşlarından bazı taye yarecilere rastlamış, orada fazla kalmanın doğru olamıyacağını an. layarak, tekrar trenle Adana isti« kametinde ve saklanarak yola çık- mışlardır. ADANAYA MUVASALAT Ayıin 29 uncu günü katiller Ada- naya gelmişlerdir. Saat 21 de hü- met konağı civarındaki Ceyhan o- teline inerek bir oda kiralamışlar » dır, Katiller, odalarını ve yatakla- Istanbul Cumkhuriyet Müddetamu- mist Bay Hikmet Tır) gördükten sonra, otelden çık- mışlar,ve gece yarısından — sonra, sast 1 de ötele dönerek Istirahate çekilmişlerdir. Bu sırada kendile - | Tinden büviyetleri sorulmuş, bu i- gin ertesi gününe bırakılmasını is- temişlerdir. Fakat, otelci Şevket, Ve Firarilerin tevki/heneden kaçtıkları mahalli gösterigor |Tevl“ık kaçtıgı gün cebindeki 150 lirayı nereden bulmuştu İKaçak katiller n ; İki ahbap çavuşların teekifhanede İken bir arada çektirdikleri rerim #Türkiye birinci | TERAZİ ü İ FABRİKÂSİ *oğ Mamulâtını tercih ediniz. Her yerde arayınız. ve marka: dikkat edini ? wemet Hiareenaml If(a'ıDul SON TELGRAF' Tevfikin tedbaht annesi bu vaziyetten şüphelenmiştir. Şev- ket ertesi sabi rkenden otele gel. miş ve katil üviyetini araş- tırırken resimleri ve firarile- rin yüzlerinden vaziyetlerini anlı- yaark derhal zabıtaya telefon et- miştir. Abdulah ve Tevfik, otelci- nin telâş ve heyecanından, kuşku- lanarak, bir sawlte, sabahleyin vtel- den sıvışmışlar ve Kalekapısı ci> varında Necatimla kahvesine git mişlerdir. ADANA POLİSİ HAREKE" £ GEÇİYOR Ötelci Şev Adana polisi derhal f miş ve ikisi liyete göç- ml dört © memur et- r Fevzi ve ar Celâl ve kip etmiye başla- Katiller, Nebir dikten 4 d &nl bir baskın y ride yakalamışlar n kahyesine gir- rirle « ştir (Devamı 2inci stoyfede) rin yakalanması gi

Bu sayıdan diğer sayfalar: